3η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της 3ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικηγόρου που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), διοργανώνει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 19:00', στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ, συζήτηση με θέμα:

 

«Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο»

 

Βασίλης Αλεξανδρής

Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, π. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Παναγιώτης Περάκης

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη,

που θα συντονίσει τη συζήτηση

 

Σύντομες παρεμβάσεις θα κάνουν οι:

Ανθίππη Ζαννάρα, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, Δημήτρης Τσαραπατσάνης, Δικηγόρος Αθηνών και Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Σέφιλντ, για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία, Χρυσούλα Αρχοντάκη, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Ρεθύμνου και Μαδρίτης, για το δικαίωμα των προσφύγων για πρόσβαση σε δικηγόρο.

 

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θ΄απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής

 

Μετά τη συζήτηση θ΄ ακολουθήσει δεξίωση.

Προσκαλείσθε να συμμετάσχετε.

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                Βασίλης Ε. Αλεξανδρής                                                                  Χριστίνα Τσαγκλή


Residence permit in Greece

diavatirio

If someone is a third-country national who holds or intends to acquire property in Greece either as an individual or as shareholder / owner shares in a legal person or having concluded a lease to a tourist property has the potential to become a five-year residence permit if the value of the property , indicated in the purchase contract or lease notarized document if it is a ten-year lease of hotel accommodation or tourist furnished residences to complex tourist accommodation, at least 250,000 euros.The procedure to be followed, or has already purchased the land, whether it intends to take on the market, or has entered into lease accommodation is as follows:

a) Addressed to the Greek consular authority of your place of residence and request a type visa (D or C).

For the issue of a visa must provide:

"Passport

" Copy of criminal record from the country of origin

" Travel insurance

" Evidence of the property market data (copy property or real estate purchase contract worth € 250,000 or more), or other document proving the financial ability and the applicant's intention to buy the property (award contract lawyer or real estate agent), in the case not the purchase is complete.

" Proof of transcription from the land register or

" Copy of lease in which exists a reference for granting relevant operational signal from the EOT and proof transcription of the relevant land registry in which transcribed the relevant rental agreement, if concluded ten-year lease of tourist accommodation.

" A copy of the legal person statute which identifies that the third country national holds all of the shares or of the shares, if the property is acquired through a legal person.

b) Where to obtain the visa you can enter in Greece and or seek immediate residence permit if the property purchasing process or can take the steps required for the completion of the investment has been completed.

In any case, the procedures should be completed before the expiry of the visa validity, since the request for authorization must be necessarily submitted before the expiry of the visa.

The application is submitted to the one-stop service of the competent Directorate of the Decentralized Administration of the applicant's place of residence.

The submission of applications for the initial residence permit, additional documents and the receipt of a residence permit or a negative decision or other documents from the relevant folder can be done either by physical presence of a third-country national or by proxy.

Along with the application for a residence permit, you present the following general documents:

" Three (3) recent color photographs.

" A certified copy of a valid passport or travel document recognized by our country with the predicted valid entry visa

" Fee amount of five hundred (500) euro,

the following specific, per class documentation:

Owners when ownership and possession, in whole or undivided, real estate in Greece:

" Purchase Contract on which indicated that "the property purchase contract, may not be conditional and unconditional, total consideration amounts to ......... which was paid by crossed bank check or by bank transaction" and .apodeiktiko transcription contract from the land register or

" Notary Certificate (if at the purchase of the property was paid less than two hundred fifty thousand euro but the current assessed value of the property exceeds or is equal to that amount), which should read: "From control No . ...... property purchase contract that paid the price of the value of the property in full and the contract, there is MORE conditional, unconditional and deadlines and the objective value of the property as it stands today, is in the amount of ....... "

" Proof of transcription from the land register.

" Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

Τhird country nationals, who are, real estate in Greece through a legal person whose shares or shares, belonging to them entirely:

" Purchase Contract on which indicated that "the property purchase contract, may not be conditional and unconditional, total consideration amounts to ......... which was paid by crossed bank check or by bank transaction" and .apodeiktiko transcription contract from the land register or

" Notary Certificate (if at the purchase of the property was paid less than two hundred and fifty (250,000) thousand euros but the current assessed value of the property exceeds or is equal to this amount, which should be indicated, "The audit of No. ...... property purchase contract that paid the price of the value of the property in full and the contract, there is MORE conditional, unconditional and deadlines and the objective value of the property as it stands today, is in the amount of ....... "

" Proof of transcription from the land register.

" A copy of the statutes of the legal person where it appears that the third country national holds all of the shares or stock.

" Acknowledgement that insurance organization to cover hospitalization and healthcare costs.

Citizens of third countries that have concluded at least ten-year lease of hotel accommodation or tourist furnished residences in tourist accommodation complex of Article 8 para. 2 of Law. 4002/2011:

" Copy of notary hotel accommodation lease document or tourist furnished residences to complex tourist accommodation from which to demonstrate the single payment of 250,000 euros and in which exists a reference for granting relevant operational signal from the EOT.

" Proof of transcription of the relevant land registry in which transcribed the relevant rental agreement. " Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

Family members:

" Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

" A recent certificate of family status of foreign authorities, to show kinship.

As family members are entitled to enter and stay means:

a. spouses, if they have completed 18 years of age and those less than 21 years old unmarried, common children, including those that have been adopted.

b. The other, under 21, unmarried children of the sponsor or the other spouse, including adopted children, if one has been assigned the exercise of parental responsibility.

The residence permit holders have access to health and public education, by analogy with the Greeks.

Moreover, the applicant is entitled to a residence permit, regardless if it has one or more properties, equal or greater than EUR 250,000 value.

Ρesidence permit shall be entitled to also apply for people who have entered the country on a tourist visa eisosou to make a property.

Those who already reside in the country as financially independent, have the opportunity ifthey qualify entry to Article 20b of Law 4251/2014 to modify their residence permit every five years, the property ownership.

However, the residence permit does not allow any form of employment in Greece. The concept of time is not the economic activity is included in the capacity of shareholder, member of the BoD or the CEO as well as the current legal framework does not provide possibility to the holders of this residence status to be granted Greek citizenship.

Concerning free movement of the holder of the single Schengen area, given the principle of equivalence between residence permits and long-stay visas,, any third country national, holding a long-term visa holder, issued by a Member State and having validity period up to one year, it may travel to other Member States for three months in any half year, under the same conditions which apply for a residence permit holder, and there is the multiple entries.

(The use by you of any such or similar incorporeal property is at your own risk. If you need specific advice (for example, medical, legal, financial, or risk management) please appeal to a professional properly licensed or knowledgeable in that area.)

Εφόσον κάποιος είναι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχει ή προτίθεται να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πενταετή άδεια διαμονής εφόσον η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, εάν πρόκειται για δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει, είτε έχει ήδη αγοράσει το ακίνητο, είτε προτίθεται να προβεί στην αγορά του, είτε έχει συνάψει μίσθωση σε τουριστικό κατάλυμα, είναι η ακόλουθη:

α) Απευθύνεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας και ζητά χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου (D ή C).
Για την έκδοση της θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσει:
"Διαβατήριο
"Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης
"Ταξιδιωτική ασφάλιση
"Αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του ακινήτου (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον) ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο), στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.
"Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
"Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, εάν έχει συναφθεί δεκαετής μίσθωση τουριστικού καταλύματος.
"Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών, εάν το ακίνητο έχει αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου.


β) Εφόσον εφοδιαστείτε με την θεώρηση εισόδου μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να ζητήσετε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου, καθόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου.

Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, προσκομίζετε τα εξής γενικά δικαιολογητικά:

"Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
"Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου
"Παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ,

και τα ακόλουθα ειδικά, ανά κατηγορία δικαιολογητικά:

Ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ' ολοκλήρου ή εξ' αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα:

"Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ... ... ... το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
"Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού), στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: «Από τον έλεγχο του αριθ. ... ... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν ... ....»
"Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
"Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξ' ολοκλήρου:

"Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ... ... ... το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και .αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
"Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. ... ... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν ... ....»
"Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
"Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών. 
"Βεβαίωση ότι ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011:

"Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
"Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο. "Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μέλη οικογένειας:

"Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
"Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Ως μέλη οικογένειας που δικαιούνται εισόδου και διαμονής νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 21 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
β. Τα λοιπά, κάτω των 21 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στην υγεία και στη δημόσια παιδεία, κατ' αναλογία με τους Έλληνες.

Επιπλέον, ο αιτών δικαιούται άδειας διαμονής, ανεξαρτήτως εάν κατέχει ένα ή περισσότερα ακίνητα, ίσης ή μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ αξίας.

Άδεια διαμονής δικαιούνται να αιτηθούν επίσης άτομα που έχουν εισέλθει στη χώρα με τουριστική θεώρηση εισόσου προκειμένου να προβούν σε αγορά ακινήτου.

Όσοι διαμένουν ήδη στη χώρα ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, έχουν τη δυνατότητα εφόσον πλήρουν τις προυποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014 να μεταβάλλουν την άδεια παραμονής τους σε πενταετή , λόγω κατοχής ακινήτου.

Ωστόσο,η άδεια διαμονής δεν επιτρέπει καμία μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως επίσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρέχεται δυνατότητα, στους κατόχους του συγκεκριμένου καθεστώτος διαμονής, να τους χορηγηθεί ελληνική ιθαγένεια.
Όσον αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας,, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

(Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, ή διαχείριση κινδύνου) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στη συγκεκριμένη την περιοχή.)

http://www.siderisilias.gr/residence-permit-in-greece


ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Διάκριση Δικαστηρίων Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Στα τακτικά ποινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη όλων των μέτρων που προβλέπουν οι ποινικοί νόμοι. Α΄ Πολιτικά Δικαστήρια Πολιτικά δικαστήρια είναι: α) Τα Ειρηνοδικεία β) Τα Πρωτοδικεία γ) Τα Εφετεία δ) Ο Άρειος Πάγος α) Ειρηνοδικεία Στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο μπορείτε να προσφύγετε: α) Εάν έχετε διαφορές με κάποιον που μπορεί να αποτιμηθούν σε χρήματα και η αξία του αντικειμένου τους είναι μέχρι 5.900 ευρώ (αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ο εναγόμενος). β) Εάν είστε ιδιοκτήτης ακινήτου μισθωμένου με μίσθωμα μέχρι 290 ευρώ το μήνα και θέλετε να κάνετε αγωγή στο μισθωτή για απόδοση του μισθίου επειδή καθυστέρησε τα ενοίκια από δυστροπία ή επειδή έληξε ο χρόνος μίσθωσης. γ) Εάν έχετε διαφορές με κάποιον επειδή σας προκάλεσε καταστροφή σε δέντρα, κτήματα κ.λ.π. ή έχει κάνει επιβλαβείς εγκαταστάσεις στο γειτονικό σας ακίνητο ή απειλείστε από πτώση της ετοιμόρροπης οικοδομής του ή σκάβει κοντά στα θεμέλια του σπιτιού σας ή με τις επισκευές που κάνει στο ακίνητό του ενοχλεί ή για κανονισμό ορίων οικοπέδων ή φραχτών ή χρήσης μονοπατιών ή τρεχούμενου νερού ή ζητάτε ευθύνη από ξενοδόχο για πράγματα που χάσατε ως πελάτης του ξενοδοχείου του ή ζητάτε αποζημίωση ή τα έξοδά σας αν ήσασταν σε κάποια δίκη μάρτυρας ή διερμηνέας. δ) Εάν σας ζητάνε ένορκη βεβαίωση για ν' αποδείξετε κάποιο γεγονός (για να εκδοθεί η ένορκη βεβαίωση χρειάζονται και δύο μάρτυρες). ε) Εάν πέθανε κάποιος συγγενής σας και έχετε λόγο να σφραγισθεί η κατοικία του ή αργότερα, ζητάτε την αποσφράγιση (Η σφράγιση γίνεται μέσω του αστυνομικού τμήματος ενώ η αποσφράγιση απευθείας). στ) Εάν έχετε διαφορές από συναλλαγματικές ή επιταγές για ποσό μέχρι 5.900 ευρώ (ο ειρηνοδίκης εκδίδει διαταγές πληρωμής, διατάζει δηλαδή την πληρωμή σας από το οφειλέτη). ζ) Εάν ζητάτε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος των δικαιωμάτων σας κ.λ.π. και η κύρια υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου. Στο ειρηνοδικείο, σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων, για να εμποδιστεί κάποιος κίνδυνος που επίκειται, μπορείτε να παρουσιαστείτε μόνος σας, χωρίς να έχετε πληρεξούσιο δικηγόρο. Αποφάσεις ειρηνοδικείων που είναι για ποσό μέχρι 880 ευρώ δεν μπορείτε να τις προσβάλετε σε ανώτερο δικαστήριο, παρά μόνο στον Άρειο Πάγο με αναίρεση. β) Μονομελή Πρωτοδικεία Στα αρμόδια μονομελή πρωτοδικεία μπορείτε να προσφύγετε μεταξύ άλλων και: α) Εάν είστε συγγενής ανηλίκου παιδιού και διαπιστώνετε ότι οι γονείς του δεν έχουν ή δεν μπορούν να ασκήσουν την επιβαλλόμενη γονική μέριμνα σ' αυτό. Μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να αποφασίσει για την επιτροπεία και την επιμέλεια του ανηλίκου και να ορίσει το εποπτικό συμβούλιο και τον επίτροπο. β) Εάν έχετε διαφορές που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από 5.900 ευρώ. γ) Εάν έχετε διαφορές με κάποιον ανεξάρτητα από χρηματική αξία, από παροχή εξαρτημένης εργασίας ή είστε επαγγελματίας ή βιοτέχνης και έχετε διαφορές με συνάδελφο ή πελάτη σας ή διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας ή από ασφαλιστικές σχέσεις ή για την αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, κτηνιάτρων, μαιών, μηχανικών, χημικών, μεσιτών, διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, πραγματογνωμόνων, διαιτητών ή εκτιμητών, ή για πληρωμή ασφαλίστρων ή για τον καθορισμό διατροφής ή δαπανών τοκετού και διατροφής άγαμης μητέρας ή για ζημιές από αυτοκίνητο. δ) Εάν είστε γονιός και έχετε διαφορές με το ή τη σύζυγό σας για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία σας με το παιδί σας. ε) Εάν είστε ιδιοκτήτης ορόφου ή διαμερίσματος και έχετε διαφορές με τους άλλους συνιδιοκτήτες ή με το διαχειριστή και στ) Εάν ζητάτε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και η κύρια υπόθεση δεν υπάγεται στο ειρηνοδικείο. Στο Μονομελές Πρωτοδικείο εξάλλου υπάγονται όλες οι υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (π.χ. βεβαίωση γέννησης ή γάμου με σκοπό τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης, εγγραφή σωματίου, διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας). γ) Πολυμελή Πρωτοδικεία Μπορείτε να προσφύγετε στα πολυμελή πρωτοδικεία: α) Για διαφορές για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα ειρηνοδικεία ή τα μονομελή πρωτοδικεία. β) Εάν θέλετε να κάνετε έφεση κατ' αποφάσεως ειρηνοδικείου. (Η έφεση γίνεται στο πολυμελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο που έβγαλε την απόφαση). Στο πολυμελές πρωτοδικείο δεν μπορείτε να παρουσιαστείτε ως διάδικος μόνος σας, πρέπει πάντα να έχετε δικηγόρο. δ) Εφετεία Εάν δεν είστε ικανοποιημένος από απόφαση μονομελούς ή πολυμελούς πρωτοδικείου μπορείτε να κάνετε έφεση στο εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το πρωτόδικο δικαστήριο. Έφεση μπορείτε να κάνετε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της πρωτόδικης απόφασης αν ζείτε στην Ελλάδα σε γνωστή διεύθυνση ή μέσα σε εξήντα (60) ημέρες αν ζείτε στο εξωτερικό ή έχετε άγνωστο τόπο διαμονής. ε) Άρειος Πάγος Ο Άρειος Πάγος είναι το ανώτατο δικαστήριο στον κλάδο των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται τόσο η εποπτεία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων όσο και η εκδίκαση πολιτικών και ποινικών υποθέσεων. Εισαγγελία Στο χώρο των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων λειτουργεί η «Εισαγγελία» η οποία είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης. Η τοπική αρμοδιότητα της εισαγγελίας συμπίπτει με την του δικαστηρίου στο οποίο λειτουργεί. Δικαιώματα και υποχρεώσεις για αστικές υποθέσεις: " Τα έξοδα της δίκης τα προκαταβάλλει εκείνος που προκαλεί τη δίκη, τα πληρώνει όμως τελικά εκείνος που χάνει την υπόθεση. " Εάν δεν γνωρίζετε δικηγόρο για να αναλάβει την υπόθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικηγορικό σύλλογο της περιοχής σας. " Εάν είστε άπορος και δεν έχετε δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τα έξοδα μιας δίκης, κάνετε αίτηση στο ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας σας ή στο δικαστήριο που σας αφορά για να έχετε, εφόσον κριθείτε από δικαστή ως άπορος, δωρεάν δικαστική βοήθεια και παρουσία δικηγόρου. Η αίτησή σας πρέπει να συνοδεύεται με: α) Πιστοποιητικό του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας που κατοικείτε για την οικονομική και επαγγελματική σας κατάσταση. β) Πιστοποιητικό του εφόρου της περιοχής που κατοικείτε, από το οποίο να αποδεικνύεται αν έχετε υποβάλει δήλωση εισοδημάτων στην Οικονομική Εφορία. " Εάν σας καλούν να εξεταστείτε ως μάρτυρας πρέπει να σας επιδοθεί η κλήση τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημέρα που πρόκειται να εξεταστείτε. Έχετε υποχρέωση να πάτε και να καταθέσετε για τα πραγματικά γεγονότα που γνωρίζετε. Εάν δεν προσέλθετε αδικαιολόγητα, ο δικαστής θα σας καταδικάσει να πληρώσετε τα έξοδα που προξενήθηκαν από την απουσία σας και, ενδεχομένως, σε χρηματική ποινή. Εάν προσέλθετε αλλά αρνηθείτε να καταθέσετε, μπορεί να καταδικασθείτε σε χρηματική ποινή. Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να εξεταστείτε ως μάρτυρας στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Εάν είστε κληρικός ή δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ή γιατρός ή φαρμακοποιός ή νοσοκόμος ή μαία ή βοηθός ενός από τους προαναφερθέντες ή σύμβουλος ενός διαδίκου και πρέπει να καταθέσετε για γεγονότα που μάθατε κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας. β) Εάν είστε συγγενής ή σύζυγος (και τέως) ή μνηστήρας ενός διαδίκου. " Εάν θέλετε να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή ανυπαρξία ή ακύρωση του γάμου σας ή του γάμου άλλων εφόσον έχετε έννομο συμφέρον, πρέπει να κάνετε αγωγή κατά του συζύγου σας ή, αν έχει πεθάνει, κατά των κληρονόμων του. Εάν είστε τρίτος θα κάνετε αγωγή και κατά των δύο συζύγων. " Εάν είστε διάδικος σε εργατική διαφορά στο μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο (ανάλογα με το ποσό της αγωγής) μπορείτε να παραστείτε μόνος σας χωρίς δικηγόρο ή με δικηγόρο ή να μην πάτε και να σας εκπροσωπήσει πληρεξούσιος δικηγόρος. Β' Ποινικά Δικαστήρια Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια: α) Πταισματοδικεία. β) Πλημμελειοδικεία (μονομελή και τριμελή). γ) Δικαστήρια ανηλίκων (μονομελή και τριμελή). δ) Τριμελή εφετεία πλημμελημάτων. ε) Τριμελή εφετεία κακουργημάτων. στ) Πενταμελή εφετεία. ζ) Μικτά ορκωτά δικαστήρια (πρωτοβάθμια) (ΜΟΔ). η) Μικτά ορκωτά εφετεία (ΜΟΕ) και θ) Άρειος Πάγος, ως ακυρωτικό. Στο πταισματοδικείο εκδικάζονται τα αδικήματα που χαρακτηρίζονται ως πταίσματα. Ο πταισματοδίκης ενεργεί προανάκριση για πλημμελήματα, καθώς και προκαταρκτική εξέταση ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα. Κάθε ειρηνοδικείο είναι ως ποινικό δικαστήριο, και πταισματοδικείο, ενώ κάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι, ως ποινικό δικαστήριο, και πλημμελειοδικείο. Αρμόδιο δικαστήριο να εκδικάσει την έφεσή σας κατ' αποφάσεων πταισματοδικείου είναι το μονομελές πλημμελειοδικείο. Στο μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζονται τα πλημμελήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή με χρηματική ποινή οποιουδήποτε ποσού, πλην ορισμένων εξαιρέσεων (έκδοση ακάλυπτης επιταγής, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π.) και οι εφέσεις κατ' αποφάσεων των πταισματοδικείων. Στο τριμελές πλημμελειοδικείο δικάζονται τα πλημμελήματα που δεν υπάγονται στο μονομελές πλημμελειοδικείο, τα πταίσματα ορισμένων προσώπων (νομαρχών, δικηγόρων κ.λ.π.) και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των μονομελών πλημμελειοδικείων. Αρμόδιο δικαστήριο να εκδικάσει την έφεσή σας κατ' αποφάσεων πλημμελειοδικείου είναι το τριμελές εφετείο πλημμελημάτων. Τα κακουργήματα εκδικάζονται στα τριμελή εφετεία κακουργημάτων και στα μικτά ορκωτά. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων των τριμελών εφετείων κακουργημάτων και των μικτών ορκωτών επί κακουργημάτων εκδικάζονται στα πενταμελή εφετεία και τα μικτά ορκωτά εφετεία αντιστοίχως. Ο Άρειος Πάγος, ως ακυρωτικό δικαστήριο, δικάζει τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και κατά ορισμένων βουλευμάτων. Ποινές Οι ποινές που προβλέπει ο ισχύων Ποινικός Κώδικας για τα πταίσματα, τα πλημμελήματα και τα κακουργήματα είναι οι εξής: α) Τα πταίσματα τιμωρούνται με κράτηση από μία ημέρα έως ένα μήνα ή πρόστιμο, εκτός αν ο νόμος ορίζει αλλιώς. β) Τα πλημμελήματα τιμωρούνται με φυλάκιση από δέκα ημέρες ως πέντε χρόνια ή με χρηματική ποινή. γ) Τα κακουργήματα τιμωρούνται με την ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης (από πέντε έως είκοσι χρόνια) και τα βαρύτερα (π.χ. ανθρωποκτονία) με ισόβια κάθειρξη. Δικαιώματα και υποχρεώσεις για ποινικές υποθέσεις: Εάν είστε κατηγορούμενος ή πολιτικώς ενάγων ή αστικώς υπεύθυνος σε ποινική δίκη και θέλετε να ζητήσετε την εξαίρεση ενός από τους παράγοντες της δίκης (δηλαδή του ανακριτή ή του δικαστή ή του εισαγγελέα ή του γραμματέα) για κάποιο νόμιμο λόγο: π.χ. επειδή είναι συγγενής κάποιου από τα πρόσωπα που παίρνουν μέρος σε αυτή τη δίκη ή που τα αφορά ή επειδή αυτός ο άνθρωπος στην ίδια υπόθεση εξετάστηκε ως μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή ως τεχνικός σύμβουλος ή υπήρξε δικηγόρος σε ένα άλλο στάδιο αυτής της υπόθεσης του κατηγορουμένου ή άλλου προσώπου ή ακόμη επειδή σας προκαλεί βάσιμες υπόνοιες μεροληψίας, μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή του από τη δίκη με αίτηση που θα υποβάλλετε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εάν ζητάτε την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου κατά την ώρα της δίκης, το ζητάτε προφορικά και γράφεται στα πρακτικά. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει: α) Τους λόγους της εξαίρεσης διατυπωμένους με σαφήνεια. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να αναφέρονται ειδικά και συγκεκριμένα και στα έγγραφα πληρεξουσιότητας. β) Καταγραφή των πραγματικών γεγονότων στα οποία στηρίζονται οι λόγοι εξαίρεσης και γ) Αναφορά των μέσων, με τα οποία μπορούν να αποδειχθούν αυτοί οι λόγοι. Η αίτηση υπογράφεται από εσάς τον ίδιο ή τον ειδικό πληρεξούσιό σας. Υποχρεωμένος να κινήσει την ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη είναι ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, παραλείψει να το κάνει, έχει δικαίωμα να του δώσει σχετική παραγγελία ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών ή Αρείου Πάγου, ή το Συμβούλιο Εφετών ή ακόμη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μπορεί να αναστείλει την ποινική δίωξη όταν πρόκειται για πολιτικά εγκλήματα ή αν απειλείται από την εκδίκασή τους διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας. Ο Υπουργός, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να αναβάλει την ποινική δίωξη ή, αν έχει αρχίσει, να ζητήσει την αναστολή της, πριν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο. Εάν είστε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα, τα δικαιώματά σας, τόσο στο στάδιο της προανάκρισης όσο και της κύριας ανάκρισης είναι τα εξής: 1. Να παρίστασθε με δικηγόρο την ώρα της απολογίας σας ή όταν εξετάζεστε σε αντιπαράσταση με άλλον κατηγορούμενο ή με μάρτυρα. 2. Να επικοινωνείτε με το συνήγορό σας . 3. Να ζητήσετε να διαβάσετε ή να πάρετε αντίγραφα απ' όλα τα έγγραφα της ανάκρισης ή της προανάκρισης. 4. Να ζητήσετε προθεσμία τουλάχιστον 48 ωρών πριν να απολογηθείτε για να ετοιμάσετε την υπεράσπισή σας . 5. Να αρνηθείτε να απολογηθείτε. 6. Να σας εξηγήσει ( υποχρεωτικά ) ο ανακριτής όλα τα δικαιώματά σας. Αν δεν σας επιτρέψουν να κάνετε χρήση ενός από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να ζητήσετε αναίρεση της διαδικασίας, εφόσον τούτο αποτελεί απόλυτο λόγο ακυρότητας και λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως. Στο στάδιο της προανάκρισης ή της κύριας ανάκρισης, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει δικαίωμα να είναι παρών κατά την ώρα της απολογίας σας ή όταν εξετάζεται κάποιος μάρτυρας. Εάν είστε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα , έχετε κληθεί για κύρια ανάκριση και δεν έχετε εμφανισθεί, τότε θα εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής ή σύλληψής σας . Μάρτυρας Όταν κληθείτε εγγράφως να καταθέσετε ως μάρτυρας, είστε υποχρεωμένος να προσέλθετε στο δικαστήριο ή στον ανακριτή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταδικασθείτε σε πρόστιμο και θα εκδοθεί εναντίον σας ένταλμα βιαίας προσαγωγής . Μπορείτε να αρνηθείτε κατ' εξαίρεση να καταθέσετε ως μάρτυρας αν : 1) Επικαλεσθείτε επαγγελματικό απόρρητο και ορκισθείτε γι' αυτό. 2) Ο κατηγορούμενος είναι σύζυγός σας ή εξ' αίματος συγγενής σας μέχρι και β΄ βαθμού. 3) Από την κατάθεσή σας μπορεί να προκύψει ενοχή σας για αξιόποινη πράξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση είστε υποχρεωμένος να καταθέσετε όλα όσα γνωρίζετε για την υπόθεση χωρίς να πείτε ψέματα ή να κρύψετε κάτι, γι' αυτό ο ποινικός κώδικας για το αδίκημα της ψευδορκίας ή της ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης προβλέπει ποινή 3μηνών έως 5ετών και 10ημερών έως 2 ετών αντιστοίχως. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής σας, προκειμένου να καταθέσετε ως μάρτυρας, καλύπτονται από την αρχή που σας έχει καλέσει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ένορκος Εάν έχετε κληθεί ως ένορκος σε μικτό ορκωτό δικαστήριο ή σε μικτό ορκωτό εφετείο η παρουσία σας είναι υποχρεωτική εκτός εάν υπάρχει ένας από τους κατωτέρω νόμιμους λόγους: 1. Είστε ασθενής εσείς ή μέλος της οικογένειάς σας, που βεβαιώνεται με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό. 2. Είστε υποχρεωμένος για έκτακτη δημόσια υπηρεσία που βεβαιώνεται από την προϊσταμένη σας Αρχή. 3. Υπάρχει σπουδαίος και διαπιστωμένος λόγος που κάνει αδύνατη την εμφάνισή σας. Εάν δεν υπάρχει ένας από τους παραπάνω λόγους και απουσιάσετε τότε θα τιμωρηθείτε με χρηματική ποινή από 59 έως 120 ευρώ και για κάθε άλλη απουσία σας μέσα στην χρονική περίοδο που θα έχετε κληθεί ως ένορκος θα πληρώσετε από 88 έως 180 ευρώ ως χρηματική ποινή. Συνήγορος - Υποχρεωτικός διορισμός Συνήγορο μπορείτε να διορίσετε όταν έχετε την ιδιότητα είτε του πολιτικώς ενάγοντα (παθόντος) είτε του κατηγορουμένου: - Στο στάδιο της προδικασίας (μέχρι δύο συνηγόρους). - Στο ακροατήριο (μέχρι τρεις συνηγόρους). Εάν αδυνατείτε να ορίσετε συνήγορο μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο του δικαστηρίου. Εάν κατηγορείσθε για κακούργημα και δεν έχετε συνήγορο τότε ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο και θέτει στην διάθεσή του όλη την δικογραφία. Αυτόφωρο αδίκημα Αυτόφωρο είναι το έγκλημα την ώρα που γίνεται ή το έγκλημα που έγινε πρόσφατα. Η πράξη θεωρείται πρόσφατη ιδίως όταν αμέσως μετά από αυτήν, ο δράστης καταδιώκεται και συλλαμβάνεται, αλλά και όταν συλλαμβάνεται οπουδήποτε, έχει όμως αντικείμενα ή ίχνη από τα οποία συμπεραίνεται ότι έκανε το έγκλημα σε πολύ πρόσφατο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση το αυτόφωρο διαρκεί έως τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας από αυτή που τελέσθηκε η πράξη. Μήνυση Ποιος καταθέτει τη μήνυση Μήνυση μπορείτε να καταθέσετε, όταν έχετε αδικηθεί εσείς ο ίδιος (έγκληση) ή αν θέλετε να καταγγείλετε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπάγγελτα (π.χ. ανθρωποκτονία). Που κατατίθεται η μήνυση Τη μήνυση καταθέτετε εσείς ο ίδιος ή τρίτος με ειδικό πληρεξούσιο, απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή στο αστυνομικό τμήμα, γραπτά ή προφορικά. Εντολή ιατροδικαστικής έκθεσης Εάν έχετε υποστεί σωματική βλάβη, μπορείτε να ζητήσετε από την υπηρεσία που καταθέσατε τη μήνυση να σας χορηγήσει σχετική εντολή εξέτασής σας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Έρευνα στο σπίτι 1) Κατά την διάρκεια της ημέρας Έρευνα στο σπίτι σας διενεργείται μόνο στις περιπτώσεις που πιθανολογείται βάσιμα ότι τελείται έγκλημα ή πρόκειται να συλληφθεί άτομο που βρίσκεται μέσα σ' αυτό και διώκεται νόμιμα ή αν η έρευνα αποσκοπεί στη βεβαίωση ή διακρίβωση εγκλήματος με τον εντοπισμό ή την ανεύρεση αντικειμένων που σχετίζονται με αυτό. Ποιοί πραγματοποιούν την έρευνα Η έρευνα διενεργείται από αστυνομικά όργανα ή υπαλλήλους επιφορτισμένους με αστυνομικά καθήκοντα (ΣΔΟΕ, λιμενική αστυνομία, τελωνειακές αρχές κ.λ.π.). Σύμφωνα με το Σύνταγμα, κατά την έρευνα πρέπει να παρεβρίσκεται οπωσδήποτε δικαστικός λειτουργός (εισαγγελέας ή δικαστής). 2) Κατά την διάρκεια της νύχτας Για να διενεργηθεί έρευνα σε κατοικία κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να συντρέχει, εκτός από τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή έρευνας κατά τη διάρκεια της ημέρας, και μια από τις παρακάτω: α) Να πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται νόμιμα. β) Να πρόκειται για τη σύλληψη επ' αυτοφώρω κάποιου που διαπράττει μέσα στην κατοικία κακούργημα ή πλημμέλημα. γ) Να υπάρχει συγκέντρωση σε κατοικία όπου παίζονται κατ' επάγγελμα τυχερά παιχνίδια ή η κατοικία χρησιμοποιείται ως τόπος κατ' επάγγελμα ακολασίας. Επίσης νυχτερινή έρευνα διενεργείται σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο ή χώρο προσιτό σε όλους, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη διακρίβωση εγκλήματος ή εξεύρεση αντικειμένων που σχετίζονται με αυτό. Αν η έρευνα ενεργείται από Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό της ΕΛΑΣ πρέπει οπωσδήποτε να παρευρίσκεται δικαστικός λειτουργός. Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε χρηματική Η ποινή μετατρέπεται σε χρηματική, όταν: 1. Δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, εκτός αν κρίνει το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφασή του ότι η χρηματική ποινή δεν αρκεί για να αποτρέψει το δράστη από το να κάνει άλλες αξιόποινες πράξεις. 2. Κυμαίνεται μεταξύ δύο και τριών ετών, οπότε το δικαστήριο μπορεί αιτιολογημένα να μετατρέψει την ποινή σε χρηματική κατά τη κρίση του. Γ΄ Διοικητικά Δικαστήρια Διοικητικά δικαστήρια είναι: α) Διοικητικά πρωτοδικεία. β) Διοικητικά εφετεία. γ) Συμβούλιο της Επικρατείας. δ) Ελεγκτικό Συνέδριο. Πως προσφεύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια Ανάλογα με το είδος της διοικητικής διαφοράς. Επί διοικητικών διαφορών ουσίας ασκείται προσφυγή. Σε περίπτωση αποζημίωσης ασκείται αγωγή. Τα ένδικα αυτά μέσα ασκούνται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία. Επί ακυρωτικών διαφορών ασκείται αίτηση ακυρώσεως, είτε στο Διοικητικό Εφετείο, είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επί διαφορών των δημοσίων υπαλλήλων ασκείται προσφυγή, είτε στα Διοικητικά Εφετεία ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Διοικητικές διαφορές ουσίας Διοικητικές διαφορές ουσίας είναι εκείνες στις οποίες το Διοικητικό Δικαστήριο αναγνωρίζει την ύπαρξη δικαιώματος ή διαπιστώνει βλάβη ή ζημιά του διοικούμενου από πράξη ή παράλειψη της διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές αποκαθίσταται η βλάβη και καθορίζεται αποζημίωση. Ποιες είναι ακυρωτικές διαφορές Ακυρωτικές διαφορές είναι εκείνες στις οποίες το Διοικητικό Δικαστήριο ελέγχει την νομιμότητα και ακυρώνει την διοικητική πράξη. Ποιες είναι φορολογικές διαφορές Κυρίως φορολογικές είναι οι διαφορές που δημιουργούνται από την επιβολή φόρων, τελωνειακών δασμών, τελών και εισφορών δημοτικών φόρων, τελών και εισφορών, οι διαφορές από πράξεις που επιβάλλουν κυρώσεις λόγω παραβάσεως της φορολογικής νομοθεσίας ή από απαίτηση επιστροφής φόρου που καταβλήθηκε από λάθος, χωρίς να οφείλεται ή από ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Στα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία μπορείτε να προσφύγετε: 1. Αν διεκδικείτε χρήματα λόγω κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου συγγενικού προσώπου και το ασφαλιστικό σας ταμείο αρνείται να σας ικανοποιήσει το αίτημα. 2. Αν είστε αγρότης και ζητάτε αποζημίωση για τη σοδειά σας που καταστράφηκε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. παγετός). 3. Αν είστε εργάτης και έχετε πάθει εργατικό ατύχημα ή είστε άνεργος και γ' αυτό ζητάτε χρήματα από το ασφαλιστικό σας ταμείο. 4. Αν θέλετε να προσβάλετε τα αποτελέσματα των νομαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών ή των αρχαιρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. 5. Αν εργάζεστε στο Δημόσιο ή σε ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. ως μόνιμος υπάλληλος και έχετε απαιτήσεις που αφορούν διαφορές αποδοχών σας για το μέλλον ή το παρελθόν (όχι σύνταξη). 6. Αν έχετε υποστεί ζημιά από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνου του Δημοσίου , Δήμου ή Κοινότητας (Ο.Τ.Α.) ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. Στα αρμόδια Διοικητικά Εφετεία μπορείτε να προσφύγετε: 1. Αν θέλετε να προσβάλετε τα αποτελέσματα των νομαρχιακών εκλογών. 2. Αν έχετε διαφορές από διοικητικές συμβάσεις (π.χ. κατασκευές δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών), αφού πρώτα έχετε ασκήσει ένσταση ή αίτηση θεραπείας στην αρμόδια διοικητική αρχή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 3. Αν είστε δημόσιος πολιτικός υπάλληλος και έχετε διαφορές σχετικά με την υπηρεσιακή σας κατάσταση (ανάλογα με τον βαθμό και την ιδιότητα που έχετε μπορεί να είναι αρμόδιο και το Συμβούλιο της Επικρατείας). Ένδικα Μέσα Κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων Πως προσφεύγουμε σε ανώτερο δικαστήριο (έφεση - αναίρεση), για τις αποφάσεις που έχουν εκδώσει τα πρωτοβάθμια ή τα δευτεροβάθμια δικαστήρια. Έφεση επιτρέπεται κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων σε διαφορές ουσίας, εκτός από ορισμένες υποθέσεις, όταν η διαφορά είναι μικρότερη ενός ποσού, που σήμερα είναι 590 ευρώ. Για τις αποφάσεις επί ακυρωτικών διαφορών που εκδίδει το εφετείο (π.χ. υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων) η έφεση ασκείται στο Σ.τ.Ε. Αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιτρέπεται σε αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται κατόπιν εφέσεων επί αποφάσεων των Διοικητικών Πρωτοδικείων. Που καταθέτουμε τα ένδικα μέσα Στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Ένδικα Βοηθήματα Που καταθέτουμε τα ένδικα βοηθήματα (προσφυγή - αγωγή - αίτηση ακυρώσεως κ.λ.π.) α) Αν πρόκειται για φορολογική υπόθεση, θα την καταθέσετε ή θα την επιδώσετε στη φορολογική υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη. β) Αν πρόκειται για άλλη υπόθεση (ασφαλιστική κ.λ.π.), θα καταθέσετε την προσφυγή σας στη γραμματεία του αρμόδιου πρωτοδικείου. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Την αίτηση καταθέτετε ή στη Γραμματεία του Σ.τ.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να συνταχθεί πάνω στην αίτηση ακυρώσεως πράξη καταθέσεως, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία της αρχής στην οποία γίνεται η κατάθεση, το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου που την παραλαμβάνει, η ημερομηνία καταθέσεως και ο αριθμός πρωτοκόλλου. Η πράξη αυτή πρέπει να υπογράφεται από αυτόν που καταθέτει και αυτόν που παραλαμβάνει το δικόγραφο. Ποιος υπογράφει την αίτηση ακυρώσεως. Παράσταση δικηγόρου κατά τη συζήτηση Την αίτηση ακυρώσεως μπορείτε να την υπογράψετε και εσείς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο να παρασταθεί δικηγόρος, που διορίζεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με ημερομηνία το αργότερο εκείνη της δικασίμου είτε με προφορική δήλωσή σας προς το δικαστήριο. Ποιος υπογράφει τα ένδικα βοηθήματα και μέσα Αν την αίτηση ακυρώσεως υπογράψει ο δικηγόρος σας, τότε δεν είναι απαραίτητη η παράσταση δικηγόρου στο ακροατήριο, πρέπει όμως εσείς που υπογράψατε την αίτηση ακυρώσεως να νομιμοποιηθείτε είτε με την κατάθεση στο δικαστήριο πληρεξουσίου είτε με την εμφάνιση και τη δήλωσή σας στο ακροατήριο ότι εγκρίνετε την υπογραφή του δικηγόρου σας. Ποιος υπογράφει τις λοιπές διαφορές Για τις υπόλοιπες διαφορές στα διοικητικά πρωτοδικεία και εφετεία είναι υποχρεωτική η υπογραφή του δικογράφου από δικηγόρο και η παράσταση στο ακροατήριο με δικηγόρο, εκτός από: α) Τις διαφορές με αντικείμενο μέχρι 590 ευρώ. β) Τις διαφορές μεταξύ ασφαλιστικών οργανισμών και ασφαλισμένων ή των εργοδοτών. γ) Τις διαφορές που αναφέρονται στην προσωρινή δικαστική προστασία (αναστολή εκτελέσεως και γενικά ασφαλιστικά μέτρα). Ελεγκτικό Συνέδριο Στο δικαστήριο αυτό εκδικάζονται: " Όλες οι συνταξιοδοτικές διαφορές. " Υποθέσεις που αναφέρονται σε ευθύνη πολιτικών και στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ζημιά που προκλήθηκε στο κράτος από δόλο ή αμέλεια. Στο δικαστήριο αυτό ελέγχονται: " Οι δαπάνες του κράτους, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. (προληπτικά ή κατασταλτικά). " Οι συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες το ένα μέρος (αντισυμβαλλόμενος) είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που ο νόμος το εξομοιώνει με το Δημόσιο. " Οι λογαριασμοί των δημοσίων υπολόγων και των Ο.Τ.Α. καθώς και άλλων νομικών προσώπων που από το νόμο υπάγονται στο καθεστώς αυτό. Το δικαστήριο αυτό γνωμοδοτεί για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


Αρθρο: 1

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός - Ακτημοσύνη.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Σκοπός και έκτασις απαλλοτριώσεως.

1. Επιτρέπεται η παραχώρησις κτημάτων ανηκόντων εις το Κράτος, τους δήμους και τας κοινότητας, ως και η αναγαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων ανηκόντων εις έτερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επί σκοπώ γεωργικής εγκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών.

2. Ακτήμονες κατά τον παρόντα νόμον καλλιεργηταί νοούνται και οι έχοντες ανεπαρκή γεωργικήν ιδιοκτησίαν, ουχί δε και όσοι καλλιεργηταί έχουν επαρκή κινητήν ή ακίνητον αστικήν ιδιοκτησίαν.

3. Ως ακτήμονες δικαιούμενοι αποκαταστάσεως θεωρούνται και οι στερηθέντες της αγροτικής ιδιοκτησίας των λόγω αναγκαστικής εκτελέσεως.Αρθρο: 2

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 3

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 4

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 5

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 6

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 7

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Εξαιρούνται αι δια την κτηνοτροφίαν χρησιμοποιούμεναι ανεπίδεκτοι οιασδήποτε καλλιεργείας εκτάσεις και τα απαραίτητα δια την

κτηρονοτροφικήν εκμετάλλευσιν των εκτάσεων τούτων παρακολουθήματα (ποδιές, γεννολείβαδα), εφ' όσον ταύτα είναι αδύνατον να δημιουργηθούν εντός των εξαιρουμένων εκτάσεων. Τα παρακολουθήματα ταύτα καθορίζονται υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων συμφώνως προς τας τοπικάς συνθήκας και αναλόγως προς τον αριθμόν των εις την εξαιρουμένην έκτασιν δυναμένων να βοσκήσωσι ζώων. Εν πάση όμως περιπτώσει συμπληρούται κατά πρώτον λόγον εκ των ανωτέρω εξαιρουμένων εκτάσεων ή των γειτονικών τοιούτων η έκτασις της κοινής βοσκής μέχρις είκοσι πέντε προβάτων κατά κληρούχον.Αρθρο: 8

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. (Κατηργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).

2. Διατηρούνται ουχ' ήττον εν ισχύϊ τα κεκτημένα τυχόν δικαιώματα των χωρικών προς ξύλευσιν χάριν των ατομικών και γεωργικών αναγκών επί του απομένοντος εις τον ιδιοκτήτην δάσους, ως και τα προς βοσκήν της συνήθους κτηνοτροφίας των, η δε επιτροπή απαλλοτριώσεων δια της αποφάσεώς της δύναται υπαρχούσης ανάγκης να συστήση δουλείαν ξυλεύσεως δια την οικιακήν των κληρούχων χρήσιν.

3-4. (Καταργήθηκαν από το άρ. 62 του Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 9

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 10

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 11

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 12

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 13

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 14

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κείμενο Αρθρου

Εξαιρούνται μελλοντικώς της απαλλοτριώσεως και παραχωρήσεως εκτάσεις γαίων κείμεναι περί αναγνωρισμένας ιαματικάς πηγάς εις μήκος ακτίνος μέχρι χιλίων το πολύ μέτρων.Αρθρο: 15

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

Εξαιρούνται της κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν διανομής χώροι αρχαιολογικοί, ων τη έκτασιν προσδιορίζει η επιτροπή απαλλοτριώσεων καθ' υπόδειξιν της αρμοδίας αρχαιολογικής υπηρεσίας.Αρθρο: 16

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Εξαιρούνται από της απαλλοτριώσεως οι ασβεστοκάμινοι, αι κεραμοκάμινοι, τα λατομεία και τα ορυχεία του κτήματος.

2. Επί των λατομείων η επιτροπή απαλλοτριώσεων δύναται κατά την εκδίκασιν του κτήματος να συστήση δουλείαν δια τας ατομικάς ανάγκας των αποκαθισταμένων κληρούχων.Αρθρο: 17

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε με το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 18

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε με το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 19

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 20

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 21

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 22

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 23

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το αρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 24

Ημ/νία: 24.12.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

Σχόλια
- Οι παρ. 1, 3 και 4 καταργήθηκαν από την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003) και προστέθηκε νέα παρ. 1 με το άρθρο 10 παρ. 4 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003. Για την τροποποίηση της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου πρίν την κατάργησή της, βλ. οικείο ΦΕΚ.

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β': Δικαιούμενοι αποκαταστάσεως. Κλήροι. «1. Αποκαθίστανται σε γεωργικό κλήρο οι γεωργοί:

α) κάτοικοι του Δήμου ή Κοινότητας στον οποίο υπάγονται οι προς διάθεση εκτάσεις, διακρινόμενοι σε:

αα) έγγαμους καλλιεργητές

ββ) Χήρες καλλιεργητών με ανήλικα παιδιά

γγ) άγαμους ενήλικες καλλιεργητές,

β) κάτοικοι γειτονικών με τις προς διάθεση εκτάσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, εφόσον υφίσταται περίσσεια εκτάσεων.»

2. Η αληθής έννοια της ανωτέρω περιπτώσεως ββ και της παρ. 1 του άρθρ. 155 του παρόντος είναι ότι ο παραχωρούμενος κλήρος εις χήραν καλλιεργητού μετ' ανηλίκων τέκτων ή μετ' ενηλίκων αγάμων θυγατέρων παραχωρείται κατ' ισομοιρίαν εις ταύτην και τα τέκνα της. Ανήλικα τέκνα εξ ετέρου γάμου του αποβιώσαντος συζύγου της αποκαθισταμένης χήρας αποκαθίστανται κατά τα εν τη περιπτώσει γγ' της προηγουμένης παρ. 1 οριζόμενα. Αι μέχρι τούδε γενόμεναι συναποκαταστάσεις ανηλίκων ορφανών, μητρυιάς και ιδίων ταύτης τέκνων ή μόνον μετά μητρυιάς, θεωρούνται γενόμεναι κατ' ισομοιρίαν μεταξύ της χήρας και πάντων των ανηλίκων τέκνων ταύτης και του αποβιώσαντος συζύγου της.

Επίσης και άγαμα ενήλικα άρρενα τέκνα χήρας καλλιεργητού ή του εξ ετέρου γάμου συζύγου της συναποκατασταθέντα μετά ταύτης εις κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τον Αγροτικόν Νόμον ή εις γαίας της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, θεωρούνται και ταύτα ως κατ' ισομοιρίαν συναποκατασταθέντα.

3. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

5. Επιστάται επί μίαν δεκαετίαν απαλλοτριουμένων κτημάτων θεωρούνται ως καλλιεργηταί δικαιούμενοι αποκαταστάσεως εφ' όσον είναι ακτήμονες.

~Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 24 παρ. 1 περ. αα του Αγροτικού Κώδικα βλέπε απόφαση ολ.Σ.Τ.Ε. 507/2007.~Αρθρο: 25

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν δικαιούνται εις γεωργικήν εγκατάστασιν:

α) Οι επί ληστεία καταδικασθέντες, ως και οι μετά την δημοσίευσιν του Νόμου 2922 διαπράξαντες δις ζωοκλοπήν και καταδικασθέντες. Οι προς του Νόμου 2922 διαπράξαντες ζωοκλοπήν και καταδικασθέντες δικοιούνται μεν γεωργικής αποκαταστάσεως, αλλ' εκπίπτουν του χορηγηθέντος κλήρου, εάν προ της εις αυτούς ατομικής μεταβιβάσεως της κυριότητος τούτου καταδικασθούν και αύθις επί ζωοκλοπή.

β) Οι πωλήσαντες την αγροτικήν ιδιοκτησίαν των μετά την ισχύν του Νόμου 2052.

γ) Τα τέκνα καλλιεργητών, εφ' όσον οι γονείς των κέκτηνται επαρκείς προς αποκατάστασιν αυτών γαίας.

«Η περιουσία των γονέων δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αυτοί κατά το χρόνο που εκδικάζεται η αίτηση του ενδιαφερομένου για τη γεωργική αποκατάσταση έχουν ηλικία κάτω των 55 ετών.»

δ) Οι υποβάλλοντες εγγράφως εις τους εντεταλμένους την εφαρμογήν του παρόντος αναληθείς δηλώσεις αφορώσας την οικογενειακήν των κατάστασιν, την ιδιοκτησίαν, τα γεωργικά των εφόδια και εν γένει την σχέσιν αυτών προς το κτήμα.

ε) Οι πωλήσαντες τον κλήρόν των.

ς) Κληρούχοι κηρυχθέντες έκπτωτοι βάσει των άρθρων 204 και 206 του παρόντος κώδικος.

ζ) Οι μη κεκτημένοι την Ελληνικήν ιθαγένειαν.

(η) Οι εμπίπτοντες εις τας περιπτώσεις του άρθρ. 3 του ΜΘ'/1948 Ψηφίσματος. Δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης προσκομίζεται απαραιτήτως πιστοποιητικόν της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής).

(2. Δια την χορήγησιν γεωργικού κλήρου και μόνον εφ' όσον πρόκειται περί αγροκτήματος κειμένου εις τας περιοχάς, περί ων το άρθρ. 4 του Α.Ν. 1366/1938 "περί απαγορεύσεως των δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ.", απαιτείται η προσαγωγή πιστοποιητικού της εν τη έδρα του Νομού εδρεούσης στρατιωτικής μονάδος περί του, ότι ο αιτών την χορήγησιν κλήρου δεν είναι επικίνδυνος δια την στρατιωτικήν ή την εξωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας).

<Η περ. η' και η παρ. 2 καταργήθηκαν από το άρθρ. 29 Ν. 2058/1952 περί μέτρων ειρηνεύσεως>.

<Η περίπτωσις η' καταργήθηκε εκ νέου από το άρ. 62 Ν.Δ.

2185/1952>.Αρθρο: 26

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ': Παραχωρούμενοι κλήροι.

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 27

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 28

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Εφημεριακός κλήρος.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 29

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Κλήροι συντηρήσεως

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 30

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Επαγγελματικοί κλήροι

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 31

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

Οι συνεταιρικοί κλήροι αποτελούνται:

α) Εκ του αναγκαίου χώρου δια τας οδούς, πλατείας, εκκλησίας, σχολεία, δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα, ως και δι' άλλα κοινής ωφελείας έργα.

β) Εκ των προς κοινήν χρήσιν καταλλήλων κτιρίων εξυπηρετούντων γεωργικούς σκοπούς επ' ωφελεία των συνεταίρων ή του συνεταιρισμού, εφ' όσον δεν υπάρχουν τοιαύτα.

γ) Εκ των κοινών αλωνοτόπων.

δ) Εκ των υπέρ της ολότητος διατιθεμένων βοσκησίμων εκτάσεων, ων η έκτασις δεν δύναται να υπερβή την αναγκαιούσαν δια την εξ αυτής συντήρησιν της συνήθους μικράς κτηνοτροφίας των γεωργών.

ε) Εξ εκτάσεως βοσκησίμου δια τα αροτριώντα (ζευγαρολείβαδα). ς) Εξ ενός γεωργικού κλήρου κατ' ανώτατον όριον δια την συντήρησιν εκ των εισοδημάτων αυτού των διδακτηρίων του χωρίου, εξ ου απαραιτήτως διατίθεται ανάλογος έκτασις προς ίδρυσιν σχολικού κήπου. Ο γεωργικός ούτος κλήρος τίθεται υπό την διαχείρισιν της σχολικής επιτροπής, εφ' όσον λειτουργεί τοιαύτη.Αρθρο: 32

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 33

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

Οπου δι' αποφάσεων Επιτροπών απαλλοτριώσεων αφέθη προς συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως έκτασις προοριζομένη δι' ίδρυσιν προτύπου

μελισσοκομείου, επιτρέπεται μετ' απόφασιν του οικείου Συνεταιρισμού, η εκμετάλλευσις ή τα εισοδήματα εκ της καλλιεργείας, ή βοσκής της εν λόγω εκτάσεως μέχρι της λειτουργίας του προορισμού των να προορίζωνται ή διατίθενται υπέρ του σχολείου του χωρίου, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν εδόθη εις αυτό ίδιος κλήρος.Αρθρο: 34

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αριθμός των ζώων άτινα δύνανται να βόσκωσιν οι συνεταίροι εις τας δια του άρθρ. 31 παραχωρουμένας εκτάσεις, άνευ καταβολής ενοικίου ορίζεται εις είκοσιν πέντε μικρά ζώα και πέντε μεγάλα.

2. Δια πάσα επί πλέον κεφαλήν μικρού ή μεγάλου ζώου υποχρεούνται εις καταβολήν ενοικίου οριζομένου δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της Γεωργικής Υπηρεσίας του Νομού. Κατά της αποφάσεως ταύτης δύναται, εντός μηνός από της τοιχοκολλήσεώς της έξωθεν των γραφείων του Συνεταιρισμού ή της Εκκλησίας του χωρίου, ένθα εδρεύει ο Συνεταιρισμός, να ασκηθή ανακοπή υπό των ενδιαφερομένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

3. Ουδέποτε έκτασις είτε συνεταιρική βοσκήσιμος είτε αγραναπαυομένη των μελών του Συνεταιρισμού, ήτις κατά την γνώμην της Γεωργικής Υπηρεσίας του Νομού κρίνεται απαραιτήτος δια την βοσκήν των ως άνω 25 μικρών και 5 μεγάλων ζώων των κληρούχων, δύναται να εκμισθωθή υπό του οικείου Συνεταιρισμού ως βοσκή προς μη κληρούχους κτηνοτρόφους, ή να χρησιμοποιηθή υπό κληρούχων προς βοσκήν των υπέρ τον αριθμόν τούτον ζώων των.

4. Δια τα κτήματα εις α υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ωρίσθη κλήρος γεωργοκτηνοτροφικός, λόγω της συστάσεως τούτων, ο αριθμός των άνευ ενοικίου βοσκόντων ζώων ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας.

5. Εις τας δια των προηγουμένων άρθρων παραχωρουμένας συνεταιρικάς εκτάσεις συμμετέχουσιν εν ίση μοίρα μετά των συνεταίρων και οι επαγγελματίαι κληρούχοι χρεώσται των συνεταιρισμών. Ούτοι, εν περιπτώσει χρήσεως των βοσκών, καταβάλλουσιν αποζημίωσιν εις τον οικείον Συνεταιρισμόν κατά τα εν άρρθ. 97 του παρόντος Κώδικος καθοριζόμενα.Αρθρο: 35

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

Η Επιτροπή απαλλοτριώσεων δια της αποφάσεώς της προσδιορίζει τους συνεταιρικούς κλήρους κατά προσέγγισιν, του επακριβούς τούτων καθορισμού γινομένου κατά την οριστικήν διανομήν υπό της επί τούτω αρμοδίας επιτροπής, εκπιπτομένης εν ανάγκη αναλόγου εκτάσεως εκ του χορηγηθέντος υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων γεωργικού κλήρου.Αρθρο: 36

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 37

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 38

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Εντός είκοσι ημερών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ιδιοκτήται του κτήματος ή οι έχοντες επ' αυτού εμπράγματα δικαιώματα δια δηλώσεώς των, κατατιθεμένης παρά τω αρμοδίω Τμήματι Εποικισμού και εν ελλείψει τούτου παράτω οικείω γραμματεί του Πρωτοδικείου, εν τη περιφερεία του οποίου κείται το κτήμα, οφείλουσι να βεβαιώσωσι την ταυτότητά των και τα επί του απαλλοτριουμένου κτήματος δικαιώματά των και να διορίσωσιν αντίκλητον, διαμένονται εν τη έδρα του Πρωτοδικείου τούτου, εις ον νομίμως κοινοποιούνται πάσαι αι εν τω παρόντι αναφερόμεναι επιδόσεις ή ανακοινώσεις προς τον ιδιοκτήτην.

2. Μη διορισθέντος αντικλήτου αι κοινοποιήσεις ενεργούνται νομίμως προς τον γραμματέα των Πρωτοδικών.

3. Οσάκις κατά τας διατάξεις του παρόντος αι προθεσμίαι άρχονται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημρείδα της Κυβερνήσεως, δέον η

δημοσιευομένη πράξις να κοινοποιήται συγχρόνως εις τον ιδιοκτήτην ή τον αντίκλητον αυτού, ουδεμία όμως ακυρότης δύναται να προκύψη εκ της τυχόν παραλείψεως ή παρατυπίας της κοινοποιήσεως ταύτης.Αρθρο: 39

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται εις τους ιδιοκτήτας κτημάτων κηρυχθέντων

απαλλοτριωτέων μέχρι της συντελέσεως της όλης διαδικασίας της απαλλοτριώσεως να κατεδαφίζωσι τα εν τω κτήματι κτίρια πάσης κατηγορίας και να κόπτωσι καρποφόρα ή μη δένδρα εκ των απαλλοτριουμένων εκτάσεων άνευ ειδικής αδείας, της αρμοδίας Διευθύνσεως Εποικισμού ή του Υπουργού της Γεωργίας δυναμένων και διοικητικώς να παρακωλύωσι την κατεδάφισιν ή την κοπήν.

2. Οι παραβαίνοντες την απαγόρευσιν ταύτην τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.Αρθρο: 40

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 41

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προσωρινή λύσις αμφισβητήσεων

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΛΥΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Πάσα αμφισβήτησις, στρεφομένη είτε περί το είδος, είτε τα όρια των εν τω προηγουμένω άρθρω ακινήτων, λύεται, μετά προηγουμένη ακρόασιν των ενδιαφερομένων, οριστικώς υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων, μη επιτρεπομένης οιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής προσφυγής.

2. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης ή μη υπαρχούσης επιτροπής ο αρμόδιος προϊστάμενος Τμήματος εποικισμού επιλαμβάνεται αυτοπροσώπως της προσωρινής επιλύσεως των αναφυεισών αμφισβητήσεων, επιφυλασσομένης της οριστικής λύσεως εις την επιτροπήν απαλλοτριώσεων, ήτις δύναται να επιληφθή ταύτης και προ της οριστικής εκδικάσεως.Αρθρο: 42

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε': Συνεταιρισμοί αποκαταστάσεως.

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 43

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 44

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 45

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 46

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 47

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ': Διαδικασία Αποκαταστάσεως.

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 48

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 49

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόχειρος Διανομή

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο τρόπος της προχείρου διανομής και η έκτασις των γεωργικών κλήρων προσωρινώς καθορίζονται δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων των παρισταμένων μελών. Εάν μετά δύο συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως οριζομένης προς τούτο υπό του Τμήματος εποικισμού, δεν καταστή δυνατή η λήψις αποφάσεως, το διοικητικόν συμβούλιον του συνεταιρισμού καθορίζει τ' ανωτέρω επιλύον άμα πάσαν περί την διανομήν και εκμετάλλευσιν των κλήρων αναφυομένην διαφοράν. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου είναι διοικητικώς εκτελεσταί, πάσα παράβασις των οποίων διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 280 του παρόντος Κώδικος.

2. Της διανομής εξαιρούνται:

α) αι δασικαί εκτάσεις, εάν μη ήθελε κριθή υπό της εποικιστικής και δασικής υπηρεσίας επωφελής ή αναγκαία η εκχώρησις αυτών ή ο

εγκεντρισμός των αγρίων καρποφόρων δένδρων.

β) Οι παραχωρούμενοι βοσκότοποι.

γ) Οι υδρόμυλοι και αι προς ίδρυσιν τοιούτων κατάλληλοι θέσεις. δ) Αι εκτάσεις και εγκαταστάσεις αι χρήσιμοι δια κοινάς του συνεταιρισμού ανάγκας.Αρθρο: 50

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου

Το γεωργικόν έτος κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν λογίζεται αρχόμενον την 1 Οκτωβρίου και λήγον την 30ήν Σεπτεμβρίου.Αρθρο: 51

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 52

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 53

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 54

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 55

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 56

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καταμέτρησις κτήματος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την δημοσίευσιν της αποφάσεως δι' ης κηρύσσεται το κτήμα απαλλοτριωτέον, γίνεται η καταμέτρησις και ο καταρτισμός του διαγράμματος αυτού υπό της τοπογραφικής υπηρεσίας.

2. Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήται (εξ αδιαιρέτου ή μη) του διανεμητέου κτήματος, οι ιδιοκτήται των ομόρων κτημάτων και η προσωρινή επιτροπή των αγροτών ως και η Υπηρεσία Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών επί ανταλλαξίμων κτημάτων και οι Κοινότητες προκειμένου περί εκτάσεων διανεμηθησομένων εις κληρούχους πρόσφυγας, ιδίαις αυτών δαπάναις, υποχρεούνται προσκολούμεναι να υποδείξωσι εγγράφως ένα τουλάχιστον οριοδείκτην, εις το συνεργείον καταμετρήσεως. Προς τούτο ο προϊστάμενος του συνεργείου ή ο οικείος ελεγκτής της τοπογραφικής υπηρεσίας γνωστοποιεί οκτώ τουλάχιστον ημέρας προς της ενάρξεως της αποτυπώσεως των οριγραμμών προς τον προϊστάμενον του τμήματος εποικισμού της περιφερείας, την ημέραν της ενάρξεως της καταμετρήσεως. Ο προϊστάμενος του τμήματος εποικισμού προσκαλεί αυθημερόν τους αντικλήτους των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών όπως ορίσωσι παρά τω ειρημένω συνεργείω ή ελεγκτή οριοδείκτας, υποχρεουμένους να παρακολουθώσιν ανελλιπώς το συνεργείον καταμετρήσεως, χορηγούντες υπευθύνως πάσαν σχετικήν προς την υπόδειξιν των ορίων πληροφορίαν.

3. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν έχει ορισθή αντίκλητος παρά τω τμήματι εποικισμού της περιφερείας υπό των ενδιαφερομένων, ή εις την περίπτωσιν καθ' ήν ο υποδειχθείς οριοδείκτης δεν παρακολουθεί ανελλιπώς το συνεργείον ή αρνείται ή αγνοεί να υποδείξη τα απαραίτητα δια την καταμέτρησιν όρια, ο προϊστάμενος του συνεργείου συντάσσει πρωτόκολλον περί τούτου υπογραφόμενον παρ' αυτού και δύο αξιοπίστων μαρτύρων εκ των εργαζομένων οπωσδήποτε εις τας υπό του συνεργείου εκτελουμένας καταμετρήσεις του κτήματος και υποβάλλει τούτο προ της αποχωρήσεως του συνεργείου εκ του κτήματος εις τον προϊστάμενον του τμήματος εποικισμού της περιφερείας. Εν τοιούτη περιπτώσει το συνεργείον δύναται να ορυσθή κατά πάντα άλλον τρόπον τας αναγκαίας πληροφορίας ο δε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δικαιούται εντός διμήνου από της αποπερατώσεως των εν υπαίθρω εργασιών του συνεργείου εν τω κτήματι να υποβάλη ένστασιν προς το Υπουργείον Γεωργίας επί της ακριβείας της υποδείξεως των ορίων. Η τοπογραφική υπηρεσία άμα τω καταρτισμώ του διαγράμματος του κτήματος καλεί αυτόν δια του τμήματος εποικισμού της περιφερείας όπως εντός δεκαπενθημέρου από της προσκλήσεως προκαταβάλη παρά τινι Ταμείω του Κράτους την δια της προσκλήσεως οριζομένην συνολικήν δαπάνην της γενησομένης ερεύνης, εις ην μετά ταύτα προβαίνει η τοπογραφική υπηρεσία τη παρουσία του ενισταμένου ή του νομίμου αυτού αντιπροσώπου. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη ορίζεται υπό της επιτροπής του άρθρ. 16 του νόμου 2183. Εν τω μεταξύ δεν αναστέλλεται η διαδικασία της απαλλοτριώσεως του κτήματος αλλά προχωρεί επί τη βάσει του συνταχθέντος ήδη διαγράμματος.

4. Εν περιπτώσει διαφωνίας των οριοδεικτών ο προϊστάμενος του συνεργείου οφείλει να σημειοί εν τω σχεδιαγράμματι τας αμφισβητουμένας οριογραμμάς συντάσσων εις διπλούν σχετικόν πρωτόκολλον εφ' ου σχεδιάζονται προχείρως οι ως άνω οριογραμμαί, υπογραφόμενον παρ' αυτού και των διαφωνούντων οριοδεικτών, και υποβάλλων το μεν εις την επί των απαλλοτριώσεων επιτροπήν, το δε εις την τοπογραφικήν υπηρεσίαν του Υπουργείου. Εάν οι δαφωνούντες οριοδείκται αρνούνται να υπογράψωσι το ως άνω πρωτόκολλον ή είναι αγράμματοι, αναφέρεται τούτο εν τω πρωτοκόλλω και υπογράφεται υπό του προϊσταμένου του συνεργείου και δύο άλλων μαρτύρων εκ των οπωσδήποτε παρακολουθούντων τας καταμετρήσεις του κτήματος. Επί των ως άνω αμφισβητήσεων αποφαίνεται η επί των απολλοτριώσεων επιτροπή μετά την σύνταξιν του σχετικού διαγράμματος.

5. Οι κατά τα άνω οριζόμενοι οριοδείκται πληρώνονται υπό των υποδεικνυόντων αυτούς.

"6.Ι. Εις περίπτωσιν καθ' ην, κατά την καταμέτρησιν ή οριστικήν διανομήν κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν ανεφύησαν αμφισβητήσεις, περί τα όρια τούτων, σημειωθείσαι επί του σχεδιαγράμματος, η Επιτροπή απαλλοτριώσεων αποφαίνεται επί των αμφισβητήσεων καθορίζουσα οριστικώς τα όρια έστω και εάν κατά την καταμέτρησιν ή οριστικήν διανομήν δεν συνετάγησαν πρωτόκολλα διαφωνίας των οριοδεικτών ή τα συνταγέντα απωλέσθησαν.

ΙΙ. Οσάκις η Επιτροπή απαλλοτριώσεων επιλαμβάνεται της άρσεως των υφισταμένων αμφισβητήσεων περί τα όρια απαλλοτριωθέντων κατά την αγροτικήν εν γένει Νομοθεσίαν Αγροκτημάτων επιτρέπεται όπως αύτη αναθεωρή αποφάσεις αυτής ή οριστικάς διανομάς επί σκοπώ αναδιανομής των βοσκησίμων μόνον εκτάσεων των εν λόγω αγροκτημάτων, αναλόγως των υφισταμένων πραγματικών αναγκών και εφ' όσον η κυριότης των εκτάσεων τούτων δεν εφ'όσον η κυριότης των εκτάσεων τούτων δεν μετεβιβάσθη εις την οικείαν Κοινότητα".

<Η παρ. 6 προστέθηκε από το άρ. 38 Ν.Δ. 3958/59>.Αρθρο: 57

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ιδιοκτήται των εντός του καταμετρουμένου κτήματος ξένων τεμαχίων υποχρεούνται να υποδείξωσιν εγγράφως οριοδείκτην κατόπιν προσκλήσεως εκ μέρους του συνεργείου, κοινοποιουμένης εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος ή τον Δήμαρχον τρεις ημέρας τουλάχιστον προ της ενάρξεως της αποτυπώσεως των οριογραμμών, όστις υποχρεούται αυθημερόν να θυροκολλήση ταύτην εις το κατάστημα της κοινότητας ή του Δήμου.

2. Ο προϊστάμενος του συνεργείου συντάσσει αποδείξεις εις διπλούν περί της κανονικής υποδείξεως των ορίων, υπογραφομένας υπό του προϊσταμένου του συνεργείου και εκάστου των οριοδεικτών των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων και την μεν χορηγεί εις τον υπογράφονται οριοδείκτην, την δε ετέραν υποβάλλει εις την τοπογραφικήν υπηρεσίαν του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Εις την περίπτωσιν καθ' ην ιδιοκτήται ξένων τεμαχίων δεν συμμορφούνται προς τας ανωτέρω διατάξεις ή δεν προσέρχονται

αυτοπροσώπως προς υπόδειξιν των ορίων της ιδιοκτησίας των, ο Πρόεδρος της Κοινότητος ή ο Δήμαρχος υποχρεούνται να υποδείξωσιν αυτοπροσώπως ή δι' οριοδείκτου τα όρια ταύτα.Αρθρο: 58

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Κείμενο Αρθρου

Πάσαι αι διατάξεις των άρθρ. 56 και 57 ισχύουσι εκτός των μελλόντων απ' αρχής να καταμετρηθώσι, δια τα μη καταμετρηθέντα ήδη υπό της τοπογραφικής υπηρεσιάς του Υπουργείου της Γεωργίας αγροκτήματα.Αρθρο: 59

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ, ΒΛΑΒΗ ΟΡΟΣΗΜΩΝ - ΟΡΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Πρόεδροι κοινοτήτων ή συνεταιρισμών, οριοδείκται παραμελούντες τα εαυτών εκ του άρθρ. 57 πηγάζοντα καθήκοντα, αρνούμενοι ή δυστροπούντες εις την εκτέλεσιν αυτών, προκαλούντες ούτω προσκόμματα εις τους δημοσίους τοπογράφους, διώκονται εγκλήσει του προϊσταμένου συνεργείου, κατά τας περί παραβάσεως των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις του Ποινικού Νόμου και εισάγονται δι' απ' αυθείας κλήσεως εις το ποινικόν δικαστήριον επιβαλλομένης αυτοίς χρηματικής ποινής (από τριακοσίων μέχρι τρισχιλίων δραχμών).

2. Πας καταστρέφων, βλάπτων, μετακινών ή αφαιρών τριγωνομετρικά σημεία, πασσάλους, ορόσημα και εν γένει σήματα χρησιμοποιούμενα υπό της τοπογραφικής υπηρεσίας διώκεται κατά τον τρόπον της προηγουμένης παραγράφου, επιβαλλομένης άμα προς τη χρηματική ποινή και ποινής φυλακίσεως από δέκα ημερών έως τριών μηνών.Αρθρο: 60

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 61

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Η καταμέτρησις των υπαρχόντων χωρίων ή συνοικισμών μετά της περιοχής αυτών εις τα απαλλοτριούμενα ή απαλλοτριωθέντα κτήματα, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 56, 57, 58 και 59 του παρόντος, η αποτύπωσις της περιοχής νέων συνοικισμών εν αυτοίς, η μελέτη και το σχέδιον της ρυμοτομίας και η εν γένει εφαρμογή αυτού γίνονται επιμελεία του Υπουργείου της Γεωργίας.

2. Η καταμέτρησις και αποτύπωσις των συνοικισμών γίνεται ομού μετά του όλου αγροκτήματος, όπου δε παρελείφθη ενεργείται αύτη συμπληρωματικώς εκ των υστέρων.Αρθρο: 62

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκτέλεσις των σχεδίων ρυμοτομίας των συνοικισμών και η διανομή των οικοπέδων και των λαχανοκήπων ενεργείται υπό του Υπουργείου της Γεωργίας ως και η διανομή του κτήματος, επιτρεπομένης ουχ' ήττον, κατά τας περιπτώσεις ανάγκης, της διανομής των συνοικισμών κεχωρισμένως από της διανομής των γαιών.

2. Διάταγμα προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού εκδιδόμενον, καθορίζει τας λεπτομερείας και τον τρόπον της διανομής των συνοικισμών.

3. Δια Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού, δύναται να ανατίθηται εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας η παρακολούθησις της εφαρμογής των κατά την πρηγουμένην παρ. 2 εγκρινομένων σχεδίων ρυμοτομίας συνοικισμών, εφαρμοζομένων επ' αυτών των περί ρυμοτομίας σχεδίων πόλεων κλπ. διατάξεων του Ν.Δ. της 17 Ιουλ. 1923, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.Αρθρο: 63

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Αιτήσει των ενδιαφερομένων και μετά πρότασιν της αρμοδίας Εποικιστικής Υπηρεσίας, δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας ν' αναθέση εις ιδιώτας μηχανικούς και τοπογράφους υπό την επίβλεψιν ανωτέρου υπαλλήλου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας, την διανομήν των απαλλοτριωθέντων αγροκτημάτων εις τους αποκατασταθέντας, κατόπιν ειδικής συμβάσεως εγκρινομένης υπό του Προϊσταμένου της οικείας Γεωργικής Υπηρεσίας και επ' αμοιβή οριζομένη εν τη συμβάσει ταύτη και καταβαλομένη υπό του Συνεταιρισμού.

2. Διανομαί ανατιθέμεναι εις ιδιώτας μηχανικούς και τοπογράφους κατά το παρόν άρθρον, δέον, εντός 16 μηνών από της αναλήψεως της εργασίας, εάν αύτη έλαβε χώραν μετά την ισχύν του Α.Ν. 1722 ή εντός 12 μηνών από της ισχύος του Α.Ν. 1722 δια διανομάς αναληφθείσας προς της ισχύος αυτού, να παραδίδωνται εις το Γραφείον της οικείας Εποικιστικής Υπηρεσίας προς περαιτέρω έλεγχον ενεργούμενον υπό ανωτέρου υπαλλήλου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Απράκτου παρερχομένης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου αι διανομαί θεωρούνται άκυροι διατασσομένης της προόδου της υπό του άρθρ.

93 του παρόντος Κώδικος προβλεπομένης διαδικασίας, οι δ' εκτελέσαντες την διανομήν ιδιώται μηχανικοί και τοπογράφοι, υποχρεούνται εις την επιστροφήν εις τον Συνεταιρισμόν των εισπραχθέντων παρ' αυτών δια την εκτέλεσιν της εργασίας ποσών, εν αρνήσει δε τούτων τα ποσά ταύτα βεβαιούμενα υπό του αρμοδίου Προϊσταμένου της Γεωργικής Υπηρεσίας, εισπράττονται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδονται εις τον Συνεταιρισμόν.

4. Ομοίως θεωρούνται άκυροι διανομαί γενόμεναι παρ' ιδιωτών Μηχανικών και τοπογράφων αποδεικνυόμεναι κατά τον τεχνικόν έλεγχον μη σύμφωνοι προς τους νομίμους περί διανομής ορισμούς του παρόντος Κώδικος και τους τεχνικούς κανόνας, διατασσομένης της προόδου της υπό του άρθρ. 93 αυτού προβλεπομένης διαδικασίας.Αρθρο: 64

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Αι μέχρι του Νόμου 6448 γενόμεναι διανομαί των απαλλοτριωθέντων αγροτκημάτων υπό ιδιωτών μηχανικών, εφ' όσον αύται ενεκρίθησαν και εγκρίνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 του όλου αριθμού των κληρούχων του οικείου συνεταιρισμού ή δια νομίμου αποφάσεως της Κοινότητος, καθίστανται μετά σύμφωνον γνώμην του αρμοδίου Γραφείου Γεωργικής Περιφερείας οριστικαί.Αρθρο: 65

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διανομή άνευ κληρώσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Η διανομή των γαιών και οικοπέδων των Συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών ως και των γαιών και οικοπέδων συνοικισμών προσφύγων διατελεσάντων υπό την αντίληψιν της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ενεργείται άνευ κληρώσεως, αν αποφασίσουν ούτω τα τρία πέμπτα των ενδιαφερομένων, συνερχομένων εις ειδικήν προς τούτο συνέλευσιν απαρτιζομένην από τα τρία τέταρτα του όλου αριθμού των κληρούχων και προεδρευομένων υπό του προϊσταμένου της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας και εγκρίνει δι' αποφάσεως αυτού ο Υπουργός της Γεωργίας.Αρθρο: 66

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Κείμενο Αρθρου

"Επιτρέπεται η απαλλοτρίωσις κατά το άρθρ. 17 του Συντάγματος, οιωνδήποτε ιδιοκτησιών αναγκαιουσών προς επέκτασιν της κατωκημένης περιοχής συνοικισμών του Αγροτικού Νόμου ή παρεμβαλλομένων εντός τοιούτων συνοικισμών και παρεμποδιζουσών την εκτέλεσιν του σχεδίου ρυμοτομίας και την εφαρμογήν αυτού. Η τοιαύτη απαλλοτρίωσις λογίζεται γενομένη δια δημοσίαν ωφελείαν και απαγγέλεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας λαμβανομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού και δημοσιευομένης εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αντί της οφειλομένης δια τας ούτω απαλλοτριουμένας ιδιοκτησίας αποζημιώσεως, ήτις βαρύνει τον οικείον Σ.Α.Α.Κ. και τοιούτου μη υπάρχοντος τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα, είναι δυνατή η παραχώρησις ανταλλάγματος εις γαίας, εφαρμοζομένων εν τη περιπτώσει ταύτη αναλόγως των διατάξεων των παρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρ. 242 του Αγροτικού Κώδικος.

Ιδιοκτησίαι περιληφθείσαι εντός κυρωθέντων ρυμοτομικών σχεδίων συνοικισμών της άνω κατηγορίας, θεωρούνται μέχρι της καταβολής της αποζημιώσεως ή της χορηγήσεως ανταλλάγματος εις γαίας, ως τελούσαι εν νομίμως επιτάξει".

<Το άρ. 66 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρ. 19 Ν.Δ.

3958/59>.

"Δι' απαλλοτριουμένας, κατά τας ανωτέρω διατάξεις, ιδιοκτησίας, αίτινες περιελήφθησαν εις ρυμοτομίας Συνοικισμών και παρεχωρήθησαν εις κληρούχους μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 3958/1959, η οφειλομένη αποζημιώσις βαρύνει το Δημόσιον, εφ' όσον οι δικαιωθέντες ταύτης κληρούχοι, κατά την αυτήν χρονολογίαν, είχον εξοφλήσει, καθ' οιονδήποτε τρόπον, το τίμημα του οικοπεδικού κλήρου αυτών.

Αι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου, δεν έχουσιν εφαρμογήν επί ιδιοκτησιών, δι' ας συνετελέσθη ήδη η απαλλοτρίωσις δια της κατά Νόμον καταβολής της αποζημιώσεως, εγγράφεται δε ανάλογος πίστωσις εις τον προϋπολογισμόν του οικονομικού έτους 1964, δι' εμπιπτούσας εις τας διατάξεις ταύτας ιδιοκτησίας, ων δεν συνετελέσθη η απαλλοτριίωσις".

<Τα ανωτέρω μέσα σε " " προστέθηκαν από το άρ. 10 Ν.Δ. 4441/1964>.Αρθρο: 67

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την περίπτωσιν του προηγουμένου άρθρου επιτρέπεται επίσης καθ' όμοιον τρόπον η κατεδάφισις οικίας ή παραρτήματος αυτής και η απαλλοτρίωσις γηπέδων, της οφειλομένης δια ταύτα αποζημιώσεως οριζομένης κατά την σχετικήν διαδικασίαν του παρόντος υπό του αρμοδίου Πρωτοδικείου και περιεχούσης την πραγματικήν αξίαν αυτών μετά πάσης θετικής ζημίας του δικαιούχου.

2. Η διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου δεν ανακόπτει την εκτέλεσιν του σχεδίου, των σχετικών αποφάσεων της κατά το προηγούμενον άρθρον επιτροπής μη δεχομένων πλέον του τριμήνου αναβολήν από της ταχθείσης εν τη αποφάσει προθεσμίας χορηγουμένην υπό του Υπουργού Γεωργίας.

3. Η αποζημίωσις βαρύνουσα τον συνεταιρισμόν καταβάλλεται εντός μηνός μετά την δημοσίευσιν της δικαστικής αποφάσεως ολοσχερώς υπ' αυτού, και εν υπερημερία εισπράττεται υπέρ του δικαιούχου κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις, των μελών του συνεταιρισμού

υποχρεουμένων αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.Αρθρο: 68

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων και προ της ρυμοτομίας του συνοικισμού δύναται κατά την κρίσιν αυτής ν' αφαιρέση από τους κατέχοντας οικόπεδον εμβαδού μείζονος των δύο και ημίσεως στρεμμάτων την υπερβάλλουσαν έκτασιν και να διαθέση τούτην εις κληρούχους στερουμένους οικοπέδου ή επαρκούς τοιούτου, εκτός εάν υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων δια της αρχικής αποφάσεώς της καθωρίσθη η έκτασις του οικοπέδου μείζων των 2 1/2 στρεμμάτων οπότε οι κληρούχοι δικαιούνται να κρατήσωσιν έκτασιν ίσην προς την ορισθείσαν.

2. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουσιν εφαρμογήν κατά την ενέργειαν της οριστικής διανομής και ρυμοτομίας των γαιών εκάστου Συνοικισμού (οικοπέδων) και επί των πεφυτευμένων ή οπωσδήποτε βελτιωθεισών γαιών ως και επί των μπασταινουχικώς εκμεταλλευομένων τοιούτων. Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο εις ον έλαχεν η πεφυτευμένη ή βελτιωθείσα έκτασις υποχρεούται εις καταβολήν αποζημιώσεως τω εμφυτεύσαντι ή βελτιώσαντι δια την ενεργηθείσαν εμφύτευσιν ή τας γενομένας δαπάνας βελτιώσεως, καθοριζομένης υπό της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και καταβαλλομένης προ πάσης καταλήψεως, υπό τους εις ον έλαχεν η πεφυτευμένη ή βελτιωθείσα έκτασις κληρούχου, εάν αύτη διεμορφώθη εις οικόπεδον, ή της Κοινότητος, εάν διεμορφώθη εις κοινόχρηστον χώρον.Αρθρο: 69

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Κείμενο Αρθρου

"1. Κατά την εκτέλεσιν του σχεδίου ρυμοτομίας του συνοικισμού και οποτεδήποτε άλλοτε παρισταμένης ανάγκης επεκτάσεως της κατωκημένης περιοχής τούτου δια τας ανάγκας των κατοίκων αυτού ως και δια την εγκατάστασιν ετέρου συνοικισμού συμπτυχθέντος μετά του πρώτου, επιτρέπεται, όπως διαθέσιμοι κλήροι ή κοινόχρηστοι τόποι αφεθέντες ως τοιούτοι δι' οριστικής διανομής και μη κτηθέντες κατά κυριότητα υπό της Κοινότητος βάσει των άρθρ. 164 παρ. 4 και 197 παρ. 3 του Αγροτικού Κώδικος, χαρακτηρισθώσι δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ως χώροι προς επέκτασιν του Συνοικισμού".

<Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρ. 19 παρ. 1 Ν.

3194/1955>.

2. Καθ' όμοιον τρόπον επιτρέπεται η διάθεσις προς τον αυτόν σκοπόν και κλήρων ανηκόντων εις κληρούχους εφ' όσον δεν έχει κυρωθεί η οριστική διανομή των γαιών του αγροκτήματος, επ' ανταλλαγή των ούτω διατιθεμένων κλήρων ή τεμαχίων αυτών προς διαθεσίμους κλήρους ή κοινοχρήστους τόπους δεκτικούς καλλιεργείας.Αρθρο: 70

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Κείμενο Αρθρου

Εις ας περιπτώσεις αι εξ απαλλοτριώσεως προερχόμεναι εκτάσεις Συνοικισμού τινός είναι τουλάχιστον ίσαι προς τα πεντήκοντα εκατοστά της όλης κτηματικής περιοχής αυτού, η καταμέτρησις, η μελέτη της ρυμοτομίας και η εφαρμογή ταύτης ενεργείται δι' ολόκληρον τον Συνοικισμόν επιμελεία του Υπουργείου Γεωργίας κατά τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 71

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Σύστασις.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
Βλ. και παρ. 2 άρθρου 22 Ν.Δ. 3713/1957.

Κείμενο Αρθρου

1. Συνιστάται εν τη περιφερεία εκάστου Πρωτοδικείου, εφ' όσον συντρέχει προς τούτο περίπτωσις, τριμελής επιτροπή, απαρτιζομένη εκ του Προέδρου των Πρωτοδικών ή ετέρου Πρωτοδίκου ως πρέδρου, και δύο δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, και ειδικώς εκ τοιούτων της Εποικιστικής και Γεωργικής Υπηρεσίας, εχόντων βαθμόν τουλάχιστον εισηγητού, ων ο εις τουλάχιστον γεωπόνος, ει δυνατόν διπλωματούχος ανωτέρας γεωπονικής σχολής.

2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού της Γεωργίας και των λοιπών αρμοδίων Υπουργών ορίζονται οι μετέχοντες της επιτροπής δημόσιοι λειτουργοί και οι εν περιπτώσει κωλύματος αναπληρωταί αυτών. Οι απαρτίζοντες την επιτροπή θεωρούνται απεσπασμένοι, εις την ειδικήν ταύτην υπηρεσίαν, εις ην και μόνην ασχολούνται. Εις την επιτροπήν δύνανται να μετάσχουν ως εισηγηταί άνευ ψήφου και άλλοι υπάλληλοι, οριζόμενοι υπό του Υπουργού της Γεωργίας.

3. Επιτρέπεται δια Δ/τος η σύστασις πλειόνων επιτροπών εν τη περιφερεία εκάστου Πρωτοδικείου, ων η έδρα δύναται να ορισθή και εκτός της έδρας αυτού. Εις την περίπτωσιν ταύτην αποσπάται παρά τω αρμοδίω Πρωτοδικείω αριθμός Πρωτοδικών ίσος προς τον αριθμόν των συνιστωμένων επιτροπών.

4. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκτελεί υπάλληλος του αρμοδίου Γραφείου Γεωργικής Υπηρεσίας οριζόμενος υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού.Αρθρο: 72

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
Κατά το άρθρο 4 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α' 70) η δυνατότητα παρατάσεως της προθεσμίας της παρ. 5 του παρόντος ορίζεται από 3 μήνες σε 1 μήνα.

Κείμενο Αρθρου

1. Η Επιτροπή απαλλοτριώσεων συνεδριάζει νομίμως παρόντων πάντων των μελών αυτής και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν.

2. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται εν ιδίω πρακτικώ υπογραφομένω υπό πάντων των μελών αυτής.

3. Ο πρόεδρος της επιτροπής ασκεί πάντα τα κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δικαιώματα του προέδρου των Πρωτοδικών.

4. Η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήση οιαδήποτε αποδεικτικά μέσα, μη δεσμευμένη υπό δικονομικών διατάξεων και αποβλέπουσα μόνον εις την ουσιαστικήν εξακρίβωσιν των εις την αρμοδιότητά της υπαγομένων αντικειμένων.

5. Αι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων εκδίδονται υποχρεωτικώς εντός μηνός από της ημέρας της συζητήσεως, δυναμένουν να παραταθή επί εν εισέτι τρίμηνον δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης κατόπιν ητιολογημένης αιτήσεως του Προέδρου της Επιτροπής υποβαλλομένης ένα μήνα προ της λήξεως αυτού. Απράκτου παρερχομένης της πρθεσμίας ταύτης, ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματεύς της Επιτροπής

Απαλλοτριώσεων στερούνται της κατά το άρθρ. 78 του παρόντος αμοιβής και εισί πειθαρχικώς διωκτέοι ο μεν πρόεδρος κατά τας σχετικάς διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων επί τη αιτήσει του Υπουργού της Γεωργίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού, τα δε μέλη και ο Γραμματεύς κατά τας περί πειθαρχικής διώξεως των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικάς διατάξεις.Αρθρο: 73

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχική εξουσία επί της Επιτροπής.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Ο Υπουργός της Γεωργίας ασκεί πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν επί των μελών της επιτροπής δι' αμέλειαν ή ολιγωρίαν περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών, δυνάμενος να επιβάλη την ποινή του προστίμου μέχρις ολοκλήρου του οργανικού μηνιαίου μισθού και της προσωρινής απολύσεως μέχρι δύο μηνών, πλην του Προέδρου αυτής, υποκειμένου εις την πειθαρχικήν εξουσίαν του Υπουργού της Δικαιοσύνης.Αρθρο: 74

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Η επιτροπή απαλλοτριώσεων κατατάσσει οριστικώς δι' αποφάσεώς της τους δικαιουμένους γεωργικής αποκαταστάσεως ή επαγγλεματικού κλήρου, ορίζει την έκτασιν του γεωργικού και επαγγελματικού κλήρου ως και των συνεταιρικών τοιούτων, προσδιορίζει τας εις τον συνεταιρισμόν παραχωρητέας εκτάσεις και κτίρια, οροθετούσα ταύτας, καταργεί υφισταμένας τυχόν σχέσεις επί των παραχωρουμένων ή απαλλοτριωτέων εκτάσεων δυναμένη εν ανάγκη και να ιδρύη τοιαύτας, γνωμοδοτεί περί της καταβλητέας εις τους ιδιοκτήτας αποζημιώσεως και αποφαίνεται εν γένει επί παντός ζητήματος σχετικού προς την απαλλοτριώσιν του κτήματος.

2. Αι αποφάσεις αύται της επιτροπής είναι οριστικαί και αμετάκλητοι, κοινοποιούνται διοικητικώς εις τους ενδιαφερομένους, εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και εις τας αρμοδίας Γεν. Διοικήσεις, και υποβάλλονται εν πρωτοτύποις εις το Υπουργείον της Γεωργίας επιμελεία της εποικιστικής υπηρεσίας, εκτελούνται δε διοικητικώς.

3. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων προβαίνει εις νέον καθορισμόν βιωσίμου κλήρου εις περίπτωσιν καθ' ην η αρχική εκδίκασις του κτήματος εγένετο άνευ προηγουμένης τούτου καταμετρήσεως και ωρίσθη διάφορος βιώσιμος και διάφορος παραχωρητέος κλήρος, το δε κτήμα ευρίσκεται κατά την επιγιγνομένην καταμέτρησιν μεγαλυτέρας εκτάσεως της υπολογισθείσης κατά την εκδίκασιν ταύτης.Αρθρο: 75

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Οταν ένεκα ελλείψεως γαιών είναι αδύνατος η αποκατάστασις πάντων των δικαιουμένων εν τω κτήματι, η επιτροπή απαλλοτριώσεων δύναται να συνεκδικάση τούτο μετ' άλλων ομόρων, εχόντων πλεοναζούσας εκτάσεις, και να προσθέση ταύτας εις το μη έχον επάρκειαν κτήμα.

2. Επί απαλλοτριωτέων κτημάτων διατεθέντων προς γεωργικήν ή επαγγελματικήν αποκατάστασιν προσφύγων υπό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή του διαδόχου αυτής, η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων δια της αποφάσεώς της καθορίζει συνολικώς την παραχωρητέον εις το Δημόσιον ως υποκατάστατον της Ε.Α.Π. έκτασιν, το δε Πρωτοδικείον καθορίζει νομίμως την αποζημίωσιν αυτής κεχωρισμένην πάσης άλλης καθορισθείσης δια την προς γηγενείς καλλιεργητάς παραχωρουμένην έκτασιν. Αι προ της ισχύος του Νόμου 5496 υπέρ προσφύγων εγκατεστημένων υπό της Ε.Α.Π. δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως επιδικασθείσαι γαίαι και λοιπά ακίνητα λογίζονται ως περιελθόντα εις το Δημόσιον ως διάδοχον της Ε.Α.Π. και διατίθενται υπό τούτου κατά τα περί διανομής των υπό του Δημοσίου ως υποκαταστάτου της Ε.Α.Π. διοικουμένων κτημάτων ισχύοντα, τηρουμένης πάντως της υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εν τη αποφάσει αυτής γενομένης τυχόν ονομαστικώς κατατάξεως των κληρούχων προσφύγων ως και της εκτάσεως του δι' αυτούς ορισθέντος κλήρου.Αρθρο: 76

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αρμοδιότης κατά τόπον.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά τόπον αρμοδιότης των επιτροπών απαλλοτριώσεων εκτείνεται επί των κτημάτων, τα οποία υπάγονται εις την αρμοδιότητα του εν τη έδρα αυτής γεωργικού γραφείου, αι δε παρά την διάταξιν ταύτην εκδοθείσαι αποφάσεις επιτροπών θεωρούνται ως αρμοδίως και εγκύρως εκδεδομέναι.

2. Δι' αγροκτήματα κείμενα εις τας περιφερείας δύο γεωργικών γραφείων, αρμοδία δια την εκδίκασιν τούτων είναι η επιτροπή απαλλοτριώσεων, εις την περιφέρειαν της οποίας κείται ο συνοικισμός των εγκατοίκων καλλιεργητών και τοιούτου μη υπάρχοντος η επιτροπή, εις την περιφέρειαν της οποίας υπάγεται η μείζων έκτασις των κτημάτων τούτων.

3. Την μεταξύ επιτροπών σύγκρουσιν αρμοδιότητος αίρει η αρμοδία διεύθυνσις εποικισμού και εν ελλείψει ταύτης το Υπουργείον Γεωργίας.

4. Κτήματα διεκδικούμενα υπό πλειόνων συνεταιρισμών, εδρευόντων εις διαφόρους γεωργικάς περιφερείας, εκδικάζονται ενώπιον της επιτροπής απαλλοτριώσεων μιας των περιφερειών τούτων, οριζομένης υπό του Υπουργού της Γεωργίας.Αρθρο: 77

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 78

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 79

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Προστασία αποκαθισταμένων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σχόλια
- Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά των εγκατασταθέντων δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων δεν επιτρέπεται έγερσις αγωγών υπό του τέως ιδιοκτήτου του κτήματος περί προσωρινών μέτρων εχουσών αντικείμενον τμήματα του κτήματος απαλλοτριωθέντα υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

2. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

3. Αι τυχόν παρά την απαγόρευσιν εκδιδόμεναι δικαστικαί αποφάσεις είναι άκυροι μηδέν παράγουσας έννομον αποτέλεσμα.Αρθρο: 80

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Σχόλια
<Τα μέσα σε " " εδάφια της παρ. 1 προστέθηκαν από το άρ. 26 Ν.Δ. 2185/1952>. - Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

1. Αι Επιτροπαί Απαλλοτριώσεων επιτρέπεται να επανέρχωνται και άνευ ειδικής του νόμου διατάξεως επί των κατά το άρθρ. 74 και τα λοιπά άρθρα του παρόντος Κώδικος εκδοθεισών ή εκδικομένων αποφάσεών των. α) Προς διόρθωσιν αριθμητικών ή λογιστικών σφαλμάτων.

β) Προς ερμηνείαν ασαφών διατάξεων ή συμπλήρωσιν αφεθέντων κενών, μετά προηγουμένην απόφασιν του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένην μετά σύμφωνον γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού.

γ) Προς διόρθωσιν αντικειμένων εις τον νόμον διατάξεων, μετά προηγουμένην απόφασιν του Υπουργού της Γεωργίας, εκδιδομένην μετά σύμφωνον γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού και προ της παρελεύσεως πενταετίας από της εκδόσεως των ως άνω αποφάσεων. Η πενταετής αύτη προθεσμία της παραπομπής προς αναθεώρησιν δεν ισχύει εφ' ων αποφάσεων εκκρεμεί παρά τω Υπουργείω Γεωργίας κατά την έναρξιν της ισχύος του Α. Νόμου αίτησις ή πρότασις περί αναθεωρήσεως.

Η αληθής έννοια των ανωτέρω διατάξεων είναι ότι η κατ' αυτάς προβλεπομένη αναθεώρησις αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων χωρεί και επί κλήρων κατά κυριότητα μεταβιβασθέντων εις ακτήμονας εφ' όσον παρεχωρήθησαν παρανόμως.

"Η αυτή πενταετής προθεσμίας δεν ισχύει προκειμένου περί αποφάσεων επιτροπής απαλλοτριώσεων εκδοθεισών από του Ιανουαρίου 1938 μέχρι τέλους Μαϊου 1941 δια περιοχάς αίτινες ετέλεσαν υπό Βουλγαρικήν κατοχήν.

Αι ανωτέρω αποφάσεις υπόκεινται δια κακήν εφαρμογήν του νόμου εις αναπομπήν προς αναθεώρησιν εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος".

<Τα μέσα σε " " εδάφια προστέθηκαν από το άρ. 26 Ν.Δ. 2185/1952>.

2. Επίσης αι Επιτροπαί Απαλλοτριώσεων επανέρχοτναι επί των κατά το άρθρ. 74 και τα λοιπά άρθρα του παρόντος Κώδικος, εκδοθεισών ή εκδιδομένων αποφάσεών των προς διόρθωσιν εσφαλμένης μετατροπής παλαιών τουρκικών στρεμμάτων εις ελληνικά τοιαύτα, εφ' όσον το Συμβούλιον της Επικρατείας δι' αποφάσεώς του απεφάνθη ήδη ότι υφίσταται το εσφαλμένον τούτο επί του απαλλοτριωθέντος κτήματος, τηρουμένης εν συνεχεία της διαδικασίας του άρθρ. 108 του παρόντος, της οφειλομένης συμπληρωματικής αποζημιώσεως αφαιρουμένης εκ της υπέρ της Εθνικής Τραπέζης

καθορισθείσης αποζημιώσεως ως διαχειριστρίας της περιουσίας της υπολοίπου ιδιοκτησίας του απαλλοτριωθέντος αγροκτήματος.

3. Είναι απολύτως άκυροι αποφάσεις Επιτροπών εκδιδόμεναι κατά παράβασιν των διατάξεων της παρ. 1, της ακυρότητος απαγγελλομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας.

4. Αριθμητικά ή λογιστικά σφάλματα των αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων δύνανται να διορθώνται και δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εφ' όσον δεν επελήφθη της διορθώσεως η Επιτροπή. Η διορθωτική απόφασις κοινοποιείται προς την οικείαν Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων.

«5. Αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, με τις οποίες δημιουργήθηκαν δικαιώματα για την παραχώρηση εποικιστικών εκτάσεων, και οι οποίες δεν εφαρμόσθηκαν επί δεκαπενταετία από την έκδοση τους, επιτρέπεται να ανακαλούνται με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη».Αρθρο: 81

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 82

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Πρόσκλησις ιδιοκτητών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριουμένου κτήματος ή ο αντίκλητος αυτού και ο συνεταιρισμός καλούνται υπό του Προέδρου της επιτροπής

απαλλοτριώσεων, όπως λάβουν γνώσιν παντός σχετικού προς την

απαλλοτρίωσιν εγγράφου και υποβάλωσιν εις την επιτροπήν τα αιτήματά των. Η πρόσκλησις είναι έγγραφος και κοινοποιείται προς τους ενδιαφερομένους δια του γεωργικού γραφείου επί αποδείξει οκτώ τουλάχιστον ημέρας προ της πρώτης συνεδριάσεως της επιτροπής ή δια δημοσιεύσεως εις μίαν των εν τη πρωτευούση ή άλλη πόλει του νομού, ένθα κείται το κτήμα, εκδιδομένων εφημερίδων και εν ελλείψει τοιαύτης εις μίαν των εφημερίδων της πρωτευούσης του Κράτους.

2. Η νόμιμος πρόσκλησις των ενδιαφερομένων μνημονεύεται εν τη αποφάσει της επιτροπής επί ποινή απολύτου ακυρότητος ολοκλήρου της διαδικασίας ενώπιον αυτής, απαγγελλομένης δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας.

3. Πάσα ένστασις ιδιοκτητών μη εκπληρωσάντων τας εν άρθρ. 38 υποχρεώσεις των, περί μη τηρήσεως των διατυπώσεων της προηγουμένης παραγράφου και ακυρότητος της διαδικασίας είναι απολύτως απαράδεκτος, της ισχύος της διατάξεως ταύτης ανατρεχούσης εις την 15 Φεβρ. 1923.Αρθρο: 83

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγή κολληγικών εκτάσεων προς αυτοκαλλιεργουμένας.

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 84

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταγραφή αποφάσεως Επιτροπής Απαλλοτριώσεων

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Η κατά το άρθρ. 74 απόφασις της επιτροπής απαλλοτριώσεων μεταγράφεται επιμελεία του Προέδρου αυτής ή του Υπουργείου Γεωργίας, από της μεταγραφής δε ταύτης περιέρχονται εις το Κράτος, πλην των ήδη εις τούτο περιελθουσών εκτάσεων κατά το άρθρ. 40 και πάντα τα εν τη αποφάσει ως απαλλοτριωτέα κριθέντα ακίνητα συμφώνως και προς τας διατάξεις των άρθρ. 107 και 108 του παρόντος.Αρθρο: 85

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 85Α

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 86

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται πάσα μεταβολή των σχέσεων μεταξύ ιδιοκτητών αγροτικών κτημάτων και των εις τα κτήματα ταύτα καλλιεργούντων επί μορτή ή και αντισπόρω πάσα μεταβολή της υφισταμένης εν αυτοίς πραγματικής καταστάσεως, ως και πάσα έξωσις των καλλιεργητών τούτων εκτός: α) αν υπάρχη έγγραφος συμφωνία περί παραιτήσεως του καλλιεργητικού δικαιώματος ή β) αν ο καλλιεργητής προβή εις κλοπήν πραγμάτων του ιδιοκτήτου, τιμωρηθείσαν εις βαθμόν πλημμελήματος ή παραλείψη εκ προθέσεως την καλλιέργειαν και γ) αν ο αυτός καλλιεργητής κέκτηται έκτασιν επαρκή κατά την έννοιαν του άρθρ. 26 του παρόντος.

2. Η προσωρινή ρύθμισις πάσης αναφυομένης διαφοράς μεταξύ αγροδότου και αγρολύπτου επί των υφισταμένων εννόμων σχέσεων και της διατηρητέας πραγματικής καταστάσεως αποφασίζεται υπό του αρμοδίου Ειρηνοδίκου κατά την διαδικασίαν του Νόμου ΓΨΝΖ' (1911), επί δε της εξώσεως εφαρμόζεται ο νόμος ΓΩΝς' (1911), ως ούτος ετροποποιήθη.

3. Η εκουσία μεταβίβασις αγροκτήματος εις ακτήμονας καλλιεργητάς δια την γεωργικήν αποκατάστασίν των επιφέρει μεταβολήν της υφισταμένης σχέσεως και περιορισμόν των καλλιεργούντων καλλιεργητών, των μη μετεχόντων της αγοράς του κτήματος επί εκτάσεως ίσης προς τον κατά μέσον όρον γεωργικόν κλήρον της περιφερείας.Αρθρο: 87

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

Εις υπολείμματα κτημάτων απαλλοτριωθέντων αναγκαστικώς κατά τον παρόντα νόμον αι υφιστάμεναι αγροτικαί σχέσεις καταργούνται από της επομένης γεωργικής περιόδου, εντός της οποίας απέκτησε την νομήν του κτήματος ο αγροτικός συνεταιρισμός.Αρθρο: 88

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ρύθμισις δουλειών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν θίγονται δια της απαλλοτριώσεως αι οδικαί και υδατικαί σχέσεις του κτήματος, ως και τα κατά την δημοσίευσιν του παρόντος κεκτημένα δικαιώματα ξυλεύσεως των γεωργών εις τα δάση του κτήματος.

2. Δύναται ουχ' ήττον η επί των απαλλοτριώσεων επιτροπή να προβή δια της αποφάσεως αυτής εις διαρρύθμισιν των υφισταμένων εν γένει δουλειών, μη παραβλάπτουσαν δικαιώματα τρίτων, εάν αύτη ένεκα της διανομής του κτήματος καθίσταται αναγκαία ή επωφελής.

3. Πριν ή επιληφθή της οριστικής εκδικάσεως η επιτροπή απαλλοτριώσεων, ο αρμόδιος, της τοποθεσίας του κτήματος, Ειρηνοδίκης, κατ' αίτησιν του προϊσταμένου του τμήματος εποικισμού δύναται να συστήση δι' ανεκκλήτου αποφάσεώς του δουλείαν ή να επεκτείνη και να μεταβάλη υπάρχουσαν τοιαύτην υπέρ αποκατασταθέντων εν τω κτήματι προσφύγων, της δια την αιτίαν ταύτην οφειλομένης εις τον ιδιοκτήτην αποζημιώσεως καθοριζομένης εκ των υστέρων και αναδρομικώς από της ιδρύσεως της δουλείας κατά το άρθρ. 103 του παρόντος.Αρθρο: 89

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχωρισμός.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Σχόλια
Η επιτροπή που προβλεπόταν από άρ. 89 και οι σχετικές με αυτή διατάξεις συστάσεως, συγκροτήσεως κλπ. καταργήθηκαν από την παρ. 4 άρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ. Β' 215) Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ. Β' 564/9-8-82, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας.

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την έκδοσιν της αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων τριμελής επιτροπή εξ υπαλλήλων, εξ ων απαραιτήτως εις γεωπόνος και εις τοποτράφος μηχανικός ή γεωμέτρης, οριζομένης υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή του έχοντος ειδικήν προς τούτο εντολήν ανωτέρου δημοσίου λειτουργού, μεταβαίνει επί τόπου και μετ' ακρόασιν του ιδιοκτήτου και του συνεταιρισμού ή των αντιπροσώπων των, συμφώνως προς την εκδοθείσαν απόφασιν α) διαχωρίζει την εξαιρεθείσαν από της απαλλοτριώσεως έκτασιν οροσημαίνουσα ταύτην, β) διανέμει προσωρινώς εις τους δικαιωθέντας κληρούχους τας καλλιεργησίμους εκτάσεις του κτήματος και γ) διαχωρίζει επίσης τον συνεταιρικόν κλήρον, τας κοινάς εκτάσεις ως και τας εκτάσεις αι οποίαι προωρίσθησαν δια τον συνοικισμόν.

2. Η επιτροπή της προηγουμένης παραγράφου αποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν συντάσσουσα περί των εαυτής πράξεων πρωτόκολλον το οποίον υπογράφουν, εάν θέλουν ό τε πρόεδρος του συνεταιρισμού και ο ιδιοκτήτης ή οι αντιπρόσωποί των.

3. Αι αποφάσεις της επιτροπής είναι υποχρεωτικαί μέχρι της οριστικής διανομής και εκτελούνται διοικητικώς.

4. Το πρωτόκολλον διαχωρισμού εις οιανδήποτε εποχήν του έτους υπογραφόμενον εφαρμόζεται πάντοτε μετά την λήξιν του καθ' ό κατηρτίσθη γεωργικού έτους.

5. Εις τον ιδιοκτήτην τον στερηθέντα της καρπώσεως των υπέρ αυτού δια της αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεως εξαιρεθεισών γαιών, ένεκα κατοχής αυτής υπό κληρούχων, οφείλεται δια τον μέχρι της εφαρμογής του διαχωρισμού χρόνον αποζημίωσις χρήσεως, ήτις, καθοριζομένη βάσει της δια την αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων γνωμοδοτήσεως κατά τον κανόνα του άρθρ. 51 παρ. 4 του παρόντος, καταβάλλεται υπό του Δημοσίου εις τον ιδιοκτήτην δια λογαριασμόν του οικείου αγροτικού συνεταιρισμού, προστιθεμένης της δαπάνης ταύτης εις το τίμημα πωλήσεως (άρθρ. 98 παρ.

1).

6. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον υποχρέωσις προς καταβολήν αποζημιώσεως χρήσεως δεν υφίσταται, εφόσον ο ιδιοκτήτης εκαρπώθη κατά τον αυτόν χρόνον έκτασιν του κτήματος εκ των απαλλοτριωθεισών, ίσην τουλάχιστον της υπέρ αυτού εξαιρεθείσης.

7. Πρωτόκολλα οριστικού διαχωρισμού αντικείμενα εις τον νόμον ή την απόφασιν της Επιτροπής απαλλοτριώσεων υπόκεινται εντός τριετίας από της συντάξεώς των εις αναθεώρησιν δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού. Δια τα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1085/1946 συνταγέντα πρωτόκολλα η τριετία αύτη άρχεται από της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου τούτου.Αρθρο: 90

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Εξώδικος διανομή.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετ' απόφασιν του Υπουργού της Γεωργίας επιτρέπεται η εξώδικος διανομή κτήματος απαλλοτριωθέντος μερικώς κατά κτηματομερίδια εξ αδιαιρέτου μεταξύ του οικείου Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως και του ιδιοκτήτου των μη απαλλοτριωθέντων κτηματομεριδίων εξ αδιαιρέτου.

2. Εν ασυμφωνία των ενδιαφερομένων μερών χωρεί, μέχρι της δια δικαστικής αποφάσεως ή εξωδίκου διανομής του κτήματος, προσωρινή τούτου διανομή δι' αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών, εκδιδομένης τη αιτήσει ενός των ενδιαφερομένων κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν.

3. Αι διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και δια τα υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων διοικούμενα κτήματα, την δε θέσιν του Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως λαμβάνει το Δημόσιον ως διάδοχον της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.Αρθρο: 91

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Εν η περιπτώσει είναι αδύνατος η κατά το άρθρ. 89 συγκρότησις της επιτροπής ή η συγκροτηθείσα δεν δύναται να επιληφθή της προσωρινής διανομής, επιτρέπεται μετά γνώμην και του προϊσταμένου του τμήματος εποικισμού να γίνει πρόχειρος τοιαύτη υπό του συνεταιρισμού, καθ' όν τρόπν ορίζει το καταστατικόν ή απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως αφού προηγουμένως ο προϊστάμενος του τμήματος εποικισμού διαχωρίση προχείρως, κατά την απόφασιν της επιτροπής, τας παραχωρηθείσας εκτάσεις απ' εκείνων αι οποίαι εξηρέθησαν της απαλλοτριώσεως δια χαράξεως χωριστικής γραμμής συντάσσων περί τούτου πρωτόκολλον υποχρεωτικόν δι' αμφότερα τα μέρη και μέχρις ου αποφασίση η κατά το άρθρ. 89 επιτροπή.

2. Μετ' απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως εις ην παρίσταται εις των υπαλλήλων της αρμοδίας Γεωργικής ή Εποικιστικής Υπηρεσίας δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνεταιρισμού να αναθέση την πρόχειρον διανομήν εις ιδιώτην τοπογράφον, κατόπιν ειδικής εγγράφου συμβάσεως, εγκρινομένης υπό του Προϊσταμένου της ως άνω υπηρεσίας και επ' αμοιβή οριζομένη εν τη συμβάσει ταύτη και καταβαλλομένη υπό του Συνεταιρισμού. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο διαχωρισμός γίνεται υπό διμελούς επιτροπής εξ ενός γεωπόνου και ενός μηχανικού ή γεωμέτρου οριζομένων υπό του Διευθυντού του Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας, εφ' όσον δεν εγένετο υπό της κατά το άρθρ. 89 επιτροπής.

3. Πάσαι αι προκύπτουσαι κατά την διανομήν του άρθρου τούτου αμφισβητήσεις επιλύονται υπό του αρμοδίου προϊσταμένου του τμήματος εποικισμού.Αρθρο: 92

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την προσωρινήν διανομήν των γαιών, ει δυνατόν, τηρούνται αι υφιστάμεναι καλλιεργητικαί σχέσεις, των εκ των κληρούχων καλλιεργούντων επί μορτή ή αντισπόρω διατηρούντων τας επ' αυτών καλλιεργουμένας εκτάσεις κατά την έκατασιν του κλήρου των, των δε λοιπών καλλιεργητών εγκαθισταμένων εις τας λοιπάς παραχωρηθείσας καλλιεργησίμους εκτάσεις.

2. Ωσαύτως μεταβολή δεν επιτρέπεται εις τας κατοικίας και τα προς εξάσκησιν τέχνης χρήσιμα κτίρια, δυναμένης ουχ' ήττον κατά περιπτώσεις ανάγκης της επί της διανομής Επιτροπής ή του συνεταιρισμού κατά τους ορισμούς του προηγουμένου άρθρου να κατανείμη προσωρινώς εις τους δικαιωθέντας κληρούχους τα κτίρια και να περιορίση τους κατέχοντας πλείονα τοιαύτα εις τον αναγκαίον μόνον χώρον.Αρθρο: 93

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την μεταβίβασιν του κτήματος εις τον συνεταιρισμόν γίνεται η οριστική διανομή αυτού εις τους κληρούχους, του τρόπου και των λεπτομερειών αυτής καθοριζομένων δια Δ/τος προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού εκδιδομένου.

<Σε εκτέλεση της ανωτέρω παρ. 1 είχε εκδοθεί το Π.Δ. της 17/22 Μαρτ. 1927 "περί τρόπου διανομής κλπ.">.

2. Κατά την διανομήν δεν επιτρέπεται η ένεκα διαφόρου ποιότητος κατάτμησις των καλλιεργησίμων γαιών εις πλείονας των τριών κατηγορίας, εξαιρέσει των δι' ειδικάς καλλιεργείας προοριζομένων ποιοτήτων, εάν δε η ποιότης της γης δεν διαφέρη ουσιωδώς δεν γίνεται κατάτμησις γαιών εις κατηγορίας.

3. Οι κλήροι δι' εκάστην τάξιν κληρούχων είναι ίσοι κατ' έκτασιν ή κατ' αξίαν, μη υπολογιζομένων προς καθορισμόν της ισότητος ταύτης, του παρεχομένου χάριν των τέκνων κλάσματος.

4. Δια την εφαρμογήν της κατά την προηγουμένην παράγραφον απαιτουμένης ισότητος των κλήρων δεν υπολογίζονται αι διαφοραί αι κάτω των υπό του εγκεκριμένου Κανονισμού Τοπογραφικών εργασιών παραδεδεγμένων ανεκτών ορίων τεχνικών σφαλμάτων.

5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εκδιδομένης μετά (γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού και) πρότασιν της Διευθύνσεως Τοπογραφικής Υπηρεσίας, δύναται να επιτραπή παρέκκλισις από της κατά τας

προηγουμένας παραγρ. 3 και 4 ισότητος των κλήρων. Τοιαύτη παρέκκλισις γενομένη μέχρι της ενέρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1722/1939 δεν αποτελεί λόγον αναθεωρήσεως της οριστικής διανομής.

<Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού προς γνωμοδότηση καταργήθηκε από το άρ. 3 παρ. 3 Β.Δ. 25 Σεπτ./8 Οκτ. 1957 (ΦΕΚ.

Α' 200)>.

6. Αι πεφυτευμέναι δια φυτειών ή δένδρων εκτάσεις διανέμονται κατά προτίμησιν, εάν δεν προσκόπτη η διανομή, εις τους κληρούχους, οι οποίοι κατέχουν ταύτας.

7. Προκειμένου περί κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά τον παρόντα νόμον, εν μέρει υπέρ γηγενών καλλιεργητών και εν μέρει υπέρ της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εις τα οποία αι υπέρ των γηγενών

επιδικασθείσαι υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων γαίαι ορίζονται εν τη σχετική αποφάσει αυτής κατά τοποθεσίας ή όρια, ο Υπουργός της Γεωργίας δύναται να διατάξη την αναμίξ διανομήν των γαιών εις τους κληρούχους πρόσφυγας και γηγενείς, εάν εν γενική συνελεύσει του οικείου Συνεταιρισμού, παρισταμένου του αρμοδίου προϊσταμένου Γεωργικής Υπηρεσίας, αποφασίση περί τούτου δια ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλήσεως, το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των γηγενών κληρούχων μελών του οικείου Συνεταιρισμού.Αρθρο: 94

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κείμενο Αρθρου

Τα εντεταλμένα την οριστικήν διανομήν όργανα δύνανται παρισταμένης ανάγκης να προβαίνωσιν εις συμπληρωματικάς εξακριβώσεις ορίων και ιδιοκτησιών, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρ. 56 και 57 του παρόντος. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Προϊστάμενος της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας δια πράξεώς του, προβαίνει εις νέον χαρακτηρισμόν του είδους των αποτυπωθεισών εκτάσεων, αναγραφόμενον εις τα σχετικά διαγράμματα.Αρθρο: 95

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την οριστικήν διανομήν μπασταινουχικών κτημάτων τα τεμάχια του υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων παραχωρουμένου κλήρου δεν δύνανται να υπερβούν τα τρία, της Επιτροπής Διανομών δυναμένης, προς τήρησιν της αρχής ταύτης, να αντάλλασση υποχρεωτικώς τας καλλιεργουμένας μπασταίνας ως και την τυχόν παραχωρηθείσαν έκτασιν προς συμπλήρωσιν του κλήρου, προς ίσας κατ' αξίαν εκτάσεις. Της υποχρεωτικής ταύτης ανταλλαγής εξαιρούνται αι πεφυτευμέναι υπό μπασταινούχων εκτάσεις.

2. Επίσης κατά την οριστικήν διανομήν μπασταινουχικών κτημάτων επιτρέπεται η χάραξις αγροτικών οδών διερχομένων δια των μπασταινών προς εξυπηρέτησιν των κληρούχων δια την οικονομικωτέραν εκμετάλλευσιν του κλήρου των.Αρθρο: 96

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διαχείρισις κοινοχρήστων και αγραναπαύσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ, ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι της κατά τας παρ. 1, 3 και 4 του άρθρ. 197 μεταβιβάσεως της κυριότητος των κοινοχρήστων εκτάσεων εις την οικείαν κοινότητα, αύται ως και αι εν αγραναπαύσει καλλιεργούμεναι γαίαι των κληρούχων συνεταίρων τελούν υπό την διαχείρισιν του οικείου Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων καλλιεργητών κατά τα ακολούθως οριζόμενα.

2. Τηρουμένων των υπό των άρθρ. 34 και 97 οριζομένων, οι Συνεταιρισμοί Αποκαταστάσεως εκμισθώνουν τας πλεαναζούσας εν αγραναπαύσει ή βοσκησίμους κοινοχρήστους εκτάσεις εις κτηνοτρόφους συνεταίρους ή μη. Η Γεωργική Υπηρεσία του Νομού καθορίζει τας πλεοναζούσας εκτάσεις λαμβάνουσα υπ' όψιν την εις ζώα χωρητικότητα των βοσκών και τον αριθμόντων ζώων των κατά τον παρόντα Κώδικα δικαιουμένων προς βόσκησιν επί καταβολή ή μη ενοικίου. Προς εξεύρεσιν του αριθμού τούτων η Γεωργική Υπηρεσία δύναται να ζητή παρά των δικαιουμένων χρήσεως βοσκής, οσάκις θεωρεί τούτο αναγκαίον, να υποβάλωσι δήλωσιν εις τον

Συνεταιρισμόν περί του αριθμού των ζώων, τα οποία κέκτηνται.

3. Η διάρκεια των μισθώσεων είναι το πολύ διετής, δύναται όμως να είναι και πενταετής κατόπιν αδείας του Υπουργού της Γεωργίας εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ήν η μίσθωσις συνάπτεται εν έτος προ της κατά την παρ. 3 του άρθρου 197 του παρόντος Κώδικος μεταβιβάσεως της κυριότητος, οπότε η διάρκεια ταύτης είναι πάντοτε μονοετής.

4. Τα του τρόπου της διενεργείας των μισθώσεων και διαχειρίσεως εν γένει Συνεταιρικών εκτάσεων, του τρόπου εγκρίσεως των μισθώσεων δύνανται να καθορισθώσι δι' ειδικών κανονισμών εκδιδομένων υπό του Υπουργού της Γεωργίας.

5. Πάσα μίσθωσις συναφθείσα παρά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ή των εκάστοτε εκδιδομένων ειδικών Κανονισμών είναι άκυρος, οι δε συνάπτοντες ταύτην ως και οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών τη εγκλήσει της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας. Εις τας αυτάς συνεπείας υπόκεινται και οι υποβάλλοντες ψευδή δήλωσιν περί του αριθμού των ζώων των.

6. Τα εκ της ενοικιάσεως των υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των ΣΑΑΚ τελουσών πάσης φύσεως κοινοχρήστων εκτάσεων, υδρομύλων, αδιαθέτων οικοπέδων και λοιπά προερχόμενα έσοδα, κατατίθενται παρά τη Αγροτική Τραπέζη της Ελλάδος κατά πεντήκοντα μεν τοις εκατόν υπέρ του οικείου Σ.Α.Α.Κ. κατά τα έτερα δε πεντήκοντα τοις εκατόν υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού δια την αντιμετώπισιν των προς εφαρμογήν της Εποικιστικής Νομοθεσίας απαιτουμένων δαπανών.

Τα υπέρ των οικείων Σ.Α.Α.Κ. κατατιθέμενα ποσά αποδίδονται αυτοίς μόνον κατόπιν αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργού, δυναμένου να μεταβιβάζη την αρμοδιότητά του ταύτην εις τον Διευθυντήν Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας ή και τους Διευθυντάς των Διευθύνσεων Γεωργίας των Νομών του Κράτους ή τους Προϊσταμένους των παρ' αυταίς Τμημάτων Εποικισμού και διατίθενται δια της αυτής αποφάσεως δια την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας και εγγείων βελτιώσεων.

Το εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού ανήκοντα κατατίθενται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος υπέρ αυτού εις το Δημόσιον Ταμείον κατόπιν σχετικής εντολής του Διευθυντού Γεωργίας του Νομού.

Τ' ανωτέρω ισχύουσι και επί εσόδων προερχομένων εκ συναφθεισών μέχρι τούδε μισθώσεων συνεταιρικών εκτάσεων, υδρομύλων και αδιαθέτων οικοπέδων.

Αι διατάξεις του άρθρου τούτου εφαρμόζονται και επί των μισθώσεων συνεταιρικών εκτάσεων κλπ. των διενεργουμένων υπό των εις τας αποστραγγισθείσας γαίας εγκατασταθέντων Σ.Α.Α.Κ.Αρθρο: 97

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Χρήσις υπό μη συνεταίρων κοινής βοσκής.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Επί της κοινής βοσκής του αγροτικού συνεταιρισμού απαλλοτριουμένου κτήματος δικαιούνται χρήσεως εν ίση μοίρα μετά των συνεταίρων οι τυχόν μη αποκαθιστάμενοι ένεκα επαρκείας ιδιοκτητών γαιών (μικροϊδιοκτήται) καλλιεργηταί, κάτοικοι του αυτού χωρίου, στερούμενοι ετέρων επαρκών βοσκησίμων εκτάσεων, έναντι αποζημιώσεως καθοριζομένης υπό της αρμοδίας επιτροπής απαλλοτριώσεων, αιτήσει του συνεταιρισμού, και καταβλητέας αυτώ εντός πέντε το πολύ ετών δι' ισαρίθμων δόσεων.

2. Κληρούχοι "ή μικροϊδιοκτήται καλλιεργηταί μη αποκατασταθέντες ένεκα επαρκείας ιδιοκτήτων γαιών" δικαιωθέντες οικοπέδων εις συνοικισμόν ετέρου συνεταιρισμού δικαιούνται να βόσκωσι τα ζώα των εις την κοινήν βοσκήν του συνεταιρισμού τούτου έναντι αποζημιώσεως καθοριζομένης υπό της αρμοδίας επιτροπής απαλλοτριώσεων και καταβαλλομένης κατά τα εν τω άρθρω τούτω οριζόμενα. Η βεβαίωσις και η είσπραξις της αποζημιώσεως ταύτης γίνεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων αιτήσει του Συνεταιρισμού.

<Η μέσα σε " " φράση προστέθηκε από το άρ. 55 Ν. 3194/1955>.

3. Μικροϊδιοκτήται κατά την έννοιαν του παρόντος νοούνται και οι υποστάντες απαλλοτρίωσιν ιδιοκτήται αγροκτημάτων και υπαχθέντες εις τας εξαιρέσεις του άρθρ. 3 παρ. 1 εδ. β' του παρόντος Κώδικος εν η περιπτώσει ούτοι είναι καλλιεργηταί και μόνιμοι κάτοικοι του χωρίου ένθα εδρεύει ο Συνεταιρισμός και στερούνται επαρκών βοσκησίμων εκτάσεων.

4. Οι κατά τ' ανωτέρω δικαιούμενοι χρήσεως επί της κοινής βοσκής ορίζονται δι' αποφάσεως Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκδιδομένης μετ' αίτησιν των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.

5. Η εξ οιασδήποτε αιτίας ελαττώσις της εκτάσεως της κοινής βοσκής ουδέν παρέχει δικαίωμα αναλόγου μειώσεως της καθορισθείσης εις βάρος των μικροϊδιοκτητών αποζημιώσεως κατά ποσόν ανώτερον του ποσού των μη καταβληθεισών εισέτι δόσεων. Περί της τοιαύτης μειώσεως αποφαίνεται η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

6. Το παρόν άρθρον εφαρμόζεται και επί των απαλλοτριωθέντων ήδη κτημάτων.Αρθρο: 98

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός τιμήματος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ': Καθορισμός και εξόφλησις τιμήματος κλήρων.

1. Ως τίμημα πωλήσεως ορίζεται υπό του Υπουργού της Γεωργίας η επιδικασθείσα συμφώνως τω άρθρ. 103 του παρόντος εις τον ιδιοκτήτην αποζημιώσις ηυξημένη κατά τον απλούν τόκον της προς επιτόκιον 3% ετησίως από της 1 Ιαν. 1937 μέχρι της ενάρξεως του καθορισμού των τοκοχρεωλυτικών δόσεων συν τη προσθήκη α) της υπό του άρθρ. 5 του νόμου 3565 προβλεπομένης προσαυξήσεως υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, ως αύτη ηυξήθη δια του άρθρ. 11 του Α.Ν. 1321/1938, β) ποσού 5% εκ της ορισθείσης δια την αξίαν του κτήματος αποζημιώσεως, δυναμένου ν'αυξηθή και μέχρις 20% δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, κατόπιν αιτήσεως των συνεταιρισμών ωρισμένης περιφερείας. Το ποσόν τούτο κατατίθεται εντόκως παρά τη Αγροτική Τραπέζη, υπέρ των κατά τον παρόντα νόμον καταβαλόντων συνεταιρισμών αναλόγως της καταβολής αυτών, δυνάμενον να χρησιμοποιηθή και προς προικοδότησιν της Αγροτικής Τραπέζης κατά τα δια Δ/τος κανονισθησόμενα.

2. Ο αριθμός των ατόκων δόσεων εις ας καταβάλλεται η υπέρ της Αγροτικής Τραπέζης επιβάρυνσις της αξίας των απαλλοτριωθέντων αγροκτημάτων, αι λεπτομέρειαι του τρόπου της κατανομής των

τοκοχρεωλυτικών δόσεων μεταξύ των απακατασταθέντων και τα ποσά ή ποσοστά της επιβαρύνσεως τούτων δια την αξίαν των συνεταιρικών κλήρων και κοινοχρήστων εκτάσων καθορίζονται δια Δ/ος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας.

3. Πρόσφυγες αποκατασταθέντες ή αποκαθιστάμενοι υπό του Δημοσίου κατά τας διατάξεις του Αγροτ. Νόμου επί γαιών διαχειριζομένων υπό του Δημοσίου ουχί υπό την ιδιότητά του ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων οφείλουσιν εις το Δημόσιον τίμημα

καθοριζόμενον κατά το παρόν άρθρον και υπέχουσιν εν γένει πάσας τας υποχρεώσεις ας υπέχουσιν αι κατά τον Αγροτικόν Νόμον αποκατασταθέντες γηγενείς.Αρθρο: 99

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Επί της κατά το άρθρ. 103 επιδικασθείσης εις τους τέως ιδιοκτήτας αποζημιώσεως, της βαρυνούσης, κατά το άρθρ. 104, τους αποκατασταθέντας γηγενείς και πρόσφυγας επί των απαλλοτριωθέντων κτημάτων των διοικουμένων υπό του Δημοσίου ουχί υπό την ιδιότητά του ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, υπολογίζεται τόκος προς 6% ετησίως, αφ' ής ήρξατο τρέχουσα η κατά το άρθρ. 51 αποζημίωσις χρήσεως μέχρι της 31.12.1936.

2. Εκ του αθροίσματος της κατά το άρθρ. 103 του παρόντος αποζημιώσεως και των τόκων εκπίπτεται κατά σειράν πρώτον η κατά τα άρθρ. 51 του παρόντος και 27 του Ν.Δ/τος της 4-9-1924 (άρθρ. 133 Αγροτικού Κώδικος 6448) καθορισθείσα αποζημίωσις χρήσεως και δεύτερον ποσόν ίσον προς τους τυχόν μέχρι 31 Δεκ. 1936 καθυστερουμένους και οφειλομένους υπό των αποκατασταθέντων τόκους, οίτινες και διαγράφονται.

3. Το κατά την παρ. 2 προκύπτον υπόλοιπον μετά των τόκων αυτού προς 3% από 1-1-1937 μέχρι της βεβαιώσεως της πρώτης τοκοχρεωλυτικής δόσεως, αποτελούν το κατά το άρθρ. 98 του παρόντος Κώδικος τίμημα υπέρ του Δημοσίου, εξοφλείται υπό των αποκατασταθέντων εις 25 ίσας ετησίας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις προς 3% ετησίως καταβαλλομένης εκτάστης την 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

4. Οι υπόχρεοι εις πληρωμήν δύνανται να καταθέσωσι περισσοτέρας της μιας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις, ή και άπασαν την αξίαν της οφειλής των, εκπιπτομένου του τόκου της χρεωλυσίας αναλόγως.

5. Η εξόφλησις των χρεών τούτων γίνεται είτε εις ομολογίας του Δανείου Απαλλοτριώσεων, λογιζομένας εις την ονομαστικήν αυτών αξίαν, είτε εις το αντίτιμον αυτών εις μετρητά με την τρέχουσαν αξίαν των ομολογιών εις το χρηματιστήριον Αθηνών. Δια την εξόφλησιν των χρεών τούτων το εις δραχμάς αντίτιμον των ομολογιών απαλλιοτριώσεως βάσει της τρεχούσης αξίας αυτών εις το Χρηματιστήριον Αθηνών κανονίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Α.Ν. 608 "περί ρυθμίσεως διαφορών ζητημάτων αποζημιώσεων".

6. Τα τυχόν μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 677/1937 "περί ρυθμίσεως χρεών" καταβληθέντα παρά Συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ή κληρούχων ποσά έναντι του εκ της αποκαταστάσεως χρέους των προς μερικήν ή ολικήν εξόφλησιν βεβαιωθεισών τοκοχρεωλυτικών δόσεων, εκπίπτονται εν τω συνόλω των εκ του ποσού του κατά το άρθρ. 98 του παρόντος Κώδικος τιμήματος. Η έκπτωσις αυτών ενεργείται από του επομένου της

εξακριβώσεώς των έτους μειουμένων των υπολοίπων τοκοχρεωλυτικών δόσεων κατ' ισομοιρίαν.Αρθρο: 100

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Οι αποκατασταθέντες εις εξαγορασθέντα ή εξαγοραζόμενα υπό του Δημοσίου συμφώνως τω Νόμω 4245 κτήματα θέλουν καταβάλη προς εξόφλησιν του τιμήματος αυτών ουχί την υπό του Δημοσίου πληρωθείσαν τιμήν εξαγοράς, αλλά την βάσει του Αγροτικού Κώδικος οριζομένην και εξευρισκομένην τοιαύτην και συμφώνως προς τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρ. 99.Αρθρο: 101

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι αποκατασταθέντες εις τα αγροκτήματα Καρβουνό, Ραφίνα, Βατώντας, Μπασίς Μετόχι και εις τα απαλλοτριωθέντα κτήματα των Μονών του Αγίου 'Ορους θέλουσι καταβάλει εις το Δημόσιον συμφώνως προς το άρθρ. 99 του παρόντος Κώδικος, ουχί την υπό τούτου καταβληθησομένην βάσει των νόμων 4082, 4163, 5192 και 5377 εις τους ιδιοκτήτας τιμήν, αλλά την βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικος οριζομένην και εξευρεθησομένην τοιαύτην. Η διάταξις αύτη ισχύει και δια τας δια δημοπρασίας προς εκχέρσωσιν εκποιηθείσας εκτάσεις του Δημοσίου εις κατοίκους του συνοικισμού Κουνουπιάς περιφερείας Καβάλας του λογαριασμού των μεταφερομένου εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Εφ' ων κτημάτων δεν εγένετο αποτίμησις κατά τον παρόντα Κώδικα γνωματεύει η οικεία Επιτροπή Απαλλοτριώσεως περί του τιμήματος και αποφαίνεται οριστικώς το αρμόδιον Πρωτοδικείον.

Δια τα κτήματα ταύτα ισχύει επίσης το άρθρ. 108 του παρόντος.

2. Εις τας ευεργετικάς διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου υπάγονται ουχί μόνον οι κληρούχοι των εν αυτή αναφερομένων κτημάτων αλλά και άπαντες οι αποκατασταθέντες εις κτήματα

απαλλοτριωθέντα κατά τας διατάξεις των Νόμων 4082, 4163, 5192 και 5377, ως και εις κτήματα περί ων προβλέπει το άρθρ. 141 παρ. 5 του παρόντος Κώδικος, το άρθρ. 44 του Α.Ν. 1722/1939, ως και εις κτήματα

απαλλοτριωθέντα κατά τον Νόμον 5134. Τα τελευταία ταύτα θεωρούνται ως τελούντα εν νομίμω επιτάξει από της καταλήψεως αυτών. Τα αυτά ισχύουν και ως προς τα δικαστικώς κεκριμένα.Αρθρο: 102

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Προεξόφλησις.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Πας κληρούχος μετά την οριστικήν διανομήν του κτήματος δύναται να ζητήση την προεξόφλησιν του υπολοίπου χρέους αυτού.

2. Μετά την αποπληρωμήν του χρέους, τα τεμάχια του κλήρου θεωρούνται αυτοδικαίως απαλλαγέντα της κατά το άρθρ. 88 παρ. 3 του Αγροτικού Κώδικος 6448 εγγεγραμμένης υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.

3. Δια την έκδοσιν των οριστικών παραχωρητηρίων αρμοδία είναι η Διεύθυνσις Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας.

4. Εις όσα κτήματα η οριστική διανομή δεν επερατώθη εισέτι πλήρως και δεν κατηρίσθησαν τελικώς οι κτηματολογικοί πίνακες και τα οριστικά διαγράμματα επιτρέπεται όπως οι λογαριασμοί προεξοφλήσεως των κλήρων και της κατανομής των δόσεων ενεργώνται προσωρινώς επί τη βάσει των παρά τη Διευθύνσει Εποικισμού υπαρχόντων στοιχείων. Η προσωρινή αύτη εξόφλησις ενεργείται παρά των ενδιαφερομένων δια παρακαταθέσεως των εν τω προσωρινώ λογαριασμώ αναφερομένων ποσών εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, η δε εκκαθάρισις των ούτω συνιστωμένων παρακαταθηκών ενεργείται εντολή του Υπουργείου Γεωργίας.

5. Οι κατά τα ως άνω προεξοφλούντες λαμβάνουν επίσημον βεβαίωσιν προσωρινής εξοφλήσεως της αξίας του κλήρου των και δεν υπόκεινται εφεξής εις διαγραφήν δια τους εν άρθρ. 204 και 206 του παρόντος Κώδικος, λόγους.

6. Αι παρ. 1, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρόζονται και επί προσφύγων αποκατασταθέντων υπό της Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων ή του Δημοσίου ως διαδόχου αυτής, της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος ούσης, εν τη περιπτώσει ταύτη, αρμοδίας δια την έκδοσιν των κατά τα άνω βεβαιώσεων.Αρθρο: 103

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η': Αποζημίωσις ιδιοκτητών.

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 104

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 105

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 106

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτίμησις κτήματος.

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρθ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 107

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΑΡΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την μεταγραφήν του απαλλοτριουμένου κτήματος επ' ονόματι του Κράτους η κυριότης μεταβαίνει ελευθέρα παντός βάρους εις το Δημόσιον.

2. Πάσα αξίωσις του τέως ιδιοκτήτου, ή παντός άλλου προσώπου, στηριζομένη εφ' οιουδήποτε δικαιώματος προσωπικού ή εμπραγμάτου ή απορρέουσα εκ της μη τηρήσεως της δια την απαλλοτριώσιν διαδικασίας, εφ' όσον στρέφεται κατά του Δημοσίου αποσβέννυται, μόνον δε ως προσωπική αξίωσις επί της κατατεθείσης εις το Ταμείον Παρακαταθηκών αποζημιώσεως, ή κατά του προσώπου εις ο κατεβλήθη αύτη, δύναται να ασκηθή.

3-4. (Καταργήθηκαν από το άρθ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 108

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 109

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΑΡΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Απασαι αι ειδικαί διατάξεις αι αναφερόμεναι εις αναγκαστικάς απαλλοτριώσεις διενεργουμένας βάσει των νόμων περί αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, γηγενών και προσφύγων, των νόμων περί αρχαιοτήτων και των προς αστικήν αποκατάστασιν προσφύγων, εξαιρέσει του Α.Ν. 932/1937, διατηρούνται εν ισχύϊ. Ως προς την αναγνώρισιν όμως δικαιούχων, εφ' όσον δεν έχει ήδη εκδοθή δικαστική περί αυτής απόφασις, και την πληρωμήν αυτών, εφαρμόζονται και επί των απαλλοτριώσεων τούτων αι διατάξεις του Α.Ν. 1731/1939.

2. Εξαιρετικώς δια την αναγνώρισιν των δικαιούχων επί των μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1731/1939 κηρυχθεισών δι' αγροτικήν και κτηνοτροφικήν αποκατάστασιν γηγενών και προσφύγων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δεν απαιτείται η κατά τα άρθρ. 29 και 30 του

Αναγκαστικού τούτου Νόμου κτηματογράφησις.

Περί αναγνωρίσεως των δικαιούχων επί των απαλλοτριώσεων τούτων ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών αποφασίζει μόνον μετά την οριστικήν διανομήν της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως και επί τη βάσει του διαγράμματος της οριστικής ταύτης διανομής, όπερ απαραιτήτως δέον να υποβάλληται αυτώ μετά των τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπών στοιχείων και να μνημονεύηται εν τη περί αναγνωρίσεως αποφάσει.

Επί των αυτών ως άνω απαλλοτριώσεων η κατά την παρ. 1 του άρθρ. 31 του Α.Ν. 1731/1939 ως τούτο αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 11 του Α.Ν.

2003/1939, βεβαίωσις της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου των Οικονομικών εκδίδεται βάσει του διαγράμματος της οριστικής διανομής της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, δύναται δι' αύτη να είναι είτε γενική δι' ολόκληρον την απαλλοτριωθείσαν έκτασιν, καθορίζουσα την ύπαρξιν ή μη επί ταύτης διεκδικήσεων του Δημοσίου, είτε ειδική μόνον δια το τμήμα της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, δι' ό ζητείται η αναγνώρησις. Επί των αυτών ως άνω απαλλοτριώσεων δεν απαιτείται η κατά το άρθρ. 32 παρ. 1 του Α.Ν. 1731/1939 κοινοποίησις της πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών προς άπαντας τους κατά τα έγγραφα φερομένους ως ιδιοκτήτας ή έχοντας εμπράγματα δικαιώματα εφ' ολοκλήρου της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως.

Εφ' όσον όμως επί του τμήματος της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, δι' ό ζητείται η αναγνώρισις, υφίστανται αμφισβητήσεις ως προς την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, η πράξις του Προέδρου Πρωτοδικών κοινοποιείται προς άπαντας τους κατά τα έγγραφα φερομένους ως διεκδικούντας κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί του, δι' ό ζητείται η αναγνώρισις, τμήματος.

Ωσαύτως αι περί εκδόσεως ενιαίος αναγνωριστικής αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών διατάξεις του άρθρ. 33 παρ. 1 του Α.Ν. 1731/1939 δεν εφαρμόζονται, επί των ως άνω απαλλοτριώσεων, ειμή μόνον εφ' όσον υφίστανται αμφισβητήσεις ως προς την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί του τμήματος της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, δι' ό ζητείται η ανγνώρισις, οπότε εκδίδεται ενιαία απόφασις δι' άπαντας τους διεκδικούντας κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί του δι' ό ζητείται η αναγνώρισις, τμήματος.

3. Δια την πληρωμήν αποζημιώσεως εις ομολογίας ή εις μετρητά, δια τας μέχρι της ισχύος του Α.Ν. 1731/1939 κηρυχθείσας δι' αγροτικήν και κτηνοτροφικήν αποκατάστασιν γηγενών και προσφύγων αναγκαστικάς απαλλοτριώσεις, εφαρμόζονται εκτός των διατάξεων του Αναγκαστικού τούτου Νόμου και αι κείμεναι διοικητικαί διατάξεις αι καθορίζουσαι τα προς πληρωμήν των απαλλοτριώσεων τούτων απαιτούμενα δικαιολογητικά, διατηρούμενης εν ισχύϊ της προς έκδοσιν τούτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Γεωργίας.

Επί των αυτών απαλλοτριώσεων η κατά την παρ. 3 του άρθρ. 40 του Α.Ν.

1731/1939 βεβαίωσις του Υπουργείου των Οικονομικών (Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων) είναι απαραίτητον δικαιολογητικόν δια την πληρωμήν των δικαιούχων.

4. Η ισχύς των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ανατρέχει αφ' ής ίσχυσεν ο υπ' αριθ. 1731 του 1939 Αναγκ. Νόμος.

5. Οπου των διατηρουμένων εν ισχύϊ ειδικών νόμων γίνεται παραπομπή εις τας διατάξεις του Νόμου ΑΧΜΒ' ή ΓπΝΑ' ή των συμπληρωματικών και τροποποιητικών μεταγενεστέρων τούτων νόμων, η παραπομπή αύτη νοείται εφεξής γενομένη εις τας διατάξεις του Α.Ν. 1731/1939.

<Το άρ. 109 που καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952, επαναφέρθηκε σε ισχύ και θεωρείται ότι ουδέποτε καταργήθηκε από το άρθ. 19 Ν. 2258/1952>.Αρθρο: 110

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 111

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 112

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 113

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 114

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 115

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 116

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 117

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 118

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγραφή πιστώσεως εις προϋπολογισμόν.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του Υπουργείου της Γεωργίας εγγράφεται η απαιτουμένη πίστωσις, εις βάρος της οποίας εκδίδονται υπό τούτου επ' ονόματι των δικαιούχων τα προσήκοντα χρηματικά εντάλματα προς πληρωμήν της αποζημιώσεως των απαλλοτριουμένων αγροτικών κτημάτων.

2. Εις τον προϋπολογισμόν δε των εξόδων του Υπουργείου των Οικονομικών εγγράφεται ωσαύτως η απαιτουμένη κατ' έτος πίστωσις δια την υπηρεσίας του δανείου απαλλοτριώσεως ως και δια την εκτύπωσιν των τίτλων, ήτις δύναται να ενεργηθή άνευ δημοσίου διαγωνισμού.Αρθρο: 119

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ': Αλλαι περιπτώσεις παραχωρήσεως γαιών. (παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 120

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 121

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις Δημοσίων γαιών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Καλλιεργήσιμοι και βοσκήσιμοι επιδεκτικαί καλλιεργείας γαίαι οιασδήποτε εκτάσεως ανήκουσαι εξ οιασδήποτε αιτίας εις το Δημόσιον διατίθενται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, προς αποκατάστασιν ακτημόνων γεωργών γηγενών και προσφύγων ή προς συμπλήρωσιν του κλήρου των

αποκατασταθέντων.

2. Ομοίως διατίθενται και τα εξ αδιαιρέτου μερίδια του Δημοσίου εφαρμοζομένης δια την διανομήν αυτών κατ' αναλογίαν της διαδικασίας του άρθρ. 90 του παρόντος Κώδικος.

3. Εξαιρούνται της κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου διαθέσεως τα κατά την περιφέρειαν της άλλοτε Επαρχίας Αττικής κείμενα κτήματα ως και τα από λουτροπόλεων ή πόλεων εχουσών κατά την τελευταίαν απογραφήν πληθυσμόν άνω των 15000 κατοίκων, απέχοντα έλασσον των 1000 μέτρων από της τελευταίας οικοδομικής γραμμής του Σχεδίου της πόλεως.

4. Υπό των αποκατασταθέντων ή αποκαθισταμένων εις τοιαύτα κτήματα οφείλεται το κατά το άρθρ. 98 του παρόντος Κώδικος οριζόμενον τίμημα καταβαλλόμενον κατά τας διατάξεις του άρθρ. 99 του αυτού Κώδικος. Δια την είσπραξιν των προς το Δημόσιον οφειλών των ισχύει η από 14-10-1936 σύμβασις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Αγροτικής Τραπέζης. Εκ του τιμήματος τούτου το αντιπροσωπεύον την κατά το άρθρ. 103 του παρόντος Κώδικος οφειλομένην αποζημίωσιν ποσόν, εισπραττόμενον αποδίδεται, μειωμένον κατά τας υπέρ του Ειδ. Ταμείου Εποικισμού κρατήσεις, εις το Δημόσιον ως έσοδον της Διευθ. Δημοσίων Κτημάτων, εφ' όσον αι διατεθείσαι γαίαι διεχειρίζοντο υπό ταύτης. Καθ' όμοιον τρόπον αποδίδεται υπέρ της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων η αποζημίωσις των κατά τον Αγροτικόν Νόμον απαλλοτριωθεισών εκτάσεων των διαχειριζομένων προ της απαλλοτριώσεως υπό της ως άνω υπηρεσίας.

5. Αι τυχόν υφιστάμεναι σχέσεις μισθώσεως επί των ούτω διατιθεμένων γαιών θεωρούνται λυθείσαι από της κοινοποιήσεως της περί διαθέσεως αποφάσεως εις τον μισθωτήν, του Δημοσίου ουδεμίαν υπέχοντος εν τη περιπτώσει ταύτη υποχρέωσιν προς αποζημίωσιν τούτου.

Εάν τυχόν η μίσθωσις προστατεύεται υπό του ενοικιοστασίου βοσκών τούτο αίρεται αυτοδικαίως μετά την λήξιν της κτηνοτροφικής περιόδου διαρκούσης της οποίας εξεδόθη η περί διαθέσεως απόφασις του Υπουργού της Γεωργίας και εφ' όσον η απόφασις αύτη εκοινοποιήθη εις τους μισθωτάς κτηνοτρόφους δύο τουλάχιστο μήνας προ της λήξεως της ανωτέρω κτηνοτροφικής περίοδου, του ενοικιοστασίου εν εναντία περιπτώσει αιρομένου από της λήξεως της επομένης κτηνοτροφικής περιόδου. Εάν επί των διατιθεμένων γαιών υφίστανται κατά την έκδοσιν της περί διαθέσεως Υπουργικής αποφάσεως προπαρασκευαστικαί καλλιέργειαι (όργωμα κλπ.), δια σποράν φυτών μονοετούς καλλιεργείας, η υφισταμένη μίσθωσις λύεται άμα τη συγκομιδή των σπαρέντων ή σπαρησομένων φυτών.

6. το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται εις τας περιπτώσεις τας

ρυθμιζομένας υπό του Α.Ν. 1223/1938 "περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων". Προκειμένου περί δημοσίων εκτάσεων ή δασικών τοιούτων διατιθεμένων κατά το παρόν άρθρον ή το άρθρ. 122 του παρόντος προς συμπλήρωσιν του κλήρου ή αποκατάστασιν γεωργών κατοίκων Συνοικισμών διοικουμένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της τέως Ε.Α.Π. εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρ. 155 και επέκεινα του παρόντος Κώδικος. Η αξία των ούτω διατιθεμένων εκτάσεων, δι' ής χρεούνται οι αποκαθιστάμενοι, καθορίζεται υπό της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, δεν δύναται δε να είναι κατωτέρα της κατά τον Νόμον 4857 ή της κατά το άρθρ. 181 του παρόντος Κώδικος καθωρισμένης κατά στρέμμα αξίας των γαιών των Συνοικισμών, εις ούς κατοικούν οι αποκαθιστάμενοι ή των πλησιοχώρων τοιούτων.

7. Εις πάσας τας περιπτώσεις τας μη ειδικώς ρυθμιζομένας υπό του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αι γενικαί διατάξεις του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 122

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις δασικών εκτάσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Παραχώρησις των εν άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του Α.Ν. 857/1937 αναφερομένων εκτάσεων προς γεωργικήν ή δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν (περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρ. 1) γίνεται κατά τα άρθρ. 1 έως 18 του αυτού Α.Ν. 857/1937 όταν η προς παραχώρησιν έκτασις είναι μικροτέρα των 40 στρεμμάτων προκειμένου περί γεωργικής ή δενδροκομικής καλλιεργείας, επί πλέον δε είναι και αυτοτελής.

Εάν τουναντίον η προς παραχώρησιν έκτασις είναι μεγαλυτέρα των ως άνω ορίων ή είναι μεν μικροτέρα αυτών πλην δεν υφίσταται αυτοτελώς αλλ' αποτελεί τμήμα καλλιεργησίμου επίσης εκτάσεως μεγαλυτέρας των ως άνω ορίων, η παραχώρησις αυτής γίνεται κατά τα άρθρ. 1 έως 18 του Α.Ν.

857/1937 μόνον όταν η αρμοδία εποικιστική αρχή καλουμένη παρά της δασικής υπηρεσίας δηλώση ότι αι προς παραχώρησιν εκτάσεις δεν αναγκαιούν αυτή προς αποκατάστασιν γεωργών, δενδροκόμων, κτηνοτρόφων ή γεωργοκτηνοτρόφων ακτημόνων κατά την έννοιαν του αγροτικού νόμου. Εφ' όσον τουναντίον αι ως άνω γαίαι αναγκαιούν δια τοιαύτην αποκατάστασιν απαγορεύεται η διάθεσις αυτών κατά τας προηγηθείσας διατάξεις, εφαρμοζομένων ως προς την διάθεσιν αυτών των επομένων παραγράφων.

2. Η διάθεσις των εν άρθρ. 1 παρ. 2 εδ. α' και β' του Α.Ν. 857/1937 αναφερομένων εκτάσεων είτε εκείνων, δι' ας κατά την προηγουμένην παράγραφον ηρωτήθη η εποικιστική υπηρεσία, είτε άλλων τας οποίας ήθελε αύτη εκλέξει προς τον σκοπόν της αποκαταστάσεως γεωργών, δενδροκόμων, κτηνοτρόφων ή γεωργοκτηνοτρόφων ακτημόνων κατά την έννοιαν του παρόντος κώδικος, ενεργείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, ερειδομένης επί εκθέσεως τριμελούς Επιτροπής απαρτιζομένης εξ ενός επιθεωρητού δασών ή δασάρχου ή, ελλείψει τοιούτου, δασονόμου, ενός γεωπόνου, και του αρμοδίου οικονομικού εφόρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, δι' ης εκθέσεως θα βεβαιούται η ύπαρξις των κατά το άρθρ. 1 και 2α', β' του Α.Ν. 857/1937 απαιτουμένων όρων.

Επί των ούτω διατιθεμένων εκτάσεων εφαρμόζονται αι διατάξεις του παρόντος κώδικος ως αύται συμπληρούνται δια των διατάξεων των επομένων παραγράφων.

3. Η κατά τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος κώδικος καθοριζομένη αποζημίωσις καταβάλλεται υπό των αποκαθισταμένων και εισπράττεται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, κατατίθεται δε υπ' αυτής, μετά την αφαίρεσιν των δια την είσπραξιν δαπανών, εις το δημόσιον ταμείον. Η καταβολή του τιμήματος υπό των αποκαθισταμένων ή αποκατασταθέντων γίνεται κατά το άρθρ. 99 του παρόντος Κώδικος.

Υπό των κατά το παρόν άρθρον αποκαθισταμένων καταβάλλεται εις το δημόσιον ταμείον υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού προσαύξησις 10% επί της συνολικής αξίας του κτήματος προς κάλυψιν των δαπανών εκδικάσεως, καταμετρήσεως και οριστικής διανομής. Η προσαύξησις αύτη καταβάλλεται τοις μετρητοίς εις δύο ετησίας δόσεις αρχομένας ευθύς μετά την παραχώρησιν της κυριότητος του κτήματος εις τους αποκαθισταμένους και την 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

4. Αι τυχόν υφιστάμεναι σχέσεις μισθώσεως επί των ούτω διατιθεμένων γαιών θεωρούνται λυθείσαι από της κοινοποιήσεως της περί διαθέσεως αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εις τον μισθωτή, εις ουδεμίαν υποχρέωσιν υποκειμένου του Δημοσίου προς αποζημίωσιν των μισθωτών δια την λύσιν ταύτην της μισθώσεως.

Εάν τυχόν η μίσθωσις προστατεύεται υπό του ενοικιοστασίου βοσκών τούτο αίρεται αυτοδικαίως μετά την λήξιν της κτηνοντροφικής περιόδου διαρκούσης της οποίας εξεδόθη η περί διαθέσεως απόφασις του Υπουργού Γεωργίας, και εφ' όσον η απόφασις αύτη εκοινοποιήθη εις τους μισθωτάς κτηνοτρόφους δύο τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως της ανωτέρω κτηνοτροφικής περιόδου, του ενοικιοστασίου εν εναντία περιπτώσει αιρομένου από της επομένης κτηνοτροφικής περιόδου.

5. Εκαστος των κατά τας παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου αποκαθισταμένων, πλην των εκ του παρόντος Κώδικος υποχρεώσεων αυτού υποχρεούται να εκχερσώνη ετησίως από της εγκαταστάσεώς του δύο τουλάχιστον στρέμματα, εντός δε πενταετίας υποχρεούται να εκχερσώση ολόκληρον την παραχωρηθείσαν αυτώ έκτασιν. Εντός της αυτής πενταετίας δέον να έχη συντελεσθή ο εμβολιασμός και η εξημέρωσις των αγρίων οπωροφόρων καθώς και η φύτευσις των καρποφόρων δένδρων.

Ο μη συμμορφούμενος προς τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος του παραχωρηθέντος αυτώ κλήρου, δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Δια Δ/των κανονισθήσονται τα της αποκαταστάσεως των κτηνοτρόφων και γεωργοκτηνοτρόφων, ως και τα των υποχρέωσεων αυτών προς εκμετάλλευσιν του παραχωρουμένου αυτοίς κλήρου.

6. Πάσαι αι μη αντικείμεναι εις τας προηγουμένας παρ. 2, 3, 4 και 5 διατάξεις του παρόντος Κώδικος έχουσι πλήρη εφαρμογήν επί των κατά το παρόν άρθρον διατιθεμένων γαιών και επί των εν αυτοίς αποκαθισταμένων.

7. Αι διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 2, 3 και 4 του Α.Ν. 857/1937 περί αποδόσεως του ημίσεος του τιμήματος έχουν αναλόγως εφαρμογήν και δια τας κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου προς αποκατάστασιν ακτημόνων διατιθεμένας εκτάσεις, επί των οποίων ως και επί των κατά το άρθρ. 5 παρ. 2β' του Α.Ν. 857/1937 διατιθεμένων τοιούτων η απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται ατελώς.Αρθρο: 123

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις γαιών υπέρ Νομικών Προσώπων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σχόλια
Το εδ β της παρ. 1 μέσα σε " " προστέθηκε με το άρθρο 6 του Α.Ν. 1832/1951. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της εν γένει αγροτικής νομοθεσίας πράξεις αρμοδιότητας των Νομαρχών του Ν. 1235/1982, που αναφέρονται στη διεπόμενη από τη νομοθεσία αυτή δημόσια περιουσία, εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του Αγροτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 994/1979 (ΦΕΚ 279 Α), για την έκδοση των οποίων αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Η παρ. 10, όπως είχε συμπληρωθεί από το άρθρο 65 Ν.Δ. 2185/1952 και αντικατασταθεί από την παρ. 1 άρθρο 7 Α.Ν. 431/1968, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 6 Ν. 994/1979 (ΦΕΚ Α 279)

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύνανται να παραχωρηθούν, επί τιμήματι καθοριζομένω κατά τα εν τη παρ. 2, διαθέσιμα οικόπεδα ή τεμάχια κλήρων, προ ή μετά την οριστικήν διανομήν ή την ρυμοτομίαν, εις νομικά, γενικώς, πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εις Γεωργικούς Πιστωτικού Συνεταιρισμούς, προς ανέγερσιν αποθηκών γεωργικών προϊόντων ή ίδρυσιν μηχανοκινήτων εγκαταστάσεων καθαρισμού και απολυμάνσεως σπόρων σιτηρών ή αποξηραντηρίων αραβοσίτου και ειδικών αποθηκών καταπολεμήσεως εντόμων γεωργικών προϊόντων.

"Κατά τον αυτόν τρόπον δύνανται να παραχωρηθούν εις Γεωργικούς Πιστωτικούς ή καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς οιασδήποτε κατηγορίας Κοινόχρηστοι εκτάσεις και κτίσματα των άρθρ. 31 και 164 του Αγρ. Κώδικος".

2. Το τίμημα των ως άνω παραχωρουμένων εκτάσεων καταβάλλεται εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού και καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Προκειμένου περί γαιών απαλλοτριωθεισών κατά τον Αγροτικόν Νόμον ορίζεται το κατά στρέμμα προκύπτον εκ του υπό του Πρωτοδικείου καθορισθέντος δια το οικείον κτήμα.

β) Προκειμένου περί γαιών διοικουμένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, το κατά το άρθρ. 181 του παρόντος Κώδικος εξευρισκόμενον.

3. Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του να παραχωρή εις την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος διαθέσιμα οικόπεδα ή τεμάχια κλήρων ή καταλλήλους κοινοχρήστους χώρους, προ ή μετά την οριστικήν διανομήν την ρυμοτομίαν, δι' ανέγερσιν κτιρίων προς εγκατάστασιν των περιφερειακών αυτής υπηρεσιών, επί τιμήματι καθοριζομένω υπό Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Προϊσταμένου της Γεωργικής Υπηρεσίας, του Οικονομικού Εφόρου και του Νομομηχανικού. Το τίμημα τούτο καθορίζεται βάσει της τρεχούσης αξίας των παραχωρουμενών οικοπέδων, κληροτεμαχίων ή κοινοχρήστων χώρων και κατατίθεται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εις το Δημόσιον Ταμείον υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, προκειμένου περί αδιαθέτων οικοπέδων ή κληροτεμαχίων, και υπέρ του Ταμείου του οικείου Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών ή της οικείας Κοινότητος, προκειμένου περί κοινοχρήστων συνεταιρικών ή κοινοτικών εκτάσεων.

4. Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του να παραχωρή δωρεάν διαθέσιμα οικόπεδα ή τεμάχια κλήρων προ ή μετά την οριστικήν διανομήν ή την ρυμοτομίαν: α) εις Κρατικάς Υπηρεσίας δι' ανέγερσιν κρατικών κτιρίων και β) εις την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος προς ανέγερσιν κτιρίων αναγκαιούντων αυτή δια την εναποθήκευσιν γεωργικών προϊόντων.

5. Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του να παραχωρή, προ ή μετά την οριστικήν διανομήν ή την ρυμοτομίαν, δωρεάν και κατά πλήρη κυριότητα εις τα Γεωργικά Ταμεία των οικείων Νομών διαθέσιμα οικόπεδα, κλήρους ή τεμάχια κλήρων, ως και καταλλήλους κοινοχρήστους εκτάσεις εκδικασθέντων ή και εφεξής εκδικαζομένων αγροκτημάτων, προς ίδρυσιν κρατικών υποδειγματικών κτημάτων αποσκοπούντων εις την ανάπτυξιν παντός κλάδου της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ως και δια την εγκατάστασιν προτύπων κρατικών εκμεταλλεύσεων παντός ειδικού κλάδου της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, ή προς ανέγερσιν παντός είδους κτιρίων προς χρήσιν των Γεωργικών Υπηρεσιών.

6. Θεωρούνται έγκυροι και επαγαγούσαι την ανωτέρω έννομον συνέπειαν πάσαι αι τυχόν κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων γενόμεναι ήδη υπό οιανδήποτε μορφήν παραχωρήσεις τοιούτων εκτάσεων υπό της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή του διαδόχου αυτής Δημοσίου ή εν γένει της Διοικήσεως εις τας Γεωργικάς Υπηρεσίας ή τα Γεωργικά Ταμεία του Κράτους, εφ' ών συνεστήθησαν ή πρόκειται να συσταθούν Κρατικά υποδειγματικά κτήματα ή Κρατικαί γεωργικαί εκμεταλλεύσεις προς εξυπηρέτησιν των εν τη προηγουμένη παρ. 5 κατανομαζομένων σκοπών, ή ανηγέρθησαν ή πρόκειται να ανεγερθώσι Κρατικά γεωργικά κτίρια.

7. Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του να εγκρίνη αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων Συνεταιρισμών Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών ή Κοινοτικών Συμβουλίων περί παραχωρήσεως χώρου εκ του κατά το άρθρ. 31 ή 164 του παρόντος Κώδικος συνεταιρικού ή κοινοτικού κλήρου α) προς ανέγερσιν Κρατικών κτιρίων και β) προς ανέγερσιν υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος αναγκαιούντων εις ταύτην κτιρίων δι' εναποθήκευσιν γεωργικών προϊόντων, ίδρυσιν επισταθμιών και εκτέλεσιν παντός εν γένει έργου αποβλέποντος, κατά την κρίσιν του Υπουργού της Γεωργίας, εις την ανάπτυξιν της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

8.Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του να διαθέτη εκτάσεις περί ων η προηγουμένη παράγραφος δια τους εν αυτή επίσης αναφερομένους σκοπούς επί τιμήματι καθοριζομένω κατά τα εν τη ανωτέρω παραγρ. 2 και κατατιθεμένω υπέρ του οικείου Συνεταιρισμού

Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών ή της οικείας Κοινότητος.

9. Μετά την κύρωσιν της οριστικής διανομής των γαιών και προ της κατά το άρθρ. 197 μεταβιβάσεως εις την οικείαν Κοινότητα των κοινοχρήστων εκτάσεων δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας, δι' αποφάσεώς του να παραχωρή εις το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας δι' ανέγερσιν στρατοπέδων υγείας των οργάνων της Δημοσίας Ασφαλείας του Κράτους, ήτοι δι' εκτέλεσιν έργου κοινής ωφελείας, εκτάσεις εκ του κατά το άρθρ. 31 του παρόντος Κώδικος συνεταιρικού κλήρου.

"10. Δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου επιτρέπεται η δωρεάν κατά κυριότητα ή η επί ωρισμένω χρόνω κατά χρήσιν, νομήν και κατοχήν παραχώρησις εκτάσεως μέχρι 15 στρεμμάτων εκ κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων εξ εποικισθεισών κατά την Αγροτικήν εν γένει Νομοθεσίαν (Αγροτικός Κώδιξ, Κώδιξ απαστραγγιζομένων γαιών κλπ.) περιοχών, προς το Δημόσιον, ευαγή ιδρύματα ή εκπληρούντα κοινωφελείς σκοπούς άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς εκπλήρωσιν κοινωφελούς σκοπού, καθοριζομένου εις την περί παραχωρήσεως οικείαν απόφασιν, ή προς τον Ελληνικόν Οργανισμόν Τουρισμού. Εις την περί παραχωρήσεως απόφασιν δύνανται να τίθενται όροι, η μη εκτέλεσις των οποίων θα συνεπάγεται την ανάκλησιν αυτής. Αι μέχρι σήμερον γενόμεναι καθ' υπέρβασιν του ανωτάτου ορίου τοιαύται παραχωρήσεις κυρούνται δια του παρόντος. Δωρεάν κατά κυριότητα ή παραχωρήσεις επί ωρισμένω χρόνω κατά χρήσιν, νομήν και κατοχήν τοιούτων εκτάσεων προς τους ως άνω πέραν των 15 στερμμάτων και μέχρις εκατόν επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, πέραν δε των εκατόν, δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου"

11. Δια πάσαν παραχώρησιν κατά το παρόν άρθρον προαπαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Εποικισμού.

12. Η κυριότης των κατά το παρόν άρθρον δωρεάν παραχωρουμένων εκτάσεων μεταβιβάζεται δια της μεταγραφής της αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, η δε των επί τιμήματι παραχωρουμένων δια της μεταγραφής παραχωρητηρίου εκδιδομένου κατά τα εν άρθρ. 193 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα.Αρθρο: 124

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκούσιαι μεταβιβάσεις υπό Νομικών Προσώπων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΥΠΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται εις τας πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, τα στερούμενα, είτε εκ του Νόμου, είτε εκ Συμβάσεως, ή και εξ οιασδήποτε άλλης δικαιοπραξίας του δικαιώματος της εκποιήσεως ή της άνευ δημοπρασίας εκποιήσεως καλλιεργησίμων εκτάσεων, να προβαίνωσιν εις συμφωνίας πωλήσεων τοιούτων κτημάτων προς ακτήμονας καλλιεργητάς κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος υποκειμένας εις την έγκρισιν των Αρχών, υπό την εποπτείαν των οποίων τελεί η διαχείρισις των προσώπων τούτων.

2. Επί τη βάσει της κατά την προηγουμένην παράγραφον εγκρίσεως ο Υπουργός της Γεωργίας παρέχει την άδειαν προς σύναψιν της οριστικής συμφωνίας ή κυροί την συναφθείσαν ήδη τοιαύτην.

3. Την δυναμένην κατά τας προηγουμένας παραγράφους να εκποιηθή καλλιεργήσιμον έκτασιν καθορίζει η αρμοδία Γεωργική Υπηρεσία, τους δε δικαιουμένους να συμμεθέξωσιν εις την αγοράν ταύτης ακτήμονας η αρμοδία Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

4. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις νομοθεσίας οιουδήποτε νομικού προσώπου αντικειμένη εις τας διατάξεις του άρθρου τούτου καταργείται.Αρθρο: 125

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις Κοινοτικών γαιών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΑΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Των καλλιεργησίμων εκτάσεων των ανηκουσών εις κοινότητας, δήμους ή συνδέσμους κοινοτήτων, όσων η απαλλοτρίωσις δεν επιτρέπεται κατά το άρθρ. 119 του Συντάγματος, δύναται να διαταχθή, αιτήσει μελών των νομικών τούτων προσώπων, ακτημόνων γεωργών, ανάλογος απαλλοτρίωσις κατά το άρθρ. 19 του Συντάγματος προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών.

2. Μέχρι ταύτης υποχρεωτικώς μισθούνται ταύτα εις τους δικαιουμένους αποκαταστάσεως, με μίσθωμα έλασσον κατά το εν τρίτον του καταβαλλομένου μισθώματος κατά την δημοσίευσιν του Νόμου 5496.

3. Οι κατά τα άνω μισθωταί, επί 10 συναπτά έτη από της εγκαταστάσεώς των εις το απαλλοτριωθέν κοινοτικόν κτήμα, υποχρεούνται εις

αυτοπρόσωπον ή δια μελών της οικογενείας των καλλιέργειαν του κλήρου των.

4. Η μη κατά τ' ανωτέρω επί δύο έτη καλλιέργεια του κλήρου συνεπάγεται την επιβολήν των ποινών και προστίμων των προβλεπομένων υπό του Α.Ν.

813/1937 "περί προωθήσεως της εντατικής καλλιεργείας".

5. Η κατά την πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου απαλλοτρίωσις δύναται να διαταχθή και αιτήσει ομόρων Κοινοτήτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων κατοίκων αυτών, υπό τον όρον ότι εις την Κοινότητα, ης εκτάσεις πρόκειται ν' απαλλοτριωθώσι, δεν υπάρχει ανάγκη αποκαταστάσεως ετέρων ακτημόνων και ότι εις την αιτουμένην την απαλλοτρίωσιν όμορον Κοινότητα υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψις γαιών.

6. Δια Δ/των καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

7. Η κατά το παρόν άρθρον συντελουμένη απαλλοτρίωσις λογίζεται γενομένη δια δημοσίαν ωφέλειαν.Αρθρο: 126

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι': Παραχώρησις γαιών εις εθνικούς αγωνιστάς. (παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 127

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ': Εκούσιαι μεταβιβάσεις.

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 128

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 129

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 130

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΥΧΟΙ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ': Γενικοί ορισμοί.

Κτήματα ή τμήματα κτημάτων εκδικασθέντων κατά τον Νόμον 2052, ως την νομήν δεν απέκτησεν ο συνεταιρισμός μέχρι της δημοσιεύσεως του αγροτικού Νομοθετ. Δ/τος ένεκα αποζημιώσεων, περιέρχονται εις την κυριότητα του Δημοσίου άμα τη δημοσιεύσει του Ν.Δ/τος της 15 Φεβρ. 1923 προ πάσης αποφάσεως της κατά το παρόν επιτροπής απαλλοτριώσεων, υποχρεουμένης να καθορίση τους κληρούχους, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος.Αρθρο: 131

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Η επιτροπή απαλλοτριώσεων δύναται κατά την εκδίκασιν δια της απαλλοτριωτικής αποφάσεώς της να επικυρώση είτε εν όλω είτε εν μέρει δικαιοπραξίας μεταβιβαστικάς της κυριότητος γαιών εν απαλλοτριουμένω κτήματι προς ακτήμονας καλλιεργητάς δικαιουμένους γεωργικής

αποκαταστάσεως, τηρουμένου του άρθρ. 2 παρ. 1 α' του παρόντος, εφόσον, αύται αποδεικνύονται δι' εγγράφου βεβαίας χρονολογίας.Αρθρο: 132

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

Τμήματα αγροκτημάτων κείμενα μέχρι του 1912 πέραν της μεθορίου γραμμής της Ελληνικής Επικρατείας εν Θεσσαλία, υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Γεωργικού Γραφείου Εποικισμού, εις ου την περιφέρειαν κείνται οι δικαιούμενοι εν αυτοίς αποκαταστάσεως συνοικισμοί και εκδικάζονται υπό της εν τη έδρα του γραφείου τούτου επιτροπής απαλλοτριώσεων.Αρθρο: 133

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Υπουργός της Γεωργίας δύναται να παραπέμψη αγρόκτημά τι προς επανεκδίκασιν ενώπιον της επιτροπής απαλλοτριώσεως εκ των κηρυχθέντων απαλλοτριωτέων κατά τον κείμενον νόμον, εάν εντός διμήνου από της εκδόσεως της αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων, εν γενική συνελεύσει του οικείου συνεταιρισμού, παρισταμένου του αρμοδίου προϊσταμένου του Τμήματος εποικισμού αυτοπροσώπως, αποφασίσουν περί τούτου δια ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως, τα τέσσαρα πέμπτα των μελών αυτού και εφ' όσον δεν κατεβλήθη η αποζημίωσις του κτήματος.

2. Εν τη περιπτώσει ταύτη το Δικαστήριον των Πρωτοδικών αναψηλαφεί την εαυτού απόφασιν περί οριστικής αποζημιώσεως, τηρουμένων ποσών των διάταξεων του νόμου.Αρθρο: 134

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Τμήματα κτημάτων απαλλοτριωθέντων υπό το κράτος προγενεστέρων διατάξεων δύνανται να απαλλοτριωθώσι συμφώνως προς το παρόν, εάν αι εις ταύτα εξαιρεθείσαι από της απαλλοτριώσεως εκτάσεις υπερβαίνωσι τα ανώτατα τιθέμενα όρια υπό του παρόντος.Αρθρο: 135

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Ενθα τα υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εξαιρούμενα της απαλλοτριώσεως συμφώνως τω Συντάγματι 300 στρέμματα δεν υπάρχουσιν εν τη οριζομένη υπό της αποφάσεως της Ε.Α. τοποθεσία ή τα υπάρχοντα είναι ολιγώτερα, τότε κατά την οριστικήν διανομήν συμπληρούνται ταύτα εξ άλλης τοποθεσίας του κτήματος.

2. Επίσης εάν δι' οιονδήποτε λόγον (πλάνη, παραδορμή, έλλειψις πληρεξουσίου γενικού ή ειδικού κλπ.) δεν αφέθησαν καθ' ολοκληρίαν τα ως άνω 300 στρέμματα ως και αι υπό του Αγροτικού Νόμου προβλεπόμεναι εξαιρέσεις, δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας να προβή εις την εξαίρεσιν, εφ' όσον υπάρχουν αδιάθετοι εκτάσεις ή κλήροι.

Ως αδιάθετοι εκτάσεις δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης θεωρούνται και εκτάσεις εκ των κατά τα άρθρ. 31 εδ. δ' και ε' και 164 παρ. 1 κοινοχρήστων.

3. Οι τυχόν μη δικαιωθέντες ιδιοκτήται δια την επιστροφήν των 300 στρεμμάτων, εφ' όσον η απαλλοτρίωσις εγένετο μετά την δημοσίευσιν του Συντάγματος, αποζημιούνται δυνάμει του Νόμου 4857.

4. Η αληθής έννοια των ανωτέρω παραγράφων είναι ότι αι διατάξεις αυτών αι σχετικαί προς την απόδοσιν ή αποζημίωσιν των δια του άρθρ. 119 του Συντάγματος του 1927 εξαιρουμένων της απαλλοτριώσεως 300 στρεμμάτων ισχύουσι μόνον επί αγροκτημάτων κηρυχθέντων υπό του Υπουργού της Γεωργίας ως απαλλοτριωτέων μετά την έναρξιν της ισχύος του Συντάγματος του 1927, ως χρόνου απαλλοτριώσεως λογιζομένου του της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως περί κηρύξεως της απαλλοτριώσεως.Αρθρο: 136

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Η εγκαταλειφθείσα εις παραμεθόρια χωρία της Δυτικής Θράκης ακίνητος ιδιοκτησία υπό λαβόντων αλλαχού γεωργικόν κλήρον κατοίκων των χωρίων τούτων, περιέρχεται εις τον Δημόσιον εφ' όσον δια δηλώσεώς των αποδέχονται τούτο οι ενδιαφερόμενοι, η δε αξία ταύτης συμψηφίζεται εις το τίμημα του παραχωρηθέντος αυτοίς αλλαχού γεωργικού κλήρου.

2. Ο συμφηφισμός ενεργείται υπό της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ήτις και καθορίζει την αξίαν της εγκαταλειφθείσης ακινήτου ιδιοκτησίας.Αρθρο: 137

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 138

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται κατόπιν προτάσεως της αρμοδίας υπηρεσίας η παραχώρησις δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκτάσεων ανηκουσών εις Συνεταιρισμόν, εις έτερον γειτονικόν τοιούτον εφ' όσον η γενική συνέλευσις του Συνεταιρισμού δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν ήθελεν αποφασίση την παραχώρησιν.

2. Εν τη αποφάσει του Υπουργού της Γεωργίας καθορισθήσεται η τιμή χρεώσεως του εις ον η παραχώρησις συνεταιρισμού, ως και η πίστωσις του παραχωρούντος την έκτασιν συνεταιρισμού.

3. Την ούτω γενομένην παραχώρησιν, ως και χρέωσιν δέον απαραιτήτως ν' αποδεχθή και η Γενική Συνέλευσις του προς ον η παραχώρησις

Συνεταιρισμού.Αρθρο: 139

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Κείμενο Αρθρου

Αμα τη ενάρξει της ισχύος του Ν. 5496 αι Επιτροπαί Απαλλοτριώσεων συνερχόμεναι αποφαίνονται περί των δικαιουμένων αποκαταστάσεως κατά τον παρόντα νόμον εις εκτάσεις αγροκτημάτων ας παρεχώρησαν οι ιδιοκτήται εις το Κράτος δυνάμει συμβάσεων αυτοκαλλιεργείας (Τράχωνες, Μόδι κλπ.). Δια της αυτής αποφάσεως αι Επιτροπαί καθορίζουν και την κατά το πνεύμα του παρόντος νόμου αξίαν εις ην πρέπει να χρεωθούν αι εκτάσεις αύται εις τους αποκαθισταμένους.Αρθρο: 140

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Επίταξις υπέρ προσφύγων.

1. Δι' εγκατάστασιν προσφύγων και παραχώρησιν αυτοίς γαιών προς καλλιέργειαν, δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας να επιτάσση προσωρινώς ταύτας, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Εποικισμού, δι' αποφάσεώς του καθοριζούσης κατά προσέγγισιν τα όρια και την έκτασιν αυτών, ως και την διάρκειαν της επιτάξεως και τασσούσης βραχείαν προθεσμίαν προς παράδοσιν αυτών.

2. Η περί επιτάξεως απόφασις κοινοποιείται δια της αρμοδίας εποικιστικής αρχής εις τον ιδιοκτήτην ή τον νομέα του κτήματος ή τον αντιπρόσωπον αυτών, και εν περιπτώσει αδυναμίας κοινοποιήσεως, δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καλουμένου άμα του δικαιούχου, ίνα παραστή κατά την παράδοσιν του κτήματος και την σύνταξιν του σχετικού πρωτοκόλλου.

3. Μη παρισταμένου του δικαιούχου κατά την παράδοσιν του κτήματος, η αρμοδία εποικιστική αρχή καταλαμβάνει τούτο διοικητικώς και συντάσσει έκθεσιν περιγραφής αυτού.Αρθρο: 141

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΑΙΩΝ ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τας περιπτώσεις, καθ' άς εγκατεστάθησαν εις κτήμα πρόσφυγες προ της νομίμου επιτάξεως ή καταλήψεως αυτού, η επακολουθούσα επίταξις θεωρείται αρχομένη αναδρομικώς από της εις το κτήμα τούτο εγκαταστάσεως των προσφύγων και καθ' ήν έκτασιν εχρησιμοποιήσαν το κτήμα του τε χρόνου και της εκτάσεως ρητώς αναφερομένων εν τω πρωτοκόλλω ή τη εκθέσει, υπογραφομένων υπό των υπέρ ων η επίταξις ή υπό της επιτροπής αυτών.

2. Εάν κατελήφθησαν συμφώνως προς το Ν.Δ. της 6' Ιουλ. 1923 "περί αγροτικής εγκαταστάσεως προσφύγων" κτήματα, εφ' ών αρθείσης της καταλήψεως δεν επηκολούθησε νομίμως επίταξις, τα κτήματα ταύτα θεωρούνται ως υπάρξαντα υπό επίταξιν κατά τον παρόντα Νόμον, δι' όν χρόνον ήσαν κατειλημμένα και καθ' ήν έκτασιν εχρησιμοποιήθησαν υπό προσφύγων.

3. Επί κτημάτων επιτεταγμένων ή κατειλημμένων προς εγκατάστασιν προσφύγων, η επακολουθούσα κήρυξις απαλλοτριώσεως αυτών κατά την σχετικήν διάταξιν ανατρέχει εις τον χρόνον της καταλήψεως ή επιτάξεως αυτών.

4. Δημόσια κτήματα καταληφθέντα κατά τας διατάξεις περί καταλήψεως αγροτικών κτημάτων προς αποκατάστασιν προσφύγων και χρησιμοποιούμενα από της καταλήψεώς των -δι' όν κατελήφθησαν σκοπόν- θεωρούνται, αφ' ού χρόνου κατελήφθησαν, κηρυχθέντα παραχωρητέα κατά τας διατάξεις του άρθρ. 1 του παρόντος κώδικος.

5. Καταληφθέντα ή επιταχθέντα υπό του Υπουργείου Γεωργίας και μη παραδοθέντα εις την Ε.Α.Π. μοναστηριακά κτήματα, αλλά χρησιμοποιηθέντα υπό τούτου δι' αγροτικήν ή αστοαγροτικήν εγκατάστασιν προσφύγων θεωρούνται απαλλοτριωθέντα αφ' ής κατελήφθησαν κατά το άρθρ. 19 του Συντάγματος, λόγω δημοσίας ωφελείας. Η οφειλομένη εκ της τοιαύτης απαλλοτριώσεως αποζημίωσις ορίζεται κατά τον Α.Ν. 1731/1939 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων".Αρθρο: 142

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Από της παραδόσεως ή καταλήψεως επιτασσομένων κτημάτων, οφείλεται εις τον ιδιοκτήτην ή τον δικαιούχον αποζημίωσις χρήσεως ως και αποζημίωσις δια τας τυχόν υπ' αυτού δαπάνας, η οποία καθοριζομένη κατά τους κανόνας των άρθρ. 51 και 55 του παρόντος καταβάλλεται κατά το άρθρ. 54 προς αυτόν εκ του Δημοσίου.

2. Αι κατά το προηγούμενον άρθρον οφειλαί δια τας γενομένας ήδη επιτάξεις ή καταλήψεις κτημάτων, δυνάμει του νόμου 1046"περί επιτάξεως αγροτικών κτημάτων και δασών"και του Ν.Δ. της 6 Ιουλ. 1923"περί αγροτικής εγκαταστάσεως προσφύγων"καθορίζονται ωσαύτως κατά την προηγουμένην παράγραφον.

3. Εάν μετ' επίταξιν κτήματος, ο ιδιοκτήτης αυτού ή ο δικαιούχος οπωσδήποτε της αποζημιώσεως, εκαρπώθη εν όλω ή εν μέρει αυτό, η οφειλομένη υπό του Δημοσίου αποζημίωσις, υπολογίζεται κατ' αναλογίαν από της στερήσεως της καρπώσεως αυτού, της περιπτώσεως ταύτης ρητώς αναφερομένης κατά τον υπολογισμόν της αποζημιώσεως χρήσεως.

4. Αι καθορίζουσαι την τε αποζημίωσιν χρήσεως και την αποζημίωσιν δια τυχόν γενομένας δαπάνας, κατά τας προηγουμένας παραγράφους, πράξεις του προϊσταμένου του Τμήματος εποικισμού, υπόκεινται εις την έγκρισιν του συμβουλίου εποικισμού.Αρθρο: 143

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Κτήματα εφ' ών ενηργήθη εγκατάστασις προσφύγων μετ' επίταξιν ή κατάληψιν αυτών, επιτρέπεται ν' απαλλοτριωθώσι κατά τας διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, και αν ακόμη λόγω εκτάσεως ή δι' άλλον λόγον εξαιρούνται της απαλλοτριώσεως.

2. Εν τη τελευταία όμως περιπτώσει η οφειλομένη εις τους ιδιοκτήτας αποζημίωσις εξευρίσκεται κατά τα εν άρθρω 20 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα, δια την καθ' υπέρβασιν των κατωτάτων ορίων απαλλοτριουμένην έκτασιν.Αρθρο: 144

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις Νόμου 4857.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β': Απαλλοτριώσεις υπέρ προσφύγων

1. Πάντα τα κτήματα τα επιταχθέντα ή καταληφθέντα υπό του Δημοσίου και παραδοθέντα υπ' αυτού εις την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ήτις εγκατέστησεν εις αυτά πρόσφυγες ή γηγενείς, κηρύσσονται δυνάμει του παρόντος ως απαλλοτριωθέντα αναγκαστικώς, λόγω δημοσίας ωφελείας, αφ' ής κατελήφθησαν ταύτα, έστω και αν δεν εδημοσιεύθη απόφασης

απαλλοτριωτική της αρμοδίας διοικητικής αρχής ή αν ενεφιλοχώρησεν ακυρότης κατ' αυτήν.

2. Η εγγραφή των κτημάτων τούτων εις τα κτηματολόγια της Ε.Α. Προσφύγων αποτελεί αμάχητον τεκμήριον του γεγονότος της τοιαύτης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, άνευ δικαιώματος αμφισβητήσεως ορίων.Αρθρο: 145

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια καταλήψεως, κτηματολογίου, απαλλοτριώσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Ως κατάληψις κατά την διάταξιν του προηγουμένου άρθρου νοείται και η τη υποδείξει της Ε.Α.Π. υπό των εγκατασταθέντων προσφύγων πραγματικής (DE FACTO) κατάληψις και κατοχή του κτήματος, έστω και εάν περί της καταλήψεως δεν εγένετο ποτέ έγγραφος πράξις της διοικητικής αρχής.

2. Η αληθής έννοια του αυτού άρθρ. 144 είναι ότι, ως κατάληψις του κτήματος κατά την διάταξιν ταύτην νοείται και μόνη η εν τοις κτηματολογίοις της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων καταχώρησις του κτήματος, από της ημέρας δε της καταχωρήσεως του κτήματος εν τοις άνω κτηματολογίοις, περιέρχεται η μεν νομή και κατοχή του κτήματος εις τους εν τω κτηματολογίω εγγγραμμένους πρόσφυγας, η δε κυριότης εις το Δημόσιον άνευ άλλης τινός διαδικασίας.

3. Ως κτηματολόγιον κατά τας διατάξεις του Νόμου 4857 νοείται το επίσημον διάγραμμα και οι κτηματολογικοί πίνακες οι καταρτισθέντες υπό των τοπογραφικών υπηρεσιών της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εις τους οποίους απετυπώθησαν αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου 4857 γενόμεναι πράγματι οριστικαί διανομαί γαιών εις κληρούχους γηγενείς και πρόσφυγας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των διανομών ων είχε τελειωθή η εν υπαίθρω εργασία διανομής υπό των τοπογραφικών συνεργείων.

4. Η αληθής ερμηνεία του προηγουμένου άρθρ. 144 είναι, ότι η γενομένη δι' αυτού απαλλοτρίωσις εγένετο το μεν δυνάμει του άρθρ. 119 του Συντάγματος, προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών γηγενών ή προσφύγων δι' ολόκληρον την έκτασιν, το δε δυνάμει του άρθρ. 19 του Συντάγματος λόγω δημοσίας ωφελείας δια τας εκτάσεις τας εξαιρουμένας της απαλλοτριώσεως κατά το άρθρ. 119 του Συντάγματος και τον παρόντα Κώδικα.Αρθρο: 146

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόφασις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Κείμενο Αρθρου

1. Περί της κατά τας διατάξεις του άρθρ. 144 απαλλοτριώσεως αποφαίνεται η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων κατά παραπομπήν της οικείας Εποικιστικής Υπηρεσίας καθορίζουσα και οροθετούσα τας κατά τα άρθρ. 19 και 119 του Συντάγματος του 1927 απαλλοτριωθείσας εκτάσεις.

2. Εν αις περιπτώσεσιν η κατά τον παρόντα Κώδικα Επιτροπή

απαλλοτριώσεως καλείται να κρίνη περί της εκτάσεως της κατά το άρθρο 119 του Συντάγματος και κατά τον παρόντα Κώδικα γενομένης

απαλλοτριώσεως ως και των εξαιρετέων ταύτης τμημάτων, αποφαίνεται ταυτοχρόνως ότι τα τελευταία ταύτα τμήματα συμπεριλαμβάνονται εις την απαλλοτρίωσιν, εφαρμοζομένου δια ταύτα του άρθρου 19 του Συντάγματος εφ' όσον πληρούνται οι όροι του παρόντος. Επί δε των ήδη εκδικασθέντων κτημάτων συνερχομένη εκ νέου η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται και επί του τελευταίου τούτου ζητήματος.

3. Η αληθής ερμηνεία της προηγουμένης παραγράφου είναι ότι τα τμήματα των περί ων διαλαμβάνει αύτη κτημάτων, το εξαιρούμενα της

απαλλοτριώσεως κατά το άρθρ. 119 του Συντάγματος και κατά τον παρόντα Κώδικα απαλλοτριούνται και ταύτα κατά το άρθρ. 19 του Συντάγματος.

4. Κυρούνται άπασαι οι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων αι εκδοθείσαι εις εκτέλεσιν των διατάξεων του Νόμου 4857 ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Νόμου 5496.Αρθρο: 147

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευσις προσωρινών μέτρων - Αναστολή αναγκαστικής εκτελέσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου περί των άνω κτημάτων απαγορεύονται αγωγαί περί προσωρινών μέτρων, η δε αναγκαστική εκτέλεσις αποφάσεων επιδικαζουσών νομήν, κυριότητα ή άλλο εμπράγματον δικαίωμα, ως και πάσης περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως αναστέλλεται μέχρι της καταβολής της προσωρινώς ή οριστικώς κανονισθησομένης αποζημιώσεως, ήτις καταβολή δεν δύναται να βραδύνη πλέον της διετίας από της κοινοποιήσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως της κανονιζούσης την οριστικήν αποζημίωσιν, δια δε τας τυχόν μέχρι της ισχύος του Νόμου 6448 κοινοποιηθείσας τοιαύτας εντός διετίας από της ισχύος αυτού. Η αποζημίωσις αύτη θέλει καταβληθή δια τα κτήματα, εφ' ών εγκατεστάθησαν πρόσφυγες παρά της Αγροτικής Τραπέζης εκ του κονδυλίου των εισπράξεων των χρεών των αγροτών προσφύγων.Αρθρο: 148

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Κείμενο Αρθρου

Επί των τοιούτων κτημάτων πάσα εμπράγματος αγωγή τρίτου παραγράφεται μετά διετίαν από της δημοσιεύσεως του Νόμου 4857, παν δε δικαίωμα τρίτου επί των εν λόγω κτημάτων, μετά την λήξιν της ως άνω προθεσμίας της παραγραφής, μετατρέπεται εις αξίωσιν προς αποζημίωσιν.Αρθρο: 149

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Η αληθής έννοια των προηγουμένων άρθρ. 144, 145, 146, 147 και 148 είναι ότι τα κτήματα περί ων προβλέπεται πλήρης αποζημίωσις εκ των συμφώνως τούτοις απαλλοτριωθέντων, λογίζονται ως διατελούντα εν νομίμω επιτάξει από της καταλήψεως αυτών. Η αυτή αληθής έννοια ισχύει και ως προς τα δικαστικώς κεκριμένα τελεσιδίκως.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και δια κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τον Ν.

5134.Αρθρο: 150

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός και καταβολή αποζημιώσεως.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Δια τον καθορισμόν και την καταβολήν της αποζημιώσεως των κατά τα άνω αποαλλοτριουμένων κτημάτων, εφαρμόζεται δια μεν τα κτήματα τα απαλλοτριωθέντα κατά το άρθρ. 119 του Συν/τος του 1927 η διαδικασία του παρόντος Κώδικος δια δε τα κτήματα τα απαλλοτριωθέντα κατά το άρθρ. 19 του Συν/τος του 1927 η υπό του Α.Ν. 1731/1939, προβλεπομένη διαδικασία.Αρθρο: 151

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις δικαιούχων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Η αναγνώρισις των τέως ιδιοκτητών επί των κατά τα άρθρ. 144 και 242 του παρόντος Κώδικος απαλλοτριωθέντων κτημάτων προκειμένου να χορηγηθή αυτοίς αποζημίωσις ενεργείται εφεξής κατά τον Α.Ν. 1731/1939, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

2. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του Α.Ν. 2880/1941 υποβληθείσαι και εκκρεμούσαι αιτήσεις αναγνωρίσεως εκδικάζονται κατά την ισχύουσαν κατά τον χρόνον της υποβολής αυτών διαδικασίαν. Εις τας δίκας ταύτας εφ' όσον το Δημόσιον ή τρίτος παρεμβαίνων αμφισβητήση την κυριότητα του κτήματος η περαιτέρω διαδικασία συνεχίζεται ως τακτική άνευ νέου εισαγωγικού εγγράφου. Η ισχύς της τελευταίας ταύτης διατάξεως ανατρέχει εις την έναρξιν της ισχύος του Α.Ν. 1722/1939.

3. Ο Υπουργός της Γεωργίας δικαιούται πάντοτε και επί των εκδοθεισών μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1731/1939 επανεξέτασιν της κυριότητος κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά τα άρθρ. 144 και 242 του παρόντος Κώδικος, εφ' όσον δεν κατεβλήθη βάσει ταύτης η αποζημίωσις.Αρθρο: 152

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Εις όσα κτήματα εκ των απαλλοτριωθέντων υπό του Νόμου 4857 η αποζημίωσις των κατά το άρθρ. 119 του Συντάγματος του 1927

απαλλιτριωθεισών εκτάσεων καθωρίσθη κατά την διαδικασίαν του Νόμου ΓπΝΑ' και των τούτον τροποποιησάντων νόμων, αύτη καταβάλλεται εις ομολογίας του Δανείου Απαλλοτριώσεως και εις την ονομαστικήν αυτών αξίαν.Αρθρο: 153

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Δια το από της καταλήψεως μέχρι της καταβολής της αποζημιώσεως χρονικόν διάστημα επί κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά το άρθρ. 19 του Συντάγματος οφείλεται αυτοδικαίως τόκος επ' αυτής προς 3% ετησίως.Αρθρο: 154

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ': Αποκαθιστάμενοι.

Αι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και των επομένων Κεφαλαίων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η ισχύουν μόνον όσον αφορά κτήματα διοικούμενα υπό του Δημοσίου ή περιερχόμενα υπό την διοίκησιν αυτού ως υποκαταστάτου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και εφ' όσον ταύτα υπάγονται εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου της Γεωργίας.Αρθρο: 155

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 156

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 157

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Κατ' εξαίρεσιν των εν τη περιπτώσει β' της παρ. 1 του άρθρ. 156 του παρόντος Κώδικος οριζομένων δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, να επιτρέψη την μετακίνησιν προσφύγων αποκατεστημένων, προσωρινώς ή οριστικώς, επί σκοπώ αραιώσεως αυτών και την εγκατάστασίν των εις έτερα αγροκτήματα, εφ' όσον υπάρχουσι διαθέσιμοι προς τούτο εκτάσεις. ('Ιδε και άρθρ. 260).Αρθρο: 158

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ': Παραχωρούμενοι κλήροι.

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 159

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 160

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 161

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 62 Ν.Δ. 2185/1952).Αρθρο: 162

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Σχολικός κλήρος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Παραχωρείται εις την σχολικήν Επιτροπήν, κλήρος μέχρι το πολύ 25 στρεμμάτων συνεχόμενος ει δυνατόν και εγγύς του διδακτηρίου, εξ ου απαραιτήτως διατίθεται ανάλογος έκτασις προς ίδρυσιν σχολικού κήπου.

2. (Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).Αρθρο: 163

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εφημεριακός κλήρος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Εφ' όσον υπάρχει διαθέσιμος, παραχωρείται εις την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν εκάστου Συνοικισμού εις βασικός γεωργικός κλήρος προς καλλιέργειαν και κάρπωσιν αμισθί υπό του εκάστοτε εφημερίου του Συνοικισμού.

2. (Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).

3. Εις τους Συνοικισμοίς εις τους οποίους δεν υπάρχει εγκατεστημένος εφημέριος ως και εις ους υπάρχει εφημέριος δικαιωθείς ατομικού γεωργικού κλήρου η διαχείρισις του παραχωρηθέντος τυχόν ή του παραχωρουμένου κλήρου διαξάγεται υπό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής προς ίδιον αυτής όφελος υπό την ιδιότητά της ταύτην.Αρθρο: 164

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Κοινοτικός κλήρος.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 165

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάργησις Προσφυγικών Ομάδων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κατά το Νομοθετ. Δ/μα της 6 Ιουλ. 1923 "περί αγροτικής εγκαταστάσεως προσφύγων" συσταθείσαι προσφυγικαί ομάδες καταργούνται μη επιτρεπομένης της ανασυστάσεως αυτών. Αι τυχόν επ' ονόματι τούτων δημιουργηθείσαι απαιτήσεις κατά τρίτων εκ διαχειρίσεως βοσκής, υδρομύλου ή άλλου ακινήτου, ως και η διαχείρισις των ακινήτων τούτων μεταβιβάζονται άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος νόμου (Ν. 5496) αυτοδικαίως εις την οικείαν Κοινότητα.

2. Αι επ' ονόματι καταργουμένων προσφυγικών ομάδων υπάρχουσαι τυχόν καταθέσις χρημάτων παρά Τραπέζαις, ή άλλοις οργανισμοίς, αι

προερχόμεναι εκ διαχειρίσεως βοσκής, υδρομύλου ή άλλου ακινήτου, περιέρχονται άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος νόμου (Ν. 5496) αυτοδικαίως εις τας οικείας Κοινότητας, δικαιουμένας όπως αναλάβωσιν αυτάς ως κοινοτικήν περιουσίαν, συμφώνως τω Νόμω περί Δήμων και Κοινοτήτων.Αρθρο: 166

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις οικημάτων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Η νομή οικημάτων ανηκόντων αρχικώς εις ανταλλαγέντας μουσουλμάνους ή μεταναστεύσαντας βουλγάρους ή οπωσδήποτε δημοσίων και κατεχομένων υπό προσφύγων εκ παραχωρήσεως της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων άνευ εκδόσεως του κεκανονισμένου παραχωρητηρίου, παραχωρείται οριστικώς εις τους κατέχοντας, μέχρι της δημοσιεύσεως του Νόμ. 5496 δια

παραχωρητηρίου εγγράφου υπογραφομένου υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή του οικείου Γενικού Διοικητού.

Η αξία των οικημάτων τούτων, εάν δεν είναι ωρισμένη εν τοις βιβλίοις της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, εξευρίσκεται κατά την υπό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εφαρμοσθείσαν βάσιν και σύστημα δια τα οικήματα της αυτής κατηγορίας δι' εκτιμήσεως γινομένης υπό Επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός δημοσίου μηχανικού ή εργοδηγού, ενός ανωτέρου Γεωπόνου ή Επιμελητού Γεωργίας και του Προέδρου της οικείας Κοινότητος και καταχωρείται ως τίμημα εις τε το παραχωρητήριον και εις την παρά τη Αγροτική Τραπέζη χρεωστικήν μερίδα του πρόσφυγος βάσει αντιγράφου του παραχωρητηρίου υπογραφομένου υπ' αυτού και επέχοντος θέσιν χρεωστικής ομολογίας.

Ο αρνούμενος την υπογραφήν του παραχωρητηρίου αποβάλλεται διοικητικώς του οικήματος.

2. Αδιάθετα οικήματα και κτίρια κείμενα εις αγροτικούς Συνοικισμούς, ανήκοντα εις το Δημόσιον ως διάδοχον της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων δύνανται να παραχωρώνται εις αποκατασταθέντας και

αποκαθισταμένους πρόσφυγας και γηγενείς εστερημένους ιδίου οικήματος δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.

3. Αδιάθετα οικήματα και κτίρια της αυτής κατηγορίας μη δυμάμενα να διατεθώσιν εις αποκατασταθέντας κληρούχους ή άλλους δικαιουμένους αποκαταστάσεως κατά τον Αγροτικόν νόμον, ελλείψει τούτων, δύνανται να παραχωρώνται κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παρ. 1 εις Κοινότητας, Σχολικάς ή Εκκλησιαστικάς Επιτροπάς, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και εν γένει δημοσίους ή κοινωφελείς οργανισμούς.

4. Αδιάθετα οικήματα και κτίρια της αυτής κατηγορίας εν

εγκαταλελειμένη ή ετοιμορρόπω καταστάσει δύνανται να παραχωρώνται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον εις αποκατασταθέντας ή αποκαθισταμένους πρόσφυγας και γηγενείς μόνον προς κατεδάφισιν και απόληψιν των χρησίμων υλικών προς συμπλήρωσιν της στεγάσεώς των, εκτός εάν αναλάβωσιν ούτοι την ιδίαις δαπάναις επισκευήν των επί τιμήματι εξευρισκομένω δι' εκτιμήσεως υπό της αυτής ως άνω Επιτροπής, εν ελλείψει δι'

αποκαθισταμένων δύνανται να παραχωρώνται εις τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα νομικά πρόσωπα.

5. Αδιάθετα οικήματα και κτίρια, μη δυνάμενα να διατεθώσι καθ' ένα των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων τρόπων παραδίδονται δια τακτικού πρωτοκόλλου εις την Διοίκησιν Δημοσίων Κτημάτων.

6. Η διοίκησις των συνοικισμών Νέον Ρύσιον (Αρετσού Αλιέων), Κουρί υπάγεται εφεξής εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου της Εθνικής Προνοίας, εις την αρμοδίαν του οποίου υπηρεσίαν θέλουσι παραδοθή υπό του Υπουργείου Γεωργίας δια πρωτοκόλλου.

Εφεξής, εκ του Συνοικισμού Παραλίας Σταυρού αι μεν γαίαι υπάγονται εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Γεωργίας, τα δε οικήματα και η οικοδομήσιμος περιοχή εις το Υπουργείον Εθνικής Προνοίας.

7. Δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, επιτρέπεται η υπαγωγή εν όλω ή εν μέρει υπό την διοίκησιν του Υπουργείου Εθνικής Προνοίας των Συνοικισμών Νέας Μαινεμένης, Κορδελιού, Αμπελοκήπων και Ροδοχωρίου (Τόπ Αλτί) προσκειμένων εις την πόλιν Θεσσαλονίκης και των εντός ή εν επαφή του σχεδίου πόλεως Δράμας κειμένων Συνοικισμών.

8. Οικήματα αγροτικών Συνοικισμών ανεγερθέντα προ της συστάσεως της τέως Ε.Α.Π. επί γαιών ανηκουσών οπωσδήποτε εις το Δημόσιον, δια δανείων στεγάσεως χορηγηθέντων υπό του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλης Δημοσίας Αρχής, είτε δια χρημάτων διατεθέντων υπό της αντιπροσωπείας της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και μη υπαγόμενα εις τας περιπτώσεις του άρθρου τούτου παραχωρούνται οριστικώς εις τους κατέχοντας, κατά τα εν τω παρόντι άρθρω οριζόμενα.Αρθρο: 167

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε': Οικογενειακοί κλήροι.

1. Οικογενειακός κλήρος νοείται ο κλήρος ο παραχωρηθείς δι' οριστικής ή υφισταμένης εισέτι προσωρινής διανομής υπό της Επιτροπής

Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή του διαδόχου ταύτης Δημοσίου εις πρόσωπα άτινα ενεγράφησαν εις τα μητρώα των κληρούχων εκάστου προσφυγικού Συνοικισμού ως αρχηγοί οικογενειών περιλαμβανουσών μεταξύ των μελών των και πρόσωπα μη συνδεόμενα μετά του αρχηγού δια της σχέσεως ανιόντος προς κατιόντας ή κατιόντας προς ανιόντας ή της συζυγικής σχέσεως και καλούμενα εν τω νόμω τούτω εξωτικά μέλη.

2. Ως εξωτικά μέλη λογίζονται και τα μετά του αρχηγού της οικογενείας συναποκατασταθέντα έγγαμα άρρενα τέκνα αυτού, ως και τα εν χηρεία διατελούντα θήλεα τοιαύτα, άτινα δεν κέκτηνται εξ οιασδήποτε αιτίας αγροτικήν ιδιοκτησίαν, ίσην προς ένα πλήρη γεωργικόν κλήρον.Αρθρο: 168

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Εξωτικά μέλη αποκατασταθέντα εις ίδιον κλήρον, τοιαύτα διαγραφέντα δι' οιανδήποτε αιτίαν εκ του κλήρου, ως και τα εξ ιδίας υπαιτιότητος μη συμμετασχόντα αυτοπροσώπως εις την καλλιέργειαν του κλήρου επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη δεν απολαύουν των δια των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου Ε' αναγνωριζομένων εις τα εξωτικά μέλη δικαιωμάτων.

2. Κλήροι παραχωρηθέντες εις πρόσωπα εγεγραμμένα ως αρχηγούς οικογενειών μη περιλαμβανουσών εξωτικά μέλη θεωρούνται ως

παραχωρηθέντες αποκλειστικώς εις τους αρχηγούς των οικογενειών.Αρθρο: 169

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Εξωτικά μέλη οικογενειακών κλήρων οριστικώς διανεμηθέντων κτημάτων θεωρούνται συγκληρούχοι του αρχηγού και δικαιούνται εις κεφαλικήν εκ του κλήρου μερίδα, εξευρεισκομένην δια του υπολογισμού του κλήρου εις μερίδια ισάριθμα προς τα κατά τον χρόνον της παραχωρήσεώς του εξωτικά και μη μέλη εις α προσμετράται και ο αρχηγός. Τα μη εις εξωτικά μέλη αναλογούντα μερίδια προστίθενται εις το μερίδιον του αρχηγού και αποτελούν τον συνολικόν κλήρον τούτου.

2. Κληρομερίδιον αναλογούν εις εξωτικόν άγαμον μέλος όπερ είναι κατιόν ετέρου εξωτικού μέλους, ανήκει εις το επέχον θέσιν ανιόντος μέλος.

3. Κληρομερίδιον αναλογούν εις θήλυ εξωτικόν έγγαμον μέλος ανήκει εις τον σύζυγον τούτου, εάν και ούτος είναι εξωτικόν μέλος.

4. Εις τα δικαιώματα των αποβιούντων αρχηγών και εξωτικών μελών υπεισέρχονται οι κατά τας κειμένας διατάξεις περί κληρονομίας των κλήρων κληρονόμοι τούτων. Εν ελλείψει τοιούτων κληρονόμων οι αποβιώσαντες θεωρούνται ως μηδέποτε υπάρξαντες μέλη του οικογενειακού κλήρου.Αρθρο: 170

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Εξωτικά μέλη οικογενειακών κλήρων μη οριστικώς διανεμηθέντων κτημάτων κεκτημένα προσόντα αποκαταστάσεως, αποκαθίστανται εις ατομικόν, κατά τα προσόντα των, κλήρον.

2. Εξωτικά μέλη οικογενειακών κλήρων των αυτών κτημάτων, στερούμενα προσόντων αποκαταστάσεως (χήραι άνευ τέκνων, θήλεα ενήλικα άγαμα κλπ.) αποκαθίστανται εις κλήρον συντηρήσεως.Αρθρο: 171

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Απαγορεύεται επί ποινή απολύτου ακυρότητος των συντασσομένων δικαιοπραξιών ή μεταξύ των κατά το άρθρ. 169 καθοριζομένων συγκληρούχων διανομή των οικογενειακών κλήρων κατά τεμάχια διάφορα της οριστικής του οικείου κτήματος διανομής, επιτρεπομένης της διανομής κατά τεμάχια άνισα κατ' εκτάσιν ή αξίαν προς την μερίδα εκάστου συγκληρούχου.Αρθρο: 172

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Δικαιώματα επί οικήματος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Το οίκημα μετά του οικοπέδου κλήρου οριστικώς διανεμηθέντων κτημάτων ανήκει εις τον αρχηγόν της οικογενείας.

α) Αν δεν συνοικούν μετά τούτου εξωτικά μέλη.

β) Αν είναι δυνατή η κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου παραχώρησις εις τα συνοικούντα μετά του αρχηγού εξωτικά μέλη οικοπέδων.

2. Αν δεν συντρέχουν οι όροι της προηγουμένης παραγράφου το οίκημα μετά του οικοπέδου ανήκει κατ' ισομοιρίαν εξ αδιαιρέτου εις τε τον αρχηγόν και εις τους μετά την κατά τα άρθρ. 169, 170 και 171 διανομήν του αρχικού οικογενειακού κλήρου δημιουργουμένους κληρούχους.

3. Το οίκημα μετά του οικοπέδου κλήρων μη οριστικώς διανεμηθέντων κτημάτων παραχωρείται κατά την οριστικήν διανομήν εις τον αρχηγόν της οικογενείας ή εις εξωτικόν μέλος, αν ο αρχηγός δεν δικαιούται αποκαταστάσεως.

4. Τα εξωτικά μέλη δικαιούνται οικοπέδου, εάν αυτά, ή οι σύζυγοι ή οι ανιόντες αυτών, δεν κέκτηνται εξ οιασδήποτε αιτίας ίδιον οίκημα ή οικόπεδον.Αρθρο: 173

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις γενομένων διανομών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου 6448 δια πράξεων του Υπουργού της Γεωργίας ή των Γενικών Διοικητών γενόμεναι διανομαί κλήρων θεωρηθέντων ως οικογενειακών, ως και αι γενόμεναι δι' αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων εκδοθεισών εις εκτέλεσιν του άρθρ. 48 του Νόμου 6448, παραμένουν ισχυραί.Αρθρο: 174

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Καθορισμός δικαιωμάτων - Διανομή.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εκδιδομένης μετά πρότασιν της Γεωργικής Υπηρεσίας (και γνώμην του Συμβουλίου εποικισμού), επί τη βάσει δε των ορισμών του άρθρ. 167 και των υπαρχόντων στοιχείων (μητρώων, πρωτοκόλλων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και του Δημοσίου) καθορίζονται κατά συνοικισμόν οι κλήροι αίτινες εμφανίζουν στοιχεία οικογενειακού κλήρου. Μετά την έκδοσιν της αποφάσεως ταύτης άπαντες οι λοιποί κλήροι θεωρούνται αυτοδικαίως ως ατομικοί και δύνανται να εκδοθούν τα οριστικά δι' αυτούς παραχωρητήρια.

Βάσει της αυτής αποφάσεως παραπέμπονται εις την οικείαν Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων οι κατά το πρώτον εδάφιον της παρούσης παραγράφου κλήροι όπως γίνη παρ' αυτής ο οριστικός καθορισμός τούτων ως οικογενειακών, των δικαιούχων αυτών, του μεριδίου εκάστου, ως και η αναγνώρισις παντός ετέρου δικαιώματος επ' αυτών.

<Η παραπάνω αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού προς γνωμοδότηση καταργήθηκε από το άρ. 3 παρ. 3 Β.Δ. 25 Σεπτ./8 Οκτ. 1957 (ΦΕΚ.

Α' 200)>.

2. Είναι ισχυρά η μεταξύ των δικαιούχων του κλήρου νόμιμος συμφωνία περί διανομής του κλήρου κατά τρόπον διάφορον του οριζομένου δια των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου τούτου ή η παραίτησις προ της εκδόσεως της περί διανομής αποφάσεως από των επί του κλήρου δικαιωμάτων υπέρ άλλου τινός δικαιούχου του αυτού κλήρου.

Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων δικαιούται να ρυθμίζη τα της διανομής του κλήρου συμφώνως προς την υφισταμένην εν αυτώ πραγματικήν κατάστασιν διανομής μεταξύ των μελών της οικογενείας, εν η περιπτώσει η διανομή αύτη καίτοι αντικειμένη εις τας διατάξεις του άρθρου τούτου, ανταποκρίνεται εις την βούλησιν των ενδιαφερομένων, νομίμως

εκδηλουμένην.Αρθρο: 175

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκδοσις τίτλων κυριότητος.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο οριστικός τίτλος κυριότητος (παραχωρητήριον) των κατά το προηγούμενον άρθρον παραπεμπομένων εις την Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων ως οικογενειακών κλήρων εκδίδεται είτε μετά την έκδοσιν της σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων είτε και προ ταύτης.

Εάν έχη εκδοθή η απόφασις αύτη της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων το παραχωρητήριον εκδίδεται επ' ονόματι απόντων των εξ αδιαιρέτου δικαιούχων και εις ίσα προς τον αριθμόν τούτων αντίτυπα, αναγραφομένου εν αυτώ του μεριδίου εκάστου.

Εάν δεν έχη εκδοθή η ως άνω απόφασις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων το παραχωρητήριον εκδίδεται επ' ονόματι του εις τους κτηματολογικούς πίνακας αναγραφομένου ως αρχηγού της οικογενείας, ρητώς εν αυτώ γενομένης μνείας ότι πρόκειται περί οικογενειακού κλήρου. Εις την περίπτωσιν ταύτην η εκδοθησομένη κατά το άρθρ. 174 απόφασις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εφ' όσον εντός τριμήνου από της εις το Υπουργείον Γεωργίας (Δ/νσιν Εποικισμού) υποβολής της δεν παραμπεμφθή προς αναθεώρησιν κατά τα εν άρθρω 80 οριζόμενα, καθίσταται οριστική και αμετάκλητος και αποτελεί τίτλον κυριότητος δεκτικόν μεταγραφής. Η μεταγραφή ενεργείται ατελώς, αυτεπαγγέλτως ή μερίμνη των

ενδιαφερομένων, βάσει σχετικού αποσπάσματος εκ της αποφάσεως εκδιδομένου υπό του Υπουργείου Γεωργίας ατελώς.

2. Εάν ο οικογενειακός κλήρος διανεμηθή μεταξύ των καθορισθέντων συγκληρούχων κατά τα εν άρθρ. 171 οριζόμενα, οι εκδοθέντες οριστικοί τίτλοι κυριότητος συμπληρούνται δια της αναγραφής του λαχόντος εκάστω συγκεκριμένου μεριδίου κατά τεμάχιον, εμβαδόν και όρια.

3. Τυχόν εκδοθέντα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1722/1939 οριστικά παραχωρητήρια προσαρμόζονται προς τα δια της οικείας αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ορισθέντα ως προς τα δικαιούμενα πρόσωπα και την μερίδα εκάστου, συμπληρούμενα εν περιπτώσει διανομής του κλήρου κατά εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις των άρθρ. 193, 194 και 195 του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 176

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Αμα τη εκδόσει της κατά το άρθρ. 174 αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ενεργείται αναπροσαρμογή της χρεώσεως, εκδιδομένων χρεωστικών εντολών δι' ένα έκαστον των καθορισθέντων συγκληρούχων του οκογενειακού κλήρου, βάσει δε τούτων η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει εις την χρέωσιν των ενδιαφερομένων, ακυρούσα την υφισταμένην επ' ονόματι του αρχηγού αρχικήν χρέωσιν.

2. Τα εις χρέωσιν εκάστου συγκληρούχου αγόμενα ποσά οφείλονται προσωπικώς υπ' αυτού και εισπράττονται κατά τας διατάξεις των Νόμ.

4745, 4857 και 5151 ως ούτοι ετροποποιήθησαν δια μεταγενεστέρων Νόμων.

3. Τυχόν καταβληθέντα ποσά ή συμψηφισθείσαι κατά τον Νόμον 4745 αποζημιώσεις έναντι της αξίας του κλήρου, υπό του αρχηγού ή εξωτικών μελών, προ της κατά το άρθρ. 174 παρ. 1 εκδόσεως της αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, άγονται εις πίστωσιν της ατομικής μερίδος του καταβαλόντος ή συμψηφίσταντος, το τυχόν δ' απομένον πιστωτικόν υπόλοιπον άγεται εις πίστωσιν ειδικού προσωπικού λογαριασμού του καταβαλόντος ή συμψηφίσαντος και εξοφλείται παρά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος ατόκως εκ των παρ' αυτής από των λοιπών υποχρέων συγκληρούχων ενεργουμένων εισπράξεων.

4. Τα υπό των μη εξωτικών μελών καταβληθέντα ποσά ή αι συμψηφισθείσαι κατά τον Ν. 4745 αποζημιώσεις των έναντι της αξίας του κλήρου προ της κατά το άρθρ. 174 παρ. 1 αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων άγονται εις πίστωσιν της προσωπικής μερίδος του αρχηγού ή του συγκληρούχου εις το μερίδιον του οποίου προσμετράται κατά το άρθρον 169 το μερίδιον του καταβαλόντος ή συμψηφίσαντος, παν δε τυχόν απομένον πιστωτικόν υπόλοιπον άγεται εις πίστωσιν ειδικού προσωπικού λογαριασμού του καταβαλόντος ή συμψηφίσαντος μέλους και εξοφλείται κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

5. Επί των ούτως εξοφλουμένων υπολοίπων η Αγροτική Τράπεζα της Ελλλάδος δικαιούται προμηθείας 3%.Αρθρο: 177

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ

Κείμενο Αρθρου

1. Το άρθρ. 9 του Ν. 4745 ως και πάσα αντικειμένη εις τα προηγούμενα άρθρα του Κεφαλαίου τούτου διάταξις καταργείται.

2. Δια Δ/τος, εκδιδομένου μετά πρότασιν του Υπουργού της Γεωργίας, θέλουσι ρυθμισθή αι τυχόν μη προβλεπόμεναι υπό του παρόντος άρθρου περιπτώσεις.Αρθρο: 178

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κατάταξις.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ': Κατάταξις κληρούχων και οριστική διανομή.

1. Προς κατάταξιν των κληρούχων κατά τα άρθρ. 155, 156, 158, 159, 160 και 161 εξετάζεται η κατά τον χρόνον της κατατάξεως προσωπική και επαγγελματική κατάστασις αυτών.

2. Πρόσφυγες αποκατασταθέντες υπό της Ε.Α.Π. και τυχόντες κατά την προσωρινήν διανομήν πλήρους γεωργικού κλήρου, κατατάσσονται ως γεωργοί, ασχέτως της ασχολίας των και προς έτερον επικουρικόν επάγγελμα, εφ' όσον καλλιεργούσιν αυτοπροσώπως ή δια των μελών των οικογενειών των τον παραχωρηθέντα αυτοίς προσωρινόν κλήρον.

3. Εις έκαστον των κατά το άρθρ. 160 και 161 αποκαθισταμένων προσώπων χορηγείται και οικόπεδον προς ανέγερσιν κατοικίας υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν κατέχουν τοιούτον εν τω συνοικισμών και υπάρχουν αδιάθετα τοιαύτα. Εις τους επαγγελματίας χορηγείται προσθέτως και οικόπεδον προς εγκατάστασιν εργαστηρίου ή καταστήματος, εφ' όσον παρίσταται τοιαύτη ανάγκη και υπάρχουν πλεονάζοντα.

4. (Καταργήθηκε από το άρ. 57 Ν. 3194/1955).Αρθρο: 179

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Φυτεία.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την καταμέτρησιν και μέχρι της οριστικής διανομής των γαιών δεν επιτρέπεται η δημιουργία μονίμων φυτειών ειμή μόνον κατά τοποθεσίας και κατά κατηγορίας οριζομένας μετ' ακρόασιν των ενδιαφερομένων δια πράξεως του αρμοδίου Προϊσταμένου Γεωργικής περιφερείας υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργού της Γεωργίας ή του Γενικού Διοικητού και διανεμονένας εις τους κληρούχους υπό της αρμοδίας τοπογραφικής υπηρεσίας, ουχί όμως μείζονος εκτάσεως του ωρισμένου κλήρου.

2. Αι προ της καταμετρήσεως, ως και αι κατόπιν διανομής κατά την προηγουμένην παράγραφον φυτευθείσαι συστηματικώς δια δένδρων και αμπέλων γαίαι διανέμονται εις τους εμφυτευτάς αυτών ανεξαρτήτως εκτάσεως και κληρουχικών δικαιώματος.

Τ' ανωτέρω ισχύουν και δια γαίας εφ' ων επετεύχθησαν βελτιώσεις σημαντικής αξίας πιστοποιουμένης δι' ειδικού εγγράφου της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας δι' εκάστην περίπτωσιν, ου αντίγραφον υποβάλλεται εις το Υπουργείον Γεωργίας.

3. Εξαιρέσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, γαίαι κατεχόμεναι υπό γηγενών ή προσφύγων, μη δικαιουμένων γεωργικής, επαγγελματικής ή άλλης νομίμου εγκαταστάσεως, δυνάμει ειδικών πράξεων της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή των υπηρεσιών αυτής, διανέμονται εις άλλους δικαιούχους κλήρου.Αρθρο: 180

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Οριστική διανομή.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την ενέργειαν της οριστικής διανομής η κατά το άρθρ. 74 του παρόντος Κώδικος Επιτροπή Απαλλοτριώσεων βάσει αιτήσεων των

ενδιαφερομένων, δι' αποφάσεως αυτής οριστικής και αμετακλήτου, κατατάσσει τους κατά τα άρθρ. 155 και επέκεινα δικαιουμένους αποκαταστάσεως εν εκάστω Συνοικισμώ και καθορίζει ενδεικτικώς τον βιώσιμον κατά Συνοικισμόν γεωργικόν κλήρον.

2. Η οριστική διανομή των γαιών εκάστου Συνοικισμού ενεργείται κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Κώδικος.

3. Η αληθής ερμηνεία της προηγουμένης παραγράφου είναι ότι η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων αποφαινομένη περί των δικαιουμένων αποκαταστάσεως συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρ. 155 και επέκεινα του παρόντος Κώδικος ενασκεί και άπασαν την εκ των λοιπών άρθρων του ιδίου Κώδικος απορρέουσαν δικαιοδοσίαν της, εξαιρέσει της περί αποζημιώσεως των ιδιοκτητών, και ότι οι αποκαταστατέοι εις τας γαίας και τα οικήματα εκάστου συγκεκριμένου κτήματος ή συνοικισμού είναι πρώτον οι ήδη προσωρινώς αποκατεστημένοι εις τας γαίας και τα οικήματα, κατά τα σχετικά πρωτόκολλα, μητρώα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία Ε.Α.Π. και του Δημοσίου και μετά τούτους πας δικαιούμενος αποκαταστάσεως. Η παράλειψις υποβολής υπό τινος των ήδη κατά τ' ανωτέρω προσωρινώς αποκατεστημένων της υπό της ερμηνευομένης δια της παρούσης παραγράφου προβλεπομένης αιτήσεως, δεν αποκλείει τούτον του κατά τα προσόντα του κεκτημένου δικαιώματος αποκαταστάσεως.

4. Εις α κτήματα αποκατεστάθησαν από κοινού γηγενείς και πρόσφυγες κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 155 του παρόντος Κώδικος και αι αρχικώς υπολογισθείσαι εκτάσεις δεν επαρκούν προς πλήρη αποκατάστασιν τούτων, επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας λαμβανομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού μειωθή αναλόγως ο παρά της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά το παρόν άρθρον καθορισθείς βιώσιμος κλήρος, ίνα ούτω κατά την οριστικήν διανομήν λάβωσι κλήρον άπαντες οι αποκαθιστάμενοι (γηγενείς και πρόσφυγες).Αρθρο: 181

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΤΙΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ': Τίμημα κλήρου.

1. Οι επί γαιών του Δημοσίου, ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, αποκαθιστάμενοι κατά τον παρόντα νόμον κληρούχοι, ως και οι προ της ισχύος αυτού αποκατασταθέντες, οφείλουσι τίμημα, όπερ εξευρισκόμενον κατά τας δια του Νόμου 4857 ορισθείσας κατά στρέμμα ή κατά την επομένην παρ. 3 οριζομένας τιμάς, διέπεται υπό των διατάξεων των Νόμων 4592, 4745, 4857 και 5151 και των δι' αυτών κυρωθεισών συμβάσεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τους δια της οριστικής διανομής επί κτημάτων ανταλλαγέντων Μουσουλμάνων

αποκατασταθέντας γηγενείς κληρούχους, διεπομένους υπό του Β.Δ/τος από 24 Οκτ. 1940 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των "περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων".

2. Η αληθής ερμηνεία του δευτέρου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου είναι ότι καθ' ας περιπτώσεις γηγενείς αποκατεστάθησαν ή αποκαθίστανται κατά την ενέργειαν της οριστικής διανομής επί κτημάτων διοικουμένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, οι εις τούτους τυχόντες κλήροι μεθίστανται αυτοδικαίως από της οριστικής διανομής, μόνον όσον αφορά το τίμημα και την χορήγησιν παραχωρητηρίων, υπό την διαχείρισιν της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων

Μουσουλμανικών κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Δ.Α.Μ.Κ.) εφόσον οι κλήροι απηρτίσθησαν εκ γαιών ανηκουσών πρότερον εις μουσουλμάνους ανταλλαγέντας, υπό την διαχείρισιν δε της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εφόσον οι κλήροι απηρτίσθησαν εκ γαιών ανηκουσών οπωσδήποτε εις το Δημόσιον. Τα στοιχεία των κλήρων τούτων παραδίδονται υπό της αρμοδίας Τοπογραφικής Υπηρεσίας εις την Υ.Δ.Α.Μ.Κ. ή την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος δια τακτικού πρωτοκόλλου μετά την κατά νόμον κύρωσιν της οριστικής διανομής, κατά τα λοιπά εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικος. Εν πάση περιπτώσει και οι κληρούχοι ούτοι δεν υπόκεινται εις την καταβολήν αποζημιώσεως χρήσεως ή προσθέτου τιμήματος δια την υπ' αυτών χρήσιν της δια της οριστικής διανομής αφεθείσης κοινής βοσκής ή των κοινοχρήστων χώρων οίτινες, κατά το αναλογούν εις τούτους ιδανικόν μέρος, περιέρχονται κατά κυριότητα και νομήν εις την οικείαν Κοινότητα κατά τας διατάξεις του άρθρ. 164 του παρόντος Κώδικος.

3. Προκειμένου περί κτημάτων περιελθόντων ή περιερχομένων εις το Δημόσιον, ως διάδοχον της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, μη περιλαμβανομένων εις τους εν άρθρω 2 της δια του Νόμου 4857 κυρωθείσης συμβάσεως της 28 Νοεμ. 1930 αναφερομένους πίνακας, ο προσδιορισμός του τιμήματος των κλήρων γίνεται κατά την υπό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εφαρμοσθείσαν βάσιν και σύστημα τηρουμένων πάντως των διατάξεων του άρθρ. 2 του Νόμου 5151. Το τίμημα βοσκησίμων και κοινοχρήστων εκτάσεων μη περιλαμβανομένων εις τους ως άνω πίνακας δεν δύναται να υπερβή την εις τούτους περιλαμβανομένην τιμήν των ατομικών κλήρων.

4. Αι επί προσωρινώ τίτλω εκδιδομένω υπό της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή του διαδόχου αυτής Δημοσίου εγγεγραμέναι εις τας χρεωστικάς μερίδας των προσφύγων αξίαι κλήρου ισχύουν δια την εφαρμογήν του Νόμου 4745, ως έχουν καταχωρηθή.

5. Μετά την οριστικήν διανομήν των γαιών εκάστου συνοικισμού, καθορίζεται οριστικώς η αξία εκάστου κλήρου, βάσει της εκτάσεως αυτού και της κατά τον Νόμον 4857 ορισθείσης ή κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εξευρισκομένης τιμής κατά βασιλικόν στρέμμα. Οι σχετικοί πίνακες, εγκρινόμενοι δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, καταχωρίζονται εις τα οικεία μεριδολόγια της Αγροτικής Τραπέζης, ακυρουμένης της σχετικής προσωρινής χρεώσεως, του προκύπτοντος υπέρ του κληρούχου πιστωτικού ή χρεωστικού υπολοίπου, διεπομένου υπό των σχετικών κανόνων των Νόμων 4745, 4857 και 5151.

6. Καθ' ας περιπτώσεις η οριστική διανομή του αγροκτήματος εγένετο κατ' ατομικούς κλήρους ίσους προς αλλήλους ουχί κατ' έκτασιν, αλλά κατ' αξίαν, συμφώνως προς την παρ. 4 του άρθρ. 93 του παρόντος Κώδικος, το τίμημα εκάστου κλήρου συνίσταται εις τον πηλίκον της διαιρέσεως της αξίας του συνόλου των εις ατομικούς κλήρους διανεμηθεισών γαιών, εξευρισκομένης κατά την προηγουμένην παράγραφον, δια του αθροίσματος των ατομικών τούτων κλήρων. Τ' ανωτέρω ισχύουσι κατ' αναλογίαν και δια τους επί αγροκτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά τον Αγροτικόν Νόμον αποκατασταθέντας πρόσφυγας και γηγενείς κληρούχους.

7. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 3 του Νόμου 4857 χωρεί μόνον μετά την οριστικήν διανομήν.

8. Προκειμένου περί προσφύγων κληρούχων αποκατασταθέντων ή

αποκαθισταμένων εις κτήματα διοικούμενα υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ως τίμημα κλήρου κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος νοείται το σύνολον των προς την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων και των προς το Δημόσιον αιτία αποκαταστάσεως χρεών του κληρούχου, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος του κλήρου και του οικήματος ως και της αξίας των πάσης φύσεως εφοδίων και παροχών συμφώνως προς τον παρά τη Αγροτική Τραπέζη της Ελλάδος τηρούμενον χρεωστικόν λογαριασμόν του κληρούχου, ως εξόφλησις δε τιμήματος νοείται εκτός των άλλων και η υπέρ του οφειλέτου πρόσφυγος συμψηφιζομένη κατά τον νόμον 4745 απαίτησις αποζημιώσεως.

9. Οι γηγενείς ακτήμονες οι αποκατασταθέντες ή εφεξής αποκαθιστάμενοι εις αγροκτήματα διοικούμενα υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της τέως Ε.Α.Π., ως και εις κλήρους εκ των αγροκτημάτων τούτων αφεθέντας κατά την οριστικήν διανομήν αδιαθέτους, ή επιγενομένως καταστάντας τοιούτους, υπόκεινται εις τας διατάξεις των άρθρ. 155 και επέκεινα του παρόντος Κώδικος, το δε τίμημα του κλήρου αυτών, καθοριζόμενον κατά το παρόν άρθρον, οφείλεται και εισπράττεται κατά τας διατάξεις του νόμου 5151 και της δια τούτου κυρωθείσης συμβάσεως.

Οι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1722/1939 αποκατασταθέντες κατά τα ως άνω γηγενείς δικαιούνται εις την υπό της πρώτης παραγράφου του άρθρ. 1 του Ν. 5952 προβλεπομένην έκπτωσιν, εφόσον ήθελον προβή εις την εξόφλησιν του τιμήματος του κλήρου αυτών και των λοιπών τυχόν χρεών αποκαταστάσεως εντός διετίας από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1722.

10. Το αυτό τίμημα καταβάλλουσι και γηγενείς αποκατασταθέντες υπό της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εις κτήματτα μη μουσουλμανικά ανταλλάξιμα.

11. Αι περιεχόμεναι εις τους εν άρθρ. 2 της μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων Ειδικής Συμβάσεως της 28 Νοεμ. 1930 της κυρωθείσης δια του Ν. 4857

αναφερομένους πίνακας τιμαί κατά δεκαδικά στρέμματα καλλιεργησίμου γης (κλήρων) νοούνται ως περιλαμβάνουσοι και την αξίαν των παλαιών κολληγικών οικημάτων, δια δε τα οικόπεδα καθορίζεται και καταβάλλεται ως αξία η τοιαύτη η αναλογούσα εις τους αγρούς. Τα αυτά ισχύουν και δια τας γενομένας χρεώσεις γηγενών υπό της Εθνικής Τραπέζης,

τροποποιουμένων αναλόγως των σχετικών χρέωσεων.Αρθρο: 182

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η': Γενικοί ορισμοί.

Αι προ του άρθρ. 155 διατάξεις του παρόντος Κώδικος, εφόσον δεν αντίκεινται εις τας τοιαύτας των άρθρ. 155 και εφεξής τοιούτων, ισχύουν και δια τους κατά το άρθρ. 155 και επέκεινα αποκαθισταμένους.Αρθρο: 183

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποτύπωσις και ρυμοτομία Συνοικισμών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ

Κείμενο Αρθρου

Τα άρθρ. 61, 62, 63, 64, 65, 66 και 67 του παρόντος Κώδικος έχουσιν εφαρμογήν και επί αγροτικών συνοικισμών διοικουμένων υπό του Δημοσίου ως υποκαταστάτου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.Αρθρο: 184

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Παραχώρησις οικοπέδων.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 185

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αντικατάστασις κλήρου.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά πάροδον δύο γεωργικών ετών από της λήξεως του γεωργικού έτους διαρκούντος του οποίου συνετελέσθη η οριστική διανομή ο κληρούχος δεν δικαιούται να ζητήση την αντικατάστασιν μέρους ή του όλου κλήρου του δι' ακαταλληλότητα αυτού προς καλλιέργειαν.

2. Κατ' εξαίρεσιν δύναται, εντός διετίας από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1722/1939, να ζητηθή η αντικατάστασις των αποδεδειγμένως ακαταλλήλων προς καλλιέργειαν κληροτεμαχίων, εφόσον η κατά την προηγουμένην παράγραφον διετής προθεσμία είχε λήξει προ της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 6448 ή έληξεν εν έτος μετά ταύτην.

3. Η περί αντικαταστάσεως του ακαταλλήλου προς καλλιέργειαν κληροτεμαχίου αίτησις δέον απαραιτήτως να συνοδεύηται υπό δηλώσεως του κληρούχου περί παραιτήσεως αυτού από της κυριότητος του υπό

αντικατάστασιν κληροτεμαχίου και μεταβιβάσεως ταύτης εις το Δημόσιον. Η δήλωσις αύτη συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου, υποβαλλομένη εις τέλος χαρτοσήμου κατά την εμπορικήν κλίμακα, επέχει δε θέσιν οριστικού τίτλου μεταβιβαστικού της κυριότητος, όστις και μεταγράφεται εις τα οικεία βιβλία των μεταγραφών.

Κατά τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις των άρθρ. 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 και του άρθρ. 214 του παρόντος Κώδικος.

4. Επί των υπαγομένων εις το παρόν άρθρον περιπτώσεων αποφαίνεται η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων δι' αποφάσεως αυτής οριστικής και αμετακλήτου, βάσει αιτήσεων των ενδιαφερομένων.Αρθρο: 186

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρησις οριστικών διανομών Ε.Α.Π. κλπ.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων κατά παραπομπήν του Υπουργού της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, αναθεωρεί εν όλω ή εν μέρει τας κατά το άρθρ. 74 εκδοθείσας αποφάσεις αυτής τας αφορώσας κτήματα ή τμήματα αυτών κείμενα εν τη περιοχή των υδραυλικών έργων της Πεδιάδος Θεσσαλονίκης (Φαουντέσιον) και των Πεδιάδων Σερρών και Δράμας (Ούλεν) εφ' όσον δια των έργων τούτων μεταβάλλονται οπωσδήποτε τα δια των αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ορισθέντα.

2. Κατά τον αυτόν τρόπον αναθεωρούνται αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α. Νόμου 1722/1939 κυρωθείσαι οριστικαί διανομαί γαιών ή συνοικισμών ανηκόντων εις το Δημόσιον ως διάδοχον της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.

3. Η αληθής έννοια της προηγουμένης παραγράφου είναι ότι δύνανται να αναθεωρούνται εν όλω ή εν μέρει κατά την διαδικασίαν της πρώτης παραγράφου ουχί μόνον αι οριστικαί διανομαί των εν τη πρώτη ταύτη παραγράφω μνημονευομένων κτημάτων, αλλά και αι οριστικαί διανομαί πόντων των εις το Δημόσιον ως διάδοχον της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων περιελθόντων κτημάτων.

4. Επίσης επιτρέπεται κατά τον αυτόν τρόπον μερική επανεκδίκασις κτημάτων εις τας περιοχάς των οποίων πρόκειται να ανεγερθούν συνοικισμοί τυχόν μετακινηθησομένων εκ της περιοχής των υδραυλικών έργων Μακεδονίας - Θράκης.

5. Η αληθής έννοια των προηγουμένων παρ. 2 και 3 είναι ότι κατά την αναθεώρησιν της οριστικής διανομής των ατομικών και κοινοχρήστων γαιών δεν επιτρέπεται να θιγούν οι ατομικοί κλήροι των κληρούχων των εξοφλησάντων άπαντα τα εξ αγροτικής αποκαταστάσεως χρέη των.Αρθρο: 187

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Τύπος παραχωρητηρίων.

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).Αρθρο: 188

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις κοινοτικών εκτάσεων.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 189

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Επί ατομικών κλήρων.

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Μεταβίβασις της κυριότητος.

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).Αρθρο: 190

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Τίτλος Αρθρου
Κτηματόλογιον.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κείμενο Αρθρου

1. Το Αγροτικόν Κτηματολόγιον αποτελείται: α) εκ των τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων των εποικισθέντων κτημάτων κατ' εφαρμογήν των εποικιστικών εν γένει νόμων, και β) εκ των κτηματολογικών βιβλίων.

2. Τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα περιέχουν την γραφικήν γεωμετρικήν παράστασιν εκάστης στοιχειώδους μονάδας του εποικισθέντος κτήματος.

3. Τα Κτηματολογικά βιβλία περιέχουν την νομικήν κατάστασιν εκάστης στοιχειώδους μονάδος των εποικισθέντων κτημάτων. Ταύτα συντάσσονται επί τη βάσει των κτηματολογικών πινάκων της οριστικής διανομής αυτών και ενημερούνται ως προς τας μεταγενεστέρας νομικάς μεταβολάς κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα.

4. Τα εν τω Αγροτικώ Κτηματολογίω περιεχόμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμον δικαιούχου, δικαιώματα, αριθμοί, όρια και εμβαδόν τεμαχίου)

τεκμαίρονται ως αληθή, του αμφισβητούντος φέροντος το βάρος της αποδείξεως των ισχυρισμών του.Αρθρο: 191

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις οριστικής διανομής.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

"1. Μετά την κατά τας κειμένας διατάξεις ενέργειαν της οριστικής διανομής γαιών ή συνοικισμού την κατάρτισιν του σχεδιαγράμματος και των κτηματολογικών πινάκων διαβιβάζεται ολόκληρος ο σχηματισθείς φάκελλος εις τον αρμόδιον Νομάρχην, όστις ελέγχων το νόμιμον και την ορθότητα της οριστικής διανομής και εξετάζων και τα τυχόν επ' αυτής υποβληθέντα παράπονα των ενδιαφερομένων ως και τας παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, προβαίνει εις την κύρωσιν αυτής δι' αποφάσεώς του δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπογράφων άμα και τους οικείους κτηματολογικούς πίνακας και σχεδιαγράμματα.

2. Παρισταμένης ανάγκης, δύναται ο Νομάρχης να αναπέμψη την οριστικήν διανομήν γαιών ή συνοικσιμού εις την οικείαν Επιτροπήν Διανομών προς μερικήν ή και ολικήν τροποποίησιν εντός πάντοτε των κειμένων διατάξεων περί τρόπου ενεργείας οριστικών διανομών, οπότε, επί τη βάσει σχετικού πρακτικού της Επιτροπής ταύτης εκδίδει την περί κυρώσεως της τελικώς διαμορφωθείσης οριστικής διανομής απόφασίν του".

<Οι παρ. 1-5 αντικαταστάθηκαν από των ανωτέρω παρ. 1 και 2 της παρ. 6 λαβούσης αριθ. 3 από την παρ. 3 άρ. 25 Ν.Δ. 3958/59>. "3". Δι' αποφάσεων του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού και δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται να κυρωθώσιν οριστικαί διανομαί κατά τας οποίας ο καθορισθείς βιώσιμος κλήρος εμειώθη, επί σκοπώ χορηγήσεως κλήρου επί ίση μοίρα εις τους δια των αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων αναγνωρισθέντας ως κληρούχους γηγενείς και πρόσφυγας.Αρθρο: 192

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναθεώρησις οριστικών διανομών.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά την κατά το προηγούμενον άρθρον κύρωσιν της οριστικής διανομής γαιών ή συνοικοισμού, δεν επιτρέπεται αναθώρησις αυτής ή διόρθωσις των στοιχείων αυτής ειμή εις τας περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρ. 13 του Νόμ. 478/1943"περί αγροτικού κτηματολογίου".

2. Κατ' εξαίρεσιν δύναται να αναθεωρηθή κυρωθείσα οριστική διανομή εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 186 του παρόντος Κώδικος, του άρθρ. 200 παρ.

1 εδάφ. δ' και ε' του αυτού Κώδικος, του άρθρ. 94 του Κώδικος 2556 περί αποστραγγιζομένων γαιών, και όπου αλλαχού ρητώς εκ του νόμου προβλέπεται αναθεώρησις των στοιχείων της όλης απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Κατ' εξαίρεσιν επίσης δύναται να τροποποιηθή η ρυμοτομία συνοικισμού εφ' άπαξ μόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας και μετά σύφμωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού.

3. Οριστική διανομή αναθεωρηθείσα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ή τας προϊσχυσάσας τοιαύτας, χρήζει συμπληρωματικής, ή, εφ' όσον παρίσταται ανάγκη, νέας εξ υπαρχής κυρώσεως κατά την διαδικασίαν της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρ. 191.

4. Οριστικαί διανομαί κυρωθείσαι ή εγκριθείσαι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου 478/1943 κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις δεν δύνανται να αναθεωρηθούν ή διορθωθούν πλην των εν τη προηγουμένη παρ. 2 και εν τω άρθρ. 13 του Νόμ. 478/1943 περιπτώσεων.

5. Οι κτηματολογικοί πίνακες και τα σχεδιαγράμματα αυτών θα συγκεντρωθούν μερίμνη της Τοπογραφικής Υπηρεσίας εν ιδίοις φακέλλοις και θα υπογραφούν υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού.Αρθρο: 193

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).Αρθρο: 194

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Ειδικώς όσον αφορά τους παρά της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων εγκατασταθέντας αγρότας, πρόσφυγας και γηγενείς και δια την εξασφάλισιν της αποπληρωμής των εκ της από 3 Απρ. 1931 Συμβάσεως μεταξύ Δημοσίου και Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος της κυρωθείσης δια του Ν. 5151, ως αύτη ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, απορρεόντων χρεών αυτών, εγγράφεται ατελώς υποθήκη υπέρ της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, μερίμνη τούτης.

2. Η εξάλειψις της υποθήκης ενεργείται ατελώς μερίμνη του

ενδιαφερομένου μετά την πλήρη εξόφλησιν των χρεών αυτού βεβαιουμένην δια πράξεως της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος.Αρθρο: 195

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΑΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

Κείμενο Αρθρου

1. Η κυριότης των μετά την έγκρισιν της οριστικής διανομής

παραχωρουμένων διαθεσίμων εκτάσεων μεταβιβάζεται δια της παραχωρούσης ταύτας αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων. Επί των ούτω

παραχωρουμένων εκτάσεων εφαρμόζονται τα εν τοις προηγουμένοις άρθρ. 193 και 194 οριζόμενα.

2. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων παραχωρούσαι κλήρους ως διαθεσίμους, οίτινες όμως είναι ανύπαρκτοι ή διατεθειμένοι εν τη πραγματικότητι, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, μηδέν παράγουσαι έννομον αποτέλεσμα.Αρθρο: 196

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Αντικαταστάθηκε από το άρ. 77 Ν.Δ. 2185/1952, και συμπληρώθηκε από το άρ. 64 Ν. 3194/1955, καταργήθηκε μετά των άρθρων αυτών από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).Αρθρο: 197

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
β) Επί κοινοχρήστων εκτάσεων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 198

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν.Δ. 1189/1972).Αρθρο: 199

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο οριστικός τίτλος κυριότητος των κατά τα άρθρ. 197 και 198 εις Κοινότητας, Εκκλησιαστικάς Επιτροπάς και Σχολικάς Εφορείας

περιερχομένων κατά κυριότητα ακινήτων χορηγείται ατελώς υπό του Υπουργού της Γεωργίας κατά τύπον ορισθησόμενον δια Δ/τος, μεταγράφεται δε επίσης ατελώς εις τα οικεία βιβλία Μεταγραφών μερίμνη των ενδιαφερομένων.

2. Κατά τον από της μεταβιβάσεως της κυριότητος, συμφώνως προς τα άρθρ. 197 και 198 και μέχρι της εκδόσεως του οριστικού τίτλου κυριότητος χρόνον ο Υπουργός της Γεωργίας αιτήσει των ενδιαφερομένων εκδίδει ατελώς βεβαίωσιν, επέχουσαν θέσιν τίτλου δεκτικού μεταγραφής περί του ότι μετεβιβάσθησαν αυτοίς κατά κυριότητα κατά τα αυτά άρθρα κοινόχρηστοι εκτάσεις, χώροι, κτίρια κλπ. προσδιοριζόμενα εν τη βεβαιώσει κατ' είδος, εμβαδόν και όρια.Αρθρο: 200

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαιρέσεις

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΡΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Αι περί μεταβιβάσεως της κυριότητος των κλήρων και οικοπέδων διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν ισχύουν:

α) Επί αγροκτημάτων και Συνοικισμών κειμένων εντός της ζώνης οχυρών Θεσσαλονίκης.

β) Επί κλήρων και εκτάσεων διατιθεμένων κατ' εφαρμογήν του Α.Ν.

1223/1938 "περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων".

γ) Επί των αγροκτημάτων και Συνοικισμών: 1) του Νομού Σερρών, 2) του Νομού Φλωρίνης, 3) του Νομού Κοζάνης, πλην της Επαρχίας Γρεβενών και 4) της Επαρχίας Αλμωπίας του Νομού Πέλλης, επί τετραετίαν από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 1722/1939 δυναμένην να παραταθή δια Δ/τος. δ) Επί των αγροκτημάτων και Συνοικισμών της Ηπείρου ένθα επεκρότει το σύστημα τς κληρονομικής νομής (Μπασταίνης) επί σκοπώ συγκεντρώσεως των κατεσπαρμένων εις τα αγροκτήματα ταύτα μικροτεμαχίων των μπασταινών των κληρούχων, επιτρεπομένης προς τούτο της αναθεωρήσεως της οριστικής διανομής των εν λόγω αγροκτημάτων κατά τα εν άρθρ. 186 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα.

ε) Επί των αγροκτημάτων και Συνοικισμών του Νομού Θεσσαλονίκης 1) Γιάνισσα, 2) Λυκόγιαννη, 3) Αγία Μαρίνα, 4) Διαβατός, 5) Μικρογούζι, 6) Κουλούρα και 7) Μυλοβός θιγέντων υπό των πλημμυρών, περί ων ο Α.Ν.

571/1937. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, επιτρέπεται η επανεκδίκασις και αναθεώρησις της οριστικής διανομής εν όλω ή εν μέρει των ως άνω αγροκτημάτων και Συνοικισμών, επί τω σκοπώ τακτοποιήσεως των ζητημάτων των

δημιουργηθέντων εκ της της μετατοπίσεως και ανοικοδομήσεως των κατοικιών.

ς) Επί αγροκτημάτων και κλήρων, των οποίων δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδοθείσης μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν.

1722/1939 διετάχθη η αναθεώρησις της οριστικής διανομής ή της αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

Μετά την αναθέωρησιν τούτην και την κύρωσιν της οριστικής διανομής αι διατάξεις του παρόντος Κώδικος ισχύουν και επί των περιπτώσεων τούτων. ζ) Επί κλήρων παραχωρηθέντων εις πρόσωπα μη κεκτημένα την Ελληνικήν ιθαγένειαν.

Η αληθής έννοια της διατάξεως ταύτης είναι ότι οι μη κεκτημένοι την Ελληνική ιθαγένειαν δεν αποκτώσι δικαίωμα κυριότητος επί των παραχωρηθέντων αυτοίς κλήρων, έστω και αν απεπλήρωσαν την αξίαν αυτών. Οι κλήροι των μη κεκτημένων των Ελληνικήν ιθαγένειαν θεωρούνται αδιάθετοι και ως ποιούτοι διατίθενται υπό της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, προς δικαιουμένους αποκαταστάσεως και κεκτημένους την Ελληνικήν ιθαγένειαν. Ως προς την επιστροφήν του τυχόν καταβληθέντος τιμήματος εις τους καταβαλόντας τούτο μη κεκτημένους την Ελληνικήν ιθαγένειαν κληρούχους εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρ. 268 του παρόντος Κώδικος παρακρατουμένων υπέ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, ως αποζημιώσεως χρήσεως, των υπό του ως άνω άρθρου οριζομένων ποσών ως προς τον χρόνον καθ' όν ενεμήθησαν τον χορηγηθένα αυτοίς κλήρον, των τυχόν προκυπτόντων πιστωτικών υπολοίπων επιστρεφομένων αυτοίς ως α χρεωστήτως εισπραχθέντων.

Κατ' εξαίρεσιν των ως άνω οριζομένων, Κιρκάσιοι πρόσφυγες

αποκατασταθέντες γεωργικώς, και μη αποκτήσαντες εισέτι την Ελληνικήν Ιθαγένειαν διατηρούν επί τριετίαν από της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου 1085/1946 την ιδιότητα του κληρούχου, παραμένοντες εν τη κατοχή και καρπώσει του παραχωρηθέντος αυτοίς κλήρου.

η) Επί αγροκτημάτων, κλήρων, οικοπέδων και Συνοικισμών κειμένων εντός ή εις ακτίνα δέκα χιλιομέτρων από των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων: 1) Θεσσαλονίκης, 2) Σερρών και 3) Δράμας.

θ) Επί των αγροκτημάτων των οποίων επιτρέπεται η επανεκδίκασις δια των άρθρ. 126 και 127 του Α.Ν. 1722/1939.

Αι περί μεταβιβάσεως της κυριότητος των κλήρων και κοινοχρήστων εν γένει εκτάσεων διατάξεις του παρόντος Κώδικος θα ισχύσωσιν επί των αγροκτημάτων των εν άρθροις 126 και 127 του Α.Ν. 1722/1939

αναγραφομένων μετά την επανεκδίκασιν αυτών.

ι) Επί οικογενειακών κλήρων, των οποίων η κυριότης μεταβιβάζεται εις τα δικαιούμενα πρόσωπα κατά τα εν άρθρ. 167 και επομένοις οριζόμενα.

2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να επεκταθή η ισχύς των περί μεταβιβάσεως της κυριότητος των κλήρων διατάξεων του παρόντος Νόμου επί των ως άνω υπό στοιχεία α', β', γ', δ', ε', και η' περιπτώσεων.

<Από την υπ' αριθ. Ε/42445 της 17 Νοεμ./15 Δεκ. 1959 απόφ. Υπ.

Γεωργίας επεξετάθη η ισχύς των περί μεταβιβάσεως της κυριότητος διατάξεων του Αγροτικού Κώδικα επί των κάτωθι αγροκτημάτων και συνοικισμών.

Περιφέρεια Νομού Θεσσαλονίκης: α) Γέφυρα, Πρόχωμα, Αγιονέρι, Ξηροχώρι, Μεσώ Πετρωτό, Παντελεήμων, Μονόλοφος επαρχίας Θεσ/νίκης. β) Βασιλούδι, Γερακαρού, Λαγκαδίκια, Νικομηδινό, Στίβος, Πλατειά, Περιστερώνας, Σάνοβον, Λαϊνά επαρχίας Λαγκαδά.

Περιφέρεια Νομού Κιλκίς: Φιλαδέλφεια, Ξυλοκερατιά.

Η παρούσα απόφαση δεν έχει εφαρμογή στους κληρούχους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει του κλήρους και τους συνοικισμούς των.>.

3. Κατά την επιτρεπομένην δια του παρόντος Νόμου επάνοδον της διοικήσεως προς ρύθμισιν των εις τας περιπτώσεις α', γ', δ', ε', και ς' της προηγουμένης παρ. 1 προκυπτόντων ζητημάτων, απαγορεύεται η διαγραφή αποκατασταθέντων, πλην των περιπτώσεων των άρθρ. 204, 206 και 252 του παρόντος Κώδικος.

4. Εξαιρούνται της κατά τον παρόντα Κώδικα, οριστικής ή και προσωρινής παραχωρήσεως υπέρ ακτημόνων γηγενών και προσφύγων, Συνεταιρισμών, Κοινοτήτων κλπ., αι επικλινείς και φέρουσαι προστατευτικόν χαρακτήρα εκτάσεις εντός της λεκάνης απορροής των χειμάρων.

Εάν τοιαύται εκτάσεις έχωσιν ήδη πραχωρηθή κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται ίνα, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, αναπεμφθώσι προς αναθεώρησιν αι σχετικαί αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, επί τω σκοπώ ίνα αι εκτάσεις αύται παραμείνωσιν, υπό την ελευθέραν νομήν και κυριότητα του Δημοσίου, χρησιμοποιούμεναι αποκλειστικώς ως προστατευτικού χαρακτήρος εκτάσεις. Εφόσον δια της αναθεωρήσεως ταύτης θίγωνται κληρούχοι, παραχωρούνται εις τούτους ισάξιαι εκτάσεις εκ των διαθεσίμων τοιούτων ή εκ κοινοχρήστων εν γένει, κατά τα εν άρθρ. 188 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα.Αρθρο: 201

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμετάλλευσις και μεταβίβασις κυριότητος δασικών εκτάσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1-5. (Καταργήθηκαν από τηνπαρ. 46 άρ. 317 Ν.Δ. 86/1969).

6. Απαγορεύεται προ της μεταβιβάσεως της κυριότητος του συνεταιρικού κλήρου εις τας κοινότητας και του ατομικού εις τους κληρούχους η υλοτομία φυομένων επ' αυτών καρποφόρων και οπωροφόρων δένδρων. Οι παραβάται της ανωτέρω απογορεύσεως τιμωρούνται αυτεπαγγέλτως ή τη εγκλήσει των εντεταλμένων δια την εφαρμογήν της αγροτικής νομοθεσίας κρατικών οργάνων ως και παντός έχοντος έννομον συμφέρον με φυλάκισιν τριών ημερών μέχρις εξ μηνών ή με χρηματικήν ποινήν τριακοσίων μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών ή και με αμφοτέρας τας ποινάς.Αρθρο: 202

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Μεταβίβασις κυριότητος Λατομείων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Τα εντός απαλλοτριωθέντων ή παραχωρηθέντων κατά τον Αγροτικόν Νόμον αγροκτημάτων ως και τα εντός γαιών της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων υπάρχοντα λατομεία, εν λειτουργία ή μη και μη εξαιρεθέντα της απαλλοτριώσεως, περιέρχονται κατά κυριότητα εις ούς κατά τας κειμένας διατάξεις περιέρχονται κατά κυριότητα και οι εκτάσεις εφ' ων ταύτα κείνται.

2. Τα λατομεία ταύτα, μέχρι της κατά την προηγουμένην παράγραφον μεταβιβάσεώς των κατά κυριότητα, εάν μεν κείνται εντός αγροκτημάτων απαλλοτριωθέντων ή παραχωρηθέντων κατά τον Αγροτικόν Νόμον

εκμεταλλεύονται υπό του οικείου Συνεταιρισμού αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών, εάν δε κείνται εντός γαιών της τέως Επιτροπής

Αποκαταστάσεως Προσφύγων, εκμεταλλεύονται υπό του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού.Αρθρο: 203

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β': Περιορισμοί επί των παραχωρουμένων κλήρων.

1. Οι κληρούχοι από της προσωρινής του οικείου κτήματος διανομής υποχρεούνται να καλλιεργούν αυτοπροσώπως ή δια την μελών της οικογενείας των, το παραχωρηθέντα αυτοίς γεωργικόν κλήρον,

επιβαλλομένων εν εναντία περιπτώσει εις αυτούς των ποινών και προστίμων των προβλεπομένων υπό του Α.Ν. 813/1937 "περί προωθήσεως της εντατικής καλλιεργείας".

2. Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται και μετά την απόκτησιν της κυριότητος.Αρθρο: 204

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι κατά το άρθρ. 24 παρ. 3 του παρόντος Κώδικος αποκαθιστάμενοι υποχρεούνται εις υποδειγματικήν του κλήρου των καλλιεργείαν κατά τα ειδικώτερον δια Δ/τος οριζόμενα.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της υποχρεώσεώς των ταύτης και εφ' όσον δεν εκτήσαντο εισέτι την κυριότητα του κλήρου, κηρύσσονται έκπτωτοι των επ' αυτού δικαιωμάτων, δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, κατά παραπομπήν του Υπουργού Γεωργίας και μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού. Εάν εκτήσαντο την κυριότητα επιβάλλεται αυτοίς υπό του Υπουργού της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, πρόστιμον ίσον προς την διαφοράν της κατά την επιβολήν τούτου και κατά την κρίσιν του Υπουργού της Γεωργίας τρεχούσης αξίας του κλήρου προς την αξίαν χρεώσεως αυτού, εκτός εάν ούτοι, καλούμενοι, παραιτηθούν του κλήρου, επί τη επιστροφή των υπ' αυτών καταβληθέντων, μείον του αναλογούντος ως αποζημιώσεως χρήσεως.

3. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον πρόστιμον αποτελεί έσοδον του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού και εισπράττεται συμφώνως τω νόμω περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.Αρθρο: 205

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις κλήρου.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 206

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις μη εγκαλείψεως του Συνοικισμού.

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

(παραλείπεται ως μη ισχύον).Αρθρο: 207

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Υποχρέωσις καταβολής τοκοχρεωλυτικών δόσεων.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά το προηγούμενον Κεφάλαιον Α' μεταβιβαζόμενη κυριότης τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς του παρόντος άρθρου ως και των άρθρ.

203 και 208 έως 216 συμπεριλαμβανομένου.

2. Ο κληρούχος υποχρεούται εις την καταβολήν των κεκανονισμένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων του τιμήματος του κλήρου.

3. Οι καθυστερούντες την καταβολήν των οφειλών των εν γένει υπόκεινται εις τας συνεπείας του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

4. Εν περιπτώσει μη καταβολής τριών (3) ετησίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων εντός μιας πενταετίας, η μεταβίβασις της κυριότητος ανακαλείται και ο χορηγηθείς κλήρος παραχωρείται δι' αποφάσεως της Επιτροπής

Απαλλοτριώσεων εις έτερον δικαιούμενον αποκαταστάσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, τα δε εν τω μεταξύ καταβληθέντα λογίζονται ως αποζημίωσις χρήσεως.

5. Η ανάκλησις της μεταβιβάσεως της κυριότητος απαγγέλλεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, ήτις εκτελείται διοικητικώς μετά τριακονθήμερον από της κοινοποιήσεώς της προς τον κληρούχον, εάν δεν ασκηθή προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου δικάζοντος κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν (άρθρ. 640 και επ. Πολ. Δικον.).

6. Η προσφυγή επιδίδεται μόνον προς τον Υπουργόν της Γεωργίας, όστις εκπροσωπεί εν προκειμένω το Δημόσιον, δεν δύναται δε να συζητηθή προ της παρελεύσεως τριάκοντα ημερών από της κατά τ' ανωτέρω επιδόσεως ταύτης.

7. Το Πρωτοδικείο επί τη προσφυγή ή το Εφετείον κατ' έφεσιν, εξετάξοντα και το πραγματικόν μέρος της διαφοράς, αποφασίζουν μη δευσμευόμενα εκ δικονομικών τύπων. Κατά των τοιούτων αποφάσεων δεν χωρεί αναίρεσις. Επίσης δεν χωρεί έφεσις κατά των μη οριστικών αποφάσεων.

Η κατά την ανωτέρω παρ. 5 απόφασις του Υπουργού της Γεωργίας, εάν δεν ασκηθή κατ' αυτής προσφυγή εντός της ως άνω τασσομένης προσθεσμίας, μεταγράφεται μερίμνη της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών, άλλως μεταγράφεται μετά την τελεσιδικίαν της αποφάσεως του Πρωτοδικείου, δι' ής απορρίπτεται η προσφυγή ή μετά την έκδοσιν αποφάσεως του Εφετείου απορριπτικής ωσαύτως της προσφυγής.

8. Ο υπουργός της Γεωργίς δύναται δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, να αναστέλλη επί ωρισμένον χρονικόν διάστημα τας συνεπείας της καθυστερήσεως, ως προς τους αδυνατούντας δεδικαιολογημένως να προβώσιν εις την έγκαιρον εξόφλησιν των χρεών των.

9. Εις εξαιρετικάς όλως τοιαύτας περιπτώσεις δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, να διατάσση την είσπραξιν της καθυστερουμένης τοκοχρεωλυτικής δόσεως μετά των τακτικών τοιούτων των δύο επομένων συνεχών ετών.Αρθρο: 208

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 209

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 αρ. 1 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 210

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 211

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 212

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. (Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431.1968).

2. Αι απαγορεύσεις περί μη κατατμήσεως των τεμαχίων της οριστικής διανομής δεν ισχύουν επί των περιπτώσεων καθ' άς η κατάτμησις επιβάλλεται εξ αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας αυξανούσης ή μειούσης κλήρον κατά μερίδια μη συμπίπτοντα προς ακέραια της οριστικής διανομή τεμάχια, ως και αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκδιδομένης κατά τα άρθρ. 80, 81 και 174 του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 213

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 214

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Αντίγραφα εφ' απλού χάρτου πασών των ανωτέρω δικαιοπραξιών αίτινες αφορώσι μεταβίβασιν κλήρων διαβιβάζονται εντός μηνός από της μεταγραφής υπ' ευθύνην του αρμοδίου Μεταγραφοφύλακος εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας προς παρακολούθησιν των ενεργουμένων μεταβολών.Αρθρο: 215

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Συμβολαιογράφοι συντάσσοντες δικαιοπραξίας κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρ. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 και 216 και των λοιπών άρθρων του παρόντος Κώδικος και Μεταγραφοφύλακες παραλείποντες να υποβάλουν εν αντιγράφω εφ' απλούν χάρτου εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας τας συντασσομένας υπό τούτων πράξεις, τιμωρούνται αυτεπαγγέλτως ή τη εγκλήσει των

εντεταλεμένων της εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος Αρχών ή παντός έχοντος έννομον συμφέρον, δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και δια χρηματικής ποινής (χιλίων μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών).

2. Δια των αυτών τιμωρείται ποινών και πας συμβαλλόμενος κατά παράβασιν των διατάξεων των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων άρθρων.Αρθρο: 216

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΖΩΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

(Τροποποιήθηκε από την παρ. 2 άρ. 57 Ν. 3194/1955, καταργήθηκε από την παρ. 5 άρ. 1 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 217

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Κατ' εξαίρεσιν των εις τας προηγούμενα άρθρ. 208, 209, 210, 211, 212 και 216 οριζομένων, δύναται ο κληρούχος είτε προ είτε μετά την απόκτησιν της κυριότητος, να μεταβιβάση, κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, τα επί του κλήρου δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού εν περιπτώσει διανοητικής ή σωματικής βλάβης, ή εγκαθείρσεως αυτού, υπό την προϋπόθεσιν μόνον ότι ο προς ον η μεταβίβασις έχει την κατά τον Αγροτικόν Νόμον ικανότητα προς γεωργικήν αποκατάστασιν, τηρουμένων δε των περί νομίμου εκπροσωπήσεως αυτού διατάξεων του Αστικού Δικαίου.Αρθρο: 218

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγαί.

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΛΗΡΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Κληρούχοι οριστικώς διανεμηθέντος κτήματος δύνανται, κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας, (εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού) να ανταλλάσσουν κατά παρέκκλισιν των σχετικών απαγορεύσεων του παρόντος Κώδικος, τους κλήρους αυτών, κατά ακέραια πάντως τεμάχια της οριστικής διανομής, προς γαίας του αυτού ή ομόρου κτήματος, απαλλοτριωμένου ή μη, υπό τον όρον όπως αι ανταλλασσόμεναι γαίαι είναι ίσης αξίας. Κατάτμησις των τεμαχίων της οριστικής διανομής επιτρέπεται μόνον εφ' όσον δια της ανταλλαγής επιδιώκεται η ευθυγράμμισις ή ο ορθογωνισμός των τεμαχίων και γενικώτερον η καλλιτέρα εκμετάλλευσις αυτών από απόψεως οδικών ή υδατικών σχέσεων.

<Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού καταργήθηκε από το άρθρ. 3 παρ. 2 περ. ε' Β.Δ. 25 Σεπτ./8 Οκτ. 1957>.

2. Τα εν τη παρ. 1 οριζόμενα και άνευ του περιορισμού της κατατμήσεως των τεμαχίων της οριστικής διανομής ισχύουν και επί των κατόπιν οριστικής διανομής ισχύουν και επί των κατόπιν οριστικής διανομής περιερχομένων κοινοχρήστων εκτάσεων εις Συνεταιρισμούς Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών ή Κοινότητας.

Αι Κοινότητες δύνανται κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένης μετά ν' ανταλλάσσουν κατά παρέκκλισιν των σχετικών απαγορεύσεων του παρόντος Κώδικος τμήματα κοινοχρήστων γαιών περιελθουσών εις αυτάς κατά το άρθρ. 164 του αυτού Κώδικος ή εξ άλλης αιτίας προς γαίας ίσης αξίας ανηκούσας κατά κυριότητα εις ιδιώτας εφόσον τα τμήματα ταύτα παρεμβάλλονται μεταξύ των γαιών τούτων και δυσχεραίνουσι την ελευθέραν χρήσιν των κοινοχρήστων γαιών και την εκμετάλλευσιν των ιδιοκτησιών.

Αι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος ισχύουν και επί των περιπτώσεων του εδαφίου τούτου.

3. Οπου κατά τα εν ταις παρ. 1 και 2 επιτρέπεται κατάτμησις των τεμαχίων της οριστικής διανομής, η νέα οριογραμμή καθορίζεται υπό της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας προ της κατά τα άνω εκδόσεως της αδείας ανταλλαγής.

4. Αι κατά τα άνω ανταλλαγαί συνστώνται δια Συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταγραφομένου κατά τας οικείας περί τούτου διατάξεις του Αστικού Κώδικος, αντίγραφον δ' αυτού εφ' απλού υποβάλλεται μερίμνη του Συμβολαιογραφικού εις το Υπουργείον Γεωργίας.

5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και μετά την απόκτησιν της κυριότητος υπό των κληρούχων ή της Κοινότητος.Αρθρο: 219

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Υποθήκη - Κατάσχεσις.

Κείμενο Αρθρου

(Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρ. 2 Α.Ν. 431/1968).Αρθρο: 220

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Ειδικόν τέλος μεταβιβάσεως.

Κείμενο Αρθρου

(Τροποποιήθηκε από το άρ. 9 Α.Ν. 1832/1951, άρ. 8 Ν. 2258/1952 και άρ.

30 Ν.Δ. 3784/1957, καταργήθηκε από το άρ. 16 Ν. 634/1977).Αρθρο: 221

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Κληρονομία κλήρου

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 222

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 223

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 224

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 225

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 226

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 227

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Νόμου 3194/1955.Αρθρο: 228

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Περιορισμοί μεταβιβάσεως, διανομής

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήρος, Περιορισμοί μεταβίβασης

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ως προς την διάθεσιν εν γένει του κλήρου δια πράξεων εν ζωή περιορισμοί των άρθρ. 208 έως 216 του παρόντος Κώδικος, ισχύουν και επί των εις τους κληρονόμους περιερχομένων μεριδίων εκ του κλήρου. Κατ' εξαίρεσιν, οι περιορισμοί ούτοι, πλην του της κατατμήσεως των τεμαχίων οριστικής διανομής, δεν ισχύουν επί μεταβιβάσεως κληρονομικών μεριδίων μεταξύ συγκληρονόμων.

2. Απαγορεύεται επί ποινή απολύτου ακυρότητος των συντασσομένων δικαιοπραξιών η μεταξύ των κληρονόμων διανομή του κλήρου κατά τεμάχια διάφορα της οριστικής του οικείου κτήματος διανομής, επιτρεπομένης της διανομής κατά τεμάχια άνισα κατ' έκτασιν ή αξίαν προς την κληρονομικήν μερίδα εκάστου κληρονόμου.Αρθρο: 229

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκπροσώπησις κληρονόμων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήρος, Εκπροσώπηση κληρονόμων

Κείμενο Αρθρου

1. Πλείονες κληρονόμοι αποβιούντος κληρούχοι εκπροσωπούνται εις τας προς τον συνεταιρισμόν σχέσεις των, δι' ενός εξ' αυτών οριζομένου κατά πλειοψηφίαν δια δηλώσεώς των επιδιδομένης εις τον Συνεταιρισμόν και την αρμοδίαν Γεωργικήν ή Εποικιστικήν Υπηρεσίαν. Εν περιπτώσει διαφωνίας ο προϊστάμενος της Γεωργικής ή Εποικιστικής Υπηρεσίας καλεί τους ενδιαφερομένους και μετ' ακρόασιν διορίζει τον αντιπρόσωπον.

2. Οι κατά τα άνω διοριζόμενοι αντιπρόσωποι δέον να έχουν την κατά τας κειμένας διατάξεις ικανότητα του να είναι μέλη εις Γεωργικάς Συνεταιριστικάς Οργανώσεις.Αρθρο: 230

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΚΛΗΡΟΙ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Εκ των τυχόν καταβληθέντων προς εξόφλησιν της αξίας κλήρων κηρυσσομένων αδιαθέτων, ελλείψει κληρονόμων κατά τας διατάξεις του παρόντος, εκπίπτεται αποζημίωσις χρήσεως δια την υπό του αποβιώσαντος κληρούχου κάρπωσιν του κλήρου υπολογιζομένη κατά τα εν άρθρ. 268 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα. Τα επί πλέον του ποσού τούτου καταβληθέντα αποδίδονται εις τους κατά το αστικόν δίκαιον κληρονόμους.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και επί κλήρων κηρυχθέντων μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 2880/1941 αδιαθέτων, ελλείψει κληρονόμων κατά τας προϊσχυούσας διατάξεις.Αρθρο: 231

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Κλήσις Δημοσίου

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κληρονομία κλήρου, Κλήση Δημοσίου

Κείμενο Αρθρου

Εν η περιπτώσει εκλήθη ή καλείται, κατά το ισχύον αστικόν Δίκαιον, το Δημόσιον ως κληρονόμος εν τη τελευταία τάξει, ο υπ' αυτού

κληρονομούμενος κλήρος υπάγεται υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Γεωργίας και διατίθεται κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 232

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3194/1955.Αρθρο: 233

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αδιάθετοι κλήροι

Κείμενο Αρθρου

1. Κλήροι αδιάθετοι κληρούχων αποβιωσάντων προ της ενάρξεως της ισχύος του Ν. 5496, παραχωρούνται προς πλήρη αποκατάστασιν ή συμπλήρωσιν κλήρου κατ' απόλυτον προτίμησιν εις τους κατά το ισχύον Αστικόν Δίκαιον νομίμους κληρονόμους αυτών, εφ' όσον οι κληρονόμοι ούτοι δικαιούνται αποκαταστάσεως κατά τον αγροτικόν Νόμον.

2. Ως κλήροι αδιάθετοι κατά την έννοιαν της προηγουμένης παραγράφου νοούνται και οι κλήροι αποβιωσάντων προ της ενάρξεως της ισχύος του Ν.

5496, οίτινες διετέθησαν μεν δι' αποφάσεως των Επιτροπών απαλλοτριώσεων ή του Υπουργού της Γεωργίας, αλλά δεν εγένετο δι' οιονδήποτε λόγον εκτέλεσις των αποφάσεων τούτων και δεν εγκατεστάθησαν εις τούτους οι δικαιωθέντες.Αρθρο: 234

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Επικύρωσις δικαιοπραξιών

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Α.Ν. 1832/1951.Αρθρο: 235

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 του Α.Ν. 1832/1951.Αρθρο: 236

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Επικύρωση δικαιοπραξιών

Κείμενο Αρθρου

1. Αγορασταί, υπέρ ων μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 2312/1940 εκυρώθησαν κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 60 του Α.Ν. 1722/1939 άκυροι δικαιοπραξίαι, υποχρεούνται εις καταβολήν υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού του κατά την παρ. δ' του προηγουμένου άρθρου 235, χρηματικού ποσού, συμψηφιζομένου μετά του ήδη καταβληθέντος υπ' αυτών ποσού κατά το άρθρο 60 του Α.Ν. 1722/39.

2. Εντός μηνός από της προς τους υποχρέους κοινοποιήσεως σχετικής προσκλήσεως του Υπουργού της Γεωργίας δέον να προσαχθή υπ' αυτών το φύλλον προσδιορισμού αξίας και γραμμάτιον του οικείου Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής του κατά τα άνω υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού χρηματικού ποσού.

3. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, αιτήσει του Υπουργού της Γεωργίας, εκδίδεται οριστικόν φύλλον προσδιορισμού της αξίας του μεταβιβασθέντος ακινήτου και το αναλογούν συμπληρωματικόν τέλος, βεβαιούμενον υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, εισπράττεται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.Αρθρο: 237

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κύρωση δικαιοπραξιών, Επιτροπή Απαλλοτριώσεων

Κείμενο Αρθρου

1. Αι περί κυρώσεως της δικαιοπραξίας αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, ως και αι προ της ισχύος του Α.Ν. 2312/1940 εκδοθείσαι, υπόκεινται εις αναπομπήν προς αναθεώρησιν κατά τα εν άρθρο 80 του παρόντος Κώδικος οριζόμενα εντός τριών μηνών από της εις το Υπουργείον Γεωργίας (Δ/σιν Εποικισμού) υποβολής των, αι δε προ της ισχύος του Νόμου τούτου εκδοθείσαι εντός τριμήνου από της ενάρξεως της ισχύος του.

2. Παρερχομένων απράκτων των εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμιών, αι περί κυρώσεως αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων καθίστανται οριστικαί και αμετάκλητοι και αποτελούσι τίτλον κυριότητος δεκτικόν μεταγραφής, κοινοποιούνται δε εις την Δ/σιν Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ήτις επιφέρει την δέουσαν μεταβολήν εν τω κτηματολογίω. Τοιούτον τίτλον επίσης αποτελούσιν αι μετ' αναθεώρησιν εκδιδόμεναι αποφάσεις και τα ίδια δι' αυτάς ενεργούνται εφ' όσον δι' αυτών κυρούται η άκυρος δικαιοπραξία.

3. Οι ούτω ακύρως μεταβιβάσαντες τον κλήρον των δεν δικαιούνται νέου κλήρου ή συμπληρώματος εκ τυχόν αδιαθέτων εκτάσεων.Αρθρο: 238

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήροι διαθέσιμοι

Κείμενο Αρθρου

1. Κλήροι, οικήματα και οικόπεδα, μεταβιβασθέντα κατά παρέκκλισιν των άρθρων 91, 95 και 163α του Αγροτικού Κώδικος 6448 δι' α δεν υπεβλήθη υπό του προς ον η μεταβίβασις αίτησις κυρώσεως της δικαιοπραξίας εντός της εν τω άρθρω 235 του παρόντος Κώδικος οριζομένης προθεσμίας, ή απερρίφθη, αύτη οριστικώς, κηρύσσονται διαθέσιμα, δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, και καταλαμβάνονται υπό της αρμοδίας Γεωργικής ή Εποικιστικής Υπηρεσίας, αποβαλλομένων των υπέρ ων η μεταβίβασις διοικητικώς κατά το εν άρθρω 264 του παρόντος οριζόμενα.

2. Οι ούτω αποβαλλόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμιάς αποζημιώσεως δια τυχόν γενομένας υπ' αυτών φυτείας, κτίσματα, ή άλλας βελτιώσεις επί των εξ ων απεβλήθησαν κλήρων, οικημάτων και οικοπέδων.Αρθρο: 239

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Τα άρθρα 234, 235, 237 και 238 δεν ισχύουν επί κτημάτων περί ων τα άρθρα 294 έως 303.Αρθρο: 240

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 4 του Α.Ν. 1832/1951.Αρθρο: 241

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήροι Περαίας, Νέων Επιβατών, Νέας Μηχανιώνας, Πανοράματος

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας και κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων του παρόντος Κώδικος κυρούνται γενόμεναι τυχόν υπό των κληρούντων των Συνοικισμών Περαίας, Νέων Επιβατών, Νέας Μηχανιώνας και Πανοράματος της περιφερείας Θεσσαλονίκης πωλήσεις οικοπέδων, εφ' όσον οι κληρούχοι εξώφλησαν το σύνολον των προς την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων και των προς το Δημόσιον αιτία αποκαταστάσεως χρεών των συμπεριλαμβανομένων του τιμήματος του κλήρου και του οικήματος.

2. Η περί κυρώσεως της αγοραπωλησίας απόφασις του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας, εκδίδεται τη αιτήσει του αγοραστού υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν.

2123/1939 και συνοδευομένη υπό των εν άρθρω 235 του παρόντος Κώδικος οριζομένων στοιχείων.

3. Η περί κυρώσεως της αγοραπωλησίας απόφασις του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας αποτελεί τίτλον κυριότητος χρήζοντα μεταγραφής,

κοινοποιείται δε μερίμνη της Διευθύνσεως Εποικισμού της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Μακεδονίας εις την Διεύθυνσιν Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ήτις επιφέρει την δέουσαν μεταβολήν εν τοις κτηματολογίοις.

4. Αι διατάξεις των άρθρων 236 και 238 εφαρμόζονται και επί των οικοπέδων περί ων το παρόν άρθρον. Προς τούτο η κατά το άρθρο 236 πρόσκλησις ενεργείται υπό του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας, ως προθεσμία δε δια την εφαρμογήν του άρθρου 238 νοείται η εν τη παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζομένη.Αρθρο: 242

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απαλλοτρίωσις τεμαχίων περιληφθέντων εις την οριστικήν διανομήν

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διανομή κλήρων, Απαλλοτρίωση

Σχόλια
Το άρθρο 242 διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 29 παρ. 12 περ. γ του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) με ισχύ από 6.5.2001.- Το εντός " " εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 2α) του άρθρου 12 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Απαλλοτρίωσις και Ανταλλαγή Μικροϊδιοκτησιών

1. Εάν εξ οιουδήποτε λόγου, περιληφθούν ξένα τεμάχια εις την οριστικήν διανομήν, αύτη παραμένει έγκυρος και απρόσβλητος, τα δε ξένα ταύτα τεμάχια θεωρούνται ως απαλλοτριωθέντα λόγω δημοσίας ωφελείας δυναάμει του άρθρου 17 του Συντάγματος, εκτός αν συντρέχη περίπτωσις εφαρμογής της επομένης παραγράφου. Μέχρι της καταβολής της αποζημιώσεως τα ξένα ταύτα τεμάχια θεωρούνται και ως εν νομίμω επιτάξει διατελούντα. «Το δικαίωμα κυριότητας επί των ξένων τεμαχίων αποσβέννυται, εφόσον από το χρόνο κύρωσης της οριστικής διανομής έχει παρέλθει εικοσαετία.»

2. Αν τα κατά την προηγουμένην παράγραφον τεμάχια αποτελούν ακέραιον τεμάχιον οριστικής διανομής ή τμήμα ενός μόνον τεμαχίου αυτής, αποδίδονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, αυτούσια εις τον πρώην κάτοχον αυτών, εφ' όσον ταύτα παρέμενειναν αδιάθετα ή είναι δυνατή η παραχώρησις εις τον κληρούχον εις ον ταύτα έλαχον άλλων διαθεσίμων εκτάσεων ή εκτάσεων εκ των κατά τα άρθρα 31 εδάφ. δ' και ε' και 164 παρ. 1 κοινοχρήστων.

3. Αντί της οφειλομένης αποζημιώσεως δια τα κατά την παραγρ. 1 απαλλοτριούμενα τεμάχια δύναται να παραχωρηθή αντάλλαγμα εις γαίας εκ τυχόν διαθεσίμων εκτάσεων ή εκ των κατά τα άρθρα 31 εδάφ. δ' και ε' και 164 παραγρ. 1 κοινοχρήστων, κατά τα εν τοις απομένοις οριζόμενα.

4. Μετά την αναγνώρησιν της κυριότητος των τέως ιδιοκτητών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 246, δύνανται ούτοι να υποβάλουν εις το Υπουργείον Γεωργίας αίτησιν περί ανταλλαγής.

5. Εφ' όσον υποβληθή τοιαύτη αίτησις διαχωρίζεται ίσης αξίας έκτασις εκ των κατά την παρ. 3 γαιών υπό της Επιτροπής Διανομών. Η Επιτροπή Διανομών βεβαιοί το ισάξιον των προς ανταλλαγήν εκτάσεων, συντάσσει δε και τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα αυτών.

6. Οι αναγνωρισθέντες ως κύριοι των απαλλοτριωθεισών γαιών καλούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας όπως υποβάλουν δήλωσιν ενώπιον Συμβολαιογράφου περί αποδοχής της ανταλλαγής και περί παραιτήσεώς των αντί τούτης από πάσης άλλης απαιτήσεως αποζημιώσεως.

7. Μετά την υποβολήν της κατά την προηγουμένην παράγραφον δηλώσεως των ιδιοκτητών εκδίδονται υπό του Υπουργού της Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, παραχωρητήρια επ' ονόματι αυτών επέχοντα θέσιν τίτλου κυριότητος υποκειμένου εις μεταγραφήν.

8. Ιδιοκτήται μη αποδεχόμενοι την κατά τα άνω ανταλλαγήν διατηρούν το δικαίωμα αποζημιώσεως κατά τον Α.Ν. 1731/1939, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

9. Δια της εκδόσεως του κατά την παρ. 7 παραχωρητηρίου πάντα τα τυχόν εμπράγματα βάρη ή ενοχικά δικαιώματα υπέρ τρίτων επί του

απαλλοτριωθέντος κτήματος θεωρούνται αναδρομικώς από της απαλλοτριώσεως αυτοδικαίως ανασυσταθέντα επί του παραχωρηθέντος αντί της αποζημιώσεως κτήματος.

10. Το Δημόσιον, εκδίδον τα ως άνω παραχωρητήρια, απαλλάσσεται πάσης υποχρεώσεως έναντι παντός αξιούντος δικαίωμα κυριότητος ή άλλο εμπραγματον δικαίωμα δυναμένου τούτου να διεκδικήση μόνον το αντί της αποζημιώσεως παραχωρηθέν κτήμα και μόνον κατά του υπέρ ου εξεδόθη το παραχωρητήριον.Αρθρο: 243

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγαί δια πράξεων Επιτροπών Διανομών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ανταλλαγές κλήρων, Επιτροπές διανομών

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την οριστικήν διανομήν η Επιτροπή Διανομών δύναται δια πράξεως της να ανταλλάσση εκτάσεις απαλλοτριωθείσας μετά ισαξίων εκτάσεων ιδιοκτήτων μη απαλλοτριωθεισών και παρεμβαλλόμενων εντός της υπό διανομήν περιοχής ή συνεχόμενων μετ' αυτής, τη συγκαταθέσει των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. Εάν αι ανταλλασσόμεναι απαλλοτριωθείσαι εκτάσεις υπερβαίνουν κατά κτήμα τους τρεις κλήρους απαιτείται συγκατάθεσις και της πλειοψηφίας των κληρούχων.

2. Μετά την κύρωσιν της οριστικής διανομής, και εφόσον δεν συντρέχει η υπό της παρ. 4 προβλεπομένη περίπτωσις, εκδίδεται υπό του Υπουργού της Γεωργίας παραχωρητήριον της ως αντάλλαγμα δοθείσης υπό της Επιτροπής Διανομών εκτάσεως υπέρ του ανταλλάξαντος ιδιοκτήτου, επέχον θέσιν τίτλου κυριότητος υποκειμένου εις μεταγραφήν. Ως ιδιοκτήτης θεωρείται ο υπό της Επιτροπής Διανομών αναγνωρισθείς τοιούτος.

3. δια της κυρώσεως της οριστικής διανομής πάντα τα τυχόν εμπράγματα βάρη ή ενοχικά δικαιώματα υπέρ τρίτων επί της ανταλλαγείσης ιδιοκτήτου, εκτάσεως θεωρούνται αυτοδικαίως εποσβεσθέντα και ανασυσταθέντα επί της ως αντάλλαγμα παραχωρηθείσης εκτάσεως.

4. Εάν μέχρι της εκδόσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχωρητηρίου αμφισβητηθή υπό τρίτου ενώπιον του Υπουργείου Γεωργίας επί τη βάσει τίτλων η κυριότης του ανταλλάξαντος, ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεώς του μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, και εφ' όσον κρίνη βάσιμον την αμφισβήτησιν, διατάσσει την αναβολήν της εκδόσεως του παραχωρητηρίου μέχρι προσκομίσεως αποφάσεως του Πρωτοδικείου αναγνωριστικής της κυριότητος, και εκδιδομένης κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 246.

5. Εάν ο κατά τα άνω ανταλλάξας αποδειχθή τυχόν μεταγενεστέρως δικαστικώς ότι δεν ήτο κύριος της ανταλλαγείσης εκτάσεως, ή κηρυχθή δικαστικώς άκυρος η κατά την παρ.1 συγκατάθεσις αυτού η έκτασις αύτη θεωρείται ως αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσα κατά τας διατάξεις του άρθρ.

242, η δε παραχωρηθείσα υπό του Δημοσίου έκτασις περιέρχεται και αύθις τω Δημοσίω, ακυρουμένου του τυχόν εκδοθέντος παραχωρητηρίου.

6. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί των περιπτώσεων κοινής διανομής απαλλοτριωθεισών εκτάσεων μετά εξαιρεθεισών της απαλλοτριώσεως τοιούτων.

7. Επίσης αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν επί ανταλλαγών κατά το άρθρ. 3 παρ. 1 περίπτωσις α' του Αγροτικού Κώδικος.

8. Πράξεις Επιτροπών Διανομών αντικείμεναι εις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλ/σεων δύνανται να κυρωθούν δι'αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, εφ' όσον αύται εγένοντο τη συγκαταθέσι των ενδιαφερομένων.Αρθρο: 244

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εξαίρεσις μικροϊδιοκτησιών κακώς απαλλοτριωθεισών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μικροϊδιοκτησίες, Λάθος Απαλλοτριωθείσες

Κείμενο Αρθρου

Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων κατά παραπομπή του Υπουργού της Γεωργίας βασιζομένην εις γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού εξαιρεί της απαλλοτριώσεως προ της οριστικής διανομής μικροϊδιοκτησίας κακώς ή εκ λάθους απαλλοτριωθείσας. Εν η περιπτώσει καταβλήθη η εις τας μιρκοϊδιοκτησίας τούτας αναλογούσα αποζημίωσις η εκ της απαλλοτριώσεως εξαίρεσίς των χωρεί μετά την επιστροφήν των καταβληθέντων.Αρθρο: 245

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγαί απαλλοτριωθεισών μικροϊδιοκτησιών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απαλλοτριωθείσες μικροϊδιοκτησίες, Ανταλλαγές

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρ. 242 και 244 ισχύουν και επί κτημάτων απαλλοτριωθέντων αναγκαστικώς κατά τον νόμ. 4857 ή οπωσδήποτε διαχειριζομένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της Επιτροπής

Αποκαταστάσεως Προσφύγων.Αρθρο: 246

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώρισις κυριότητος

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αναγνώριση κυριότητας

Σχόλια
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 27 παρ. 1 Νομ. 3194/1955

Κείμενο Αρθρου

"1. Περί της κυριότητος των κατά τον Νομ. 4857 και το άρθρ. 242 του παρόντος απαλλοτριουμένων κτημάτων αποφαίνεται επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων η αρμοδία Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

Εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως, τόσον το Δημόσιον όσον και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσφύγωσιν κατά της αποφάσεως ταύτης, εις το αρμόδιον κατά τόπον Πρωτοδικείον, όπερ και αποφαίνεται ανεκκλήτως κατά την διαδικασίαν των επομένων άρθρων".

2. Η αίτησις υποβάλλεται τω Προέδρω, ούσα απαράδεκτος αν μη φέρη επ' αυτής βεβαίωσιν της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας εμφαίνουσαν τους αριθμούς των τεμαχίων οριστικής διανομής τους αντιστοιχούντας εις την εν τη αιτήσει έκτασιν ως και πιστοποιητικόν του Υποθηκοφύλακος περί των βαρών του ακινήτου.

3. Η βεβαίωσις της Τοπογραφικής Υπηρεσίας εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός ενός μηνός από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του ιδιοκτήτου. Εν περιπτώσει αρνήσεως προς έκδοσιν της βεβαιώσεως ή εν περιπτώσει αδικαιολογήτου επιβραδύνσεως της εκδόσεως αυτής επιβάλλεται εις τον υπεύθυνον υπαλλήλον η ποινή προστίμου 500 μέχρι 1000 δραχμών εν υποτροπή δε η ποινή της προσωρινής απολύσεως, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, μετά έκθεσιν του Γενικού Επιθεωρητού της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου εκδόσεως της βεβαιώσεως δι' οιονδήποτε λόγον, η διαδικασία προχωρεί και άνευ των στοιχείων της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Την μη εμπρόθεσμον έκδοσιν της βεβαιώσεως πιστοποιεί ο Διευθυντής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου της Γεωργίας εντός δεκαημέρου από της λήξεως της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας.

4. Η ούτως υποβληθείσα αίτησις παραπέμπεται αμέσως υπό του Προέδρου εις ένα των μελών του Δικαστηρίου ως Εισηγητήν Δικαστήν, όστις δια πράξεώς του εκδιδομένης εντός πενθημέρου από της υποβολής και αφ' ου εξετάση το τύποις παραδεκτόν της αιτήσεως, καθορίζει την δικάσιμον ουχί πέραν των 50 ημερών από της πράξεως, αντίγραφον δε ταύτης και της αιτήσεως κοινοποιείται εις το Δημόσιον τριάκοντα ημέρας προ της συζητήσεως άνευ ετέρας παρεκτάσεως.

5. Η περαιτέρω διαδικασία διεξάγεται τηρουμένων κατά τα λοιπά των άρθρων 640 κ.επ. Πολ. Δικονομίας, των διαδίκων οφειλόντων πάντως να προσκομίσουν τα αποδεικτικά των μέσα κατά την ως άνω συζήτησιν.

6. Ολόκληρος η διαδικασία πλην της αρχικής αιτήσεως διεξάγεται εφ' απλού, η δε απόφασις του Δικαστηρίου εκδίδεται το βραδύτερον εντός 8 ημερών από της συζητήσεως, είτε κατατεθώσι προτάσεις είτε και μη, πάσα δε επιβράδυνσις επί των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα διωκόμενον αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού της Γεωργίας.

7. Εις ην περίπτωσιν κατά την συζήτησιν προκύψη ότι οι αιτήσαντες δεν αποδεικνύουν κυριότητα εφ' όλης της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως, το δικαστήριον αναβάλλει την έκδοσιν της οριστικής αποφάσεώς του, δια παρεμπιπτούσης δε τοιαύτης, καλεί πάντας τους έχοντας δικαιώματα κυριότητος επί του απαλλοτριωθέντος, όπως υποβάλωσι τους τίτλους των ή άλλα αποδεικτικά της κυριότητός των στοιχεία. Περίληψις της αποφάσεως τούτης, μερίμνη του γραμματέως του Πρωτοδικείου και δαπάναις του Δημοσίου, δημοσιεύεται εντός δεκαημέρου από της εκδόσεως εις μίαν ή δύο ημερησίας εφημερίδας της περιφερείας εν ή κείται το απαλλοτριωθέν ακίνητον και εν ελλείψει τοιαύτης, εις εφημερίδας της Πρωτευούσης της οικείας Επαρχίας ή Νομού, εφ' όσον εκδίδεται αυτόθι τοιαύτη εφημερίς, και εν ελλείψει εις μίαν εβδομαδιαίαν εφημερίδα. Εντός τριμήνου από της τοιαύτης δημοσιεύσεως υποχρεούνται πάντας οι αξιούντες δίκαια επί του απαλλοτριωθέντος να υποβάλωσιν αίτησιν εις το Πρωτοδικείον,

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εις τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος οριζομένω. Οσάκις όμως και πάλιν δεν εμφανισθώσιν άποντες οι ιδιοκτήται του απαλλοτριωθέντος, το Δικαστήριον εκδίδει την απόφασίν του ως προς τους αιτήσαντας, επιφυλάσσεται δε δια την υπόλοιπον έκτασιν, δια την αναγνώρισιν των ιδιοκτητών της οποίας της οποίας εφαρμόζεται ομοίως η διαδικασία του παρόντος.Αρθρο: 247

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Ανταλλαγή μικροϊδιοκτησιών προς διαθεσίμους εκτάσεις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ανταλλαγές μικροϊδιοκτητών-διαθεσίμων

Κείμενο Αρθρου

Κατά τον αυτόν ως εν παρ. 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρ. 242 τρόπον δύνανται και μετά την οριστικήν διανομήν να ανταλλάσσωνται διαθέσιμα κατά τον παρόντα Κώδικα κληροτεμάχια προς μικροϊδιοκτητών.Αρθρο: 248

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εννοια μικροϊδιοκτησίας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μικροϊδιοκτησία

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενικοί ορισμοί

1. Μικροϊδιοκτησία κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος νοείται πάσα αγροτική ιδιοκτησία εξικνουμένη μέχρι δύο γεωργικών κλήρων και μη υπερβαίνουσα τα τριακόσια δεκαδικά στρέμματα.

2. Ως έκτασις γεωργικού κλήρου λογίζεται η έκτασις του καθορισθέντος γεωργικού κλήρου επί του κτήματος εν τη περιοχή του οποίου κείνται αι μικροϊδιοκτησίαι.Αρθρο: 249

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μείωσις κλήρου επί απόκρυψει ιδιοκτησίας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απόκρυψη ιδιοκτησίας, Μείωση κλήρου

Κείμενο Αρθρου

Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, κατά παραπομπήν του Υπουργού της Γεωργίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, μειώνει τον κλήρον κληρούχου αποκρύψαντας την αληθή έκτασιν της γαιοκτησίας του, κατ' εκθέτει ταύτην υπέρ άλλων δικαιουμένων αποκαταστάσεως.Αρθρο: 250

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις αδιαθέτων κλήρων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διάθεση αδιάθετων κλήρων

Κείμενο Αρθρου

Οι εξ οιασδήποτε αιτίας αδιάθετοι κλήροι διατίθενται δι' αποφάσεως των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων υπέρ παντός δικαιουμένου αποκαταστάσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος και υποβάλλοντος εις την Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων ή την αρμοδίαν Γεωργικήν Υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν και άνευ διακρίσεως ως προς την σειράν προτιμήσεως μεταξύ γηγενών και προσφύγων εφ' όσον πρόκειται περί κατοίκων του ιδίου Συνοικισμού, των σχετικών διατάξεων των άρθρων 24 και 155 ισχυουσών, μόνον δια την πρώτην κατάταξιν των κληρούχων βάσει των άρθρ. 74 και 178.Αρθρο: 251

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήροι, Διανομή, Εγκατάσταση, Απογορεύσεις

Κείμενο Αρθρου

1.Από της ενάρξεως του έργου της οριστικής διανομής μέχρις

εγκαταστάσεως των κληρούχων εις τους λαχόντας εις τούτους κλήρους και της καταρτίσεως των κτηματολογικών πινάκων απαγορεύεται η κατά τμήματα διάθεσις κλήρων προς πλείοντας του ενός κληρούχους.

2. Από της εγκαταστάσεως των κληρούχων εις τους λαχόντας εις τούτους δια της οριστικής διανομής κλήρους και της καταρτίσεως των

κτηματολογικών πινάκων πάσα μερική διάθεσις λήρων χωρεί μόνον επί ακεραίων της οριστικής διανομής τεμαχίων, άτινα δέον να καθορίζωνται ρητώς εν τη σχετική αποφάσει διαθέσεως. Επίσης προκειμένου περί διαθέσεως ακεραίων κλήρων δέον ρητών να καθορίζηται εν τη αποφάσει ο παραχωρούμενος εις τον εγκατθιστάμενον κλήρος.

3. Η εγκατάστασις των εγγραφομένων εις αδιθέτους κλήρους συντελείται άμα τη εκδόσει της οικείας αποφάσεως των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων. Επί εσπασμένων υπό τρίτων κλήρων η τοιαύτη εγκατάστασις χωρεί μετά την συγκομιδήν της ηρτημένης εσοδείας.Αρθρο: 252

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση αδιάθετων κλήρων

Κείμενο Αρθρου

Οι αδιάθετοι κλήροι, οι κλήροι των παραιτηθέντων αυτών εν όλων ή εν μέρει, ως και οι σχολάζοντες τοιούτοι λόγω εγκαταλείψεως αυτών υπό των εγκατασταθέντων εντοπίων και προσφύγων εις τους συνοικισμούς εις οκτήμονας εφέδρους Παλαιούς Πολεμιστάς έχοντας τα προσόντα του Νόμου τούτου, είτε στερούνται παντελώς τοιαύτης, προτιμωμένων των τελευταίων, άνευ διακρίσεως του τόπου της κατοικίας των, δι' αποφάσεων του Υπουργού της Γεωργίας ή των κατά τόπους Γενικών Διοικητών προτάσει και των τοπικών στρατιωτικών Αρχών (Διοικητικών τομέων και Συνταγμάτων).Αρθρο: 253

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αποκατάσταση αναπήρων, Ακτήμονες

Κείμενο Αρθρου

1. δι' αποφάσεως της κατά τόπον αρμοδίας Επιτροπής Απαλ/σεων αποκαθίστανται επί γεωργικού κλήρου εκ των οπωσδήποτε διαθεσίμων εκτάσεων και κλήρων, κατά προτίμησιν παντός άλλου και κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος και του περί αποστραγγιζομένων γαιών τοιούτου, οι εν εκάστω συνοικισμώ ή αγροκτήματι μονίμως κατοικούντες ανάπηροι του τελευταίου πολέμου, εφ' όσον ούτοι είναι ακτήμονες καλλιεργηταί κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος, ως και τα μέλη της οικογενείας πεσόντων εν των αυτών πολέμω ή θανόντων συνεπεία τραυμάτων ή εκ των εν τη ζώνη των πρόσω κακουχιών τούτου.

2. Ως μέλη οικογενείας δικαιούμενα αποκαταστάσεως κατά τα άνω νοούνται κατά σειράν προτιμήσεως: α) η χήρα, β) τα ανήλικα ορφανά και τα άγαμα θήλεα τέκνα, εις ένα κλήρον κατ' ισομοιρίαν, γ) ο πατήρ και δ) η μήτηρ. Η κατά τα άνω αποκατάστασις ενός εκ τούτων αποκλείει τους λοιπούς παντός κατά το παρόν άρθρον δικαιώματος.

3. Κατά τον αυτόν τρόπον και υπό τας αύτας προϋποθέσεις μετά την αποκάστασιν των εν τη παρ. 1 προσώπων αποκαθίστανται, εφ' όσον υπάρχουν διαθέσιμοι εκτάσεις ανά δύο το πολύ κατά συννοικισμόν, πρόσωπα προερχόμενα εξ άλλων περιφερειών και κεκτημένα τας κατά την παρ. 1 ιδιότητας.

4. Η ιδιότης του αναπήρου, ο θάνατος επί του πεδίου της μάχης ή συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιώνεν τη ζώνη των πρόσω πιστοποιείται υπό του οικείου Στρατιωτικού Υπουργείου.

Η ιδιότης του καλλιεργητού και η ακτημοσύνη βεβαιούνται υπό της Γεωργικής Υπηρεσίας της κατοικίας των αποκαθισταμένων.

5. Οι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι αποκαταστάσεως και τυγχάνοντες τοιαύτης βάσει των ορισμών του αυτού άρθρου ή τυχόντες ήδη τοιαύτης κατ' εφαρμογήν των προ του Ν.Δ/τος 458/1941 εποικιστικών νόμων οφείλουν προς το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού δια δαπάνας τοπογραφήσεως, διανομής κλπ. ποσοστόν 13% επί του κατά τας σχετικάς διατάξεις των οικείων νόμων εξευρισκομένου τιμήματος κλήρου, απαλασσόμενοι παντός ετέρου χρέους δια τον χορηγηθέντα αυτοίς κλήρον.

6. Αι ως άνω εκδιδόμεναι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλ/σεων είναι οριστικαί και αμετάκλητοι, οι δε αποκαθιστάμενοι δυνάμει αυτών υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, ή του περί αποστραγγιζομένων γαιών τοιούτου, αναλόγως της κατηγορίας των γαιών εις ας αποκαθίστανται.Αρθρο: 254

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εγκαταλελειμμένοι κλήροι

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εγκαταλελειμμένοι κλήροι

Σχόλια
- Η αρμοδιότητα της παρ. 3 του Συμβουλίου Εποικισμού καταργήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3 του ΒΔ 25.9/8.10.1957 (ΦΕΚ Α 200) - Επέκταση εφαρμογής του άρθ. 254 βλ. άρθρο 28 παρ. 8 του Ν. 3194/1955

Κείμενο Αρθρου

1. Εγκαταλελειμμένοι επί εν γεωργικόν έτος τουλάχιστον οιασδήποτε κατηγορίας γεωργικοί κλήροι της Εποικιστικής εν γένει Νομοθεσίας καταλαμβάνονται υπό της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας και διαχειρίζονται υπ' αυτής, ως διοικητού αλλοτρίων, εκμισθούμενοι υποχρεωτικώς προς ακτήμονας ή πολεμοπαθείς κατά την έννοιαν του Ν. 1858/1944 ή ανταρτοπλήκτους αγρότας, επί μισθώματι ισουμένω προς το

πεντηκονταπλάσιον της κατά το έτος 1940 μισθωτικής αξίας εκάστου κλήρου εξευρισκομένης κατά την ελευθέραν εκτίμησιν της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας.

Τα έξοδα της διαχειρίσεως βαρύνουν το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού.

2. Διά την ως άνω κατάληψιν εφαρμόζονται αναλόγως κατά τόπον αι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθ. 34 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας δημοσίων κτημάτων".

3. Η προς τον κληρούχον απόδοσις του καταληφθέντος κλήρου γίνεται κατ' αίτησιν αυτού δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας (εκδιδομένης μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού.

4. Εις τον αναλαμβάνοντα τον κλήρον του κληρούχον αποδίδονται κατά την εν παρ. 3 διαδικασίαν και τα εισπραχθέντα μισθώματα μειούμενα κατά τας γενομένας δαπάνας και κατά 30% λόγω εξόδων διαχειρίσεως.

5. Μετά πάροδον δεκαετίας από της κατά τ' ανωτέρω καταλήψεως του κλήρου ως εγκαταλελειμμένου, το δικαίωμα κυριότητος αποσβέννυται και η κυριότης του κλήρου περιέρχεται εις το Δημόσιον.

6. Εγκαταλελειμμένα ιδιωτικά αγροτικά κτήματα καταλαμβανόμενα παρά του Δημοσίου κατά τας διατάξεις του άρθ. 34 του ΑΝ 1539/1938 εκμισθούνται υποχρεωτικώς υπό των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών (Υπουργείον Οικονομικών) άνευ δημοπρασίας προς ακτήμονας ή πολεμοπαθείς κατά την έννοιαν του Ν. 1858/44 ή ανταρτοπλήκτους αγρότας υποδεικνυομένους υπό των κατά τόπους Δ/νσεων Γεωργίας επί των αυτώ ως εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου μισθώματι.Αρθρο: 255

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΝΟΜΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις εκτάσεως δι' έργα κοινής ωφελείας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αγροκτήματα, Εργα Κοινής Ωφελείας

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι της κυρώσεως της οριστικής διανομής των γαιών εκάστου αγροκτήματος, ως και μέχρι της κυρώσεως της οριστικής διανομής των οικοπέδων του Συνοικισμού, επιτρέπεται όπως ο Υπουργός της Γεωργίας, δι' αποφάσεως αυτού εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, διαθέτη κοινοχρήστους εκτάσεις, κλήρους και άλλου είδους ακίνητα εκ των κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος και των συναφών αυτώ νόμων προβλεπομένων, επί σκοπώ εκτελέσεως οιασδήποτε φύσεως έργων κοινής ωφελείας.

2. Εάν εκ της τοιαύτης διαθέσεως εκτάσεων επέλθη μείωσις των δι' ατομικούς κλήρους προοριζομένων γαιών, αι διατιθέμενοι εκτάσεις αναπληρούνται δι' ισαξίων τοιούτων εκ των εν τη αυτή ή τη συνεχομένη κτηματική περιοχή τυχόν υπαρχουσών διαθεσίμων.

3. Προς τον σκοπόν τούτον διατίθενται εκτάσεις εκ των οπωσδήποτε υπό την διαχείρισιν του Δημοσίου υπαγομένων ή δυναμένων να υπαχθώσιν, ως και κοινόχρηστοι τοιαύται εκ των κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Κώδικος 6448 και των συναφών αυτώ Νόμων παραχωρηθεισών εις τας Κοινότητας ή των διαχειριζομένων υπό των Σ.Α.Α.Κ.

4. Περί της αντικαταστάσεως ταύτης και του ισαξίου των κλήρων, αποφασίζουν αι κατά τόπους αρμόδιαι Επιτροπαί Απαλλοτριώσεων, κατά παραπομπήν του Υπουργού της Γεωργίας.Αρθρο: 256

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Διάθεσις εκτάσεων δι' ανέγερσιν Συνοικισμών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ανέγερση Συνοικισμού

Σχόλια
- Η παρ. 2 προστέθηκε με το άρθ. 19 της παρ. 2 του Ν. 3194/1955

Κείμενο Αρθρου

Η κατά την παρ. 2 του άρθρ. 8 του από 31.10.1940 Διατάγματος "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων" ανάληψις από την διαχείρισιν της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (Υ.Δ.Α.Μ.Κ.) γαιών, οικοπέδων και ακατοικήτων Συνοικισμών ως και η κατά το άρθ. 121 του παρόντος Κώδικος διάθεσις γαιών εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας ανηκουσών εις το Δημόσιον, ενεργείται και προς ανέγερσιν νέων Συνοικισμών καταστραφέντων ήδη εκ πολεμικών αιτίων.

Εις την περίπτωσιν ταύτην παραχωρείται εις εκάστην οικογένειαν του καταστραφέντος Συνοικισμού, δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ανάλογος έκτασις δι' ανέγερσιν κατοικίας, αυλήν και κήπον μέχρι 2 1/2 στρεμμάτων ως και δι' επαγγελματικόν ή γεωργικόν κλήρον εις τους εξ αυτών δικαιουμένους τοιούτου.

"2. Διά την ανέγερσιν συνοικισμών καταστραφέντων εκ πολεμικών αιτίων, ων έχει αποφασισθή αρμοδίως η μετάθεσις εις άλλην θέσιν και η σύμπτυξις αυτών μετά ομόρου Συνοικισμού ή Κοινότητος επιτρέπεται η διάθεσις, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού και εκτάσεων του άρθ. 164 και 31 του παρόντος Κώδικος. Οι ούτως αποκαθιστάμενοι δεν αποκτώσι δικαιώματα επί των βοσκών της Κοινότητος, μεθ' ης συνεπτύχθη ο Συνοικισμός αυτών, εκτός αν η πλειοψηφία των κατοίκων ζητήση την συγχώνευσιν των βοσκών. Τ' ανωτέρω έχουσιν εφαρμογήν και επί των εξ οιασδήποτε αιτίας εγκριθεισών ήδη ή εγκρινομένων εφ' εξής αρμοδίως μεταθέσεων και συμπτύξεων Συνοικισμών".Αρθρο: 257

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκμίσθωσις αδιαθέτων εκτάσεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αδιάθετες εκτάσεις, Εκμίσθωση

Κείμενο Αρθρου

1. Αι οπωσδήποτε αδιάθετοι εκτάσεις κτημάτων απαλλοτριωθέντων κατά τον Αγροτικόν Νόμον, εκμισθούνται μονοετώς υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού.

2. Αι προ της οριστικής διανομής αδιάθετοι εκτάσεις κτημάτων διαχειριζομένων υπό του Δημοσίου ως διαδόχου της τέως Ε.Α.Π. εκμισθούνται μονοετώς υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, οι δε μετά την οριστικήν διανομήν αδιάθετοι κλήροι των αυτών κτημάτων

εκμισθούνται, μονοετώς επίσης, υπέρ του κατά το Ν. 4142 Γεωργικού Ταμείου.

3. Η εγκατάστασις των κληρούχων υπέρ ων τυχόν ήθελον διατεθή υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εκμισθωμέναι κατά τα ανωτέρω εκτάσεις γίνεται μετά την λήξιν της μισθώσεως.

4. Πάσα εκ του Αγροτικού Νόμου προβλεπομένη εκμίσθωσις υπέρ του Ελιδικού Ταμείου Εποικισμού ενεργείται καθ' α διά Δ/τος, εκδιδομένου, προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού, ορίζεται.Αρθρο: 258

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Σχόλια
Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις αδιαθέτων αγροτικών κλήρων υπέρ του ΚΤΓΚΔ εισήχθησαν στον κρατικό προϋπολογισμό με το άρθρο 35 περ. νε της παρ. 1 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285).

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από την περ. ια' παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1845/1989.Αρθρο: 259

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτασις κλήρου κτημάτων κειμένων πλησίον πόλεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

1. Από της ισχύος του ΑΝ 1722/1939 η έκτασις του παραχωρητέου κλήρου εις αγροκτήματα κείμενα εντός ακτίνος τριάκοντα χιλιομέτρων από των Πρωτευουσών των Νομών ή και άλλων πόλεων εχουσών πληθυσμόν είκοσι τουλάχιστον χιλιάδων κατοίκων, δύναται να καθορίζηται διά Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας κατωτέρα της

καθωρισμένης τοιαύτης.

2. Επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχωρουμένων κλήρων δεν έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 251 του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 260

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Μετακίνησις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μετακίνηση κληρούχων

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά τον αυτόν ως εν άρθρω 157 του παρόντος Κώδικος τρόπον δύναται να επιτραπή η μετακίνησις πληθυσμών αποκατεστημένων εις περιφερείας των οποίων αι υγιειναί συνθήκαι καθιστούν αδύνατον ή λίαν επικίνδυνον την διαβίωσιν των πληθυσμών τούτων, εις έτερα αγροκτήματα, εφ' όσον υπάρχουσι διαθέσιμοι προς τούτο εκτάσεις. Η μετακίνησις ενεργείται κατόπιν βεβαιώσεως της αρμοδίας κρατικής υγειονομικής υπηρεσίας περί της ανωτέρω ανάγκης.

2. Διά τους σκοπούς, περί ων το άρθ. 157 και η προηγουμένη παράγραφος του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διάθεσις, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας και μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, πλεοναζουσών εκτάσεων εκ των, κατά τα άρθ. 31 και 164 του παρόντος Κώδικος κοινοχρήστων τοιούτων.

3. Κληρούχος αποδεχόμενος την μετακίνησίν του κατά το άρθ. 157 και την παρ. 1 του παρόντος άρθρου θεωρείται παραιτηθείς των επί του εγκαταλειπόμενου κλήρου δικαιωμάτων του, της περί μετακινήσεως δηλώσεώς του επεχούσης θέσιν παραιτήσεως. Η δήλωσις αύτη γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, του περί ταύτης πρακτικού αυτής αποτελούντος τίτλον κυριότητος υπέρ του Δημοσίου, δεκτικόν μεταγραφής.

4. Διά την ανέγερσιν των νέων κατοικιών των κατά το παρόν άρθρον και το άρθ. 157 μετακινουμένων δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας ή ο αρμόδιος Γενικός Διοικητής να επιτρέψη εις αυτούς όπως αποκομίσουν τα του εις τον Συνοικισμόν εξ ου μετακινούνται οικήματός των.

5. Το εκ του τιμήματος του εγκαταλειπομένου κλήρου και οικήματος χρέος του κατά το παρόν άρθρου και το άρθ. 157 μετακινουμένου διαγράφεται. Τυχόν καταβληθέντα έναντι της αξίας του εγκαταλειπομένου κλήρου και οικήματος ποσά, ως και οι καταβληθείσαι δαπάναι διά την βελτίωσιν αυτών ή δι' ανέγερσιν του οικήματος, καθοριζόμεναι υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, εκπίπτονται εκ του νέου χρέους του μετακινουμένου, διά τας παραχωρηθησομένας αυτώ γαίας.

Εις περίπτωσιν αποκομίσεως υλικών, κατά τα εν τη ανωτέρω παρ. 4, ούτοι χρεούνται με την αξίαν αυτών, καθοριζομένην υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.Αρθρο: 261

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Παραίτησις από κλήρου

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κλήρος, Παραίτηση

Κείμενο Αρθρου

1. Δηλώσεις περί παραιτήσεως από κλήρων προ ή μετά την απόκτησιν της κυριότητος, γίνονται ενώπιον της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων συντασσούσης πρακτικόν περί τούτου.

2. Ο παραιτούμενος υποχρεούται εις καταβολήν αποζημιώσεως χρήσεως, διά τον χρόνον καθ' ον ενεμήθη τον κλήρον, κατά τα εν άρθ. 268 του παρόντος Κώδικος.

3. Αι τοιαύται δηλώσεις είναι απαράδεκτοι αν αφορούν τεμάχια κλήρων διάφορα των της οριστικής διανομής.Αρθρο: 262

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Αναγκαστική απαλλοτρίωσις κλήρων και ιδιοκτησιών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αναγκαστική απαλλοτρίωση κλήρων

Κείμενο Αρθρου

1. Ενεργουμένης, βάσει του άρθ. 17 του εν ισχύι Συντάγματος, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ατομικών κλήρων περιελθόντων ή

περιερχομένων κατά κυριότητα εις ιδιώτας κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, η οφειλομένη αυτοίς διά την απαλλοτρίωσιν

αποζημίωσις, μειούται κατά το τυχόν προς το Δημόσιον ή την Αγροτικήν Τράπεζαν οφειλόμενον υπ' αυτών τίμημα του κλήρου και χρέος

αποκαταστάσεως.

2. Αντί της οφειλομένης αποζημιώσεως, δύνανται να χορηγώνται ισάξιαι εκτάσεις εκ των διαθεσίμων τοιούτων των καθοριζομένων εις το άρθ. 255 του παρόντος Κώδικος και κατά την διαδικασίαν αυτού, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και δηλώσεως αυτών ενώπιον Συμβολαιογράφου περί παραιτήσεώς των από πάσης αξιώσεως προς οιασδήποτε φύσεως αποζημίωσίν των.

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην διά την εφαρμογήν του άρθ. 255 του παρόντος Κώδικος ήθελον χρησιμοποιηθή εκτάσεις της κατηγορίας του άρθ. 179 παρ.

2, ως και αν τοιαύται εκτάσεις ήθελον απαλλοτριωθή αναγκαστικώς κατά το άρθ. 17 του Συντάγματος, ισχύουσι αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.Αρθρο: 263

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απαλλοτρίωση κλήρων, Εγγειοβελτιωτικά έργα

Σχόλια
- Το εντός " " εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 3194/1955

Κείμενο Αρθρου

1. Εν περιπτώσει αναγκαστικής απαλλοτριώσεως καλλιεργησίμων γαιών ανηκουσών εις κληρούχους ή ιδιοκτήτας κατά κύριον επάγγελμα γεωργούς προς εκτέλεσιν εγγειοβελτιωτικών και εν γένει δημοσίων και κοινής ωφελείας έργων, αντί της οφειλομένης εις τους δικαιούχους κληρούχους ή ιδιοκτήτας αποζημιώσεως παραχωρούνται αυτοίς, εφ' όσον υπάρχουν, τη αιτήσει των, γαίαι ίσης αξίας εξ εκτάσεων ανηκουσών κατά το άρθ. 31 εδάφ. δ' 164 και 197 του παρόντος Κώδικος εις Κοινότητας, Δήμους ή Συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών (Σ.Α.Α.Κ.) ή εις το Δημόσιον κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα.

2. Η κατά τα άνω αίτησις των ενδιαφερομένων υποβάλλεται εις το Υπουργείον Γεωργίας μετά την αναγνώρισιν αυτών ως δικαιούχων κατά την διαδικασίαν του άρθ. 246 του παρόντος Κώδικος.

"Προκειμένου περί πληρούχων αποκατασταθέντων κατά την εποικιστικήν εν γένει Νομοθεσίαν η αναγνώρισις αυτών ως δικαιούχων επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτριουμένων γαιών γίνεται επί τη βάσει του οριστικού παραχωρητηρίου συνοδευομένου υπό βεβαιώσεως του οικείου μεταγραφοφύλακος εμφαινούσης τας τυχόν επί του κλήρου επελθούσας μεταβολάς".

3. Μετά την υποβολήν της αιτήσεως ταύτης διαχωρίζεται ίσης αξίας έκτασις εκ των κατά την παράγραφον 1 γαιών υπό τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εκ του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου, ή του νομίμου αναπληρωτού του, ενός αναπληρωτού του, ενός υπαλλήλου της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας και ενός υπαλλήλου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας ή μηχανικού δημοσίας υπηρεσίας ή μηχανικού Δήμων και Κοινοτήτων, των τελευταίων οριζομένων υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή των Γενικών Διοικητών. Η Επιτροπή αύτη βεβαιοί το ισάξιον των προς ανταλλαγήν εκτάσεων, καταρτίζει δε και τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα αυτών.

4. Οι αναγνωρισθέντες ως κύριοι των απαλλοτριωθεισών γαιών καλούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας ή των Γενικών Διοικητών, όπως υποβάλλουν δήλωσιν ενώπιον συμβολαιογράφου περί αποδοχής της ανταλλαγής μετά των κατά την προηγουμένην παράγραφον διαχωρισθεισών γαιών και περί παραιτήσεως αντί ταύτης από πάσης άλλης απαιτήσεως αποζημιώσεως.

5. Η κατά τα άνω παραχώρησις Δημοσίων, Κοινοτικών, Δημοτικών ή συνεταιρικών εκτάσεων γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας επεχούσης θέσιν τίτλου κυριότητος υποκειμένου εις μεταγραφήν.

6. Εάν εκ της εκτελέσεως των έργων ωφελούνται και κτήματα κείμενα εις ομόρους ή γειτονικούς Δήμους, Κοινότητας ή Σ.Α.Α.Κ., οι τελευταίοι ούτοι υποχρεούνται να παραχωρήσουν εις τον κατά τας περιπτώσεις της παρ. 5 θιγόμενον Δήμον, Κοινότητα ή Σ.Α.Α.Κ. κοινοχρήστους γαίας, διά διαδοχικής μεταθέσεως των κτηματικών ορίων, αναλόγου αξίας προς την προσγιγνομένην αυτής ωφέλειαν. Η έκτασις των παραχωρουμένων τούτων γαιών και η συνεπεία της παραχωρήσεως νέα οριογραμμή των κτηματικών περιοχών καθορίζονται υπό της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων μετέχοντος αυτής ως τακτικού μέλους υπαλλήλου της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ή μηχανικού δημοσίας υπηρεσίας ή μηχανικού Δήμων και Κοινοτήτων.

7. Αι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και διά τα μέχρι της ισχύος του ΑΝ 823/1948 απαλλοτριωθέντα κτήματα εφ' όσον καθ' οιονδήποτε τρόπον δεν κατεβλήθη αποζημίωσις εις τους κατά το παρόν άρθρο δικαιούχους.Αρθρο: 264

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Επιτροπές απαλλοτριώσεων, Εκτέλεση αποφάσεων

Σχόλια
- Οι παρ. 4 και 5 καταργήθηκαν με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος εκδιδόμεναι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων είναι οριστικοί και αμετάκλητοι και εκτελούνται διοικητικώς. Κατά τον αυτόν τρόπον εκτελείται και πάσα απόφασις του Υπουργού της Γεωργίας ή άλλης τινός αρχής εκδιδομένη εις εκτέλεσιν διατάξεων του παρόντος Κώδικος.

2. Διοικητική εκτέλεσις των ειρημένων αποφάσεων νοείται η ενεργουμένη υπό των αρμοδίων προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος Αρχών, αίτινες δικαιούνται να ζητήσουν εις πάσαν κατά την κρίσιν των περίπτωσιν σχετικήν συνδρομήν των Αστυνομικών Αρχών υποχρεουμένων όπως παρέχουν ταύτην.

3. Πας φέρων αντίστασιν εν τη εκτελέσει των ως άνω αποφάσεων ή μη συμμορφούμενος προς αυτάς διώκεται η εγκλήσει της αρμοδίας Εποικιστικής Υπηρεσίας εισαγόμενος δι απ' ευθείας κλήσεως κατά τας περί απειθείας ή διεγέρσεως κατά της Αρχής διατάξεις του Ποινικού Νόμου.

4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

5. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).Αρθρο: 265

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Εκτέλεσις αποφάσεων Συμβουλίου Επικρατείας

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, ΣτΕ, Εκτέλεση αποφάσεων

Κείμενο Αρθρου

1. Οπου αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων ή του Υπουργού της Γεωργίας ηκυρώθησαν εν όλω ή εν μέρει δι' αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, χωρίς αυτοδικαίως, επιμελεία του γραφείου Γεωργικής Περιφερείας ή παντός έχοντος νόμιμον συμφέρον, επανεκδίκασις του κτήματος παρά τε της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και του Πρωτοδικείου, εάν και καθ' όσον επιβάλλεται τοιαύτη κατά την κρίσιν της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων διά την εκτέλεσιν της αποφάσεως του Συμβουλίου.

2. Η ηρτημένη εσοδεία φυτών μονοετούς καλλιεργείας επί κλήρων κληρούχων εκπιπτόντων των δικαιωμάτων των εις εκτέλεσιν αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας, ανήκει κατά το γεωργικόν έτος εντός του οποίου εκδίδεται η απόφασις αύτη, εις τους κληρούχους τούτους, εφ' όσον η εσοδείας αύτη παρήχθη διά σποράς και καλλιεργείας γενομένης δαπάνη και κόπω των κληρούχων τούτων.

3. Η επί των αυτών κλήρων ηρτημένη εσοδεία αμπέλων και καρποφόρων δένδρων ανήκει εις τους διά των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας διαδεχομένους εις την νομήν των κλήρων τους εκπίπτοντας εκ ταύτης κληρούχους.

4. Οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι της ηρτημένης εσοδείας κληρούχοι οφείλουν εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού ανάλογον αποζημίωσιν χρήσεως οριζομένην δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

5. Υπό της αυτής Επιτροπής ορίζονται και αι καταβλητέαι υπό του δικαιουμένου διά της αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας, εις τον εκπίπτοντα κληρούχον προπαρασκευαστικαί καλλιεργητικαί διά τον κλήρον του δαπάναι, εν η περιπτώσει η έκδοσις της αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας εκδοθή προ της σποράς των προοριζομένων διά μονοετείς καλλιεργείας κλήρων.

6. Προκειμένου περί βελτιώσεων επαυξησασών την αξίαν κλήρου ή οικήματος εξ ου, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας ή της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, διεγράφη ο επενεγκών τας βελτιώσεις ταύτας, η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, δι' αποφάσεώς της, καθορίζει το υπό του νεοεγγραφομένου εις τον κλήρον ή το οίκημα τούτου κληρούχου καταβλητέον εις τον διαγραφόμενον ποσόν δι' αξίαν των βελτιώσεων.

7. Αι ως άνω δαπάναι, βεβαιούμενοι υπό της οικείας Γεωργικής Υπηρεσίας, εισπράττονται υπό του οικείου Δημοσίου Ταμείου κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδονται υπό τούτου εις τους δικαιούχους.Αρθρο: 266

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

1. Επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού ανασυνιστωμένου διά του παρόντος και έχοντος αρμοδιότητα δι' άπαντα τα ζητήματα τα αφορώντα την Διεύθυνσιν Εποικισμού και την εφαρμογήν του αγροτικού νόμου, η απόδοσις εις τον τέως ιδιοκτήτην εκτάσεων, εφ' ων η γενομένη υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων προσφυγιική εγκατάστασις ηκυρώθη δι' αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας. Η απόδοσις ενεργείται μόνον, εν η περιπτώσει τα 2/3 των διά των ακυρωθεισών αποφάσεων εγκαθισταμένων προσφύγων συμβληθούν μετά του τέως ιδιοκτήτου του κτήματος περί εκουσίας εις τούτους πωλήσεως.

2. Διά Διατάγματος, εφ' άπαξ εκδοθησομένου καθορισθήσονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος.Αρθρο: 267

Ημ/νία: 05.06.2003

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Απόδοσις κτημάτων. Αυθαίρετοι νομείς

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αυθαίρετοι νομείς, Απόφδοση κτημάτων

Σχόλια
- Οι παρ. 4 και 5 καταργήθηκαν με την περ. α) του άρθρου 35 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού δύνανται να αποδίδωνται εν όλω ή εν μέρει εις τους ιδιοκτήτας κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τον αγροτικόν νόμον υπέρ της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή κτήματα απαλλοτριωθέντα κατά τας διατάξεις του νόμου 4857 εφ' όσον αι υπέρ ων απηλλοτριώθησαν εγκατέλιπον ταύτα και δεν τα χρησιμοποιούν οπωσδήποτε ουδ' είναι δυνατή η νόμω ή λόγω της συτάσεως του εδάφους διάθεσις αυτών υπέρ άλλων δικαιουμένων αποκαταστάσεως και υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι οι ιδιοκτήται δεν έλαβον την σχετικήν αποζημίωσιν.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί των κατά τον αγροτικόν νόμον απαλλοτριωθέντων κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών.

3. Τα μη αποδιδόμενα συμφώνως των παρόντις κτήματα λόγω καταβολής της αποζημιώσεως ή αρνήσεως των ιδιοκτητών είναι δυνατόν να παραδίδωνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας εις την Διοίκησιν των Δημοσίων Κτημάτων.

4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα)

5. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).Αρθρο: 268

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αποζημίωσις χρήσεως

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αποζημίωση χρήσεως κλήρων

Κείμενο Αρθρου

1. Κληρούχοι αποκατασταθέντες επί κτημάτων διοικουμένων υπό του Δημοσίου ουχί υπό την ιδιότητά του ως διαδόχου της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και διαγραφέντες ή παραιτηθέντες του κλήρου των οφείλουν, ως αποζημίωσιν χρήσεως, τας αντιστοιχούσας εις τα μέχρι της διαγραφής ή παραιτήσεώς των έτη, δι' α δεν καθωρίσθη εις βάρος των μίσθωμα (αποζημίωσις χρήσεως) του άρθ. 51 του παρόντος Κώδικος, δόσεις του τιμήματος, υπολογιζομένας, εφ' όσον δεν έχουν βεβαιωθή, συμφώνως προς τας ισχυούσας κατά τον χρόνον της διαγραφής ή παραιτήσεως διατάξεις. Τα τυχόν επί πλέον της ούτω υπολογιζομένης αποζημιώσεως χρήσεως, καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται εις τον καταβαλόντα.

2. Κληρούχοι διαγραφέντες ή αποκλεισθέντες της αποκαταστάσεως επί κτημάτων της Ε.Α.Π. οφείλουν υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού αποζημίωσιν χρήσεως ίσην προς 6% επί της κατά το άρθ. 181 του παρόντος Κώδικος αξίας του υπ' αυτών νεμηθέντος κλήρου δι' έκαστον έτος κατοχής τούτου, προκειμένου δε περί οικήματος η απζοημίωσις χρήσεως

υπολογίζεται εις 3% της αξίας τούτου ετησίως. Η κατά τα άνω

υπολογιζομένη αποζημίωσις χρήσεως δεν δύναται να υπερβή τα 3/4 της αξίας του κλήρου ή οικήματος.

Η αποζημίωσις χρήσεως εισπράττεται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος διά λογαριασμόν του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού. Τα τυχόν επί πλέον των κατά τ' άνω οφειλομένων καταβληθέντα συμψηφίζονται προς το υπόλοιπον του προς την Ε.Α.Π. και το Δημόσιον τυχόν χρέους των, εν ελλείψε δε τοιούτου επιστρέφονται εις τον καταβαλόντα.

3. Εις βάρος παντός νεμηθέντος άνευ δικαιώματος εγκαταλελειμμένους κλήρους οιασδήποτε κατηγορίας βεβαιούται αποζημίωσις χρήσεως κατά τα εν άρθρ. 267 παρ. 4 οριζόμενα. Τα ούτω εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και αποδίδονται εντολή του Υπουργείου Γεωργίας κατά σειράν προτεραιότητας εις το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού, το Δημόσιον και την Αγροτικήν Τράπεζαν, έναντι των εις αυτούς οφειλομένων υπό των κληρούχων κατά τας οικείας διατάξεις, τα δε τυχόν επί πλέον επιστρέφονται εις αυτόν.Αρθρο: 269

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Αφάνεια κληρούχου

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αφάνεια κληρούχου

Κείμενο Αρθρου

Η από της εκδόσεως της αποφάσεως της επιτροπής απαλλοτριώσεων τριετής απουσία των στρατευθέντων κληρούχων, εάν οι απουσιάζοντες δεν έχωσιν έκτοτε δείξει σημεία υπάρξεως, αποτελεί πλήρη απόδειξιν του θανάτου των, μη απαιτουμένης της κηρύξεως αυτών κατά τας υπαρχούσας διατάξεις εις αφάνειαν.Αρθρο: 270

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τίτλος Αρθρου
Φορολογικαί ατέλειαι

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος

Κείμενο Αρθρου

1. Καταργήθηκε από το άρθρο. 62 του Ν.Δ. 2185/1952.

2. Οι ιδιοκτήται των αναγκαστικώς κατά τον παρόντα νόμον ή εκουσίως απαλλοτριουμένων κτημάτων προς ακτήμονας καλλιεργητάς δεν υπόκεινται εις πληρωμήν φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος.Αρθρο: 271

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Μάρτυρες

Κείμενο Αρθρου

Καθ' όσον αφορά τους υπό του Δημοσίου καλουμένους μάρτυρας κατά τας δίκας τας προκύπτουσας εκ της εφαρμογής του παρόντος Κώδικος εφαρμόζονται γενικώς άπασαι αι διατάξεις του άρθ. 1 του Α. Νόμου 1051/1938 "περί μέτρων προς προσέλευσιν μαρτύρων του Δημοσίου εν πολιτικαίς δίκαις κλπ."Αρθρο: 272

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εκπρόθεσμες δηλώσεις δημοσίου

Κείμενο Αρθρου

1. Δηλώσεις του άρθ. 928 Πολ. Δικονομίας γενόμεναι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Α. Νόμου 1722 εκπροθέσμως παρά του Δημοσίου επί απαιτήσεων προερχομένων εκ τιμήματος αγροτικώς απαλλοτριωθέντων κτημάτων θεωρούνται ως εμπρόθεσμοι, οσάκις δε εγένοντο διπλαί εν τη αυτή υποθέσει λαμβάνεται υπ' όψιν η δευτέρα εκ τούτων έστω και αν αντιτίθεται προς το περιεχόμενον της προγενεστέρας, θεωρουμένης ταύτης εν τη προκειμένη περιπτώσει ως ανυπάρκτου.

2. Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Αναγκαστικού Νόμου 1722 υπέρ τρίτων και κατά του Δημοσίου δικαστικώς επιδικασθείσαι εκ τόκων των κατά το άρθ. 1 του Νόμου 5456 δανείων απαιτήσεις, εν αις δεν εγένετο η κατά το άρθ. 6 του νόμου 6242 "περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών δημοσίου χρέους" και το άρθ. 3 της δυνάμει του νόμου 5456 εκδοθείσης από 29.6.1932 αποφάσεως του επί των Οικονομικών Υπουργού μείωσις, υπόκεινται και αύται εις την αυτήν μείωσιν κατά τα 25/100 των αρχικώς εν τω νόμω οριζομένων επιτοκίων, θεωρούνται δε ολοσχερώς εξοφληθείσαι επί τη καταβολή των ούτω μειωμένων επιτοκίων.

3. Κρατήσεις των του άρθ. 5 παρ. 3 του Ν.Δ. της 30.1.1926 "περί Ειδικού Ταμείου Εποικισμού" ως συνεπληρώθη και ετροποποιήθη, γενόμεναι υπέρ του Ταμείου τούτου επί της υπό τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως

καθορισθείσης αποζημιώσεως των κατά τον Αγροτικόν Νόμον και τον Νόμον 4857 απαλλοτριωθέντων κτημάτων διά τον προ της συστάσεως του Ταμείου χρόνον, δεν επιστρέφονται παρά τούτου είτε παρά του Δημοσίου εις του ιδιοκτήτας, ενεργούμεναι άμα και εν τοις εφεξής, αι δε μέχρι της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης διατάξεως εκδοθείσαι δικαστικαί αποφάσεις, αι περί της επιστροφής των εκ τοιούτων κρατήσεων

εισπραχθέντων ποσών αποφαινόμεναι, έστω και αν εχαρακτήρισαν ταύτας ως κρατήσεις του ενός τετάρτου εκ των υπό των Συνεταιρισμών κατατιθεμένων εις το Ταμείον Παρακαταθηκών μισθωμάτων απαλλοτριώσεως, κηρύσσονται άκυροι δυνάμει του παρόντος και απομένουσιν ανεκτέλεστοι.Αρθρο: 273

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αποζημίωση νομέα

Κείμενο Αρθρου

1. Κατ' ουδεμίαν περίπτωσιν γίνεται δεκτή αγωγή περί αποζημιώσεως, λόγω απαλλοτριώσεως, ή οπωσδήποτε αναγνωρίζεται δικαιούχος αυτής ο επικαλούμενος μόνον νομήν του ακινήτου και ουχί εμπράγματον δικαίωμα επ' αυτού.

2. Η αληθής έννοια των άρθ. 22, 25, 26 και 41 του από 3.10.1924 Διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων" και των τροποποιησάντων ή συμπληρωσάντων αυτά μεταγενεστέρων Νόμων, ως ήδη διατυπούνται εν τω παρόντι Κώδικι, είναι ότι, τα διαταχθέντα και διατασσόμενα υπό του Υπουργού της Γεωργίας και αποφασισθέντα ή αποφασιζόμενα υπό των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων επί των κατά τον Αγροτικόν Νόμον διατασσομένων και κρινομένων παρ' αυτών θεμάτων, δεν υπόκεινται εις τον έλεγχον των Πολιτικών Δικαστηρίων, ουδέ ως παρεμπίπτοντα ή προκριματικά.Αρθρο: 274

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΝΕΙΑ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δάνειο κληρούχων, Είσπραξη οφειλών

Κείμενο Αρθρου

1. Χρηματικά ποσά προερχόμενα εξ υπολοίπων της τέως Ε.Α.Π. και διατεθέντα διά πάσης φύσεως δάνεια εις κληρούχους ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

2. Παροχαί εις χρήμα ή εις είδη γενόμεναι εκ μέρους του Δημοσίου προς κληρούχους γηγενείς και πρόσφυγας μη διατελέσαντας υπό την αντίληψιν της τέως Ε.Α.Π. αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

3. Η εξόφλησις των κατά το άρθρον τούτο οφειλών θέλει γίνει τοις μετρητοίς εις δέκα πέντε κατ' ανώτατον όριον ετησίας ίσας

τοκοχρεωλυτικάς δόσεις προς 3% ετησίως, καταβλητέας εντός του μηνός Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εκάστης δόσεως μη δυναμένης να είναι μικροτέρας των 500 δραχμών. Ποσά κάτω των 500 δραχμών εισπράττονται εφάπαξ.

Η βεβαίωσις των δόσεων γίνεται η μερίμνη της αρμοδίας Υπηρεσίας Διευθύνσεως Εποικισμού η δε είσπραξις συμφώνως προς τας διατάξεις του Κώδικος περί δημοσίων εσόδων.

4. Επί των κατά το άρθρον τούτο εισπραττομένων χρεών δεν οφείλεται τόκος διά το χρονικόν διάστημα από της χορηγήσεως μέχρι τέλους Αυγούστου του έτους, καθ' ο θέλει γίνει η βεβαίωσις της πρώτης τοκοχρεωλυτικής δόσεως.

5. Εις την καταβολήν των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των ποσών των διατεθέντων δι' έργα υδρεύσεως και κοινής εν γένει ωφελείας

υποχρεούνται αι Κοινότητες εις την περιφέρειαν των οποίων εξετελέσθησαν ταύτα. Αι Κοινότητες δύνανται να εισπράττουν το υπ' αυτών

καταβαλλόμενον διά τοκοχρεωλυτικήν δόσιν ποσόν από τους μόνιμους κατοίκους τους ωφελουμένους εκ των εκτελεσθέντων έργων κοινής ωφελείας, επιμερίζουσαι τούτο μεταξύ των, καθ' α ειδικώτερον δι' εκδοθησομένου, προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας Διατάγματος ορισθήσεται. Διά του αυτού Διατάγματος ορισθήσεται και ο τρόπος επιμερισμού μεταξύ δύο ή πλειόνων Κοινοτήτων του διατεθέντος ποσού διά την εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας εξυπηρετούντων τας Κοινότητας ταύτας.Αρθρο: 275

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραγραφή χρεών Ε.Α.Π.

Κείμενο Αρθρου

Εις την πενταετή παραγραφήν του άρθ. 69 του Λογιστικού Νόμου ΣΙΒ' υπόκεινται και αι δυνάμει του άρθ. 6 του Νόμου 4857 μεταβιβασθείσαι εις το Δημόσιον υποχρεώσεις της τέως Ε.Α.Π., της παραγραφής ταύτης λογιζομένης ως αρξαμένης αφ' ης αι ως άνω υποχρεώσεις εγεννήθησαν.Αρθρο: 276

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εσοδα ταμείου Εποικισμού

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας δύναται ν' ανατίθεται κατά περιφερείας η είσπραξις των παρά τοις Δημοσίοις Ταμείοις βεβαιουμένων εσόδων του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού εις υπαλλήλους της Εποικιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ανατιθεμένων εν τη περιπτώσει ταύτη αυτοίς καθηκόντων Επιμελητών εισπράξεως των Δημοσίων Ταμείων, καθ' α ειδικώτερον ορισθήσεται διά Διατάγματος.

2. Τα υπό των υπαλλήλων τούτων εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται εις τα παρ' οις εβεβαιώθησαν ταύτα δημόσια Ταμεία παρ' ων και εισάγονται εις τα έσοδα του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, εφαρμοζομένων σχετικώς απασών των διατάξεων των διεπουσών εκάστοτε τα της εισαγωγής των διά των Επιμελητών εισπράξεως εισπραττομένων ποσών.Αρθρο: 277

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Πρόστιμα εντατικής καλλιέργειας

Κείμενο Αρθρου

Εις ας περιπτώσεις κατά τον παρόντα Κώδικα επιβάλλονται ποιναί και πρόστιμα προβλεπόμενα υπό του Αναγκαστικού Νόμου 813/1937 "περί προωθήσεως της εντατικής καλλιεργείας", τα εκ των προστίμων τούτων ποσά αποτελούσιν έσοδα του Δημοσίου βεβαιούμενα και εισπραττόμενα υπέρ αυτού συμφώνως τω Νόμω περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.Αρθρο: 278

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δανεια παλινοστήσαντων Κωνσταντινουπολιτών

Κείμενο Αρθρου

Αι προς το Δημόσιον οφειλαί εκ χορηγηθέντων δανείων 1) υπό της Υπηρεσίας Εποικισμού Ανατολικής Θράκης κατά την περίοδον 1920-1922 εν όλω δραχμών 15.386.575.50 και 2) υπό της Κεντρικής Πατριαρχικής Επιτροπής Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 1919-1920 εις τους τότε παλινοστήσαντας εις Κωνσταντινούπολιν Ελληνας περιφερειών Θράκης και Μικράς Ασίας εν όλω Λιρών Οθωμαν. χαρτίνων 1.915.677 ή δραχ. 76.677.080 αποσβέννυνται.

Τα τυχόν εκ των ανωτέρω δανείων καταβληθέντα υπό των οφειλετών μέχρι της δημοσιεύσεως του ΑΝ 2123/1939 δεν αναζητούνται.Αρθρο: 279

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Πειθαρχικαί και Ποινικαί διατάξεις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κυρώσεις, Πειθαρχικές, Ποινικές

Κείμενο Αρθρου

1. Δημόσιοι, πλην των εν επομένη παρ. 2, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, αρνούμενοι ή αμελούντες την εκτέλεσιν των εκ του παρόντος Κώδικος ανατιθεμένων αυτοίς έργων τιμωρούνται, εφ' όσον δεν λαμβάνεται ειδική περί τούτου πρόνοια εν τω παρόντις, υπό του Υπουργού της Γεωργίας διά πειθαρχικού προστίμου μέχρι πεντακοσίων δραχμών.

2. Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι εν γένει τιμωρούνται διά τας αυτάς παραβάσεις πειθαρχικώς κατά τας ειδικάς διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων.

3. Επιβάλλεται πρόστιμον μέχρι δραχμών 500 εις τον προϊστάμενον του συνεργείου, προτάσει του Συμβουλίου Εποικισμού εις ο συμμετέχει εν τοιαύτη περιπτώσει και ο προϊστάμενος της τοπογραφικής υπηρεσίας, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, εάν ελεγχθή ότι παρέλειψε τινάς των εν τοις άρθ. 56 και 57 του παρόντος οριζομένων διατυπώσεων.Αρθρο: 280

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παρεμπόδιση εκτέλεσης αποφάσεων, Κυρώσεις

Κείμενο Αρθρου

1. Επίσης τιμωρούνται υπό του Υπουργού της Γεωργίας διά της εν τω προηγουμένω άρθρω παρ. 1 αναφερομένης ποινής πάντα τα μέλη της προσωρινής ή οριστικής επιτροπής ή του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού ως και της επιτροπής της διανομής, αρνούμενα υπηρεσίαν ή εκ προθέσεως βλάπτοντα τα συμφέροντα των κληρούχων ή παραμελούντα τα καθήκοντά των ή παραβαίνοντα τας νομίμους υποχρεώσεις των ή παρέχοντα εν γνώσει ψευδείς δηλώσεις εις τας ανακοινώσεις ή γνωστοποιήσεις προς τας αρχάς ή τους κληρούχους ή αρνούμενα να παραδώσουν εις τους διαδόχους των ή τας αρχάς προς εξέλεγξιν τα βιβλία, το ταμείον και εν γένει πάντα τα ανήκοντα εις την επιτροπήν είδη.

2. Κληρούχοι ή δικαιούμενοι αποκαταστάσεως, παρεμβάλλοντες εμπόδια εις την εκτέλεσιν αποφάσεων των διά του παρόντος προβλεπομένων Επιτροπών ή μη συμμορφούμενοι προς τας νομίμους διαταγάς της Εποικιστικής Υπηρεσίας, ή προς ικανοποίησιν ιδίων συμφερόντων παρεμβάλλοντες δυσχερείας εις το έργον του Συνεταιρισμού, διώκονται τη εγκλήσει της αρμοδίας Γεωργικής Υπηρεσίας εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως κατά τας περί απειθείας ή διεγέρσεως κατά της Αρχής διατάξεις του ποινικού νόμου, διατασσομένης άμα της διοικητικής αυτών αποβολής δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας από των παρανόμως κατεχομένων υπ' αυτών κτημάτων.

3. Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Ταμίαι των Σ.Α.Α.Κ. ή κληρούχοι, μέλη των Σ.Α.Α.Κ. ή Επίτροποι των Σ.Α.Α.Κ. αρνούμενοι να εκτελέσωσι τας αποφάσεις και ειδικούς κανονισμούς του Υπουργού της Γεωργίας ή εκ προθέσεως βλάπτοντες τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ή παραμελούντες τα υπό του νόμου 602, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως οριζόμενα καθήκοντα αυτών ή παραβαίνοντες ταύτα ή παρέχοντες ψευδείς δηλώσεις προς τας Εποπτικάς αυτών Αρχάς, ή προς ικανοποίησιν ιδίων συμφερόντων παρεμβάλλοντες δυσχερείας εις το έργον του Συνεταιρισμού ή αρνούμενοι να παραδώσουν προς έλεγχον τα βιβλία αυτών, το Ταμείον και εν γένει πάντα τα ανήκοντα εις τον Σ.Α.Α.Κ. είδη ή εκ προθέσεως κατακρατούντες ή καταστρέφοντες την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Συνεταιρισμού, τιμωρούνται διά προστίμου από δραχμών πεντακοσίων μέχρι τριών χιλιάδων, επιβαλλομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, υποχρεούμενοι συνάμα εις επανόρθωσιν της επενεχθείσης ζημίας εις τον Σ.Α.Α.Κ. Εν υποτροπή ή εν αρνήσει να συμμορφωθούν διώκονται τη εγκλήσει του Υπουργού της Γεωργίας ή των παρ' αυτού εντεταλμένων αρμοδίων οργάνων, εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως, κατά τας περί απειθείας ή διεγέρσεως κατά της Αρχής διατάξεις του Ποινικού Νόμου, διατασσομένης άμα της κατασχέσεως πάντων των παρανόμως κατακρατουμένων ειδών και χρημάτων των Σ.Α.Α.Κ. προς παράδοσίν των εις τας νομίμους Αρχάς αυτών, επιφυλασσομένης της τυχόν προβλεπομένης βαρυτέρας ποινής υπό του Ποινικού Νόμου.

4. Πάντα τα υπό του παρόντος επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιούνται και εισπράττονται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων και εισάγονται ως έσοδον του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού.Αρθρο: 281

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Πώληση εργαλείων επαγγέλματος, Κυρώσεις

Κείμενο Αρθρου

Πρόσφυγες ή γηγενείς πωλούντες άνευ εγγράφου αδείας του Γραφείου Γεωργικής Περιφερείας, της εγκαταστάσεώς των, τα αγοραζόμενα διά χρημάτων προερχομένων εκ δανείου του Κράτους ή της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων ή Νομικών Προσώπων τη εγγυήσει του Κράτους αροτριώντα και λοιπά εφόδια αναγκαία διά την εξάσκησιν του επαγγέλματός των διώκονται και τιμωρούνται κατά τας περί υπεξαιρέσεως διατάξεις του Ποινικού Νόμου.Αρθρο: 282

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 14 του Ν. 3194/1955.Αρθρο: 283

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Διαγραφή οφειλών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διαγραφές οφειλών

Κείμενο Αρθρου

Οφειλαί προς το Δημόσιον, Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού και την Αγροτικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, προερχόμενα εκ παραχωρήσεων, γενομένων μέχρι της ισχύος του Νόμου 18 του 1944, κατά την έννοιαν της παρ. 1 του προηγουμένου άρθ. 282 ασχέτως αν έχουν καθορισθή ή μη εις δραχμάς, κατά την Εποικιστικήν εν γένει και την περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων Νομοθεσίαν κλήρων, οικοπέδων, οικημάτων προς αγροτικήν αποκατάστασιν, προερχομένων εξ αγροκτημάτων είτε απαλλοτριωθέντων κατά τον αγροτικόν Νόμον, είτε ανηκόντων εις την τέως Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων, είτε αναληφθέντων υπό του Υπουργείου της Γεωργίας εκ της ανταλλαξίμου περιουσίας είτε αρμοδιότητος του Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου, διαγράφονται.Αρθρο: 284

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Τίτλος Αρθρου
Κύρωσις δικαιοπραξιών

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κύρωση δικαιοπραξιών

Σχόλια
Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού προς γνωμοδότηση καταργήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 3 του ΒΔ 25.9/8.10.1957 (ΦΕΚ Α 200)

Κείμενο Αρθρου

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας (μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού) δύνανται να κυρωθούν δικαιοπραξίαι περί εκποιήσεως κλήρων συναφθείσαι εντός μηνός το πολύ από της καταργήσεως ή τροποιήσεως του Νόμου βάσει του οποίου, εγκύρως, αν εξηκολούθει ισχύων ούτος, θα συνήπτοντο αύται.Αρθρο: 285

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

 

Τίτλος Αρθρου
Διόρθωσις ονοματεπωνύμων κληρούχων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διόρθωση ονοματεπωνύμων κληρούχων

Σχόλια
Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εποικισμού προς γνωμοδότηση καταργήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 3 ΒΔ 25.9/8.10.1957 (ΦΕΚ Α 200)

Κείμενο Αρθρου

1. Η διόρθωσις των τυχόν εσφαλμένως ή ελλιπώς αναγραφομένων εις αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων ή άλλας διοικητικάς πράξεις ονοματεπωνύμων ή πατρωνύμων κληρούχων δύναται να γίνη και δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού.

2. Η διόρθωσις των τυχόν εσφαλμένως ή ελλιπώς αναγραφομένων εις τα στοιχεία οριστικής διανομής αγροκτημάτων της τέως Ε.Α.Π. ονοματεπωνύμων ή πατρωνύμων κληρούχων γίνεται είτε δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά παραπομπήν του Υπουργού Γεωργίας (εκδιδομένην μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού) είτε δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας (μετά γνώμην του αυτού Συμβουλίου).Αρθρο: 286

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Τίτλος Αρθρου
Ανασύστασις αρχείων Ε. Απαλλοτριώσεων

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 1 του ΝΔ 3958/59.Αρθρο: 287

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Δημόσια κτήματα (Ιμλιάκια)

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δημόσια κτήματα, Ηπειρος, Μακεδονία

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ IV

ΕΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

1. Η παραχώρησις αγροτικών κτημάτων ανηκόντων εξ ολοκλήρου εις το Δημόσιον υπόκειται εις την διαδικασίαν ενώπιον της επιτροπής απαλλοτριώσεων, καθοριζούσης και το τίμημα αυτών κατά τους εν τω παρόντι νόμω κανόνας.

2. Η αποζημίωσις των δημοσίων κτημάτων της Ηπείρου και Μακεδονίας (Ιμλιάκια) ορίζεται εις το δεκαπλάσιον του διά δημοπρασίας βεβαιωθέντος μέσου ετησίου καθαρού ενοικίου της μέχρι τέλους 1915 τριετίας.

3. Μη ενεργηθείσης τυχόν δημοπρασίας κατά τι των ετών της άνω τριετίας το μέσον καθαρόν ετήσιον ενοίκιον ορίζεται επί τη βάσει των γενομένων κατά τα λοιπά έτη ενοικιάσεων και παντός άλλου στοιχείου εκτιμήσεως.Αρθρο: 288

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δημόσια κτήματα, Ηπειρος, Μακεδονία, Εξόφληση

Κείμενο Αρθρου

1. Η μεταβίβασις της κυριότητος των κλήρων των δημοσίων κτημάτων της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Ιμλιάκια), τα οποία παρεχωρήθησαν εις τους συνεταιρισμούς των κληρονομικών νομέων (μπασταινούχων) κατά το άρθ. 24 του αγροτικού νόμου 2052 και 27 του νόμου 2922 γίνεται μετά την ολοσχερή εξόφλησιν του καθορισθέντος τιμήματος διά παραχωρητηρίου εγγράφου υπό του αρμοδίου προϊσταμένου εποικισμού.

2. Το παραχωρητήριον τούτο, συντεταγμένον κατά τύπον εγκεκριμένον υπό του Υπουργού της Γεωργίας, μεταγράφεται επιμελεία του ενδιαφερομένου εις τα οικεία βιβλία των μεταγραφών και αποτελεί τον οριστικόν τίτλον κυριότητος του κλήρου.Αρθρο: 289

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δημόσια κτήματα, Ηπειρος, Μακεδονία, Κληρονομικοί νομείς

Κείμενο Αρθρου

1. Η αληθής έννοια του εδ. 1 του άρθ. 27 του Νόμου 2922 ως τούτο ετροποποιήθη διά μεταγενεστέρων νόμων είναι ότι επί δημοσίων κτημάτων (ιμλιακίων) Ηπείρου και Μακεδονίας, ων η νομή είχε παραχωρηθή εις τους κληρονομικούς νομείας προ της ισχύος της διατάξεως ταύτης κατά τας διατάξεις του άρθ. 24 του Νόμου 2052, ο καταρτισμός των καταλόγων των κληρονομικών νομέων, της εκτάσεως της μπασταίνης και του καταβλητέου υφ' εκάστου ποσού γίνεται κατά την διαδικασίαν την καθορισθείσαν εις εκτέλεσιν του άρθ. 24 του Νόμου 2052.

2. Τα μέχρι της δημοσιεύσεως του ΑΝ 1722 εκδοθέντα υπέρ των

κληρονομικών νομέων και μεταγραφέντα κατά τας διατάξεις του άρθ. 288 του παρόντος Κώδικος ατομικά παραχωρητήρια νομίμως εξεδόθησαν.

3. Από της δημοσιεύσεως του ΑΝ 1722 δι' όσα κτήματα της κατηγορίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν κατηρτίσθησαν κατάλογοι αρμοδία διά τον καταρτισμόν αυτών είναι η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

4. Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ορισθησομένης υπό του Υπουργού της Γεωργίας διαρκείας δε ουχί μείζονος των 2 μηνών, επιτρέπεται όπως οιοσδήποτε έχων έννομον συμφέρον υποβάλη ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ένστασιν κατά της εγγραφής εις τους κατά την παρ. 1 του παρόντος καταρτισθέντας καταλόγους κληρονομικών νομέων, εφ' όσον δεν εξεδόθη υπέρ αυτών μέχρι της δημοσιεύσεως του ΑΝ 1722 ατομικόν παραχωρητήριον ή το τυχόν εκδοθέν δεν μετεγράφη.

Αι κατά τα ως άνω εκδιδόμεναι αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων είναι οριστικαί και αμετάκλητοι κοινοποιούνται δε κα΄τα τα εν άρθ. 74 παρ. 2 του παρόντος Κώδικος.Αρθρο: 290

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κληρονομική νομή, Μπασταινουχικά κτήματα

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μπασταινουχικά κτήματα

1. Εις απαλλοτριούμενα κτήματα αι μεν καλλιεργούμεναι επ' εμφυτεύσει γαίαι παραχωρούνται κατά προτίμησιν εις τους κληρούχους εμφυτευτάς αυτών, αι δε καλλιεργούμεναι κατά το κρατούν εν Ηπείρω και Μακεδονία σύστημα της κληρονομικής νομής (μπάσταινα) εις τους κληρονόμους αυτών νομείς (μπασταινούχους). Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ο κλήρος συμπληρούται μόνον δι' ετέρων γαιών κειμένων εις το αυτό ή έτερον κτήμα προς επάρκειαν.

2. Η εκ του κτήματος αποδημία του κληρονομικού νομέως, μακρά ή βραχεία, συνεχής ή κατά διαλείμματα δεν αποστερεί αυτόν του δικαιώματος προς αποκατάστασιν επί των υποσταινουχικών γαιών εφ' όσον αύται

καλλιεργούνται υπό της οικογενείας του ή μελών αυτής ή τρίτων και εργατών.

3. Εις τους κληρονομικούς νομείς (μπασταινούχους) μη καλλιεργούντας αυτοπροσώπως ή διά των μελών της οικογενείας των παραχωρείται εκ της μπασταίνης αυτών μόνον η οικία ή επαρκής διά την ανέγερσιν αυτής μετά παραρτημάτων χώρος και έκτασις ουχί ανωτέρα των δέκα στραμμάτων, δεν δύνανται όμως να είναι μέλη των αγροτικών Συνεταιρισμών, αλλά μόνον χρεώσται αυτών, εφόσον δεν παραμένουσιν εις το αγρόκτημα.

4. Τηρούνται αναλόγως και περί γαιών μπασταινουχικών αι γενικαί διατάξεις του παρόντος πλην εκείνων, αι οποίαι προβλέπουν αποκλεισμόν από της αποκαταστάσεως ή έκπτωσιν από του κλήρου, μη εχουσών εφαρμογήν επί μπασταίνης, ης ουχ' ήττον επιτρέπεται η μείωσις εν περιπτώσει ανεπαρκείας γαιών του κτήματος και μόνον εφ' όσον υπερβαίνει αύτη εν συνόλω τα πεντήκοντα στρέμματα.

5. Εις την κληρονομίας των μπασταινουχικών εκτάσεων του κλήρου καλούνται οι εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμοι των αποβιούντων κληρονομικών νομέων.

Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και επί μπασταινών αποβιωσάντων μπασταινούχων κληρούχων δι' ας δεν εξεδόθησαν αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί ρυθμίσεως της κληρονομίας, ή δι' ας εξεδόθησαν αποφάσεις αλλά δεν εγκατεστάθησαν οι δικαιωθέντες ή εκκρεμεί εναντίον των εκδοθεισών αποφάσεων υποβληθείσα μέχρι τέλους Δ/μβρίου 1947 αίτησις παραπόνων ή αναθεωρήσεως εκ μέρους των κατά το πρώτον εδάφιον κληρονόμων.

6. Κατά την οριστικήν διανομήν μπασταινουχικών κτημάτων εξαιρούνται της κατά προτίμησιν παραχωρήσεως εις τους μπασταινούχους εκτάσεις κρινόμεναι ως απαραίτητοι ή κατάλληλοι διά την χάραξιν του οικείου συνοικισμού. Οι κλήροι κατά την περικοπτομένην διά την χάραξιν του συνοικισμού μπασταινουχικήν έκτασιν συμπληρούνται δι' ετέρων μπασταινουχικών ή μη εκτάσεων κειμένων εις το αυτό κτήμα και εν ελλείψει τοιούτων δι' αναλόγου μειώσεως του κλήρου πάντων των κληρούχων.Αρθρο: 291

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Απαλλοτριωμένα κτήματα Ηπείρου, Διανομή επικοίνων

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τα εν Ηπείρω απαλλοτριούμενα κτήματα ο κλήρος δύναται να είναι ου μόνον κατ' έκτασιν, αλλά και κατ' αξίαν άνισος, εν ουδεμιά περιπτώσει δυνάμενος να υπερβή την καθοριζομένην υπό της επιτροπής απαλλοτριώσεων έκτασιν του γεωργικού κλήρου.

2. Επί των κτημάτων της προηγουμένης παραγράφου αι εις τους ιδιοκτήτας κατά το άρθ. 3 του παρόντος καταλειπόμεναι εκτάσεις λαμβάνονται εκ των καλλιεργησίμων βοσκοτόπων του κτήματος και τοιούτων μη υπαρχόντων ή μη επαρκούντων, δεν καταλείπονται εις τους ιδιοκτήτας αι εν τω άρθ. 3 αναφερόμεναι εκτάσεις.

3. Η επιτροπή απαλλοτριώσεων επί των κτημάτων του άρθρου τούτου, ένεκα της μεγάλης κατατμήσεως των μπασταινών, δύναται να συγκεντρώνη και ενώνη τα τμήματα αυτών και να κατανέμη ταύτα κατά τον νόμον, μεταξύ των δικαιούχων.

4. Καλλιεργηταί καλλιεργούντες επί κληρονομική νομή εις πλείονα του ενός κτήματα αποκαθίστανται πλήρως κατά προτίμησιν εν ω κατοικούσι κτήματι.

Ενθα εν Ηπείρω η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων παρεχώρησεν εις πλείονα του ενός πρόσωπο κοινόν κλήρον επιτρέπεται όπως η Επιτροπή αύτη τη αιτήσει του ενός των συναποκατασταθέντων προβαίνη εις την διανομήν του επικοίνου κλήρου, άνευ όμως καταγμήσεως των τεμαχίων του κλήρου τούτου.Αρθρο: 292

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθείσες εμφυτεύσεις

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Εξαγορασθείσαι εμφυτεύσεις

1. Εκτάσεις γαιών ή αμπέλων, εξαγορασθείσαι παρά των εμφυτευτών δυνάμει του νόμου 2189 διά συμβολαίου και παραχωρηθείσαι κατά τον αγροτικών νόμον υπό των επιτροπών απαλλοτριώσεων εις συνεταιρισμούς

αποκαταστάσεως καλλιεργητών, παραμένουσιν εις την κατοχήν και κυριότητα των εξαγορασάντων εμφυτευτών, υποχρέων εις καταβολήν προς τους συνεταιρισμούς της αναλογούσης αποζημιώσεως.

2. Αποκατασταθέντες εν Αττική κληρούχοι, παραχωρήσαντες διά

συμβολαιογραφικών προσυμφώνων ή εγγράφων έκτασιν εκ των εις αυτούς δοθεισών γαιών το πολύ μέχρι δέκα στρεμμάτων προς τρίτους ακτήμονας δι' εμφύτευσιν αμπέλων, εκπίπτουσι παντός επί των εκτάσεων τούτων δικαιώματος εφ' όσον έχει γίνει υπό τούτων τοιαύτη εμφύτευσις επ' αυτών και υποκαθίστανται ως προς τας εκτάσεις ταύτας εις τα δικαιώματά των οι εμφυτευταί, ωσεί είχε γίνει αρχικώς προς αυτούς η παραχώρησις. Εναντι του συνεταιρισμού αποκαταστάσεως εξακολουθούσιν ευθυνόμενοι διά το τίμημα οι αρχικοί κληρούχοι, εφ' όσον είχε καταβληθή τούτο εις αυτούς, και μόνον εάν το τίμημα είναι ανώτερον του διά της αποφάσεως ορισθέντος περιέρχεται το επί πλέον εις τον συνεταιρισμόν.

Οι κατά τας διατάξεις του διά του άρθ. 40 του ΑΝ 1722 καταργηθέντος εδαφ. 3 του άρθ. 122 του ΑΚ 6448 αποκατασταθέντες, είναι μέλη των Σ.Α.Α.Κ. και ισχύουσιν ως προς την χρεώσιν και έκδοσιν των υπέρ αυτών παραχωρητηρίων αι διατάξεις του άρθ. 119 του παρόντος Κώδικος.

3. Καλλιεργηταί αυθαιρέτως εμφυτεύσαντες μέχρι τέλους Μαϊου 1932 διά συστηματικών αμπέλων γαίας περιελθούσας εις Κοινότητας δι' αποφάσεων των Επιτροπών απαλλοτριώσεων, είναι δυνατόν να τύχουν αποκαταστάσεως επί των γαιών τούτων δι' αναλόγου αναθεωρήσεως υπό των Επιτροπών απαλλοτριώσεων κατά παραπομπήν υπό του Υπουργού της Γεωργίας των κατά το άρθ. 74 του παρόντος εκδοθεισών σχετικών απαλλοτριωτικών αποφάσεων. Εμφυτευτής αποκαθιστάμενος εις έκτασιν μεγαλυτέραν του κατά τας διατάξεις του Νόμου τούτου υπολογιζομένου γεωργικού κλήρου, χρεούται διά την υπερβαίνουσαν τον γεωργικόν κλήρον έκτασιν διά τιμήματος ίσου προς την προ της εμφυτεύσεως πραγματικήν τότε αξίαν των εμφυτευθεισών γαιών.

Το οφειλόμενον υπό των Κοινοτήτων τίμημα μειούται αναλόγως των αφαιρουμένων κατά το παρόν στρεμμάτων.

Εν η περιπτώσει κατεβλήθη παρά της Κοινότητος το τίμημα επιστρέφεται το ανάλογον ποσόν.

Η εισπραχθησομένη διαφορά παρά του Δημοσίου μεταξύ της κατά τον αγροτικόν νόμον αξίας των ούτω διατεθεισών εις εμφυτευτάς γαιών και της πραγματικής των αξίας, αποδίδεται εις τας υπέρ ων αρχικώς είχον απαλλοτριωθή αι εκτάσεις αύται Κοινότητας διά την εκτέλεσιν υπό τούτων κοινοφελών έργων.Αρθρο: 293

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

Η αληθής έννοια των διατάξεων του Νόμου 2189 και των τροποποιησάντων τούτον μεταγενεστέρων νόμων ή διαταγμάτων "περί αγοράς των εμφυτευτικών δικαιωμάτων" είναι ότι από του διά της Προεδρικής αποφάσεως καθορισμού της διά την εξαγοράν της ψιλής κυριότητος οφειλομένης αποζημιώσεως παύει η υποχρέωσις προς καταβολήν εμφυτευτικού κανόνος, ο δε υπέρ ου η εξαγορά εμφυτευτής οφείλει να καταβάλλη τας κατά νόμον δόσεις της καθορισθείσης αποζημιώσεως επί τόκω συνθέτω 6% από της εκδόσεως της καθοριζούσης την αποζημίωσιν αποφάσεως.

2. Η αληθής έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθ. 8 του Νόμου 2189 του 1920 "περί εξαγοράς της κυριότητος εμφυτευτικών κτημάτων και συμπληρώσεως του Αγροτικού Νόμου 2052" είναι ότι αύται έχουν εφαρμογήν επί εμφυτευτικών κτημάτων εφ' ων ο κανών συνίσταται εις ποσοστόν επί της παραγωγής, και ουχί επί εμφυτευτικών κτημάτων εφ' ων ο κανών ωρίσθη κατ' αποκοπήν.Αρθρο: 294

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εμφυτευτικές γαίες, Κράτος

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Εμφυτευτικαί γαίαι Κρήτης

Γαίαι της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων κείμεναι εν τη περιφερεία Κρήτης και φυτευθείσαι μετά την έναρξιν της ισχύος του Νόμου 5496 και προ της καταμετρήσεώς των υπό της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας δι' αμπελώνων ή δενδρωδών συστηματικών φυτειών διέπονται υπό των διατάξεων των επομένων άρθρων.Αρθρο: 295

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών στους εμφυτευτές

Κείμενο Αρθρου

1. Γαίαι φυτευθείσαι υπό δικαιουμένων αγροτικής αποκαταστάσεως γηγενών ή προσφύγων παραχωρούνται εις τους εμφυτευτάς των κατ' έκτασιν ίσην προς τον κλήρον, εφ' ου δικαιούνται ούτοι αποκαταστάσεως.

Οι εμφυτευταί αύτοι θεωρούνται ως κληρούχοι αποκατασταθέντες εις γαίας της τέως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων και ως τοιούτοι υπέχουν τας κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένας υποχρεώσεις των εις γαίας της Επιτροπής ταύτης αποκατασταθέντων προσφύγων.

2. Πρόσφυγες δικαιούμενοι αποκαταστάσεως και παραχωρήσαντες τον εκ προσωρινής διανομής κλήρον των εις έτερον πρόσφυγα ή γηγενή προς εμφύτευσιν υπό τον όρον της διατηρήσεως των κληρουχικών δικαιωμάτων επί του ημίσεος της εμφυτευθησομένης εκτάσεως θεωρούνται ως αυτοπροσώπως εμφυτεύσαντες το ήμισυ της εμφυτευθείσης εκτάσεως του κλήρου των. Η ούτω παραχωρουμένη αυτοίς έκτασις διέπεται υπό των διατάξεων της προηγουμένης παρ. 1 και δεν δύναται πάντως να υπερβή την έκτασιν του ορισθησομένου βασικού βιωσίμου κλήρου εν τω οικείω κτήματι.

3. Διά την εξεύρεσιν του αναλογούντος τιμήματος εις τας κατά τας προηγουμένας παρ. 1 και 2 παραχωρουμένας γαίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η εκ των γενομένων επ' αυτών εμφυτεύσεων προκύψασα μείζων αξία.

4. Γαίαι εμφυτευθείσαι υπό γηγενών και προσφύγων μη δικαιουμένων αγροτικής αποκαταστάσεως, παραχωρούνται μέχρις εκτάσεως δέκα πέντε στρεμμάτων εις τους εμφυτευτάς των.

Κατ' εξαίρεσιν αποκλείονται της τοιαύτης παραχωρήσεως.

α) Εμφυτευταί όντες άγαμοι κατιόντες ή έγγαμοι θυγατέρες ετέρου εμφυτευτού.

β) Αι σύζυγοι εμφυτευτών.

Η μη υπό των ανιόντων ή των συζύγων άσκησις του αναγνωριζομένου εις τούτους δικαιώματος δεν αίρει τον κατά τα ανωτέρω αποκλεισμόν.

5. Πας αξιών δικαιώματα βασιζόμενα επί των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων οφείλει να ζητήση την αναγνώρισιν τούτων δι' αιτήσεώς του ήτις δέον να υποβληθή εις την Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων μέχρι της δικασίμου προς έκδοσιν αποφάσεως κατά το άρθ. 180 του παρόντος Κώδικος διά την οικείαν κτηματικήν περιφέρειαν ή εντός τριμήνου από της ισχύος του ΑΝ 1244 εις ας περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθή η τοιαύτη απόφασις. Η μη εντός της προθεσμίας ταύτης υποβολή της αιτήσεως συνεπάγεται την απώλειαν των διά του άρθρου τούτου αναγνωριζομένων δικαιωμάτων.Αρθρο: 296

Ημ/νία: 22.04.1955

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών στους εμφυτευτές, Τίμημα

Σχόλια
Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την 12 του ν. 3194/1955.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργείται με την παρ. 12 του ν. 3194/1955.

Κείμενο Αρθρου

"1. Διά τας κατά το άρθ. 295 παρ. 4 παραχωρουμένας γαίας οφείλεται τίμημα ίσον προς την τρέχουσαν αξίαν της εμφυτευθείσης ασκεπούς γης". Εάν οι παραχωρούμεναι πεφυτευμέναι γαίαι κείνται εις τοποθεσίας εις ας δεν καθώρισεν η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων αγοραίαν αξίαν τότε το οφειλόμενον τίμημα καθορίζεται κατ' αναλογίαν προς την υπό της αυτής Επιτροπής καθορισθείσαν αγοραίαν αξίαν διά γαίας της αυτής κατηγορίας κειμένας εις άλλας τοποθεσίας, του τιμήματος τούτου μη δυναμένου πάντως να είναι ανωτέρου της κατά τον χρόνον της ενάρξεως της ισχύος του ΑΝ 1244 τρεχούσης των γαιών αξίας.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον καθοριζόμενον δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων τίμημα δεν υπόκειται εις την έκπτωσιν 25,50% την αναφερομένην εν άρθ. 1 της από 28.11.1930 συμβάσεως μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων κυρωθείσης διά του άρθ. 10 του Ν. 4857.Αρθρο: 297

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών σε δικαιούχους, Τίμημα

Κείμενο Αρθρου

Αι μετά την αποκατάστασιν των εν παρ. 1 και 4 του άρθ. 295

μνημονευομένων εμφυτευτών μέλλουσι να πλεονάσωσι γαίαι παραχωρούνται προς δικαιουμένους αγροτικής αποκαταστάσεως γηγενείς και πρόσφυγας εφαρμοζομένων εις τας περιπτώσεις ταύτας κατ' αναλογίαν των διατάξεων του παρόντος Κώδικος. Οι ούτω αποκαθιστάμενοι εις τας γαίας ταύτας υποχρεούνται εις καταβολήν του εν παρ. 1 του άρθ. 296 τιμήματος.Αρθρο: 298

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παράνομη εμφύτευση γαιών, Αποζημίωση

Κείμενο Αρθρου

Γηγενείας και πρόσφυγες παρανόμως εμφυτέυσαντες γαίας εκ των εν άρθ.

294 προβλεπομένων υποχρεούνται εις καταβολήν αποζημιώσεως χρήσεως από της ημέρας της παρ' αυτών κατοχής του κτήματος και μέχρι της κατά τας διατάξεις του παρόντος εκδόσεως της οικείας αποφάσεως της επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί των παραχωρητέων εις αυτούς εκτάσεων. η ως άνω αποζημίωσις χρήσεως, προκειμένου δε περί εμφυτευτών, οίτινες ετύγχανον κληρούχοι εκ προσωρινής διανομής οφείλεται αποζημίωσις χρήσεως διά μόνας τας πέραν του ορισθησομένου δι' αποκατάστασιν κλήρου των φυτευθείσας εκτάσεις.Αρθρο: 299

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχωρήσεις γαιών, Τίμημα, Αποζημίωση, Είσπραξη

Κείμενο Αρθρου

1. Το κατά τα άρθ. 296 και 298 καθοριζόμενον τίμημα και αποζημίωσις χρήσεως εισπράττονται υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τας διατάξεις των διά των Νόμων 5151 και 691/1937 κυρωθεισών συμβάσεων "περί χρεών αγροτών προσφύγων", της πληρωμής του τε τιμήματος και της αποζημιώσεως χρήσεως γινομένης τοις μετρητοίς εις δέκα ετησίας τοκοχρεωλυτικάς δόσεις επί τόκω τρία τοις εκατόν (3%) και άνευ της υπό των Νόμων 5952, 6442 και 998 προβλεπομένης εκπτώσεως του 40 τοις εκατόν.

2. Η καταβολή των δόσεων άρχεται από της ενάρξεως του γεωργικού έτους, το οποίον ακολουθεί την έκδοσιν της σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

3. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί κατά εμφυτευτήν ιδιαίτερον λογαριασμόν χρεώσεως και αποπληρωμής α) διά την καθοριζομένην και εισπραττομένην κατά το άρθ. 298 αποζημίωσιν χρήσεως.

β) Διά την καθοριζομένην και εισπραττομένην αξίαν γαιών, ην είχον αύται προ της εμφυτεύσεως, και

γ) Διά την υπεραξίαν ως εν άρθ. 296 παρ. 2 αύτη καθορίζεται.Αρθρο: 300

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παράνομη εμφύτευση, Αποζημίωση δαπανών

Κείμενο Αρθρου

1. Οι παρανόμως κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου εμφυτεύσαντες δικαιούνται αποζημιώσεως διά τας καταβληθείσας παρ' αυτών δαπάνας προς εμφύτευσιν των γαιών, αίτινες εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να ορισθώσιν ανώτεροι των 3.500 δραχμών κατά στρέμμα και πάντως ουχί ανώτεραι του ημίσεος της κατά στρέμμα υπεραξίας. Αι δαπάναι αύται υπολογίζονται δι' ολόκληρον την παρ' αυτών φυτευθείσαν έκτασιν πλην της περιπτώσεως καθ' ην οι παρανόμως εμφυτεύσαντες δικαιούνται

αποκαταστάσεως κατά τον Αγροτικόν Νόμον, οπότε η αποζημίωσις καταβάλλεται εις αυτούς διά τας παρ' αυτών εμφυτευθείσας εκτάσεις τας απομενούσας μετά την αφαίρεσιν των εις αυτούς παραχωρηθησομένων εκτάσεων λόγω κλήρου.

2. Η αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται εις τούτους ατόκως υπό της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος εκ των παρ' αυτής πραγματοποιουμένων εισπράξεων διά την προσδοθείσαν εις το κτήμα υπεραξίαν λόγω εμφυτεύσεως, βάσει ειδικώς τηρουμένου προς τούτο παρ' αυτής λογαριασμού κατά εμφυτευθέν κτήμα. Η καταβολή γίνεται μετά τον κατά την επομένην παρ. 3

συμψηφισμόν, εις δέκα ετησίας δόσεις, αρχομένας από της ενάρξεως του γεωργικού έτους, το οποίον ακολουθεί την έκδοσιν της αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων περί διαθέσεως των παρανόμως εμφυτευθεισών γαιών. Η αποζημίωσις αύτη εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως καταβληθή εκ του εισπραχθησομένου τιμήματος εις ο θα καθορισθή κατά το άρθ. 296 παρ. 2 η αξία ην εκέκτηντο αι γαίαι κατά τον χρόνον εμφυτεύσεώς των ως και εις βάρος των πραγματοποιουμένων εισπράξεων εξ άλλων κτημάτων, πλην του υπό αποζημιουμένου εμφυτευθέντος.

3. Εις την ως άνω αποζημίωσιν η Αγροτική Τράπεζα δικαιούται να συμψηφίση αυτοδικαίως:

α) Την παρά του παρανόμως εμφυτεύσαντος οφειλομένην αποζημίωσιν χρήσεως.

β) Την υπεραξίαν ολοκλήρου του εμφυτευθέντος κτήματος, πλην της περιπτώσεως, καθ' ην ο παρανόμως εμφυτεύσας τυγχάνει αποκαταστατέος κληρούχος κατά τον παρόντος Κώδικα, οπότε η συμψηφιστέα υπεραξία υπολογίζεται διά μόνον το μη εις αυτόν περιερχόμενον τμήμα του εμφυτευθέντος κτήματος.

Το μετά τον συμψηφισμόν τούτον παραμένον τυχόν υπόλοιπον καλλιεργητικών δαπανών καταβάλλεται κατά τα εν τη προηγουμένη παρ. 2.Αρθρο: 301

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών, Απαγόρευση διάθεσης

Κείμενο Αρθρου

1. Αι κατά τα άρθ. 295, 297 και 179 παρ. 2 του παρόντος Κώδικος παραχωρούμεναι γαίαι, αι βαρύνουσαι ταύτας υποχρεώσεις και αι καταβληθείσαι δαπάναι εμφυτεύσεως καθορίζονται δι' αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

Η αυτή Επιτροπή αποφαίνεται και περί παντός ετέρου ζητήματος αφορώντος την εφαρμογήν του παρόντος.

2. Εμφυτευταί αποκτήσαντες τας παρ' αυτών εμφυτευθείσας εκτάσεις βάσει της παρ. 2 του άρθ. 179 του παρόντος Κώδικος υποχρεούνται εις καταβολή τιμήματος και αποζημιώσεως χρήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος, του τιμήματος και της αποζημιώσεως χρήσεως καθοριζομένων υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως μετ' εξακρίβωσιν της εις τοιούτους εμφυτευτάς περιελθούσης εκτάσεις και εξοφλουμένων υπό του υποχρέου εμφυτευτού κατά τας διατάξεις του άρθ. 299.Αρθρο: 302

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

1. Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητος των συντασσομένων δικαιοπραξιών η διά πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβασης της κυριότητος ή η οπωσδήποτε διάθεσις των κατά τας διατάξεις του άρθ. 295 ως και της παρ.

2 του άρθ. 179 του παρόντος Κώδικος παραχωρουμένων γαιών ως και η επ' αυτών σύστασις οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος προ της εξοφλήσεως των βαρυνουσών αυτάς υποχρεώσεων.

2. Μετά την εξόφλησιν των υποχρεώσεων τούτων αι γαίαι αύται διέπονται υπό των διατάξεων του αστικού δικαίου. Υπό του αυτού διέπονται δικαίου τα της κληρονομίας των επί των αυτών γαιών κτωμένων και καθοριζομένων κατά το άρθ. 295 δικαιωμάτων.Αρθρο: 303

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

Η δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, κατά την πρώτην παράγραφον του άρθ. 80 του παρόντος Κώδικος αναπομπή των αποφάσεων των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων εις τας ιδίας, προς διόρθωσιν διατάξεων αντικειμένων εις τον Νόμον, χωρεί εντός έτους από της εκδόσεως των κατά το άρθ. 301 εκδιδομένων αποφάσεων.

Αι μέχρι σήμερον εκδοθείσαι αποφάσεις κατά το αυτό ως άνω άρθρον, υπόκεινται εις αναθεώρησιν, διά τους ως άνω λόγους και κατά την αυτήν διαδικασίαν, εντός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του 2123/1939.Αρθρο: 304

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Απαλλοτρίωσις ψιλής κυριότητος επί εμφυτευτικών κτημάτων

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 12 του Ν. 2258/1952.Αρθρο: 305

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθέντα κτήματα ξένων υπηκόων

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Εξαγορασθέντα κτήματα ξένων υπηκόων

1. Αι διατάξεις του νόμου 4245 περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν. Δ/τος "περί κυρώσεως των μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας, Ελλάδος και Βελγίου, και Ελλάδος και Ιταλίας συμφωνιών περί εξαγοράς κτημάτων υπηκόων αυτών" και της από 28.2.1929 ανακοινώσεως μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας περί εξαγοράς απαλλοτριωθέντων επιτεταγμένων ή κατειλημμένων κτημάτων Γάλλων υπηκόων διατηρούνται εν ισχύι.

2. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων τούτων του Ν. 4245 και των δι' αυτού κυρωθεισών Συμφωνιών, εάν ο αποδειχθείς κύριος του κτήματος είναι νομικόν πρόσωπον εδρεύον εν τη αλλοδαπή και αναγνωριζόμενον υπό της Επικρατείας της έδρας του ως τοιούτον, η ιθαγένεια αυτού προσδιορίζεται εκ της έδρας του κατά τον χρόνον της κηρύξεως ως απαλλοτριωτέου του εξαγοραζομένου κτήματος.Αρθρο: 306

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθέντα κτήματα ξένων υπηκόων

Κείμενο Αρθρου

1. Η διάθεσις των, δυνάμει του Νόμου 4245 και των τροποποιησάντων τούτον μεταγενεστέρων Νόμων "περί εξαγοράς τμημάτων ξένων υπηκόων", εξαγοραζομένων γαιών ενεργείται κατά τας διατάξεις του Αγροτικού Νόμου, ισχυουσών και διά τας γαίας ταύτας των διατάξεων του Νόμου τούτου.

2. Κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου διατίθενται και πάντα τα δυνάμει οιουδήποτε νόμου εξαγορασθέντα ή εξαγορασθησομένα υπό του Δημοσίου αγροκτήματα προς αγροτικήν αποκατάστασιν ακτημόνων γηγενών ή προσφύγων.Αρθρο: 307

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Εξαγορασθέντα κτήματα Αγγλων, Ισοτιμία νομίσματος

Κείμενο Αρθρου

1. Η αληθής έννοια του άρθ. 1 του Αναγκαστικού Νόμου της 25/1/1936 "περί κυρώσεως της μετά της Αγγλικής Κυβερνήσεως Συμφωνίας περί ρυθμίσεως του ζητήματος της λόγω της υποτιμήσεως της δραχμής καταβολής συμπληρωματικής αποζημιώσεως εις τους Αγγλους ιδιοκτήτας εξαγορασθέντων ή υπό εξαγοράν αγροκτημάτων, κατά τον Νόμον 4245 "και της αυτής Συμφωνίας και ιδία του όρου Σ' των εκατέρωθεν δηλώσεων είναι ότι από της εισπράξεως της συμπληρωματικής αποζημιώσεως αυτοδικαίως

καταργούνται αι δίκαι αι εξαρτώμεναι εξ εγερθεισών παρά των ιδιοκτητών αγωγών αναφερομένων, είτε εις απαιτήσεις αυτών λόγω της υποτιμήσεως της δραχμής, είτε εις αξιώσεις αναφερομένας εις την εν γένει υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως ερμηνείαν και εφαρμογήν των Συμφωνιών εξαγοράς των κυρωθεισών διά των Νόμων 4245, του ως άνω Αναγκαστικού τοιούτου, και εις την σχετικήν προς τας εξαγοράς ταύτας Νομοθεσίαν, πάσης τοιαύτης αξιώσεως αποσβεσθείσης από της αυτής εισπράξεως.

2. Εν τη εννοία των ορισμών του άρθ. 2 του από 2.11.1935 Αναγκαστικού Νόμου "περί ερμηνείας, τροποποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Νόμου 4907" περιέχεται το ότι τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα των ενυποθήκων πιστωτών, άτινα περιέρχονται εις το πληρώσαν δημόσιον διαδεχόμενον τους πιστωτάς διατηρούνται εν πλήρει ισχύι εφ' όσον δεν υπέκυψαν εις παραγραφήν αι τυχόν αξιώσεις οιουδήποτε επί του ακινήτου ή της διά την απαλλοτριίωσίν του αποζημιώσεως, νομίμως αντιτασσόμενα εν παντί χρόνω κατά πάσης τοιαύτης αξιώσεως.Αρθρο: 308

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διεύθυνση Εποικισμού, Προσωπικό

Κείμενο Αρθρου

ΜΕΡΟΣ V

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Η εφαρμογή του παρόντος νόμου ανατίθεται εις την παρά τη Γενική Διευθύνσει Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνσιν Εποικισμού ανασυνιστωμένην, με το ήδη παρ' αυτή υπηρετούν προσωπικόν

τοποθετούμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, του εκτάκτου ή ημερομισθίου τοιούτου, εφ' όσον συνεπλήρωσε ενιαύσιον υπηρεσίαν παρά τω Υπουργείω της Γεωργίας ή τη Ε.Α. Προσφύγων, μετατασσομένου και διαβαθμιζομένου εις τακτικόν δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου Εποικισμού.

2. Η θέσις του Διευθυντού Εποικισμού κενουμένη πληρούται διά προαγωγής του ικανωτέρου και κατά βαθμόν ανωτέρου και εν ισοβαθμία του αρχαιοτέρου, εκ των Προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διευθύνσεως Εποικισμού των εχόντων πτυχίον Ανωτάτης Σχολής.

3. Προσόντα των Τμηματαρχών ορίζονται δίπλωμα Νομικής και σχετική ειδίκευσης.

4. Εις γραφείας της Κεντρ. Υπηρεσίας Εποικισμού τελειοφοίτους Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας δε μισθόν ανωτέρου βαθμού, απονέμεται και ο βαθμός του μισθού ον λαμβάνουν, μετά συμπλήρωσιν δεκαετίας εις τον βαθμόν του γραφέως α' τάξεως.

Ούτοι τοποθετούνται μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντιστοίχους προς τον διά της προαγωγής των κτηθέντα βαθμόν κενάς θέσεις οργανικών γραμματέων προς ους εξομοιούνται ως προς την προαγωγήν.

5. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύουν και διά τον παρά τη Γενική Διευθύνσει Εποικισμού Μακεδονίας - Θράκης τμηματάρχην Εποικισμού ως και διά τον διευθυντήν αγροτικής στεγάσεως, δημιουργουμένων αντιστοίχων οργανικών θέσεων.

6. Διά Δ/τος εφ' άπαξ εκδοθησομένου κανονισθήσεται η αρμοδιότης των υφισταμένων τμημάτων και η ανάλογος ονομασία τούτων, δι' αποφάσεων δε του Υπουργού της Γεωργίας τοποθετείται αναλόγως των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας το μόνιμον προσωπικόν της Διευθύνσεως Εποικισμού. Δι' ομοίων αποφάσεων του Υπουργού της Γεωργίας τοποθετείται το διά Διαταγμάτων εκδοθέντων ή εκδοθησομένων βάσει του νόμου 3565/1928 προσλαμβανόμενον προσωπικόν.Αρθρο: 309

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ειδικό Ταμείο Εποικισμού, Προσωπικό

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Διαταγμάτων προτάσει του επί της Γεωργίας Υπουργού εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, επιτρέπεται η κατάργησις, συγχώνευσις, μετατροπή και η διαρρύθμισις των εν γένει Εποικιστικών Υπηρεσιών άνευ αυξήσεως του υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένου προσωπικού.

2. Δι' ομοίων Διαταγμάτων ορίζονται και τα εν γένει διά τας θέσεις της Εποικιστικής Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα (σπουδών, χρόνου υπηρεσίας, ειδικεύσεως κλπ.) και ο τρόπος καταλήψεως αυτών.Αρθρο: 310

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Ειδικό Ταμείο Εποικισμού, Λογιστές

Κείμενο Αρθρου

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού και

δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύνανται να μετατάσσωνται λογισταί της Εξωτερικής Υπηρεσίας Εποικισμού πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών εις κενάς θέσεις γραμματέων της αυτής υπηρεσίας.Αρθρο: 311

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Υπουργείο Γεωργίας, Εποικιστική Υπηρεσίας, Χρόνος υπηρεσίας υπαλλήλων

Κείμενο Αρθρου

Ο χρόνος δοκίμου υπηρεσίας των υπαλλήλων της Εποικιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας προσμετράται, διά την συμπλήρωσιν του απαιτουμένου χρόνου προς προαγωγήν των εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν.Αρθρο: 312

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Τμήματα Εποκισμού Νομαρχιών, Τεχνικοί Υπάλληλοι

Κείμενο Αρθρου

Από της ενάρξεως της ισχύος του ΑΝ 1321/1938 οι παρά τοις Τμήμασιν Εποικισμού των Γεωργικών Υπηρεσιών των Νομών υπηρετούντες τεχνικοί υπάλληλοι της Τοπογραφικής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας επανέρχονται εις τας παρ' αυτή οργανικάς θέσεις των, μη επιτρεπομένη εφεξής της τοποθετήσεως τοιούτων υπαλλήλων παρά τοις Τμήμασιν Εποικισμού των Γεωργικών Υπηρεσιών.

Αι κατά τόπους Τοπογραφικαί Υπηρεσίαι του Υπουργείου Γεωργίας, εφ' όσον ήθελον κληθή υπό των Γεωργικών ή Εποικιστικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται όπως εκτελώσιν αμελλητί πάσαν τεχνικής φύσεως εποικιστικήν υπηρεσίαν, διαθέτουσαι το ανάλογον τεχνικόν προσωπικόν.Αρθρο: 313

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Παραχώρηση γαιών ανταλλαγέντων μουσουλμάνων, Προσωπικό

Κείμενο Αρθρου

Προς τον σκοπόν ερεύνης εκτάσεων ανηκουσών εις ανταλλαγέντας Μουσουλμάνους και διαθέσεως τούτων κατά τας κειμένας διατάξεις προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών κλπ. υποχρεούται το Υπουργείον Κρατ. Υγιεινής και Δημ. Αντιλήψεως (Δ/νσις Ανταλλαγής) όπως, επί τη αιτήσει του Υπουργείου Γεωργίας, αποσπά παρ' αυτώ κατά τας εργασίας καταμετρήσεων και αποτυπώσεων των προς διανομήν εις ακτήμονας καλλιεργητάς αγροκτημάτων υπό Τοπογραφικών Συνεργείων του Υπουργείου Γεωργίας τέσσαρας (4) μέχρι εξ (6) το πολύ υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ερεύνης ανταλλαξίμων κτημάτων.

Οι υπάλληλοι ούτοι μετά το πέρας της παρά τη Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας υπηρεσίας των επανέρχονται εις την παρά τη Διευθύνσει Ανταλλαγή θέσιν των.Αρθρο: 314

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΩΠΟΝΟΙ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διανομές αγροκτημάτων, Αποτύπωση, Γεωπόνοι

Κείμενο Αρθρου

Διά την εκτέλεσιν των καταμετρήσεων και αποτυπώσεων, των προσωρινών και οριστικών διαχωρισμών, των προσωρινών και οριστικών διανομών αγροκτημάτων και Συνοικισμών, ως και των σχετικών προς ταύτας εργασιών, επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας διατίθενται επί τετράμηνον το πολύ οι απαιτούμενοι προς τούτο Γεωπόνοι.

Κατά το διάστημα της ανωτέρω υπηρεσίας των οι ανωτέρω Γεωπόνοι εκτελούν υποχρεωτικώς πάσας τας τεχνικής γεωπονικής φύσεως εργασίας

συμμετέχοντες και ως μέλη των Επιτροπών διαχωρισμού και διανομών.Αρθρο: 315

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ)

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Διεύθυνση εποικισμού Μακεδονίας

Κείμενο Αρθρου

1. Το παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας Τμήμα Εποικισμού

μετονομάζεται εις Δ/σιν Εποικισμού, ήτις και μετά την μετονομασίαν της, θα έχη την σύνθεσιν την διά το μετονομαζόμενον Τμήμα προβλεπομένην υπό του από 15.5.1937 Β. Διατάγματος "περί καθορισμού συνθέσεως και αρμοδιότητος των παρά ταις Γενικαίς Διοικήσεσι Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου Τμημάτων Εποικισμού κλπ.".

2. Οσάκις τα παρά ταις Γενικαίς Διοικήσεσι Διοικητικά Συμβούλια καλούνται να κρίνωσι περί πειθαρχικής υποθέσεως αφορώσης Εποικιστικόν υπάλληλον, μετέχουσιν εις ταύτα ως εισηγηταί μετά γνώμη και ψήφου οι παρά ταις Γενικαίς Διοικήσεσι Προϊστάμενοι των Εποικιστικών Υπηρεσιών.Αρθρο: 316

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Αγροτικό κτηματολόγιο, Προσωπικό

Κείμενο Αρθρου

Διά την σύνταξιν του Αγροτικού Κτηματολογίου και την έκδοσιν των τίτλων κυριότητος των κατά την εποικιστικήν νομοθεσίαν αποκατασταθέντων κληρούχων επιτρέπεται η δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας σύστασις συνεργείου εξ υπαλλήλων της Διευθύνσεως Εποικισμού του Υπουργείου τούτου ου η μεν συγκρότησις και αι ώραι εργασίας ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας η δε αμοιβή, βαρύνουσα το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού, ορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών.Αρθρο: 317

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Τίτλος Αρθρου
Τελικαί διατάξεις

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Κανονιστικά διατάγματα

Κείμενο Αρθρου

1. Αι απαιτούμεναι διά την εφαρμογήν του παρόντος λεπτομέρειαι κανονίζονται διά Διαταγμάτων.

2. Αι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας τίθενται εις εφαρμογήν εν όλω ή εν μέρει, εις ολόκληρον την επικράτειαν ή τμήματα αυτής διά Διαταγμάτων, προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένων.Αρθρο: 318

Ημ/νία: 06.12.1949

Ημ/νία Ισχύος: 06.12.1949

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Λήμματα
Αγροτικός Κώδικας, Δικαιοδοσία γενικών διοικητών

Κείμενο Αρθρου

Δύναται διά Διατάγματος προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας ν' ανατίθεται εις τους Γενικούς Διοικητάς εν όλω ή εν μέρει η εκ του παρόντος Κώδικος δικαιοδοσία του Υπουργού της Γεωργίας μετ' απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου δυναμένη και να ανακληθή.

Εις τον Ημέτερον επί της Γεωργίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.


  


alt
Δημιουργία: SDC Α.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 73 Ετος: 2013 Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Τόπος:

ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης:

73

Ετος:

2013


Όροι θησαυρού:

ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Περίληψη

Απέλαση αλλοδαπού - Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών - Απόπειρα -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του κατηγορούμενου για την πράξη της αγοράς, πώλησης, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, την οποία τέλεσε αυτός χωρίς να είναι τοξικομανής. Η πώληση ναρκωτικών δεν προϋποθέτει την κατοχή αυτών και προβλέπεται και τιμωρείται ως αυτοτελής και διακρινομένη από την κατοχή τέτοιων ουσιών πράξη. Είναι δυνατό να συντελεσθεί με τη διάθεση του ναρκωτικού και τη συμφωνία για το αντάλλαγμα χωρίς να απαιτείται και η πραγματική καταβολή του τιμήματος. Είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι η ενοχική απλώς συμφωνία για την πώληση ηρωίνης σε συναλλαγή με μυστικό αστυνομικό, χωρίς οποιασδήποτε πράξη παράδοσης του ναρκωτικού, θεωρείται μόνον ως απόπειρα πώλησης αυτών. Ορθά το δικαστήριο δέχτηκε ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η εκποιητική δικαιοπραξία. Αναιρειται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί το δικαστήριο διέταξε την απέλλαση του αλλοδαπού καταδικασθέντος, χωρίς να απαντήσει αιτιολογημένα στους ισχυρισμούς του ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος μη απέλασής του από την Ελλάδα.


Κείμενο Απόφασης

 ΑΡΙΘΜΟΣ 73/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο και Πάνο Πετρόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου S. R. του D. και ήδη κρατουμένου στις Φυλακές Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Αδάμο, περί αναιρέσεως της με αριθμό 49/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας.

Το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Ιουνίου 2012 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 769/12.

Αφού άκουσε

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 εδάφια β' και ζ' του ν. 3459/2006 "Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά", με τις προβλεπόμενες σ' αυτό ποινές καθείρξεως και χρηματική τιμωρείται όποιος, εκτός άλλων, αγοράζει, πωλεί, μεταφέρει, ή κατέχει ναρκωτικά. Μεταξύ των ναρκωτικών κατά την έννοια του νόμου αυτού περιλαμβάνεται και η ηρωίνη (άρθρ. 1 παρ. 2 πίνακας Α' αριθμ. 5 του ως άνω Κώδικα). Ως αγορά και πώληση των ουσιών αυτών θεωρείται η, κατά τους όρους του άρθρου 513 ΑΚ, μεταβίβαση της κυριότητάς τους στον αγοραστή, που γίνεται με την προς αυτόν παράδοσή τους, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος, η κατοχή πραγματώνεται με τη φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από το δράστη, κατά τρόπο που να μπορεί κάθε στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και να τα διαθέτει πραγματικά κατά τη βούλησή του, μεταφορά δε είναι η μετακίνηση των ναρκωτικών από τόπο σε τόπο, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ενώ για την υποκειμενική θεμελίωσή τους απαιτείται δόλος ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση της ιδιότητας των ουσιών ως ναρκωτικών και τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να τελέσει την πράξη, με την οποία πραγματώνεται η αντικειμενική τους υπόσταση. Κατά το άρθρο 23 του ιδίου ως άνω νόμου με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) μέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20, 21 και 22 αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' επάγγελμα. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του ΠΚ όποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως τιμωρείται, αν το κακούργημα ή πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε με ποινή ελαττωμένη, κατά δε την διάταξη του άρθρου 13 περ. στ' ΠΚ, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Εξ άλλου έλλειψη της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σε αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, β) αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από καθένα από αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα, για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσεως και όχι μόνο μερικά από αυτά. Δεν αποτελούν, όμως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Η εν λόγω αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου δηλαδή, εκείνων που προτείνονται, είτε από τον ίδιο είτε από τον συνήγορό του και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας προς καταλογισμό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη μείωση της ποινής εφ' όσον όμως είναι σαφείς και ορισμένοι και αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την κατά νόμο θεμελίωση τους, διότι αλλιώς είναι απαράδεκτοι οπότε το δικαστήριο, όπως και στην περίπτωση κατά την οποία οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί δεν είναι αυτοτελείς αλλά αρνητικοί της κατηγορίας δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Περαιτέρω ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται σε περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει και σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής τέτοιας διατάξεως, που συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου υπάρχει και όταν η εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Όρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, με την οποία ο αναιρεσείων κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος, με την συνδρομή της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου εντίμου βίου, της κατ' επάγγελμα, αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών, χωρίς να είναι τοξικομανής και καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ ως και της παραβιάσεως περιορισμών διαμονής και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως τριών μηνών και σε συνολική ποινή καθείρξεως δέκα ετών και ενός μηνός, το Πενταμελές Εφετείο Λαρίσης, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων σ' αυτήν αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Από την ανάγνωση της εκκαλουμένης απόφασης και των πρακτικών αυτής, καθώς και των λοιπών εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος στους τόπους και χρόνους που αναγράφονται στο διατακτικό με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα εγκλήματα και ειδικότερα: Α. 1. Στη Λάρισα, σε χρόνο που δεν διαπιστώθηκε επακριβώς πάντως μέχρι τον χρόνο της σύλληψης του (21.6.2009), αγόρασε από άλλον ή άλλους ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, αγόρασε από άτομο ή άτομα, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ των οποίων και κάποιος ονόματι Τ., αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, κατόπιν συναντήσεως τους, ηρωίνη συνολικού βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr), αντί αγνώστου τιμήματος, την οποία κατείχε και μετέφερε κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 2, 3 κατηγορία και πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε διαδοχικά σε τρίτον κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 4 κατηγορία. 2. Στον επαρχιακό δρόμο Μαυροβουνίου Αργυροπουλίου Λάρισας, την 21.6.2009 και περί ώρα 18.00', χωρίς να είναι τοξικομανής κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 3459/2006, κατείχε ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, κατείχε ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους εκατόν ένα γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) σε επιμέρους ποσότητες και δη α) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και τριακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (10,3 gr), β) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και τριακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (10,3 gr), γ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), δ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων (10 gr), ε) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), στ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), ζ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), η) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), θ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (10,4 gr) και ι) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους εννέα γραμμαρίων και εννιακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (9,9 gr), την οποία πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε στον Δ. Κ., αστυνομικό στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, κατόπιν συναντήσεως τους στον ανωτέρω τόπο, κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 4 κατηγορία. Τις παραπάνω ποσότητες κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίασης, δηλαδή μπορούσε κάθε στιγμή να διαπιστώσει την ύπαρξη τους και με δική του βούληση να διαθέσει αυτές. 3. Στον επαρχιακό δρόμο Μαυροβουνίου Αργυροπουλίου Λάρισας, την 21.6.2009 και περί ώρα 18.00', χωρίς να είναι τοξικομανής κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 3459/2006, μετέφερε ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, κατά γενόμενο νομοτύπως έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε με το με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του E. M., που οδηγούσε σε χρόνο πριν τη σύλληψη του, τις αναφερόμενες στην υπό στοιχείο 2 κατηγορία ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνης). 4. Στον επαρχιακό δρόμο Μαυροβουνίου Αργυροπουλίου Λάρισας, την 21.6.2009 και περί ώρα 18.00' πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε σε τρίτον ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε στον Δ. Κ., αστυνομικό στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, κατόπιν συναντήσεως τους, ηρωίνη συνολικού βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) αντί τιμήματος 1400 . Στις ανωτέρω δε πράξεις της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πώλησης ναρκωτικών ουσιών προέβη κατ' επάγγελμα, καθόσον προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος από τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ενόψει της ιδιάζουσας ευχέρειας με την οποία, προμηθεύτηκε τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ηρωίνης, καίτοι άνεργος και αφού κατένειμε μεθοδικά σε επιμέρους συσκευασίες, ήτοι δέκα συσκευασίες, προς περαιτέρω διάθεση, θα πωλούσε συστηματικά σε τρίτους, όπως και έπραξε, με παντελή απουσία ηθικών αναστολών και μόνο κίνητρο το παράνομο κέρδος προς βιοπορισμό από την εμπορία ναρκωτικών, με τη χρήση δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους αγοραστές. Β. Στη Λάρισα, από την 22.11.2007 μέχρι και την 21.6.2009, παραβίασε τους περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής και τις σχετικές υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, παραβίασε την με αριθμό 6634/1/802864/Γ/21.6.2007 απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, με την οποία αποφασίσθηκε η απέλαση του από την Ελλάδα και η εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.Α.Ν.Α.) και στο σύστημα πληροφοριών Schengen μέχρι την 21.6.2012, παρότι απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή του επί της ανωτέρω απόφασης με την με αριθμό 6634/1/1118-α/6.7.2007 απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρότι απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής επί αιτήσεως ακυρώσεως με χρονολογία κατάθεσης 23.7.2007 με την με αριθμό 298/22.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας - Τμήμα Β' Τριμελές, και παρέμεινε μέχρι και τον χρόνο σύλληψης του (21.6.2009) στην Ελλάδα. Τα περιστατικά αυτά από τη σαφή και πειστική κατάθεση του μάρτυρος κατηγορίας που περιέχεται στα πρωτόδικα πρακτικά, τα οποία και αναγνώστηκαν κατ' άρθρο 502 παρ.1 ΚΠοινΔικ. Δεν αποκρούονται δε με πειστικότητα από κανένα άλλο στοιχείο. Αντίθετα ενισχύονται και από τα έγγραφα που αναγνώστηκαν και ιδίως τις εκθέσεις κατάσχεσης, ζύγισης, χημικής εξέτασης. Ενισχύονται δε και από την απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς ομολογεί τις πράξεις του αυτές. Πρέπει συνεπώς να κηρυχθεί ένοχος αυτών και του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ.2 εδ. α του ΠΚ, καθόσον, όπως προέκυψε, έως τον ως άνω χρόνο έζησε έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή. Απορριφθεί δε ο ισχυρισμός του περί τοξικομανίας, καθόσον δεν προηγήθηκε ο επιβαλλόμενος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος του κατηγορουμένου αλλά αντίθετα ο πραγματογνώμονας στηρίχτηκε στις πληροφορίες που του έδωσε ο κατηγορούμενος, χωρίς να αναφέρει στην έκθεσή του αυτή για αντικειμενικά ευρήματα. Τέλος απορριφθεί και το αίτημα για χορήγηση του ελαφρυντικού της μεταμέλειας καθόσον δεν προέκυψε ότι αυτή είναι ειλικρινή".

Με αυτά που δέχθηκε, αναφορικά με τις πράξεις της αγοράς, της πωλήσεως, της μεταφοράς και της κατοχής της ναρκωτικής ουσίας ηρωίνη, (δεν πλήττεται με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ως προς το μέρος που αφορά την καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της παραβιάσεως περιορισμών διαμονής), διέλαβε το Εφετείο στην ως άνω απόφασή του την από το Σύνταγμα και το νόμο απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σε αυτή, με πληρότητα και σαφήνεια, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του για την συνδρομή των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως των εγκλημάτων για τα οποία τον κατεδίκασε, οι αποδείξεις οι οποίες τα θεμελιώνουν και από τις οποίες πείσθηκε για την ενοχή του αναιρεσείοντος καθώς και οι σκέψεις, με τις οποίες υπήγαγε τα παραπάνω περιστατικά που έγιναν δεκτά στις ουσιαστικού ποινικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1, 27 παρ.1, 94 παρ. 1 του Π.Κ. και εκείνες των άρθρων 1 παρ. 1, 2 πίνακας Α αριθμ. 5, 20 παρ. 1 περ. β', ζ', 2 και 23 Ν. 3459/2006, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, με την παραδοχή δηλαδή αντιφατικών, ασαφών ή ελλιπών αιτιολογιών και έτσι η απόφαση του δεν στερείται νομίμου βάσεως. Ειδικότερα, στην προσβαλλομένη απόφαση κατά τις παραδοχές της, εκτίθενται τα περιστατικά για τη στοιχειοθέτηση της πράξεως της τετελεσμένης πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας, με τη μνεία των στοιχείων του εμφανισθέντος ως αγοραστή αστυνομικού και του ήδη αναιρεσείοντος ως πωλητού και τη συμφωνία για την πώληση στον πρώτο, ως ενδιαφερόμενο να την αποκτήσει, από τον δεύτερο ηρωίνης συνολικού βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) αντί τιμήματος 1400 ευρώ. Η πώληση, που δεν προϋποθέτει την κατοχή των ναρκωτικών και, κατά το άρθρο 20 του ν. 3459/2006, προβλέπεται και τιμωρείται ως αυτοτελής και διακρινομένη από την κατοχή τέτοιων ουσιών πράξη, είναι δυνατό να συντελεσθεί με τη διάθεση του ναρκωτικού και τη συμφωνία για το αντάλλαγμα χωρίς να απαιτείται και η πραγματική καταβολή του τιμήματος. Κατά τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως πραγματώθηκε εξ ολοκλήρου στην περίπτωση του αναιρεσείοντος η εκ μέρους του πώληση ναρκωτικής ουσίας και ειδικότερα ηρωίνης βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) με την περιέλευση της ποσότητας που αφορούσε η συμφωνία περί πωλήσεως τους στον αγοραστή και μετά την δια της παραδόσεως αντί τιμήματος 1400 ευρώ, ολοκλήρωση της εμπράγματης δικαιοπραξίας για την πώληση της άνω ποσότητας ηρωίνης. Κατά συνέπεια δεν στήριξε το Δικαστήριο της ουσίας την κρίση του περί ενοχής του αναιρεσείοντος όσον αφορά την πράξη της πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας, σε συμπεριφορά του δράστη που να υποδηλώνει μόνον αρχή εκτελέσεως, όπως η ενοχική απλώς συμφωνία για την πώληση ηρωίνης σε συναλλαγή με μυστικό αστυνομικό, άνευ οποιασδήποτε πράξεως παραδόσεως του ναρκωτικού για να θεωρηθεί μόνον ως απόπειρα πωλήσεως της ηρωίνης η πράξη του αναιρεσείοντος. Κατ' ακολουθίαν είναι απορριπτέες οι αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι στερείται η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση της επιβαλλομένης από το Σύνταγμα και το νόμο αιτιολογίας και ότι ως προς την πράξη της πωλήσεως ναρκωτικών οι παραδοχές της αποφάσεως δεν δικαιολογούσαν καταδίκη του για τετελεσμένη πράξη, καθώς και ότι κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 1 περ. β' του Κώδικα Νόμων Ναρκωτικών, υπό τα γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά και την ιδιότητα του εμφανισθέντος ως αγοραστού αστυνομικού ολοκληρώθηκε πλήρως η εκποιητική δικαιοπραξία για την πώληση των ναρκωτικών, αντί να δεχθεί ότι μόνον αρχή εκτελέσεως της πωλήσεως ναρκωτικών συνιστούσε η συμπεριφορά του αναιρεσείοντος και μπορούσε μόνον ως απόπειρα αυτής να τιμωρηθεί.

Συνεπώς το Πενταμελές Εφετείο που δέχθηκε ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η εκποιητική δικαιοπραξία για την πώληση των ναρκωτικών, ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τον νόμο και διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πρέπει να απορριφθεί ο τρίτος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' και Δ' του ΚΠοινΔ.

Περαιτέρω αιτιολογείται και η συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ' επάγγελμα τελέσεως από τον ήδη αναιρεσείοντα των αξιοποίνων πράξεων της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών κατά το άρθρο 23 ν. 3459/2006, με την παραδοχή ότι προκύπτει σκοπός για πορισμό εισοδήματος από την υποδομή που είχε διαμορφώσει ο αναιρεσείων με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, διότι εκτίθεται η παραδοχή ιδιάζουσας ευχέρειας, παρ' ότι άνεργος, με την οποία προμηθεύτηκε τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ηρωίνης, η οποία προϋποθέτει οργάνωση, η παραδοχή μεθοδικής κατανομής σε επιμέρους δέκα συσκευασίες που διευκολύνουν την περαιτέρω διάθεση σε τρίτους, όπως και η παραδοχή της χρήσεως δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους αγοραστές.

Συνεπώς το Πενταμελές Εφετείο που δέχθηκε τη συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ' επάγγελμα τελέσεως από τον ήδη αναιρεσείοντα των αξιοποίνων πράξεων της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 13 περ. στ' του ΠΚ και 23 ν. 3459/2006 και διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πρέπει να απορριφθεί ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' και Δ' του ΚΠοινΔ.

Μεταξύ των αυτοτελών ισχυρισμών, που μπορούν να προβληθούν από τον κατηγορούμενο για παράβαση του Κώδικα Νόμων Ναρκωτικών, είναι και ο ισχυρισμός τοξικομανίας του, κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως, ήτοι της αποκτήσεως της έξης των ναρκωτικών ουσιών, την οποία δε μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, κατά το άρθρο 30 του ν. 3459/2006. Για να είναι σαφής και ορισμένος ο αυτοτελής αυτός ισχυρισμός, αρκεί να αναφερθεί ότι "τυγχάνει τοξικομανής, μη δυνάμενος να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις την έξη της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών". Το δικαστήριο, αν απορρίψει τον ισχυρισμό αυτό οφείλει να αιτιολογήσει ιδιαίτερα την απόρριψή του και να αντικρούσει το τυχόν αντίθετο πόρισμα σχετικής εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης.

Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, προκύπτει ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου προέβαλε κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τον αυτοτελή ισχυρισμό, ότι ο αναιρεσείων είναι τοξικομανής από εικοσαετίας και δεν δύναται να αποβάλει την έξη αυτή με τις δικές του δυνάμεις. Το εκδόν την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δικαστήριο απέρριψε τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι ετύγχανε τοξικομανής με την προπαρατεθείσα ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, στην οποία διέλαβε και ειδική σκέψη, στην οποία στηρίζει το αποδεικτικό πόρισμα περί της ιδιότητας του κατηγορουμένου ως μη τοξικομανούς, διότι δέχεται ότι ως προς αυτόν δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα περί της ιδιότητάς του ως τοξικομανούς και το αντίθετο πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης στηρίζεται αποκλειστικώς και μόνον στους ισχυρισμούς του ιδίου του αναιρεσείοντος.

Συνεπώς η αναιρεσιβαλλομένη ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τις διατάξεις της ΥΑ Α2β/οικ. 3982 της 7.10/4.11.1987 "ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης" και διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πρέπει να απορριφθεί ο πρώτος λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' και Δ' του ΚΠοινΔ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 504 παρ. 3, 492, 373, 310 παρ. 2, 463 και 476 ΚΠΔ, σαφώς προκύπτει ότι, κατά του μέρους της ποινικής αποφάσεως σχετικά με την απόδοση ή τη δήμευση των κατασχεθέντων κατά την προδικασία πραγμάτων, επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως στον κατηγορούμενο, τον πολιτικώς ενάγοντα και τον τρίτο, του οποίου τις αξιώσεις επί των κατασχεθέντων έκρινε η απόφαση. Εξάλλου, στη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 ν. 3459/2006 ορίζεται ότι: "Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμήματός τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμέτοχους ή ακόμα και σε τρίτους που δεν συμμετείχαν στο έγκλημα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε με το ν. 1990/1991 (ΦΕΚ 193 Α) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 αυτής αναφορικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων". Περαιτέρω, η επιβαλλομένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, απαιτείται να περιλαμβάνει, στην περίπτωση που διατάσσεται με την απόφαση η δήμευση των κατασχεθέντων, και τις σκέψεις με βάση τις οποίες το δικαστήριο της ουσίας έκρινε, με αναφορά στη συγκεκριμένη διάταξη νόμου που την προβλέπει, ότι συντρέχει νόμιμη κατ' ουσίαν περίπτωση για να δημευθούν τα κατασχεθέντα.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του, το Πενταμελές Εφετείο Λαρίσης, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στην αρχή του σκεπτικού της αποφάσεως αποδεικτικών μέσων, αφού κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο και για την πράξη της αγοράς, πωλήσεως, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, την οποία δέχθηκε ότι τέλεσε αυτός χωρίς να είναι τοξικομανής, ήτοι για πράξεις περιλαμβανόμενες στο άρθρο 20 παρ.1β' και ζ ν. 3459/2006, και αφού τον καταδίκασε γι' αυτή σε ποινή καθείρξεως 10 ετών, διέταξε περαιτέρω τη δήμευση του κατασχεθέντος κατά την προδικασία ποσού των 1900 ευρώ, με την αιτιολογία "σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 του ν. 3459/2006 και 76 του ΠΚ πρέπει... να διαταχθεί η δήμευση χρηματικού ποσού 1900 ευρώ". Η αιτιολογία αυτή δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, διότι δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι το ποσό αυτό προήλθε από την τέλεση των παραπάνω πράξεων για τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων. Ειδικότερα, το Εφετείο, δεν διέλαβε στην αιτιολογία του σκέψεις, με βάση τις οποίες διέταξε την ανωτέρω δήμευση και συγκεκριμένα τη σχέση του δημευθέντος χρηματικού ποσού με τις αξιόποινες πράξεις του κατηγορουμένου, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη, ότι, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, για την έρευνα της βασιμότητας του εξεταζομένου λόγου αναιρέσεως, το ποσό των 1.900 ευρώ είχε κατασχεθεί στην οικία του αναιρεσείοντος με την από 21 Ιουνίου 2009 έκθεση κατ' οίκον έρευνας και κατασχέσεως του Α/Β Κ. Π., "ως προερχόμενο από ναρκωτικά" αλλά αυτός καταδικάσθηκε για άλλη πώληση, προς τον Δ. Κ., αστυνομικό στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, αντί τιμήματος 1.400 ευρώ, ποσό το οποίο και κατασχέθηκε με την από 21 Ιουνίου 2009 έκθεση κατασχέσεως του ανθυπαστυνόμου Χ. Α.. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ τέταρτος λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς τη διάταξη αυτής περί δημεύσεως του ως άνω ποσού. Κατά το άρθρο 35 παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, για αλλοδαπούς που καταδικάζονται για παράβαση του νόμου αυτού σε ποινή καθείρξεως το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια απέλασή τους από τη Χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή τους, οπότε ισχύουν και γι' αυτούς οι ρυθμίσεις της παρ. 1 (για την απαγόρευση διαμονής σε ορισμένους τόπους). Για την εκτέλεση της απελάσεως εφαρμόζεται το άρθρο 74 του ΠΚ, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Από τη διάταξη αυτή και το συνδυασμό της μ' εκείνη του άρθρου 74 του ΠΚ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση καταδίκης αλλοδαπού, υπηκόου Κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε ποινή καθείρξεως για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, το δικαστήριο που τον καταδίκασε οφείλει να διατάξει την ισόβια απέλασή του από τη Χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή του σ' αυτήν. Ενόψει αυτών, η απόφαση που διατάσσει την απέλαση κατ' εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, έχει κατά τούτο την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρει ότι πρόκειται για αλλοδαπόalt  μη υπήκοο Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ότι αυτός καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως για alt παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, αν δε προβληθεί απ' αυτόν, με αυτοτελή ισχυρισμό, η συνδρομή σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την παραμονή του στη Χώρα, η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτό πρέπει να εκτείνεται και στην εν λόγω απόρριψη. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα πρακτικά της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, προκύπτει ότι μετά την απαγγελία της ποινής, ο κατηγορούμενος, δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, προέβαλε και εγγράφως, τον ισχυρισμό ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του σοβαροί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν τη μη απέλασή του από την Χώρα, επικαλούμενος ότι "Είμαι νόμιμος κάτοχος αδείας εργασίας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ 2 του ν. 3459/2006, ισχύουν δια την περίπτωση μου σπουδαίοι οικογενειακοί λόγοι μη απελάσεως μου, αφού η οικογένεια μου κατοικεί από το έτος 1993 στην Ελλάδα και η απέλασις μου από αυτήν θα επιφέρει τον διαμελισμό της οικογενείας μου. Από την όλη προσωπική και οικογενειακή μου κατάσταση, η παραμονή μου στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους επιβίωσης των ίδιων του παιδιού μου, το οποίο συντηρώ και στην ουσία εγώ μεγαλώνω με τα εισοδήματα της εργασίας μου. Τούτο επιβάλλει την παρουσία μου στην Ελλάδα γιατί από την Αλβανία δεν είναι δυνατόν όχι μόνο εισοδήματα για την ανατροφή να εξασφαλίσω, ούτε καν συνθήκες μόρφωσης και ανεκτό επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια μπορώ να παράσχω. Η δική μου δηλαδή απέλαση θα τα αναγκάσει είτε στην φτώχεια στην Ελλάδα είτε να έλθει μαζί μου στην Αλβανία και φυσικά να καταδικασθεί το μέλλον τους. Επίσης η διάσωση της ενότητας της ίδιας οικογένειας μου γίνεται μόνο με την παραμονή μου στην Ελλάδα, αφού αν αναγκαστώ σε απέλαση και φύγω στην Αλβανία δεν πρόκειται αυτή να διατηρηθεί, η γυναίκα μου θα αναγκαστεί να μείνει στην Ελλάδα μόνη της και εγώ θα αδυνατώ ακόμη και να επικοινωνώ με το παιδί μου, αφού θα απαγορεύεται να έλθω στην Ελλάδα και αυτά δεν θα μπορούν να έλθουν στην Αλβανία. Επιπροσθέτως η κόρη μου πάσχει από σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση όπως άνω έχω αναφέρει και χρήζει ειδικής ιατρικής φροντίδας, παρεχομένης μόνον στην Ελλάδα. Συντρέχει συνεπώς σπουδαίος λόγος μη απελάσεως μου από την Ελλάδα". Στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως περί της απελάσεως, δέχθηκε το Εφετείο ανελέγκτως, μετά από εκτίμηση των μνημονευομένων αποδεικτικών μέσων, ότι ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος είναι αλλοδαπός και δη υπήκοος Αλβανίας, η οποία δεν είναι κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Περαιτέρω, εν σχέσει με τον απορριφθέντα ως άνω ισχυρισμό, διέλαβε τα εξής: "Από τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 και 2 ΠΚ προκύπτει ότι το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού, που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων, που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις, που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Όταν ο αλλοδαπός βρίσκεται νόμιμα στη χώρα, η απέλαση δεν μπορεί να διαταχθεί, αν δεν του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή. Τέλος το Δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού, στον οποίο επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας των άρθρων 69, 71 και 72, στην περίπτωση δε αυτή η απέλαση μπορεί να διαταχθεί σε αντικατάσταση αυτών των μέτρων. Στην προκείμενη περίπτωση, ο κατηγορούμενος που καταδικάσθηκε με την παραπάνω απόφαση σε ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών και ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, είναι αλλοδαπός υπήκοος και συγκεκριμένα υπήκοος Αλβανίας.

Συνεπώς συντρέχει περίπτωση απελάσεώς του από τη Χώρα και το Δικαστήριο κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, που αναφέρθηκε ότι αποδείχθηκαν ότι πρέπει να διαταχθεί η απέλαση αυτού από τη Χώρα μετά την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε". Κατ' ακολουθία τούτων διέταξε την ισόβια απέλασή του, μετά την έκτιση της επιβληθείσης ποινής. Με το παραπάνω περιεχόμενο η προσβαλλομένη δεν έχει την απαιτουμένη από τις προαναφερθείσες διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, διότι το δικαστήριο που την εξέδωσε δεν αιτιολογεί γιατί τα προβληθέντα από τον ήδη αναιρεσείοντα ως διακωλυτικά της απελάσεώς του ως άνω περιστατικά δεν δικαιολογούν τη μη απέλασή του από την Χώρα, με συνέπεια να πάσχει το συνταχθέν απορριπτικό του αυτοτελούς του ισχυρισμού συμπέρασμα. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως, να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και δη και κατά την διάταξή της περί απελάσεως του αναιρεσείοντος από τη Χώρα και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠΔ). Κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση, πρέπει, να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης μόνο κατά την περί δημεύσεως ποσού χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ διάταξή της και τη διάταξή της περί απελάσεως του αναιρεσείοντα από την Χώρα.

Παραπέμπει την υπόθεση, ως προς το αναιρούμενο μέρος, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 8.6.2012 αίτηση του S. R. του D. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 49/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου 2012. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Ιανουαρίου 2013.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Πρόεδρος:

Νικόλαος Ζαϊρης

Εισηγητές:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Αθανάσιος Κονταξής

Λήμματα:

Απέλαση αλλοδαπού ,Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ,Απόπειρα


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Δημοσίευση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ