Αριθ. Απόφασης: 73 Ετος: 2013 Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Δικαστήριο:

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Τόπος:

ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης:

73

Ετος:

2013


Όροι θησαυρού:

ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Περίληψη

Απέλαση αλλοδαπού - Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών - Απόπειρα -. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του κατηγορούμενου για την πράξη της αγοράς, πώλησης, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, την οποία τέλεσε αυτός χωρίς να είναι τοξικομανής. Η πώληση ναρκωτικών δεν προϋποθέτει την κατοχή αυτών και προβλέπεται και τιμωρείται ως αυτοτελής και διακρινομένη από την κατοχή τέτοιων ουσιών πράξη. Είναι δυνατό να συντελεσθεί με τη διάθεση του ναρκωτικού και τη συμφωνία για το αντάλλαγμα χωρίς να απαιτείται και η πραγματική καταβολή του τιμήματος. Είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι η ενοχική απλώς συμφωνία για την πώληση ηρωίνης σε συναλλαγή με μυστικό αστυνομικό, χωρίς οποιασδήποτε πράξη παράδοσης του ναρκωτικού, θεωρείται μόνον ως απόπειρα πώλησης αυτών. Ορθά το δικαστήριο δέχτηκε ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η εκποιητική δικαιοπραξία. Αναιρειται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί το δικαστήριο διέταξε την απέλλαση του αλλοδαπού καταδικασθέντος, χωρίς να απαντήσει αιτιολογημένα στους ισχυρισμούς του ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος μη απέλασής του από την Ελλάδα.


Κείμενο Απόφασης

 ΑΡΙΘΜΟΣ 73/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ανδρέα Ξένο και Πάνο Πετρόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου S. R. του D. και ήδη κρατουμένου στις Φυλακές Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Αδάμο, περί αναιρέσεως της με αριθμό 49/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας.

Το Πενταμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Ιουνίου 2012 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 769/12.

Αφού άκουσε

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 εδάφια β' και ζ' του ν. 3459/2006 "Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά", με τις προβλεπόμενες σ' αυτό ποινές καθείρξεως και χρηματική τιμωρείται όποιος, εκτός άλλων, αγοράζει, πωλεί, μεταφέρει, ή κατέχει ναρκωτικά. Μεταξύ των ναρκωτικών κατά την έννοια του νόμου αυτού περιλαμβάνεται και η ηρωίνη (άρθρ. 1 παρ. 2 πίνακας Α' αριθμ. 5 του ως άνω Κώδικα). Ως αγορά και πώληση των ουσιών αυτών θεωρείται η, κατά τους όρους του άρθρου 513 ΑΚ, μεταβίβαση της κυριότητάς τους στον αγοραστή, που γίνεται με την προς αυτόν παράδοσή τους, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος, η κατοχή πραγματώνεται με τη φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από το δράστη, κατά τρόπο που να μπορεί κάθε στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και να τα διαθέτει πραγματικά κατά τη βούλησή του, μεταφορά δε είναι η μετακίνηση των ναρκωτικών από τόπο σε τόπο, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ενώ για την υποκειμενική θεμελίωσή τους απαιτείται δόλος ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση της ιδιότητας των ουσιών ως ναρκωτικών και τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να τελέσει την πράξη, με την οποία πραγματώνεται η αντικειμενική τους υπόσταση. Κατά το άρθρο 23 του ιδίου ως άνω νόμου με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) μέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20, 21 και 22 αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' επάγγελμα. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του ΠΚ όποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως τιμωρείται, αν το κακούργημα ή πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε με ποινή ελαττωμένη, κατά δε την διάταξη του άρθρου 13 περ. στ' ΠΚ, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Εξ άλλου έλλειψη της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σε αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, β) αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από καθένα από αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα, για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσεως και όχι μόνο μερικά από αυτά. Δεν αποτελούν, όμως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Η εν λόγω αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου δηλαδή, εκείνων που προτείνονται, είτε από τον ίδιο είτε από τον συνήγορό του και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας προς καταλογισμό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη μείωση της ποινής εφ' όσον όμως είναι σαφείς και ορισμένοι και αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την κατά νόμο θεμελίωση τους, διότι αλλιώς είναι απαράδεκτοι οπότε το δικαστήριο, όπως και στην περίπτωση κατά την οποία οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί δεν είναι αυτοτελείς αλλά αρνητικοί της κατηγορίας δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Περαιτέρω ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται σε περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει και σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής τέτοιας διατάξεως, που συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου υπάρχει και όταν η εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Όρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, με την οποία ο αναιρεσείων κατηγορούμενος κηρύχθηκε ένοχος, με την συνδρομή της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου εντίμου βίου, της κατ' επάγγελμα, αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών, χωρίς να είναι τοξικομανής και καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως δέκα ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ ως και της παραβιάσεως περιορισμών διαμονής και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως τριών μηνών και σε συνολική ποινή καθείρξεως δέκα ετών και ενός μηνός, το Πενταμελές Εφετείο Λαρίσης, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων σ' αυτήν αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Από την ανάγνωση της εκκαλουμένης απόφασης και των πρακτικών αυτής, καθώς και των λοιπών εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος στους τόπους και χρόνους που αναγράφονται στο διατακτικό με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα εγκλήματα και ειδικότερα: Α. 1. Στη Λάρισα, σε χρόνο που δεν διαπιστώθηκε επακριβώς πάντως μέχρι τον χρόνο της σύλληψης του (21.6.2009), αγόρασε από άλλον ή άλλους ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, αγόρασε από άτομο ή άτομα, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ των οποίων και κάποιος ονόματι Τ., αλβανικής υπηκοότητας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, κατόπιν συναντήσεως τους, ηρωίνη συνολικού βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr), αντί αγνώστου τιμήματος, την οποία κατείχε και μετέφερε κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 2, 3 κατηγορία και πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε διαδοχικά σε τρίτον κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 4 κατηγορία. 2. Στον επαρχιακό δρόμο Μαυροβουνίου Αργυροπουλίου Λάρισας, την 21.6.2009 και περί ώρα 18.00', χωρίς να είναι τοξικομανής κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 3459/2006, κατείχε ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, κατείχε ηρωίνη συνολικού μικτού βάρους εκατόν ένα γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) σε επιμέρους ποσότητες και δη α) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και τριακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (10,3 gr), β) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και τριακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (10,3 gr), γ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), δ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων (10 gr), ε) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), στ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), ζ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), η) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και εκατό χιλιοστών του γραμμαρίου (10,1 gr), θ) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους δέκα γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (10,4 gr) και ι) μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη, βάρους εννέα γραμμαρίων και εννιακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (9,9 gr), την οποία πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε στον Δ. Κ., αστυνομικό στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, κατόπιν συναντήσεως τους στον ανωτέρω τόπο, κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 4 κατηγορία. Τις παραπάνω ποσότητες κατείχε με την έννοια της φυσικής εξουσίασης, δηλαδή μπορούσε κάθε στιγμή να διαπιστώσει την ύπαρξη τους και με δική του βούληση να διαθέσει αυτές. 3. Στον επαρχιακό δρόμο Μαυροβουνίου Αργυροπουλίου Λάρισας, την 21.6.2009 και περί ώρα 18.00', χωρίς να είναι τοξικομανής κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 3459/2006, μετέφερε ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον παραπάνω τόπο και χρόνο, κατά γενόμενο νομοτύπως έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε με το με αριθμό κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του E. M., που οδηγούσε σε χρόνο πριν τη σύλληψη του, τις αναφερόμενες στην υπό στοιχείο 2 κατηγορία ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνης). 4. Στον επαρχιακό δρόμο Μαυροβουνίου Αργυροπουλίου Λάρισας, την 21.6.2009 και περί ώρα 18.00' πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε σε τρίτον ναρκωτικές ουσίες, ήτοι τεχνητές και φυσικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές, που απαγορεύονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε στον Δ. Κ., αστυνομικό στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, κατόπιν συναντήσεως τους, ηρωίνη συνολικού βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) αντί τιμήματος 1400 . Στις ανωτέρω δε πράξεις της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πώλησης ναρκωτικών ουσιών προέβη κατ' επάγγελμα, καθόσον προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος από τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ενόψει της ιδιάζουσας ευχέρειας με την οποία, προμηθεύτηκε τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ηρωίνης, καίτοι άνεργος και αφού κατένειμε μεθοδικά σε επιμέρους συσκευασίες, ήτοι δέκα συσκευασίες, προς περαιτέρω διάθεση, θα πωλούσε συστηματικά σε τρίτους, όπως και έπραξε, με παντελή απουσία ηθικών αναστολών και μόνο κίνητρο το παράνομο κέρδος προς βιοπορισμό από την εμπορία ναρκωτικών, με τη χρήση δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους αγοραστές. Β. Στη Λάρισα, από την 22.11.2007 μέχρι και την 21.6.2009, παραβίασε τους περιορισμούς που του είχαν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής και τις σχετικές υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, παραβίασε την με αριθμό 6634/1/802864/Γ/21.6.2007 απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, με την οποία αποφασίσθηκε η απέλαση του από την Ελλάδα και η εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.Α.Ν.Α.) και στο σύστημα πληροφοριών Schengen μέχρι την 21.6.2012, παρότι απορρίφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή του επί της ανωτέρω απόφασης με την με αριθμό 6634/1/1118-α/6.7.2007 απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παρότι απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής επί αιτήσεως ακυρώσεως με χρονολογία κατάθεσης 23.7.2007 με την με αριθμό 298/22.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας - Τμήμα Β' Τριμελές, και παρέμεινε μέχρι και τον χρόνο σύλληψης του (21.6.2009) στην Ελλάδα. Τα περιστατικά αυτά από τη σαφή και πειστική κατάθεση του μάρτυρος κατηγορίας που περιέχεται στα πρωτόδικα πρακτικά, τα οποία και αναγνώστηκαν κατ' άρθρο 502 παρ.1 ΚΠοινΔικ. Δεν αποκρούονται δε με πειστικότητα από κανένα άλλο στοιχείο. Αντίθετα ενισχύονται και από τα έγγραφα που αναγνώστηκαν και ιδίως τις εκθέσεις κατάσχεσης, ζύγισης, χημικής εξέτασης. Ενισχύονται δε και από την απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς ομολογεί τις πράξεις του αυτές. Πρέπει συνεπώς να κηρυχθεί ένοχος αυτών και του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ.2 εδ. α του ΠΚ, καθόσον, όπως προέκυψε, έως τον ως άνω χρόνο έζησε έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή. Απορριφθεί δε ο ισχυρισμός του περί τοξικομανίας, καθόσον δεν προηγήθηκε ο επιβαλλόμενος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος του κατηγορουμένου αλλά αντίθετα ο πραγματογνώμονας στηρίχτηκε στις πληροφορίες που του έδωσε ο κατηγορούμενος, χωρίς να αναφέρει στην έκθεσή του αυτή για αντικειμενικά ευρήματα. Τέλος απορριφθεί και το αίτημα για χορήγηση του ελαφρυντικού της μεταμέλειας καθόσον δεν προέκυψε ότι αυτή είναι ειλικρινή".

Με αυτά που δέχθηκε, αναφορικά με τις πράξεις της αγοράς, της πωλήσεως, της μεταφοράς και της κατοχής της ναρκωτικής ουσίας ηρωίνη, (δεν πλήττεται με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ως προς το μέρος που αφορά την καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της παραβιάσεως περιορισμών διαμονής), διέλαβε το Εφετείο στην ως άνω απόφασή του την από το Σύνταγμα και το νόμο απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σε αυτή, με πληρότητα και σαφήνεια, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του για την συνδρομή των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως των εγκλημάτων για τα οποία τον κατεδίκασε, οι αποδείξεις οι οποίες τα θεμελιώνουν και από τις οποίες πείσθηκε για την ενοχή του αναιρεσείοντος καθώς και οι σκέψεις, με τις οποίες υπήγαγε τα παραπάνω περιστατικά που έγιναν δεκτά στις ουσιαστικού ποινικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1, 27 παρ.1, 94 παρ. 1 του Π.Κ. και εκείνες των άρθρων 1 παρ. 1, 2 πίνακας Α αριθμ. 5, 20 παρ. 1 περ. β', ζ', 2 και 23 Ν. 3459/2006, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, με την παραδοχή δηλαδή αντιφατικών, ασαφών ή ελλιπών αιτιολογιών και έτσι η απόφαση του δεν στερείται νομίμου βάσεως. Ειδικότερα, στην προσβαλλομένη απόφαση κατά τις παραδοχές της, εκτίθενται τα περιστατικά για τη στοιχειοθέτηση της πράξεως της τετελεσμένης πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας, με τη μνεία των στοιχείων του εμφανισθέντος ως αγοραστή αστυνομικού και του ήδη αναιρεσείοντος ως πωλητού και τη συμφωνία για την πώληση στον πρώτο, ως ενδιαφερόμενο να την αποκτήσει, από τον δεύτερο ηρωίνης συνολικού βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) αντί τιμήματος 1400 ευρώ. Η πώληση, που δεν προϋποθέτει την κατοχή των ναρκωτικών και, κατά το άρθρο 20 του ν. 3459/2006, προβλέπεται και τιμωρείται ως αυτοτελής και διακρινομένη από την κατοχή τέτοιων ουσιών πράξη, είναι δυνατό να συντελεσθεί με τη διάθεση του ναρκωτικού και τη συμφωνία για το αντάλλαγμα χωρίς να απαιτείται και η πραγματική καταβολή του τιμήματος. Κατά τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως πραγματώθηκε εξ ολοκλήρου στην περίπτωση του αναιρεσείοντος η εκ μέρους του πώληση ναρκωτικής ουσίας και ειδικότερα ηρωίνης βάρους εκατόν ενός γραμμαρίων και τετρακοσίων χιλιοστών του γραμμαρίου (101,4 gr) με την περιέλευση της ποσότητας που αφορούσε η συμφωνία περί πωλήσεως τους στον αγοραστή και μετά την δια της παραδόσεως αντί τιμήματος 1400 ευρώ, ολοκλήρωση της εμπράγματης δικαιοπραξίας για την πώληση της άνω ποσότητας ηρωίνης. Κατά συνέπεια δεν στήριξε το Δικαστήριο της ουσίας την κρίση του περί ενοχής του αναιρεσείοντος όσον αφορά την πράξη της πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας, σε συμπεριφορά του δράστη που να υποδηλώνει μόνον αρχή εκτελέσεως, όπως η ενοχική απλώς συμφωνία για την πώληση ηρωίνης σε συναλλαγή με μυστικό αστυνομικό, άνευ οποιασδήποτε πράξεως παραδόσεως του ναρκωτικού για να θεωρηθεί μόνον ως απόπειρα πωλήσεως της ηρωίνης η πράξη του αναιρεσείοντος. Κατ' ακολουθίαν είναι απορριπτέες οι αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι στερείται η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση της επιβαλλομένης από το Σύνταγμα και το νόμο αιτιολογίας και ότι ως προς την πράξη της πωλήσεως ναρκωτικών οι παραδοχές της αποφάσεως δεν δικαιολογούσαν καταδίκη του για τετελεσμένη πράξη, καθώς και ότι κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 1 περ. β' του Κώδικα Νόμων Ναρκωτικών, υπό τα γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά και την ιδιότητα του εμφανισθέντος ως αγοραστού αστυνομικού ολοκληρώθηκε πλήρως η εκποιητική δικαιοπραξία για την πώληση των ναρκωτικών, αντί να δεχθεί ότι μόνον αρχή εκτελέσεως της πωλήσεως ναρκωτικών συνιστούσε η συμπεριφορά του αναιρεσείοντος και μπορούσε μόνον ως απόπειρα αυτής να τιμωρηθεί.

Συνεπώς το Πενταμελές Εφετείο που δέχθηκε ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η εκποιητική δικαιοπραξία για την πώληση των ναρκωτικών, ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τον νόμο και διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πρέπει να απορριφθεί ο τρίτος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' και Δ' του ΚΠοινΔ.

Περαιτέρω αιτιολογείται και η συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ' επάγγελμα τελέσεως από τον ήδη αναιρεσείοντα των αξιοποίνων πράξεων της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών κατά το άρθρο 23 ν. 3459/2006, με την παραδοχή ότι προκύπτει σκοπός για πορισμό εισοδήματος από την υποδομή που είχε διαμορφώσει ο αναιρεσείων με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, διότι εκτίθεται η παραδοχή ιδιάζουσας ευχέρειας, παρ' ότι άνεργος, με την οποία προμηθεύτηκε τις ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών ηρωίνης, η οποία προϋποθέτει οργάνωση, η παραδοχή μεθοδικής κατανομής σε επιμέρους δέκα συσκευασίες που διευκολύνουν την περαιτέρω διάθεση σε τρίτους, όπως και η παραδοχή της χρήσεως δύο συσκευών κινητής τηλεφωνίας για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους αγοραστές.

Συνεπώς το Πενταμελές Εφετείο που δέχθηκε τη συνδρομή της επιβαρυντικής περιστάσεως της κατ' επάγγελμα τελέσεως από τον ήδη αναιρεσείοντα των αξιοποίνων πράξεων της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 13 περ. στ' του ΠΚ και 23 ν. 3459/2006 και διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πρέπει να απορριφθεί ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' και Δ' του ΚΠοινΔ.

Μεταξύ των αυτοτελών ισχυρισμών, που μπορούν να προβληθούν από τον κατηγορούμενο για παράβαση του Κώδικα Νόμων Ναρκωτικών, είναι και ο ισχυρισμός τοξικομανίας του, κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως, ήτοι της αποκτήσεως της έξης των ναρκωτικών ουσιών, την οποία δε μπορεί να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, κατά το άρθρο 30 του ν. 3459/2006. Για να είναι σαφής και ορισμένος ο αυτοτελής αυτός ισχυρισμός, αρκεί να αναφερθεί ότι "τυγχάνει τοξικομανής, μη δυνάμενος να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις την έξη της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών". Το δικαστήριο, αν απορρίψει τον ισχυρισμό αυτό οφείλει να αιτιολογήσει ιδιαίτερα την απόρριψή του και να αντικρούσει το τυχόν αντίθετο πόρισμα σχετικής εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης.

Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση των πρακτικών της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, προκύπτει ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου προέβαλε κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τον αυτοτελή ισχυρισμό, ότι ο αναιρεσείων είναι τοξικομανής από εικοσαετίας και δεν δύναται να αποβάλει την έξη αυτή με τις δικές του δυνάμεις. Το εκδόν την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση δικαστήριο απέρριψε τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι ετύγχανε τοξικομανής με την προπαρατεθείσα ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, στην οποία διέλαβε και ειδική σκέψη, στην οποία στηρίζει το αποδεικτικό πόρισμα περί της ιδιότητας του κατηγορουμένου ως μη τοξικομανούς, διότι δέχεται ότι ως προς αυτόν δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα περί της ιδιότητάς του ως τοξικομανούς και το αντίθετο πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης στηρίζεται αποκλειστικώς και μόνον στους ισχυρισμούς του ιδίου του αναιρεσείοντος.

Συνεπώς η αναιρεσιβαλλομένη ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε τις διατάξεις της ΥΑ Α2β/οικ. 3982 της 7.10/4.11.1987 "ενιαία επιστημονικά κριτήρια για τη διάγνωση της εξάρτησης" και διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πρέπει να απορριφθεί ο πρώτος λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' και Δ' του ΚΠοινΔ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 504 παρ. 3, 492, 373, 310 παρ. 2, 463 και 476 ΚΠΔ, σαφώς προκύπτει ότι, κατά του μέρους της ποινικής αποφάσεως σχετικά με την απόδοση ή τη δήμευση των κατασχεθέντων κατά την προδικασία πραγμάτων, επιτρέπεται η άσκηση αναιρέσεως στον κατηγορούμενο, τον πολιτικώς ενάγοντα και τον τρίτο, του οποίου τις αξιώσεις επί των κατασχεθέντων έκρινε η απόφαση. Εξάλλου, στη διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 ν. 3459/2006 ορίζεται ότι: "Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμήματός τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμέτοχους ή ακόμα και σε τρίτους που δεν συμμετείχαν στο έγκλημα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε με το ν. 1990/1991 (ΦΕΚ 193 Α) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 αυτής αναφορικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων". Περαιτέρω, η επιβαλλομένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, απαιτείται να περιλαμβάνει, στην περίπτωση που διατάσσεται με την απόφαση η δήμευση των κατασχεθέντων, και τις σκέψεις με βάση τις οποίες το δικαστήριο της ουσίας έκρινε, με αναφορά στη συγκεκριμένη διάταξη νόμου που την προβλέπει, ότι συντρέχει νόμιμη κατ' ουσίαν περίπτωση για να δημευθούν τα κατασχεθέντα.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλομένη απόφασή του, το Πενταμελές Εφετείο Λαρίσης, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στην αρχή του σκεπτικού της αποφάσεως αποδεικτικών μέσων, αφού κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο και για την πράξη της αγοράς, πωλήσεως, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, την οποία δέχθηκε ότι τέλεσε αυτός χωρίς να είναι τοξικομανής, ήτοι για πράξεις περιλαμβανόμενες στο άρθρο 20 παρ.1β' και ζ ν. 3459/2006, και αφού τον καταδίκασε γι' αυτή σε ποινή καθείρξεως 10 ετών, διέταξε περαιτέρω τη δήμευση του κατασχεθέντος κατά την προδικασία ποσού των 1900 ευρώ, με την αιτιολογία "σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 του ν. 3459/2006 και 76 του ΠΚ πρέπει... να διαταχθεί η δήμευση χρηματικού ποσού 1900 ευρώ". Η αιτιολογία αυτή δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, διότι δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι το ποσό αυτό προήλθε από την τέλεση των παραπάνω πράξεων για τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων. Ειδικότερα, το Εφετείο, δεν διέλαβε στην αιτιολογία του σκέψεις, με βάση τις οποίες διέταξε την ανωτέρω δήμευση και συγκεκριμένα τη σχέση του δημευθέντος χρηματικού ποσού με τις αξιόποινες πράξεις του κατηγορουμένου, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη, ότι, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, για την έρευνα της βασιμότητας του εξεταζομένου λόγου αναιρέσεως, το ποσό των 1.900 ευρώ είχε κατασχεθεί στην οικία του αναιρεσείοντος με την από 21 Ιουνίου 2009 έκθεση κατ' οίκον έρευνας και κατασχέσεως του Α/Β Κ. Π., "ως προερχόμενο από ναρκωτικά" αλλά αυτός καταδικάσθηκε για άλλη πώληση, προς τον Δ. Κ., αστυνομικό στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου, αντί τιμήματος 1.400 ευρώ, ποσό το οποίο και κατασχέθηκε με την από 21 Ιουνίου 2009 έκθεση κατασχέσεως του ανθυπαστυνόμου Χ. Α.. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ τέταρτος λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς τη διάταξη αυτής περί δημεύσεως του ως άνω ποσού. Κατά το άρθρο 35 παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, για αλλοδαπούς που καταδικάζονται για παράβαση του νόμου αυτού σε ποινή καθείρξεως το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια απέλασή τους από τη Χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή τους, οπότε ισχύουν και γι' αυτούς οι ρυθμίσεις της παρ. 1 (για την απαγόρευση διαμονής σε ορισμένους τόπους). Για την εκτέλεση της απελάσεως εφαρμόζεται το άρθρο 74 του ΠΚ, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Από τη διάταξη αυτή και το συνδυασμό της μ' εκείνη του άρθρου 74 του ΠΚ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση καταδίκης αλλοδαπού, υπηκόου Κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε ποινή καθείρξεως για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, το δικαστήριο που τον καταδίκασε οφείλει να διατάξει την ισόβια απέλασή του από τη Χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή του σ' αυτήν. Ενόψει αυτών, η απόφαση που διατάσσει την απέλαση κατ' εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου, έχει κατά τούτο την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρει ότι πρόκειται για αλλοδαπόalt  μη υπήκοο Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ότι αυτός καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως για alt παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, αν δε προβληθεί απ' αυτόν, με αυτοτελή ισχυρισμό, η συνδρομή σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την παραμονή του στη Χώρα, η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει τον ισχυρισμό αυτό πρέπει να εκτείνεται και στην εν λόγω απόρριψη. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα πρακτικά της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, προκύπτει ότι μετά την απαγγελία της ποινής, ο κατηγορούμενος, δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, προέβαλε και εγγράφως, τον ισχυρισμό ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του σοβαροί λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν τη μη απέλασή του από την Χώρα, επικαλούμενος ότι "Είμαι νόμιμος κάτοχος αδείας εργασίας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ 2 του ν. 3459/2006, ισχύουν δια την περίπτωση μου σπουδαίοι οικογενειακοί λόγοι μη απελάσεως μου, αφού η οικογένεια μου κατοικεί από το έτος 1993 στην Ελλάδα και η απέλασις μου από αυτήν θα επιφέρει τον διαμελισμό της οικογενείας μου. Από την όλη προσωπική και οικογενειακή μου κατάσταση, η παραμονή μου στην Ελλάδα επιβάλλεται για λόγους επιβίωσης των ίδιων του παιδιού μου, το οποίο συντηρώ και στην ουσία εγώ μεγαλώνω με τα εισοδήματα της εργασίας μου. Τούτο επιβάλλει την παρουσία μου στην Ελλάδα γιατί από την Αλβανία δεν είναι δυνατόν όχι μόνο εισοδήματα για την ανατροφή να εξασφαλίσω, ούτε καν συνθήκες μόρφωσης και ανεκτό επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια μπορώ να παράσχω. Η δική μου δηλαδή απέλαση θα τα αναγκάσει είτε στην φτώχεια στην Ελλάδα είτε να έλθει μαζί μου στην Αλβανία και φυσικά να καταδικασθεί το μέλλον τους. Επίσης η διάσωση της ενότητας της ίδιας οικογένειας μου γίνεται μόνο με την παραμονή μου στην Ελλάδα, αφού αν αναγκαστώ σε απέλαση και φύγω στην Αλβανία δεν πρόκειται αυτή να διατηρηθεί, η γυναίκα μου θα αναγκαστεί να μείνει στην Ελλάδα μόνη της και εγώ θα αδυνατώ ακόμη και να επικοινωνώ με το παιδί μου, αφού θα απαγορεύεται να έλθω στην Ελλάδα και αυτά δεν θα μπορούν να έλθουν στην Αλβανία. Επιπροσθέτως η κόρη μου πάσχει από σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση όπως άνω έχω αναφέρει και χρήζει ειδικής ιατρικής φροντίδας, παρεχομένης μόνον στην Ελλάδα. Συντρέχει συνεπώς σπουδαίος λόγος μη απελάσεως μου από την Ελλάδα". Στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως περί της απελάσεως, δέχθηκε το Εφετείο ανελέγκτως, μετά από εκτίμηση των μνημονευομένων αποδεικτικών μέσων, ότι ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος είναι αλλοδαπός και δη υπήκοος Αλβανίας, η οποία δεν είναι κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Περαιτέρω, εν σχέσει με τον απορριφθέντα ως άνω ισχυρισμό, διέλαβε τα εξής: "Από τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 και 2 ΠΚ προκύπτει ότι το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού, που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων, που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις, που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Όταν ο αλλοδαπός βρίσκεται νόμιμα στη χώρα, η απέλαση δεν μπορεί να διαταχθεί, αν δεν του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή. Τέλος το Δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού, στον οποίο επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας των άρθρων 69, 71 και 72, στην περίπτωση δε αυτή η απέλαση μπορεί να διαταχθεί σε αντικατάσταση αυτών των μέτρων. Στην προκείμενη περίπτωση, ο κατηγορούμενος που καταδικάσθηκε με την παραπάνω απόφαση σε ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών και ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, είναι αλλοδαπός υπήκοος και συγκεκριμένα υπήκοος Αλβανίας.

Συνεπώς συντρέχει περίπτωση απελάσεώς του από τη Χώρα και το Δικαστήριο κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, που αναφέρθηκε ότι αποδείχθηκαν ότι πρέπει να διαταχθεί η απέλαση αυτού από τη Χώρα μετά την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε". Κατ' ακολουθία τούτων διέταξε την ισόβια απέλασή του, μετά την έκτιση της επιβληθείσης ποινής. Με το παραπάνω περιεχόμενο η προσβαλλομένη δεν έχει την απαιτουμένη από τις προαναφερθείσες διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, διότι το δικαστήριο που την εξέδωσε δεν αιτιολογεί γιατί τα προβληθέντα από τον ήδη αναιρεσείοντα ως διακωλυτικά της απελάσεώς του ως άνω περιστατικά δεν δικαιολογούν τη μη απέλασή του από την Χώρα, με συνέπεια να πάσχει το συνταχθέν απορριπτικό του αυτοτελούς του ισχυρισμού συμπέρασμα. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως, να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και δη και κατά την διάταξή της περί απελάσεως του αναιρεσείοντος από τη Χώρα και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠΔ). Κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση, πρέπει, να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθμ. 49/2012 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης μόνο κατά την περί δημεύσεως ποσού χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ διάταξή της και τη διάταξή της περί απελάσεως του αναιρεσείοντα από την Χώρα.

Παραπέμπει την υπόθεση, ως προς το αναιρούμενο μέρος, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 8.6.2012 αίτηση του S. R. του D. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 49/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Λαρίσης.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου 2012. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Ιανουαρίου 2013.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Πρόεδρος:

Νικόλαος Ζαϊρης

Εισηγητές:

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Αθανάσιος Κονταξής

Λήμματα:

Απέλαση αλλοδαπού ,Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ,Απόπειρα


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Δημοσίευση:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑΑπόφαση Συντονιστικής Επιτροπής των δικηγόρων

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής για τον αποκλεισμό των δικηγόρων από Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                             Αθήνα, 5/2/2016

 

Απόφαση Σ.Ε για τον αποκλεισμό των δικηγόρων από Εθνικό Μητρώο  Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε την Παρασκευή, 5/2/2016 στα γραφεία του ΔΣΑ, ασχολήθηκε και με το νομοσχέδιο που αποκλείει τους δικηγόρους από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Για το θέμα αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή  επισημαίνει τα εξής:

Κατατέθηκε στη Βουλή, και εισήχθη σήμερα προς συζήτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εθνικό Μητρώο  Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια - Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)».

Στο Μέρος Α' του ν/σ εξαγγέλλεται η σύσταση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο θα εγγράφονται αποκλειστικώς δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίου και απόστρατοι, προκειμένου να στελεχώσουν τις μετακλητές ανώτατες θέσεις της υπαλληλικής ιεραρχίας (Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων) και θέσεις Προέδρων, Διοικητών και μελών ΔΣ νομικών προσώπων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Για πρώτη φορά οι δικηγόροι αποκλείονται από τη στελέχωση των θέσεων των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων Διοίκησης ΝΠ του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά ούτε στους έμμισθους του δημοσίου.

Επί της αρχής ο αποκλεισμός συλλήβδην των στελεχών του ιδιωτικού τομέα,  αποτελεί συντηρητική, αναχρονιστική παρέμβαση στη δημόσια διοίκηση. Προτιμάται για το δημόσιο η οπισθοδρομική αυτοαναφορικότητα αντί της γόνιμης ώσμωσης με τις ζωντανές δυνάμεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Ανεξαρτήτως της ανωτέρω επιφύλαξης, ακόμη και εάν δεχόταν κανείς τη λογική του ν/σ, ο αποκλεισμός συλλήβδην των δικηγόρων αντιβαίνει ευθέως στην ρητή θεσμική κατοχύρωση του δημόσιου λειτουργηματικού χαρακτήρα της δικηγορίας. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α ΚωδΔικ) και συλλειτουργός της δικαιοσύνης (άρθρο 2 ΚωδΔικ). Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β ΚωδΔικ). 

Με δεδομένο ότι συνταγματική αποστολή της δημόσιας διοίκησης είναι η εμπραγμάτωση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης (Συντ. 25, 26, 50), η δυνατότητα συμβολής του δικηγορικού σώματος στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι προφανής.

Ο αποκλεισμός των δικηγόρων από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών αποτελεί μία ακόμη έκφανση της εχθροπρακτικής συμπεριφοράς της Πολιτείας έναντι του δικηγορικού σώματος. Δεν είναι μόνον η ατεκμηρίωτη πρόταση της κυβέρνησης  για το ασφαλιστικό, που καταλήγει σε αντισυνταγματική δήμευση του εισοδήματος. Είναι και σειρά προσβλητικών δηλώσεων Υπουργών:

Μόλις χθες ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε δημόσια ότι οι δικηγόροι με τις γραβάτες και τα μαντηλάκια δεν πλήρωναν αρκετά μέχρι σήμερα. Δεν έχει σημασία αν εντάσσει τον εαυτό του σ αυτή την κατηγορία. Δεν μπορεί να προσβάλλει βάναυσα την συντριπτική πλειονότητα του δικηγορικού σώματος που αγωνίζεται καθημερινά, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, για να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια στις ανάγκες του λειτούργηματός του.

Λίγες ημέρες πριν ο κ. Σταθάκης εξήγγειλε την ίδρυση Κέντρων Πληροφόρησης για δανειολήπτες ώστε να μην είναι δέσμιοι της νομικής συμβουλής. Αγνοεί ο κ. Υπουργός ότι οι πολίτες δεν είναι δέσμιοι των νομικών συμβουλών , αλλά αναζητούν τη συμπαράσταση των δικηγόρων ώστε να προστατευθούν έναντι των αυθαίρετων, παράνομων και συχνά κακόπιστων διοικητικών πρακτικών. Ο λαϊκισμός πρέπει να έχει όρια.

Κατόπιν αυτών:

  1. Καλούμε την Κυβέρνηση να προβλέψει την δυνατότητα ένταξης των δικηγόρων, ως αμίσθων δημοσίων λειτουργών, στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.
  2. Καταδικάζουμε διαρρήδην την βάναυση, εχθροπρακτική στοχοποίηση του δικηγορικού σώματος από την Κυβέρνηση. Οι δικηγόροι θα διατηρήσουν το υψηλό τους φρόνημα και θα παραμείνουν αταλάντευτοι υπερασπιστές του κράτους δικαίου και της Δικαιοσύνης.

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4361 ΦΕΚ Α 10/01.02.2016

 

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

 

Άρθρο 1

Γενικά

 

   1. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους Δόκιμους Εφέδρους, τους Επίκουρους Αξιωματικούς και τους Εφέδρους Αξιωματικούς.

 

   2. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Κλάδου των ΕΔ, αποφασίζει και υλοποιεί τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις του προσωπικού των κατηγοριών της προηγούμενης παραγράφου. Η παραπάνω αρμοδιότητα δύναται να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της σε ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

   1. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου:

   α. Ο όρος «εξαρτώμενα μέλη» έχει την έννοια, που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

   β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, αμέσως μετά το πέρας της αρχικής υποχρεωτικής βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ.

   γ. Μετάθεση είναι η οριστική - πλην περιπτώσεων πειθαρχικού παραπτώματος - μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική Μονάδα-Ανεξάρτητη Υπομονάδα ή Υπηρεσία.

   δ. Απόσπαση είναι η προσωρινή μετακίνηση, για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν μπορούν άμεσα να καλυφθούν με τοποθέτηση ή μετάθεση οπλίτη. Με την απόσπαση δεν μεταβάλλεται η οργανική υπαγωγή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Αρχηγού του ΓΕ μπορεί να παραταθεί κατά δέκα πέντε (15) ημέρες.

   ε. Διάθεση είναι η απασχόληση του οπλίτη σε διαφορετική Μονάδα ή Υπηρεσία από αυτή, όπου έχει τοποθετηθεί ή μετατεθεί, μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, συνολικά ή τμηματικά, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.

στ. Τόπος προτίμησης οπλιτών θεωρείται ο δήμος της επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ.

 

Άρθρο 3

Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις

 

   1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται ως εξής:

 

   α. Στρατός Ξηράς

   Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τοποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

   β. Πολεμικό Ναυτικό

   Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.

   γ. Πολεμική Αεροπορία

   Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.

 

   2. Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια:

   α. Υπηρεσιακά κριτήρια:

   (αα). Κάλυψη των επιχειρησιακών ή και υπηρεσιακών αναγκών.

   (ββ). Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.

   (γγ). Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.

   (δδ). Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.

   (εε). Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.

   β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια:

   (αα). Η απώλεια συγγενούς α' βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

   (ββ). Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.

   (γγ). Οι οπλίτες με ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω. Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

   (δδ). Οπλίτης με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο.

   (εε). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας και ο ορφανός και από τους δύο γονείς χωρίς εξαρτώμενα μέλη που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

   (στστ). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.

   (ζζ). Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

   γ. Αντικειμενικά κριτήρια:

   Τα αντικειμενικά κριτήρια καθορίζονται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της μονάδας ανά κλάδο είναι οι εξής:

   (αα). Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση Μονάδας.

   (ββ). Απόσταση από τη μεθόριο.

   (γγ). Έδρα Μονάδας σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.

   (δδ). Απόσταση από έδρα δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.

   (εε). Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

   (στστ). Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς.

   (ζζ). Κλιματολογικές συνθήκες. Ως μέτρο λαμβάνεται το ήπιο κλίμα (μέση θερμοκρασία Αττικής).

 

   3. Οι αρμόδιες διευθύνσεις των ΓΕ καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας τους.

 

   4. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας, όπως απαριθμούνται στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη μαζί με τα υπηρεσιακά για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών.

 

   5. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των οπλιτών διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας και υλοποιούνται πρωτίστως με βάση τις υπηρεσιακές ή και επιχειρησιακές ανάγκες.

 

   6. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά με τημοριοδότηση των οικονομικών-κοινωνικών κριτηρίων.

 

   7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται σε Μονάδες του άρθρου 3 παράγραφος 1, συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδας, που αποσπάστηκε ή διατέθηκε.

 

   8. Τακτική μετάθεση δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια της τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες του άρθρου 3 παράγραφος 1, εκείνο τον αριθμό μορίων, που κάθε φορά τα ΓΕ των Κλάδων καθορίζουν ότι απαιτείται για κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

 

   9. Στις τακτικές μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρείται ότι όλοι οι οπλίτες, που δικαιούνται μετάθεση, κατά το χρόνο αξιολόγησης της, συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων που αντιστοιχεί στην πεντάμηνη υπηρεσία στη Μονάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, μετά την υποβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης, ενημερώνεται αμέσως το αρμόδιο ΓΕ.

 

   10. Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον η μοριοδότηση του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθμό μορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις της ΕΣΣΟ κατάταξής του ή της προηγούμενης, στην περίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν τη μεταβολή της μοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συμπλήρωση πεντάμηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προσμετράται αρνητικά στη διαδικασία μοριοδότησης.

 

   11. Τα ΓΕ με την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων κοινοποιούν τον αριθμό των μορίων πενήντα (50) οπλιτών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια και μετατέθηκαν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετημένοι, τη Μονάδα που μετατέθηκαν, τους τόπους προτίμησής τους και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο, χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημωνιστότοπων των ΓΕ.

 

   12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75 του ν. 3421/2005 (Α' 302), καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α' 17) δεν θίγονται. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις για κατηγορίες των περιπτώσεων της παραγράφου 2β του παρόντος κατισχύουν.

 

Άρθρο 4

Δήλωση τόπου προτίμησης

 

   1. Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν δήλωση του τόπου προ-τίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση, στην οποία μπορούν να δηλωθούν έως τέσσερις (4) τόποι ή Μονάδες, αλλά τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές Φρουρές.

 

   2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται στο Κέντρο Κατάταξης εντός δέκα (10) ημερών από την κατάταξη και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση.

 

   3. Αλλαγή της δήλωσης του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο όταν προκύπτουν λόγοι για έκτακτη μετάθεση και μεταβάλλεται η αρχική επιθυμία που δηλώθηκε με τη δήλωση του τόπου προτίμησης, κατά την κατάταξη. Οι δηλώσεις υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια για τις μεταθέσεις Διεύθυνση του Κλάδου, σε ενιαίο έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με την αίτηση της έκτακτης μετάθεσης.

 

   4. Η δήλωση του τόπου προτίμησης υποβάλλεται σε έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.

 

Άρθρο 5

Επιτροπή εξέτασης κατ' εξαίρεση τοποθετήσεων - μεταθέσεων

 

   1. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν καλύπτονται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 και αφορούν στην οικογενειακή, οικονομική κατάσταση ή σε άλλα σοβαρά προβλήματα του οπλίτη ή μέλους της οικογένειάς του, μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως αίτηση τοποθέτησης ή μετάθεσης οποτεδήποτε, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα προς απόδειξη δικαιολογητικά και εξετάζεται από ειδική πενταμελή επιτροπή, ανά Κλάδο.

 

   2. Στο έντυπο της αίτησης ο Διοικητής της Μονάδας καταχωρίζει την πρότασή του, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και την αντίληψη που έχει σχηματίσει από προσωπική συνέντευξη.

 

Άρθρο 6

Αναστολή κριτηρίων - εξαιρέσεις

 

   1. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Αρχηγού ΓΕ καθορίζεται για ποιες κατηγορίες οπλιτών ανά Όπλο - Σώμα, ειδικότητα, Μονάδα δε λαμβάνονται υπόψη μέρος ή το σύνολο των καθοριζομένων κριτηρίων του άρθρου 3.

 

   2. Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης:

   (αα). Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

   (ββ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

   (γγ). Οι Οπλίτες με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α' 29).

   (δδ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές, που προβλέπονται στο ν. 4320/2015 (Α' 29) και διαβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας.

   (εε). Οι Οπλίτες με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ΑΜΕΑ. Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.

 

   3. Ομοίως εξαιρούνται και οι οπλίτες, μόνο και αν το επιθυμούν, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.

 

   4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών, έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων σε ΕΣΣΟ θεωρείται το σύνολο των οπλιτών της ΕΣΣΟ ένα (1) μήνα μετά την πρώτη μέρα κατάταξης αυτής.

 

   5. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 και των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ΓΕ εκδίδουν διαταγές για τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού αυτού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετικούς απολογισμούς, ενημερώσεις και αιτιολογημένες εκθέσεις από τα ΓΕ, ενημερώνει κάθε έξι (6) μήνες την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.

 

Άρθρο 7

Ειδικές διατάξεις

 

   1. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, εφόσον δεν είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και με τους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου, αποδεικνύονται από τους οπλίτες με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, κατά την κατάταξή τους και εντός δέκα (10) ημερών από αυτή.

 

   2. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων της παραγράφου 2β του άρθρου 3, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων (εφαρμογή web) των ΓΕ, για όσους επιθυμούν να τα δηλώσουν πριν την κατάταξή τους.

 

   3. Τα κριτήρια του άρθρου 3 ισχύουν και για τοποθετήσεις και μεταθέσεις σε θέσεις εκτός Ελλάδας.

 

   4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

   α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία συλλογής στοιχείων ηλεκτρονικά και μη, πριν και κατά την κατάταξη των οπλιτών, καθώς και η εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη.

   β. Καθορίζεται το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της, η συλλογή και εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη, καθώς και ποια έντυπα παράγονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή των Κέντρων Κατάταξης.

   γ. Μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή των κριτήριων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων, καθώς και μέρος ή το σύνολο των εξαιρέσεων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος.

   δ. Ρυθμίζεται η οργάνωση, η συγκρότηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξέτασης Κατ' Εξαίρεση Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Άρθρο 8

Αναγνώριση χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ως υπηρεσίας υπαίθρου

 

   1. Οπλίτες πτυχιούχοι ιατρικής μπορούν να υπηρετούν σε κενές θέσεις Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρων Υγείας και Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών, εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από το Υπουργείο Υγείας. Η τοποθέτηση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Υγείας μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας, εφόσον οι επιχειρησιακές και οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας το επιτρέπουν.

 

   2. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, συμπεριλαμβανόμενης και της προεκπαίδευσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας, ο πτυχιούχος ιατρικής παραμένει εφόσον το επιθυμεί στο αγροτικό ιατρείο ή το περιφερειακό ιατρείο Κέντρου Υγείας που υπηρέτησε ως οπλίτης έως τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

   3. Οι οπλίτες ιατροί της παραγράφου 1 δικαιούνται, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.

 

   4. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων καθορίζεται η διοικητική υπαγωγή των οπλιτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αριθμός τους ανά ΕΣΣΟ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 9

Αναγνώριση χρόνου δικηγορικής άσκησης

 

   Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των ΕΔ που είναι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ΑΕΙ σε θέσεις νομικών συμβούλων του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3883/2010 (Α' 167) αναγνωρίζεται και προσμετρείται στο χρόνο που απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της άσκησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 4194/2013 (Α' 208).

 

Άρθρο 10

Μοριοδότηση οπλιτών θητείας

 

   Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προκειμένου η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, κατά τη διάρκειά της, να παρέχει δυνατότητες μοριοδότησης ή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα για τη συμφιλίωση της στρατιωτικής θητείας με την επαγγελματική εξέλιξη.

 

Άρθρο 11

Επίδομα εξομάλυνσης

 

   Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α' 297) αντικαθίσταται ως εξής με επιβάρυνση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας:

 

   «3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (105,86), για όλους εν γένει τους στρατιωτικούς.

   Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (159,61 ευρώ).

   Για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94 ευρώ).

   Προκειμένου περί συζύγων, που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένων ή αγάμων, που έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94 ευρώ).

   Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ, καθώς και των Εφέδρων και των Δόκιμων Εφέδρων Αξιωματικών των ΕΔ, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (105,86).»

 

Άρθρο 12

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

 

   1. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.

 

   2. Στην ως άνω διάταξη υπάγονται και όσοι από τους αναφερόμενους σε αυτήν ανυπότακτους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, έχουν ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, επειδή κρίθηκαν, αρμοδίως, ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας ή θα απαλλαγούν για τον ίδιο λόγο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017.

   Ομοίως, στην ίδια διάταξη υπάγονται και όσοι, από τους ως άνω αναφερόμενους ανυπότακτους, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, τελούν σε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, με τη χορήγηση της οποίας διακόπηκε ανυποταξία που τελέστηκε μέχρι την ίδια ημερομηνία, καθώς και όσοι θα λάβουν αναβολή κατάταξης για τον ίδιο λόγο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

 

   3. Το αξιόποινο της ανυποταξίας των αναγραφόμενων στις ως άνω παραγράφους 1 και 2 εξαλείφεται, παραγράφονται και αίρονται οι ποινικές συνέπειες και διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολό τους, σε περίπτωση δε που μέρος αυτών έχει αποπληρωθεί διαγράφεται το υπολειπόμενο ποσό. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

 

   4. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, υπάγονται στις ως άνω διατάξεις, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την υποχρέωσή τους (εναλλακτική υπηρεσία) ή έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 και παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπαγωγής τους.

 

   5. Η υπαγωγή στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 γίνεται αυτεπαγγέλτως.

 

   6. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 57 του ν. 3421/ 2005 (Α' 302) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 

   «1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ημερών.»

 

   «7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.»

 

   7. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α' 167) αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 

   «1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία σαράντα (40) ημερών.»

 

   «5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης σε φορείς και στρατολογικής τακτοποίησης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.»

 

   8. Για τους αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι δήλωσαν δημόσια ή με επιστολή τους σε αρμόδια υπηρεσία, την άρνησή τους να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α' 248), εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας τους και παραγράφονται και αίρονται οι ποινικές συνέπειες αυτής. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες αυτές τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.

 

   9. Η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. (2). Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (Α' 50) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (Α' 38) και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.»

 

Άρθρο 13

Αδειες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

 

   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα είδη αδειών, οι κατηγορίες του δικαιούμενου προσωπικού, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Άρθρο 14

 

   Το εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α' 167), εφαρμόζεται για όσους προέρχονται από παραγωγικές σχολές όλων των Κλάδων από το χρόνο έναρξης ισχύος του.

 

Άρθρο 15

 

   1. Η υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείςμονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.»

 

Άρθρο 16

 

   Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (Α' 166) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

   «Το ίδιο δικαίωμα ειδικής άδειας έχει και το στρατιωτικό προσωπικό, που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιμελούνται περισσότερα από ένα τέκνα, το δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο.»

 

Άρθρο 17

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α' 143) τροποποιείται ως εξής:

 

   «2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%.»

 

Άρθρο 18

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 (Α' 166) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Δύο φυσικά πρόσωπα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύζυγοι, τέκνα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν, αδέλφια ή γονείς, των μόνιμων αξιωματικών και ανθυπασπιστών, των μόνιμων και εθελοντών - εθελοντριών υπαξιωματικών, των οπλιτών 5ετούς υποχρεώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των οπλιτών θητείας, καθώς και των πολιτικών υπαλλήλων, μονίμων ή επί συμβάσει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ειδικότητας πυροτεχνουργού και ναρκαλιευτή, που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διορίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων «περί κωλυμάτων διορισμού», κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, ύστερα από αίτησή τους, στον αντίστοιχο κλάδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προκειμένου για συγγενείς προσωπικού που υπηρετούσε στα κοινά σώματα διορίζονται σε κλάδο της επιλογής τους, ως μόνιμοι υπάλληλοι, σε θέση ανάλογη με τα προσόντα τους.»

 

Άρθρο 19

Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς

 

   Οι υπαξιωματικοί, οι ΕΠ.ΟΠ. και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν σε φρουρές στις οποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες κάνουν χρήση των υπηρεσιών των παραπάνω Λεσχών ως μέλη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη των λεσχών.

 

Άρθρο 20

Γραφείο στήριξης οπλιτών

 

   1. Στα ΓΕ των Κλάδων συστήνονται Γραφεία στήριξης οπλιτών, τα οποία υπάγονται απευθείας στους Αρχηγούς των ΓΕ.

 

   2. Τα Γραφεία αυτά, σκοπός των οποίων είναι η στήριξη των οπλιτών ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ασκούν τα ακόλουθα έργα:

   α. Παροχή συναισθηματικής/ψυχολογικής στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας.

   β. Η καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή έγγραφων καταγγελιών οπλιτών που σχετίζονται κυρίως με πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης σχετικά με παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνική προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νομίμων δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

   γ. Η συνεχής ενημέρωση του Αρχηγού του Κλάδου για τις καταγγελίες που υφίστανται και η εισήγηση για την διερεύνησή τους ή για τη λήψη άμεσων μέτρων εφόσον απαιτείται.

   δ. Η τακτική ενημέρωση δια του Αρχηγού του Κλάδου, του αρμόδιου για τη μέριμνα προσωπικού Υπουργού, καθώς και της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής κάθε έξι μήνες.

 

   3. Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται από μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες. Στη στελέχωσή τους περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ψυχολόγος και νομικός, εφόσον δε είναι δυνατόν, κοινωνιολόγος και κοινωνικός λειτουργός.

 

   4. Η οργάνωση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με μέριμνα των Αρχηγών των Κλάδων.

 

   5. Η λειτουργία των γραφείων υποστήριξης δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 21

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

 

   1. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας ή μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση, εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί.

 

   2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός, ο βαθμός και η ειδικότητα των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης (απόκτηση κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών),τα αντικείμενα σπουδών, οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού, η δυνατότητα κάλυψης ή μη των διδάκτρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αρμοδιότητα έγκρισης σπουδών και καθορισμού των αντικειμένων των σπουδών, μπορεί να μεταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ.

 

Άρθρο 22

Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

 

   Η παρ. 5, που προστέθηκε στο άρθρο 21 του ν.δ. 562/ 1970 (Α' 127) με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 (Α' 70), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Οι μαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κατανέμονται ή επανακατανέμονται έως την ονομασία τους σε Αξιωματικούς στον Κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφόσον το επιθυμούν, άλλως υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες.»

 

Άρθρο 23

Επιλαχόντες ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

 

   1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α' 38) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).»

 

   2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

 

   «6. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

 

   7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσμίας.

 

   8. Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε' του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α' 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ' του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.»

 

Άρθρο 24

Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών

 

   Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 (Α'166) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.»

 

Άρθρο 25

Βαθμολογία σχολών και σχολείων Ενόπλων Δυνάμεων

 

   Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Η κλίμακα βαθμολογίας των Σχολών και των σχολείων είναι η εξής:

 

Ονομαστική    Εικοσάβαθμος    Εκατοστιαία    Αλφαβητική

α. Αριστα               19-20              95-100             Α

β. Λίαν καλώς       15-18,99          75-94,99          Β

γ. Καλώς              12-14,99          60-74,99           Γ

δ. Μετρίως           10-11,99          50-59,99           Δ

ε. Αποτυχών        0-9,99               0-49,99            Ε»

 

 

Άρθρο 26

Εκπαίδευση μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

   1. Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, οι οποίοι έχουν εισέλθει στο τελευταίο έτος ακαδημαϊκής τους φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την κατά τις κείμενες διατάξεις, ελάχιστη διάρκεια φοίτησης προς απόκτηση του πτυχίου τους από τα Τμήματα και τις Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουν περατώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται προς λήψη του πτυχίου αυτού σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Τμήματος ή Σχολής, ή οφείλουν κατά μέγιστο μέχρι τρία μαθήματα για την απόκτησή του, επιτρέπεται να συμμετάσχουν, εφόσον επιθυμούν, ως εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα επιμόρφωσης, συναφή προς την ειδικότητά τους, τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

   2. Η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα επιμόρφωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εγκρίνεται από το Διοικητή της Σχολής, εφόσον λαμβάνονται επιπλέον υπόψη η διάρκεια φοίτησης, η συνάφεια του προγράμματος με την εκάστοτε ειδικότητα και το κόστος συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της Σχολής εγκρίνει τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού μαθητών, επιλέγονται, όσοι έχουν περατώσει τις σπουδές τους και τηρείται σε κάθε περίπτωση ως κριτήριο η σειρά αρχαιότητας.

 

   3. Ο φορέας διοργάνωσης των προγραμμάτων, όταν λήξει η επιμόρφωση, αποστέλλει στη Σ.Σ.Α.Σ. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις, από τα οποία προκύπτει η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μαθητές δε συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά με δική τους υπαιτιότητα, τυχόν χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί στις Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τους καταλογίζεται ως δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

 

Άρθρο 27

Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες

 

   Η περίπτωση α' της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρμόζονται:

   α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αθλητές που έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους ως Αξιωματικοί δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων.»

 

Άρθρο 28

Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου

 

   Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3186/2003 (Α' 230) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Στη Σχολή φοιτούν ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις ανώτεροι αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τη φοίτηση στη Σχολή, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να έχουν συνολική πραγματική υπηρεσία αξιωματικού από δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) έτη.»

 

Άρθρο 29

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 21. Για τις περιπτώσεις που στο άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα σπουδών και αυτές δεν προβλέπονται ή ρυθμίζονται ρητά στις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Κλάδου ή Διεύθυνσης σχετικά αιτήματα προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 και τα οποία υποβάλλονται μετά από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 21.

 

   2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της τριετούς φοίτησης στις ΑΣΣΥ, που προβλέπεται στο άρθρο 24.

 

   3. Σε έκτακτη σύνοδο των αρμοδίων Συμβουλίων κρίσεων που λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, επαναλαμβάνονται οι συναρτώμενες οπωσδήποτε με την κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων που ίσχυε μέχρι σήμερα, κρίσεις των Αξιωματικών που εκρίθησαν «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», λόγω επίδοσης στα υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδοση «καλώς», κατ' εφαρμογή του εδαφίου α' της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010. Εφόσον οι εν λόγω κρινόμενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Οι εν λόγω δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενες και αίρεται κάθε παρεπόμενη συνέπεια αυτών.

 

Άρθρο 30

Καταργούμενες διατάξεις

 

   1. Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

   2. Από 1η Σεπτεμβρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του στρατιωτικού προσωπικού και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

   3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

 

Άρθρο 31

Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

 

   1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α' 87) εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

   2. Ο χρόνος της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 1 του άρθρου 93 και την παράγραφο 1 του άρθρου 182 άδειας, δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών.

 

Άρθρο 32

 

   A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη, υπό στοιχείο Β', Συμφωνία.

 

   2. Από τη δημοσίευση του παρόντος, δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΝΒΕΕ Α.Ε., αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία επηρεάζει την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ υπ' αριθμ. 6 και 7 του Πολεμικού Ναυτικού και για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί.

 

   3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα οποία δεν διέπονται από την κυρούμενη δια του παρόντος νόμου συμφωνία.

 

   4. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί τα παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται η σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη σύμφωνη γνώμη του Π.Ν..

 

   5. Η κυρούμενη συμφωνία δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση και τις τροποποιήσεις της, η δε προθεσμία παραγραφής για την άσκησή τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια ισχύος της κυρούμενης συμφωνίας.

 

   6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΠΚ τ. VOSPER ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΒΕΕ ΑΕ

 

   Στην Αθήνα σήμερα, την 4 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ:

   α) Πολεμικού Ναυτικού, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχο Γ. Γιακουμάκη ΠΝ , εφεξής το «ΠΝ», και

   β) της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελευσίνα 19200, Α.Φ.Μ. 094457638 ΑΡ. ΜΑΕ. 37923/03/Β/97/11, νομίμως εκπροσωπούμενη από τους κ. Νικόλαο Ανδριτσάκη του Παναγιώτη, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Χ543781 και κ. Ιάσονα Δημητρακόπουλο του Σοφοκλή, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΒ205718 στο εξής αναφερόμενη ως «ΝΒΕΕ ΑΕ»,

   γ) του εκπροσώπου των εργαζομένων της ΝΒΕΕ ΑΕ κ. Θεολή Τσούκη του Κωνσταντίνου, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας Κ304927 και κ. Αριστοτέλης Κυριαζόπουλος του Δημητρίου, Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ601026 που εκπροσωπεί νόμιμα την πλειοψηφία των εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

   Στο πλαίσιο αναζήτησης οριστικής λύσης για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που κατασκευάζονται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας δυνάμει της σύμβασης 001 Β/2000 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΝΒΕΕ ΑΕ, και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, τα ανωτέρω μέρη συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία ότι οι ακόλουθοι όροι συμφωνήθηκαν ελεύθερα και αποτελούν δίκαιους όρους.

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο Συμφωνίας

 

   Με την παρούσα σύμβαση, το Πολεμικό Ναυτικό αναλαμβάνει τον συντονισμό της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του δικαιώματος νομής και κατοχής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα, στο εξής αναφερόμενο ως «πρόγραμμα»

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ ΑΕ

 

   1. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και έως την ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων ΤΠΚ Υπ. Αριθμ. 6 και 7 και ένταξης τους στο Πολεμικό Ναυτικό ως πλήρως επιχειρησιακά ενεργών πλοίων, παραχωρεί στο Πολεμικό Ναυτικό κατά προτεραιότητα έναντι άλλων εργασιών, το δικαίωμα χρήσης, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, των γηπέδων μετά των συστατικών τους, των λιμενικών εγκαταστάσεων και πλωτών μέσων, τις υποδομές και τον εξοπλισμό σε καλή λειτουργική κατάσταση και εν γένει κάθε απαραίτητου για την ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων κινητού και ακίνητου πράγματος ιδιοκτησίας της ή παραχωρημένου σε αυτή για τη λειτουργία του ναυπηγείου.

 

   2. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται να μην προβεί σε απολύσεις έως την ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος - εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμφωνα με το νόμο και στην καταβολή του 30% του καθαρού μισθού κάθε εργαζόμενου σύμφωνα με την ισχύουσα εργασιακή τους σχέση, πλέον του 30% εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών. Το ΠΝ θα συμβάλλει στο συνολικό κόστος εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών με καταβολή του 70% αυτών, αφού υποβάλλονται σε αυτό εγκαίρως τα αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά για την πληρωμή από το ΠΝ.

 

   3. Η ΝΒΕΕ ΑΕ, υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή του 40% τρεχόντων λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) από την έναρξη του προγράμματος, καθώς και στην αποπληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με υφιστάμενους ή τυχόν νέους διακανονισμούς με τις εταιρείες παροχής. Τα λοιπά βιομηχανικά έξοδα (ενδεικτικά αναφέρονται: φύλαξη, καθαριότητα, τηλεφωνία, άδειες μηχανογραφικών εφαρμογών, μετακίνηση προσωπικού) θα βαρύνουν αποκλειστικά την ΝΒΕΕ ΑΕ.

 

   4. Η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεούται και είναι πλήρως υπεύθυνη να εκτελέσει εντός χρονοδιαγράμματος τις εργασίες αρμοδιότητας της που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες, ενέργειες Πολεμικού Ναυτικού

 

   1. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, προκειμένου αυτοί να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στις ΤΠΚ και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Συναφώς, το ΠΝ θα καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθούν σε κάθε εργαζόμενο. Με τις προβλέψεις του παρόντος δεν δημιουργείται καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το ΠΝ , ή οποιαδήποτε διαδοχή του ΠΝ στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι της ΝΒΕΕ ΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τη ΝΒΕΕ ΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα τους. Η σχέση του ΠΝ με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των ΤΠΚ.

 

   2. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επιμέρους αντικείμενο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος, με εκείνους που ήταν ήδη συμβεβλημένοι με τη ΝΒΕΕ ΑΕ και έχουν ήδη εκτελέσει εργασίες στις ΤΠΚ στο ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες, προδιαγραφές των ΤΠΚ, εάν δε κριθεί απαραίτητο δύναται να αναζητήσει και να συμβληθεί με νέους προμηθευτές, υπεργολάβους ή και τρίτους εργαζόμενους εκτός ΝΒΕΕ ΑΕ.

 

   3. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των ΤΠΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν πρόγραμμα, θα γίνουν από το ΠΝ, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία. Το υφιστάμενο υπολειπόμενο συμβατικό τίμημα θα δεσμευτεί για να καλύψει ανάγκες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μη διατιθέμενων ανέκκλητων πιστώσεων που προβλέπονται στους νόμους 4160/2013 και 4313/2014. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση με ποσό ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ.

   Από την επιπρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, το ποσό που τελικώς θα δαπανηθεί θα καταλογιστεί στα ΝΒΕΕ ΑΕ με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ποσά άνω των 40 εκ ευρώ θα καταλογισθούν εις βάρος των κατεχόμενων από το ΠΝ εγγυητικών επιστολών προκαταβολής.

 

   4. Οι ως άνω αμοιβές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήδη προσδιορίζονται στο 70% των πληρωτέων αμοιβών των εργαζομένων δυνάμει της υπάρχουσας εργασιακής τους σχέσης με τη ΝΒΕΕ ΑΕ, με κατώτερο όριο καταβολής τα 850€ και ανώτερο όριο τα 3.000 ευρώ.

 

   5. Εντός δέκα (10) ημερών από την κύρωση της συμφωνίας με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας, οι εργαζόμενοι θα λάβουν, ανεξάρτητα από τη μηνιαία καταβολή αμοιβών τους του τρέχοντος μηνός, επιπλέον ποσό ύψους δυο μηνιαίων αμοιβών. Με την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6, θα καταβληθεί στους εργαζόμενους, επιπλέον ποσό ύψους μιας μηνιαίας αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά των δυο συν ενός μισθού, συνυπολογίζονται στις συνολικές μηνιαίες αμοιβές των εργαζομένων που δεν μπορούν να ξεπεράσουν ως συνολική δαπάνη το κόστος 29 αμοιβών. Τα δώρα, τα πάσης μορφής επιδόματα και κάθε μορφής πρόσθετες αποδοχές θα επιβαρύνουν στο σύνολο τους τη ΝΒΕΕ ΑΕ. Σε περίπτωση που το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 29 μηνών η ΝΒΕΕ ΑΕ υποχρεώνεται στην ολοκλήρωση των εργασιών αρμοδιότητας καθώς και στην παροχή των αναφερομένων σε Aρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσης.

 

   6. Οι κατεχόμενες από το ΠΝ εγγυητικές επιστολές προκαταβολών παραμένουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του έργου.

 

Άρθρο 4

Διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής ΤΠΚ

 

   1. Η συνολική διάρκεια κατασκευής των ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 6 και 7 δεν θα ξεπεράσει τους 29 μήνες. Ως χρονικό σημείο έναρξης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας.

 

   2. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την καθέλκυση της ΤΠΚ Υπ. Αριθ. 7 δεν θα ξεπεράσει τους 16 μήνες.

 

Άρθρο 5

Γενικοί όροι

 

   1. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση κύρωσης της από την Βουλή των Ελλήνων.

 

   2. Το ΠΝ μέσω του Ναυτικού κλιμακίου Ελευσίνας, αναλαμβάνει το συντονισμό του παρόντος προγράμματος. Το σύνολο του προσωπικού της ΝΒΕΕ ΑΕ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με το κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού που είναι εγκατεστημένο στα ναυπηγεία ή τους νόμιμους εκπροσώπους του ΠΝ καθώς επίσης να βρίσκεται σε τόπο και χρόνο που τυχόν θα ορισθεί από το κλιμάκιο ΠΝ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το σύνολο του προσωπικού υποχρεούται να ενημερώνει και να εισηγείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως όποτε απαιτείται, τα αρμόδια όργανα του ΠΝ για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του και εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η ανάληψη του συντονισμού από το Ναυτικό κλιμάκιο Ελευσίνας του ΠΝ δεν απαλλάσσει το προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ από υποχρεώσεις και ευθύνες που αντιστοιχούν στη θέση που καλύπτουν και στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ναυπηγείων και την πρόοδο του προγράμματος.

 

   3. Το ΠΝ δύναται να καθορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας αποτελούμενες από προσωπικό της ΝΒΕΕ ΑΕ ή και από προσωπικό του ΠΝ για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

 

   4. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να εκτελούν τις εργασίες αρμοδιότητας τους όπως απαιτεί η καλή πίστη, η επαγγελματική δεοντολογία, οι κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

 

   5. Η ανοχή από το Πολεμικό Ναυτικό της παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση ως έγκριση της παράβασης ή παραίτηση από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του Δημοσίου ούτε ως τροποποίηση της συμφωνίας ούτε παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα στη ΝΒΕΕ ΑΕ. Η μη άσκηση δε, κάποιου δικαιώματος από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

 

   6. Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί, ούτε έχει σκοπό να δημιουργήσει δικαιώματα σε τρίτους. Κανένας τρίτος δεν θα δικαιούται να επικαλεστεί κάποια διάταξη της συμφωνίας, η οποία είναι δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος σε τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, ρητά ή σιωπηρά.

 

   7. Η ΝΒΕΕ ΑΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό της, που θα απασχολείται στο παρόν πρόγραμμα και για το λόγο αυτό εγγυάται την πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως της σχετικής με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις κ.α.

 

   8. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος είναι πιθανό να περιέλθουν σε γνώση της ΝΒΕΕ ΑΕ και των εργαζομένων πληροφορίες (σε έντυπη, ηλεκτρονική μορφή ή και προφορικά) αναφορικά με το Δημόσιο, ή τις υποθέσεις τους, οι οποίες δεν έχουν καταστεί γνωστές στο ευρύ κοινό (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Όσον αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, η ΝΒΕΕ ΑΕ και οι εργαζόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες εμπιστευτικότητας και να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις Ελληνικές Αρχές και την Ελληνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η ΝΒΕΕ ΑΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της.

 

   9. Ο καθολικός διάδοχος της επιχείρησης ΝΒΕΕ ΑΕ λόγω συγχώνευσης ή από άλλη νόμιμη αιτία αποκτά τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτού, όπως απορρέουν από την παρούσα συμφωνία, η συνέχιση, όμως αυτής υπόκειται σε ρητή και έγγραφη έγκριση από το Δημόσιο. Ομοίως, τυχόν ένταξη της ΝΒΕΕ ΑΕ σε κάποια από τις διαδικασίες του ΠτΚ, δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας.

 

   9. Με την υπογραφή της παρούσας, το Ελληνικό Δημόσιο δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του. Τυχόν συμβατικές διαφορές μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που έχουν ανακύψει πριν από την υπογραφή της παρούσας, επιλύονται κατά τον τρόπο που προέβλεπε η εν λόγω σύμβαση.

 

   10. Η Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε ισχύ εκτός των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών και γενικότερα των θεμάτων τα οποία πλέον καθορίζονται στην παρούσα.

 

   11. Όλοι οι όροι της παρούσας ρητά συμφωνούνται, ως ουσιώδεις.

 

   12. Για επίλυση τυχόν διαφορών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

   Συνομολογούνται τα ανωτέρω, αφού διαβάστηκαν, έγιναν κατανοητά και αποδεκτά και υπογράφεται ανεπιφύλακτα το παρόν από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία έλαβε ένα (1) ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) το ΥΠΕΘΑ.

 

Άρθρο 33

 

   Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α' 230), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4203/2013 (Α' 235) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «8. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α' 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των έξι (6) μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.»

 

Άρθρο 34

 

   Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4249/2014 (Α' 73) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Η ως άνω θητεία λήγει με την έναρξη των τακτικών κρίσεων του έτους συμπλήρωσής της.»

 

Άρθρο 35

Θέματα αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος

 

   Το άρθρο 22 του ν. 4302/2014 (Α' 225) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   «Η υποπαράγραφος 2 της παρ. IB' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) ισχύει και για τις αντιπυρικές περιόδους 2014, 2015 και 2016.»

 

Άρθρο 36

Δυνατότητα φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ

 

   Στο τέλος της παρ. ε' του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α' 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Η φοίτησή τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη - γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»

 

Άρθρο 37

 

   Στο ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:

 

   Οι περιπτώσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α' 156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:

 

   «2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ' ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών.

   β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α' 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.»

 

Άρθρο 38

 

   1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 (Α' 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» προστίθεται μετά τη φράση«Η ανυποταξία διακόπτεται» η φράση «...αποκλειστικά και περιοριστικά».

 

   2. Η περίπτωση ζ' της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 (Α' 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» διαγράφεται.

 

Άρθρο 39

 

   Η διάταξη του άρθρου 57 παρ. 2 του ν. 3421/2005 τροποποιείται ως εξής:

 

   «Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.»

 

Άρθρο 40

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

 


Ευρώ με κάθε κόστος ή Δραχμή με κάθε κόστος;

Είναι πλέον σαφές ότι ο Σύριζα δεν μπορεί να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις περί κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, αποκατάστασης των συντάξεων, 13ο μισθό και εν γένει τερματισμό της λιτότητας. Είναι σαφές ότι δεν θα βγούμε γρήγορα στις αγορές και ανάπτυξη δεν έρχεται. Οι εταιρείες φεύγουν από την Ελλάδα και όσες δεν μπορούν να φύγουν κλείνουν. Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει, όχι επειδή ο Τσίπρας (και αντίστοιχα οι προηγούμενοι) είναι προδότης, γερμανοτσολίας και όλα τα συναφή, αλλά λόγω του ότι η Κυβέρνηση επέλεξε να μας κρατήσει στο άρμα της ενωμένης Ευρώπης, μη δυνάμενη να πάρει πάνω της, ένα πολιτικό και ιστορικό κόστος που δεν της αναλογούσε. Κανείς κυβερνήτης δεν έχει την εξουσιοδότηση να αποφασίσει για μια τέτοια ουσιώδη για την ιστορική πορεία της χώρας πράξη.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύσει ενιαίο νόμισμα, ανοιχτά σύνορα, προστασία από εξωτερικούς κινδύνους και όλα όσα θεωρητικώς απολαμβάνει με τις ευρωπαϊκές συνθήκες θα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με τα μνημόνια και τις συνθήκες που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Άρα το διακύβευμα των εκλογών από εδώ και πέρα είναι μόνο, ποιος θα διαχειριστεί την μιζέρια της μνημονιακής Ελλάδας, ακριβώς γιατί τα κόμματα εξουσίας έχουν επιλέξει αυτόν το δρόμο. Είναι σαφές ότι στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πρέπει να επιλέξουμε συμμάχους (ή μάλλον να μας επιλέξουν) και αυτό δεν μπορεί να γίνει με δημοψηφίσματα. Ανήκουμε στο δυτικό κόσμο και αυτό πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό που είναι διαπραγματεύσιμο είναι αν θα παραμείνουμε στον στενό (;) πυρήνα της Ευρώπης, όπως είμαστε τώρα, ή αν θα είμαστε μια χώρα διασυνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λίγο - πολύ η Τουρκία.

Αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί σωστά στους Έλληνες πολίτες, αφού γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις, αναλύσεις και αφού καταλάβαμε πλέον ότι η ψήφος είναι πολύ σημαντική για να την σπαταλήσουμε με θυμό στους επόμενους που θα μας πουλήσουν ελπίδα. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν κόμματα που θα υποσχεθούν ότι θα εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα και εν τέλει θα εφαρμόσουν κάποιο άλλο, ούτε βέβαια κόμματα αμιγώς ευρωπαϊκά ή αμιγώς αντιευρωπαϊκά, γιατί εν τέλει τους ανθρώπους των κομμάτων τους χρειαζόμαστε για την διαχείριση της κατάστασης, όποια και αν είναι αυτή. Την κατάσταση, όμως, πρέπει να την συναποφασίσουμε όλοι μαζί με συναίσθηση της ευθύνης για τις επόμενες γενεές των Ελλήνων, και αυτή δεν είναι άλλη από το Ευρώ με κάθε κόστος ή εθνικό νόμισμα με κάθε κόστος.

Ηλίας Γ. Σιδέρης

Δικηγόρος Αθηνών, Μέλος Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων

http://e-ptolemeos.gr/evro-me-kathe-kostos-i-drachmi-me-kathe-kostos-grafi-o-ilias-sideris/


Ταμείο Νομικών και εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ


Είναι γνωστό ότι στις ασφαλιστικές μας εισφορές, έχει...επιβληθεί ένα μόνιμο χαράτσι, μια εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ άνω των 100 ευρώ ετησίως. Το εν λόγω ποσό είναι ανταποδοτικό και πρέπει με αυτά τα χρήματα να πληρωθούν ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς ανεργίας. Για να τεθεί ένας δικηγόρος (και οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας) σε καθεστώς ανεργίας, δηλαδή να «βγάλει κάρτα» από τον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να κλείσει τα βιβλία του και να διαγραφεί από το επαγγελματικό σωματείο, τον δικηγορικό σύλλογο εν προκειμένω.

Στο επάγγελμα μας, πολλοί συνάδελφοι δικηγόροι, εργάζονται σε καθεστώς «ημιανεργίας», αν μου επιτρέπεται ο όρος. Δηλαδή, εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία με μισθό 700 έως 1000 ευρώ, χωρίς να είναι πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές. Πολλοί δικηγόροι, κυρίως νέοι, εργάζονται σκληρά, χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν με τους μισθό τους, σε ένα φυσιολογικό βιοτικό επίπεδο.

Ίσως τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να δημιουργηθεί «Μητρώο Ανέργων Δικηγόρων», δικηγόρων δηλαδή, που χωρίς να βγουν από το επάγγελμα, χωρίς να κλείσουν βιβλία, θα μπορούν υπό προυποθέσεις (εισοδήματος, σύνολο παραστάσεων) να λαμβάνουν βοήθημα από τον ΟΑΕΔ, χωρίς να επιβαρύνουν τον προυπολογισμό του ΟΑΕΔ, αλλά από τα χρήματα που πληρώνουμε τόσα χρόνια όλοι όσοι ασφαλιζόμαστε στο Ταμείο Νομικών και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στον κλάδο μας ποτέ.

Την στιγμή, που τα καναδικά ασφαλιστικά ταμεία κάνουν επενδύσεις, αγοράζουν τράπεζες και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, τα δικά μας χρήματα θα λιμνάζουν; Θα υπάρχουν συνάδελφοι που θα ζουν εις βάρος των οικογένειων τους; Όχι, τα χρήματα υπάρχουν και τώρα, μεσούσης της κρίσης, πρέπει να διατεθούν για αυτούς που τα έχουν ανάγκη.