Θέση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, για την Κεντρική του Υπηρεσία στην Αθήνα

Το αντικείμενο απασχόλησης του δικηγόρου που θα προσληφθεί συνίσταται, ενδεικτικά, στην παράσταση και εκπροσώπηση του Ε.Κ.Κ.Α ενώπιον των δικαστηρίων, στην κατάρτιση και τον έλεγχο των συμβάσεων, στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, στην παρακολούθηση της νομολογίας και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ε.Κ.Κ.Α. και των δομών του εν γένει, ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται, κατά κανόνα, στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Κ.Α., Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ στην Αθήνα σε καθημερινή απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Οι όροι της αμοιβής του δικηγόρου καθώς και η υπηρεσιακή του εξέλιξη καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αρ. πρωτ. οικ 2/17132/0022/28-2-2012 όπως ισχύει.

Ο δικηγόρος θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό Φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α. στη Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521 Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.00 π.μ έως 14.30 μ.μ ή να τη στείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη στην ίδια διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης σε εφημερίδα των Αθηνών.


Αναγνώριση Στρατού από ΙΚΑ

sintaksiouxoi

Όσοι ασφαλισ΅ένοι του ΙΚΑ θε΅ελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω΅α από 1/1/2011 ΅έχρι 31/12/2014, το ποσό εξαγοράς του αναγνωριζό΅ενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας καταβάλλεται ΅ειω΅ένο κατά 30%. Όσοι ασφαλισμένοι (από διάφορα ταμεία) κατέβαλλαν ποσά στο ΙΚΑ για αναγνώριση στρατιωτικής θητείας, δικαιούνται επιστροφής.

Ενδιαφέρει πρώην υπαλλήλους ΟΤΕ, Τραπεζών κλπ

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας και την ομαδική αγωγή που πρόκειται να καταθέσουμε στο 210.64.58.880 καθημερινά από 10.00 μέχρι 20.30.


Ευκαιρίες Εργασίας στη Βουλγαρία

alt

Baker Tilly Klitou (operating as Baker Tilly) is a leading firm of Auditors, Accountants, Tax Consultants and Business Advisors, which offers services of the highest standards to more than 4.500 businesses operating both nationally and internationally.

 

Through the membership of Baker Tilly International, a world-wide network of accounting firms operating in 137 countries, we can meet the demands of our clients, always paying the highest attention to the quality of our services because it is well known that service is our success.

 

Due to ongoing expansion, we invite applications from ambitious and highly motivated professionals to join our office in Sofia.

 

Requirements:

 • University degree in Accounting or Finance
 • Excellent knowledge of both Greek and English
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Professional attitude
 • Computer literate
 • ACCA/CPA qualification or in progress of obtaining one of these qualifications will be considered as an advantage
 • Relevant working experience will be considered as an advantage
 • Very good analytical skills

 

The Company offers:  

 • Attractive remuneration package according to the qualification and experience of the successful candidates
 • Excellent opportunities for personal and professional development
 • Positive, creative and dynamic working environment

Applications

Interested applicants must forward a C.V or an application form, either by email or post, in English, by 21 November 2014.  

 

All applications will be treated as strictly confidential.

 

Baker Tilly Klitou and Partners OOD

1612 Sofνa, 104 Akad. Ivan E. Geshov Blvd.

Entrance A, 7th floor

Tel.: 359 2 9580980

Fax: 359 2 8592139


Web: www.bakertillyklitou.bg


Δύο Δικηγόροι στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 προκηρύσσι το Υπουργείο Οικονομικών.

Το αντικείμενο της απασχόλησης τους συνίσταται ενδεικτικά στην κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, διοικητικών πράξεων, στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Μονάδας στην Αθήνα.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.Να είναι Δικηγόροι μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

2.Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον επτά (7) έτη πραγματική δικηγορία, από της εγγραφής τους στον Δικηγορικό Σύλλογο.

3.Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένου.

4.Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 28 του Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ Α'39), όπως ισχύει. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, αποδεικνυόμενη από αντίστοιχο τίτλο, θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1) για την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τίθεται συντελεστής βαρύτητας το τέσσερα (4). Για την άριστη γνώση κάθε επιπλέον γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται συντελεστής βαρύτητας το δύο (2).

6. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

7. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Ειδικότερα:

8α.Για τη μια θέση, οι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να είναι παρά Πρωτοδίκες και να έχουν τριετή (3) κατ΄ελάχιστον εμπειρία στην κατάρτιση και τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων-προμηθειών και στον έλεγχο νομιμότητας διοικητικών πράξεων, η οποία κατά προτίμηση να έχει αποκτηθεί με απασχόληση στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), τίθεται συντελεστής βαρύτητας το δέκα (10). Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κλπ.

8β.Για τη δεύτερη θέση, οι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να είναι παρ. Εφέταις και
i. κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1) για την κτήση του προαναφερθέντος τίτλου, τίθεται συντελεστής βαρύτητας το δέκα (10).
ii. να έχουν κατ΄ελάχιστον ένα (1) έτος εμπειρίας σε θέματα αποκρατικοποιήσεων η οποία κατά προτίμηση να έχει αποκτηθεί με απασχόληση στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), τίθεται συντελεστής βαρύτητας το δέκα (10). Επιπλέον τριετής (3) εμπειρία σε θέματα δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών θα συνεκτιμηθεί. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), τίθεται συντελεστής βαρύτητας το οκτώ (8). Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο όπως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κλπ.

9.Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων (κα Α.Οικονόμου, Καρ. Σερβίας 8, 5ος όροφος, Αθήνα 10184), εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Πληροφορίες

Πληροφορίες θα δίνονται από α)την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, τηλ.210- 3338253,319,320 τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 12.00 μέχρι 15.00 και β) τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, τηλ. 210-3375810, κα Οικονόμου Άννα.


Ανακήρυξη Υποψηφιότητας - Εκλογές ΕΑΝΔΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέτοντας τις δυνάμεις μου για την υπεράσπιση των συμφερόντων όλων μας, με την εκ νέου υποψηφιότητά μου για τις εκλογές της ΕΑΝΔΑ, σας παρακαλώ, ΠΡΙΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ, διαβάστε το παρακάτω, για να επιλέξετε αυτούς που πρόκειται να μας εκπροσωπήσουν.
Αρχικά, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις και δράσεις μου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Δ.Σ.:

Δράσεις προς το σκοπό της επαναπροκήρυξης προγράμματος για την επιδότηση Νέων Δικηγόρων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ολόκληρη η πρόταση είναι εδώ: http://siderisilias.pblogs.gr/2014/10/protash-pros-to-ds-ths-eanda.html

Σχετικά με την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος για άσκηση στα δικαστήρια, ολόκληρη η πρόταση είναι εδώ:http://siderisilias.pblogs.gr/2012/10/h-protash-moy-pros-pshfish-gia-to-ds-ths-eanda-ths-23-10-12.html

Πρόταση για παροχή δωρεάν λογιστικής βοήθειας σε μέλη της ΕΑΝΔΑ, ολόκληρη η πρόταση είναι εδώ:http://siderisilias.pblogs.gr/2014/03/protash-gia-parohh-dwrean-logistikhs-bohtheias-se-melh-ths-eanda.htm

Πρόταση σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες:http://siderisilias.pblogs.gr/2014/08/shetika-me-thn-epibolh-fpa-stis-dikhgorikes-yphresies.html

Το κυριότερο: Στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 απέστειλα πρόταση προς τα μέλη Δ.Σ. της ΕΑΝΔΑ για το καρκίνωμα - φαινόμενο να διορίζονται οι ίδιοι και οι ίδιοι δικηγόροι στην νομική βοήθεια. Τους πρότεινα, λοιπόν: Να μην μπορούν να διορίζονται μέσα στην ίδια δικαστική χρονιά, οι ίδιοι δικηγόροι για περισσότερες από 20 υποθέσεις. Η πρότασή μου, με διαφοροποιήσεις βέβαια, έγινε νόμος του Κράτους: «Η ετήσια αμοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η νομική βοήθεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη 15η Σεπτεμβρίου 2014» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 - ΦΕΚ Α 147 - 14.07.2014). Εν τοις πράγμασι: Οι υποθέσεις αναδιανέμονται σε όλους. Κερδίζουμε όλοι.

Όποτε και όπως μπορούσα, τα θέματα, τις παρεμβάσεις, τα αιτήματα και τα ζητήματα μας, τα έκανα κτήμα όλης της κοινωνίας με συνεχή δημοσιοποίηση στον τύπο. Είτε συλλογικά, είτε ατομικά, ανέδειξα την ΕΑΝΔΑ και τα προβλήματα μας, όσο περισσότερο μπορούσα και βέβαια για τη δράση μου διώχθηκα "αυτεπαγγέλτως" πειθαρχικά.

Υπ' όψιν ότι κατά την διάρκεια του προηγούμενου ΔΣ:

Δεν διορίστηκα σε καμιά έμμισθη θέση του Δημοσίου, ΟΤΑ, Συλλόγου ή οποιουδήποτε "φορέα".

Δεν έθεσα υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε μετέπειτα εκλογική διαδικασία.

Δεν χρησιμοποίησα την ΕΑΝΔΑ ως εφαλτήριο για τις εκλογές του Συλλόγου.

Δεν "αξιοποιήθηκα" σε κανένα κομματικό μηχανισμό.

Καμία θέση, κανένα μισθό, καμία απολαβή, δεν απόλαυσα, ούτε το επεδίωξα, γιατί η λύση των προβλημάτων μας με αφορά και συλλογικά και προσωπικά.

Δείγμα γραφής και δράσεων έδωσα.

Συνέκρινε, σκέψου, ψήφισε.
Ηλίας Γ. Σιδέρης